Referat af bestyrelsesmøde 25 maj 2004

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 25. maj 2004 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

Leon Axelsen mødte ved punkt 4

Dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2004
 2. Godkendelse og underskrift af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. april 2004
 3. Meddelelser fra formanden

    

    

   1. Viterra – Fejl if. opsatte målere hos grundejer – Udestående
   2. Klager over vedligeholdelsesstanden hos andre grundejere
   3. Klage over bed og træ på stamvej
   4. Afrensning af maling på murværk
   5. Generende cykel og knallertkørsel i Bøgelunden. Det er i orden, at der kommer nogle betonringe med blomster i som trafikdæmpere. Leon giver Morten besked. Vi planter noget stedsegrønt, som grundejerne så selv skal holde fremover

    

   1. Mail – angående ukrudt og flis
   2. Dansk byggeri – et eksemplar af AB92
   3. Ishøj kommune, Varmeværket – orienteringsmøde / dagsorden / regnskab 2003 / grønt regnskab
   4. Mail – Ishøj kommune – mødereferat
   5. Kurt Andersen – Termografi rapport
   6. Mail – Kommentar til Nyhedsbrev / belysning

    

   Udgifterne for nedrivning af legepladserne er taget af henlæggelser fra sidste regnskabsår. Driftsudgifterne for det kommende budget ser ud som om, at budgettet for næste år er i orden. Henlæggelser er ikke udspecificeret, men er generelle.

    

   • Status på nye og gamle sager
   • MV – Afvigende skur i haven i skal påtales
   • MV – Grundejer har sat hegn op. Det er ret højt. Grundejeren sagde, at de skulle save buer i det!
   • MV – Ikke godkendt og alt for lille vindue i gavlen
   • MV – Udestue med en glasvæg ud mod stamvejen. Den er ulovlig og skal ændres
   • De pågældende grundejere tilskrives.

   Beplantnings udvalg

   • MV – Beplantning ud for Elmelunden / Tjørnelunden mod Ishøj Søvej. Træerne fældes. Der skal plantes nogle buske som støjværn og til pynt. De skal højst blive 2 meter høje.
   • Beplantning af området, hvor der tidligere har været tennisbaner. Jorden skal have lov til at sætte sig. Til efteråret skal jorden gøres parat til, at der bliver sået græs. Og så skal der selvfølgelig sås græs. Formanden har talt med Ishøj kommune Skovgård om beplantningen. Dette skal meddelelses i et nyhedsbrev, for at undgå klager over ukrudt
   • Beplantning af Egelunden, herunder firkant i bunden af stamvejen. Der mangler forsat at blive beplantet på dele af området. Herudover er arbejdet hæmmet af, at der bygges tag på en husrække.
   • MV – Udgang til 400 S stoppested Ishøj Parkvej/Ishøj Søvej, hvor mange går ud af bebyggelsen ved Elm 9 og 11. Græsset er slidt af og der er mudder, når det har regnet. Morten skal indhente tilbud på græssten.
   • MV – En grundejer har klaget over et grimt bed på stamvejen og der er et træ, han gerne vil have fældet. Træet bliver ikke fældet

    

   Vedligeholdelsesudvalg

   • Status Egholm. Vi venter på en tilbagemelding fra Morten om, hvordan det går med sugningen og reparation.
   • Forsikringsforhold angående samme, samt nedtagning af nummerplader på traktor. Formanden har kontaktet forsikringsselskabet. Feje/sugemaskinen er automatisk forsikret. Mht. nedtagning af nummerplader, skal formanden tale med assurandøren, men han har ikke svaret endnu
   • Status belysning og hvordan kommer vi videre. Formanden har talt med en repræsentant fra belysningsudvalget angående Nyhedsbrevet, der beskriver udviklingen i sagen. Nesa er kontaktet angående udskiftning af lamperne. Inden for en uges tid, kommer der en mand fra Nesa, der skal se på lamperne i grundejerforeningen. Papirer fra Nesa er delt ud til bestyrelsen. De 25 grundejerrepræsentanter i belysningsudvalget har meddelt, at de vil træde ud af udvalget. Formanden har skrevet til dem og bedt dem om at overveje det. Der er givet en måneds frist til beslutning.
   • Status på nedrivning af tennisbaner. Alt det, der skal fjernes, er væk, og der er kørt jord på. Jorden er ikke særlig plan, men Hockerup har heller ikke lovet os, at de er et anlægsgartnerfirma. Morten og Owe må se på det til efteråret, når jorden har sat sig. Fællesarealet, hvor der tidligere var tennisbaner, ser vældig pænt og åbent ud nu
   • Trafikchikane ved Bøgelunden. Afklares jævnfør pkt. 4.5. Det er i orden, at der kommer nogle betonringe med blomster i som trafikdæmpere. Morten får besked. Vi planter noget stedsegrønt, som grundejerne så selv skal holde fremover.
   • MV – Reparation af brostens indkørsel i Elmelunden. I uge 24 bliver stedet endelig renoveret.
   • MV – Nye skilte på hushjørnerne. Såfremt det besluttes, skal det besluttes, hvilke farver, der skal anvendes. – Beslutning. Vi skal have skiftet de skilte, der er falmede. Morten skal kortlægge, hvor mange skilte der er tale om, og indhente tilbud.
   • MV – Hegnet rundt om containerpladsen er blevet skadet. Dette skal påtales over for firmaet Leon Petersen.
   • MV – Skurgang i Tjørn lige numre. Der er en utæthed ved et ovenlys. En grundejer, har vand ind i sit skur. Det er kun et år siden, det blev lavet. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt begynde at renovere tagene på skurgangene. Hvis en grundejer har problemer med vand i skuret, vil den pågældende få tilbudt et skur i en anden gård, såfremt utætheden ikke er umiddelbart til at finde, og/eller garantien ikke længere dækker.
   • MV – Plexiglas foran tavlerne over bebyggelsen – er en del af skilteprojektet
   • Gennemgang af referat fra møde med Ishøj kommune. Ishøj Kommunes og foreningens interne ref. blev gennemgået

    

   Legeplads udvalg

   • Indgåelse af kontrakt. Legepladsudvalget her holdt møde med Noles og Skælskør Anlægsgartner om en tidsplan. Det hele foregår efter den oprindelige tidsplan. Kontraktudkastet er gennemgået og fundet i overensstemmelse med de oprindelige udkast. Vi afventer kontraktudkast fra gartnerne. Vi afventer endelig kontrakt fra firmaet Noles, som herefter kan underskrives
   • Tidshorisont. Vi forventer en kontrakt til underskrift i denne uge. Byggesagsbehandlingen påbegyndes straks herefter. Ishøj kommune mener at kunne godkende projektet indenfor to uger. Der bliver opstart i uge 26 af de første tre pladser. Det er Noles, der suverænt beslutter, hvor de begynder at lave legepladser. Efter tre legepladser bliver der holdt byggemøde. Uge 28, 29 og 30 er der sommerferie i Noles, og det er samtidig med, at kontoret holder ferie. Noles er bygherre på projektet. De får en liste over kontaktpersoner i grundejerforeningen. Det er Leon Axelsen, der er den primære kontaktperson i grundejerforeningen. Noles får betaling for de tre første legepladser samlet og derefter for hver legeplads, der er færdigbygget og godkendt. De sidste 3 legepladser betales ligeledes samlet. Planen er, at den sidste legeplads er færdig ultimo september. Samarbejdet har indtil videre foregået upåklageligt. – legepladsudvalget overvejer at holde en åbent hus dag i varmecentralen, hvor grundejerne kan komme og se tegningerne af alle legepladserne
   • Grundejer information. Når kontrakten er underskrevet og der er lavet en køreplan, udsendes der en information til grundejerne.
   • Orientering til Ishøj kommune angående byggesag. Den er fremsendt med henblik på at få en hurtig byggetilladelse. Vi har forventning og tilsagn om, at kommunen vil behandle sagen hurtigt, som anført ovenstående.

    

   Varmeudvalg

   • Status vandtab. Fortsætter som hidtil, dog en lille smule mindre
   • Termografi – Mellem Fyrrelunden 53-55 er der en varmeudvikling, som kunne være en læk. Der er også målt inde i huset, men den viste ikke noget. Der skal graves ud, så man kan konstatere, hvorfor der er så stort et varmetab. Hvis årsagen er, at røret er utæt, skal det isoleres. Morten kontakter Zacho-Lind
   • Statistik på varmeforbrug
   • Udskiftning af pumpe er planlagt til sommer. Det skal sikres, hvem der gør hvad. Korrektion. Der er skiftet lejer i pumpen.
   • Ishøj kommune, Varmeværket – orienteringsmøde
   • Ishøj kommune, invitation til besøg på spildevandscenter

    

   Personaleudvalg

    WICOTEC udvalg

     

    Intern IT og Kommunikation udvalg

    • Status på Router og printserver. Der er indkøbt en router med firewall – denne er opsat og implementeret sammen med printserver. Det er konstateret, at der forsat er problemer. Printserveren er derfor skiftet ud.
    • Foreningsdatabasen. Den kommer inden for en overskuelig fremtid. – Frontend søges/ønskes udviklet med webinterface.
    • Ved skrivelser til grundejere, skal der indsættes datokoder, i stedet for faste datoer. Problemet ved dette er, at der så står den aktuelle dato på brevet, når man åbner det senere. Det er ikke hensigtsmæssigt. Der vil blive taget stilling til det på et senere tidspunkt

     

    8.1     Meddelelser fra eksterne udvalg

     • intet

     Sommerfest udvalg

     • Festen bliver holdt inde for budgettet.

      

     1. Eventuelt
      1. Der ønskes input til Sommerskrivelse / Nyhedsbrev
      2. Der skal aftales bestyrelsesmøder for det kommende halve år, frem til generalforsamlingen – husk kalender

      Datoer for bestyrelsesmøder

      Tirsdag 3. August 2004

      Tirsdag 31 august 2004

      Tirsdag 21. September 2004

      Tirsdag 19. Oktober 2004

      Tirsdag 9. November 2004

      Generalforsamling:

       

      Referat Jette Malling

       

      mandag d. 29 november 2004

      Fastelavns udvalg

     2. intet
     3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
     4. Indkomne breve
     5. Økonomi
     6. Meddelelser fra interne udvalg
     7.  

        

      1.  

      2. Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling den 18. maj 2004, og de tilstedeværende grundejere valgte bestyrelsens kandidat Leon Axelsen. Tilstede var 7 grundejere, samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Da der ikke var andre der ønskede at stille op, anser jeg stemmeafgivningen for uvedkommende.
      3. Leon ønskes helhjertet tillykke med valget. Jeg håber at vi må videreføre det gode samarbejde, der allerede er etableret. Og jeg er sikker på, at det er til grundejerforeningens fordel, at Leon har sagt ja til opgaven.
      4. Ny Suppleant vil blive indkaldt snarest.
      5. Der er gennemført markvandring den 11. maj 2004. Fokuspunkterne er tilføjet dagsordenen under de aktuelle udvalg, markeret med MV – foran punktet.
      6. Referaterne i forbindelsen med møde med Ishøj kommune, både vores eget, samt det af kommunen udarbejdede, skal gennemgås. Det er påsat dagsordenen under vedligeholdelsesudvalget.
      7. Ib Hansen, leder af Ishøj kommunes tekniske forvaltning fratræder sin stilling den 17. juni 2004 i forbindelse med overgang til efterløn. Det er med beklagelse, at denne besked er modtaget. Han har modtaget en hilsen i form af 3 flasker rigtig god rødvin.
      8. Der er ny status på arbejdet med ny Trafikhandlingsplan. Denne status forelægges på bestyrelsesmødet.
      9. Det nye feje/suge anlæg har endnu ikke levet op til forventningerne. Det er utilfredsstillende at konstatere, at leverandøren trods gentagne hjemtagelser af anlægget endnu ikke har bragt det i driftsmæssig ordentlig stand. Såfremt dette ikke sker snarest, bør det medføre, at maskinen som helhed udskiftes med en anden
      10. De tidligere dagsordenpunkter “Eventuelle beslutninger” samt “Renovering af stier og pladser” er med denne dagsorden udtaget. Fremover tages beslutninger i forlængelse af de enkelte sagers behandling og behandling af spørgsmål, der angår stier og pladser er overgået til vedligeholdelsesudvalget.

      Ansøgningsudvalg

      0

      Din varekurv