Nyhedsbrev 2004-01

Til grundejerne i grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

 

Nyhedsbrev 2004-01


7. maj 2004

 

Nyhedsbrevet informerer om:

1. Orientering omkring belysningen i Strandgårdsparken

 

I forbindelse med bestyrelsens nødvendige og driftsmæssige dispositioner omkring belysningen i Strandgårdsparken, har der fra flere grundejere været en interesse og opmærksomhed, som vi her vil gøre rede for.

 

Udskiftning af strøm-/el-kabler i lampestandere

Foreningens ejendomsfunktionærer vedligeholder og udskifter løbende og efter behov, lyspærer i Strandgårdsparkens 323 lampestandere.

I denne forbindelse blev det, gentagne gange observeret, i efterår og vintermånederne 2003, at el-kablerne i lysstanderne var møre, og flere steder var begyndt at smuldre. Endvidere var der enkelte steder anløb til overgang/forbrænding i overgangen mellem el-kabel og pærefatning.

 

I lighed med mange andre forhold og installationer i Strandgårdsparken, er disse el-kabler godt 30 år gamle, hvilket er en forventelig maksimal levealder for disse.

Efter indhentning af tilbud på udskiftning af de pågældende el-kabler, fra 3 lokale el-installatører, blev sagen behandlet på bestyrelsesmødet i januar 2004. – Dette skete med indstilling om udskiftning af el-kablerne, jævnfør billigste og bedste tilbud. Dette blev enstemmigt vedtaget i bestyrelsen.

Arbejdet blev straks igangsat og var endeligt udført primo februar 2004, i samtlige af foreningens 323 lampestandere.

Udgiften for udskiftningen af el-kablerne foreningens 323 lampestandere andrager i alt kr. 51.000,-.

 

Overgang, fra gamle kviksølvspære til sparepære

Parallelt med undersøgelses- og forarbejderne omkring udskiftningen af el-kablerne i foreningens lampestandere, jævnfør ovenstående, pågik også en vurdering og afprøvning af, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at udskifte de gamle, og meget energimæssigt dyre kviksølvspære med nye og energibillige sparepærer.

 

Begge gårde i Elmelunden blev bestykket med sparepærer, i januar 2004, i årets mørkeste tid. På baggrund af tilkendegivelserne fra grundejerne, blev det i bestyrelsen besluttet at indkøbe og implementere sparepærer i samtlige af foreningens lampestandere.

 

Der blev indkøbt sparepærer til en meget fordelagtig pris, og pærerne blev monteret i forbindelse med udskiftningen af el-kablerne. Endvidere blev lampetterne rengjorte bedst muligt.

Udgiften til indkøb af sparepærer er godt kr. 5.500,-. I alle gårde er der isat 15 Watt sparepærer og på hovedstierne er der isat 23 Watt sparepære.

 

Reducering af energiforbruget ved anvendelse af sparepære

Der blev i forbindelse med forarbejderne gennemført mange teoretiske beregninger i forhold til en forventet besparelse, ved overgangen til sparepærer fra gamle kviksølvspærer.

På dette fremskredne tidspunkt, har vi faktisk et reelt sammenligningsgrundlag, idet vi for nuværende har det reelle kwh. forbrug for månederne februar, marts og april. Dette sat i forhold til forbruget i samme periode sidste år forholder sig således:

 

Periode

Forbrug kwh. (Kilo watt timer)

Februar, marts og april 2003

24.850

Februar, marts og april 2004

11.583

Besparelse

13.267

Besparelse i %

53,4 %

 

På bare 3 måneder har foreningen altså sparet i alt 13.267 kilo watt timer, omregnet i kr. vil besparelsen for ovenstående 3 måneder, henholdsvis en besparelse for et helt år se således ud:

 

Periode

Forbrug kwh.

(1,5 kr. pr. kwh.) Kr.

Forbrug hele år 2003

102.273

153.410,-

Beregnet forbrug for hele år 2004

47.659

71.489,-

Besparelse

54.614

81.921,-

 

Som tingene ser ud lige nu, vil det i forbindelse med udskiftningen til sparepærer, være sandsynligt, at foreningen på belysningen alene, sparer i alt kr. 81.921,-

 

Indsigelser fra grundejere over belysningen

Efter overgangen til de nye sparepærer, har der været henvendelser fra få grundejere, knap 5 %, der mener, at belysningen er utilstrækkelig.

Alle indsigelser er noteret, og der har i alt været 25 grundejere som har givet udtryk for at belysningen er utilstrækkelig.

Til trods for, at dette er en lille andel af foreningens i alt 515 grundejere, tager bestyrelsen dette alvorligt, og vil i den forbindelse undersøge mulighederne for, at alle grundejere kan blive tilfredse med belysningen i foreningen.

 

Nedsættelse af eksternt belysningsudvalg

I erkendelse af, at bestyrelsen trods alt ikke mestrer alle kompetence områder, i forbindelse med de mange forskellige opgaver, der er i foreningen, er der til formålet, for at afdække behov, muligheder og løsninger nedsat et eksternt belysningsudvalg. Udvalget er bemandet, ud fra den personkreds, der pt. er noteret i bestyrelsens kompetence katalog.

 

Udvalget består for nuværende af 2 grundejere – Lars Nielsen, Bøgelunden 94 og Jens Skytte, Egelunden 37, som begge af profession er elektrikere – endvidere er bestyrelsesmedlem Tommy Olsen tilknyttet, som aktiv medvirkende kontaktperson.

 

I den udstrækning, at der er andre grundejere, som mener de kan tilføre belysningsudvalget kompetencer eller andet, i forbindelse med afdækningen af en fremtidig belysning i foreningen, er disse meget velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen herom.


Belysning på Lundestien og Tjørnestien

 

I forlængelse af arbejdet med ovenstående, indstillede bestyrelsen til Ishøj kommune, at der gennemførtes en egentlig renovering af belysningen på henholdsvis Lundestien og Tjørnestien. Dette skete, fordi belysningen også her lider af den ælde og slitage, der er omtalt tidligere.

 

Det skal bemærkes, at det er Ishøj kommune, der har ansvaret for vedligeholdelse og drift af belysningen på disse to offentlige stier.

 

Glædeligvis var tilbagemeldingen fra Ishøj kommune den, at kommunens påtænkte renovering af ca. 1100 lysstandere, der tidligere har været fastsat, til at ske over en årrække, nu er fremskyndet, efter aftale med NESA. I den sammenhæng har Ishøj kommune, i lighed med bestyrelsen, konstateret at der kan spares væsentligt på dette område. Samtidig har bestyrelsen modtaget alt relevant materiale vedrørende den forestående renovering. Dette materiale er forelagt belysningsudvalget, til brug for udvalgets opgave.

 

Dette medfører, at belysningen på de pågældende stier renoveres af NESA inden for de kommende 2 måneder. Bestyrelsen har udtrykt stor tilfredshed med dette overfor Ishøj kommune.

 

Kompetence kataloget

Bestyrelsen skal samtidig opfordre grundejere, der besidder forskellige erhvervsprofessionelle kompetencer eller lignende, til at lade sig opføre i grundejerforeningens kompetence katalog, således at deres specielle viden, kan anvendes til støtte for bestyrelsen, og til gavn for hele grundejerforeningen. Enhver kan tilmelde sig ved henvendelse på kontoret, med oplysning om navn, adresse, samt kompetence område.

 

 

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

 

 

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv