Referat af generalforsamling 24. november 2003

Referat af ordinær generalforsamling
for Strandgårdsparken den 24. november 2003

Inden dagsordenen trådte i kraft præsenterede formand Birger V. Nielsen bestyrelsen og oplyste, at Jane Vassing, Adecco, tog referat af generalforsamlingen.

Punkt 1  Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Birgitte Harring-Lund som dirigent. Hun blev valgt uden modkandidater. Birgitte Harring-Lund takkede for valget og oplyste, at hun ville bestræbe sig på, at generalforsamlingen holdt sig inden for tidsrammen – med sluttidspunkt kl. 22.00. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt den 5. november 2003. Ifølge grundejerforeningens vedtægter skal der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Herefter erklærede Birgitte Harring-Lund generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Med henblik på aftenens afstemninger ønskede dirigenten, at der blev valgt to stemmetællere, som ikke var repræsenteret i bestyrelsen. Bent Jacobsen, Granlunden 54, og Gunner Carlberg, Egelunden 24, blev valgt som stemmetællere.

Punkt 2 Formandens beretning om foreningens virksomhed i det for løbne år
Birger V. Nielsen oplyste, at formandens beretning er uddelt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen. Formanden havde få rettelser til beretningen:

Øverst på side 6: “Aftalen går ud på, at Ishøj Kommune yder arbejdskraft til rydning og beplantning, og at grundejerforeningen betaler for beplantningen.”
Birger V. Nielsen oplyste, at grundejerforeningen og kommunen deler udgiften til beplantningen.

På side 7: vedrørende påkaldelse af hævd:
Afsnittet, der starter med – tegningerne viser endvidere – ændres til følgende ordlyd:
Tegningerne viser endvidere, at der er en afstand fra stamvejen til husets gavl på 1,48 meter i gavlens længde. Dette areal er grundejerforeningens fællesareal. Når Ishøj kommune har fået ryddet den del af arealet, der tilhører offentlig vej, vil grundejerforeningen sikre, at det bagvedliggende fællesareal tilsvarende ryddes.

På side 18: “Der er således udsendt 6 nyhedsbreve….”.
Birger V. Nielsen oplyste, at der er udsendt 7 nyhedsbreve. 

Herefter åbnede dirigenten for kommentarer og spørgsmål til formandsberetningen.

Gunner Carlberg, Egelunden 24: “Det er dejligt at se, hvem den nye formand er. Beretningen er i det store hele udmærket, men jeg har noget at sige om legepladserne.”

Dirigent Birgitte Harring-Lund: “Jeg skal oplyse, at legepladserne er et selvstændigt forslag på dagsordenen. Kommentarer hertil kan knyttes til det punkt, når vi når til det”.

Leif Kristensen, Tjørnelunden 30: “Det er rart at se, at den nye formand har skåret formandsberetningen ned fra 46 til 18 sider. Jeg mener nu godt, at side 13-15 kunne være udeladt, for der er alligevel ikke mange, der overholder farvevalg m.m. Det er fint, at vores hjemmeside fungerer godt, og at ca. 60 % har Internet og kan bruge det som informationskilde. Men hvad med de resterende 40 %? For det er vel urealistisk, at de alle skal komme forbi kontoret og få information der. Jeg kunne derfor godt tænke mig, at man igen udgiver foreningsbladet Lundeposten. Med hensyn til problemet omkring dyrehold, må man kunne bruge § 6 i Strandgårdsparkens Deklaration, hvor der kun må holdes hund, kat og almindelige stuedyr. Det er altså ikke kæledyrhold, når en nabo har bure med 40 rotter og 40 hvide mus og terrarier med mange slanger. Jeg er ligeglad med, hvad grundejerne har i deres eget hus, men når der pludselig sidder en hvid mus på mit stuegulv, sætter jeg grænsen”.

Efter denne kommentar konstaterede dirigenten, at der ikke var flere bemærkninger til formandsberetningen, og at den var taget til efterretning.

Punkt 3  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab i perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003
Registreret revisor Poul Erik Snoer gennemgik det reviderede regnskab, som var udsendt til samtlige grundejere. Han oplyste, at der på baggrund af en revidering i skattelovgivningen er anført påtegning fra Strandgårdsparkens valgte revisorer. Dette begrænser deres ansvar, så ansvaret for regnskabet ligger hos Poul Erik Snoer.

Poul Erik Snoer oplyste, at der var 37.107 kr. mere i indtægter end budgetteret med. Omvendt havde grundejerforeningen haft 51.481 kr. mere i ordinære udgifter, end der var budgetteret med. Det vil sige et driftsresultat på -14.374 kr. før ekstraordinære poster. Poul Erik Snoer oplyste, at grundejerforeningens aktiver var 4.144.356 kr., som er lidt mindre end sidste år.

Der er en bemærkning i årsrapporten om voldgiftssagen, som en entreprenør fører mod grundejerforeningen, omkring påstået kontraktbrud i forbindelse med belægningsarbejder af fortove og stianlæg.

I note 3 til årsrapporten konstaterede Poul Erik Snoer, at udgiften til beplantning af Lunde-stierne, i samarbejde med Ishøj Kommune, i indeværende år, kraftigt har oversteget budgettet.
Strandgårdsparken har opnået en lønbesparelse på ca. 145.000 kr. årligt, idet man har justeret bemandingen af gårdmænd fra 2½ medarbejdere til 1½ medarbejder, samtidig med, at udgifter til bemanding af containerpladsen og udgifter til snerydning o lign. er holdt på et fornuftigt niveau.

Udgifter til vedligeholdelse af maskinpark blev væsentlig højere end forventet, da grundejerforeningens traktor måtte undergå en kraftig renovering. Bestyrelsen valgte, at renovere traktoren frem for at investere i en ny. Poul Erik Snoer konstaterede, at denne budgetoverskridelse var en almindelig afvigelse.

I note 4 til årsrapporten bemærkede Poul Erik Snoer, at der af gode grunde ikke var budgetteret med voldgiftssagen mod Wicotec. Der er foreløbig brugt ca. 95.000 kr. på at starte sagen op inklusive ingeniørrapporter m.m. Strandgårdsparken har haft behov for flere timer til kontorhjælp end budgetteret med. Beløbet er således ikke et udtryk for en lønstigning til kontormedarbejderen.
Med hensyn til sommerfesten oplyste Poul Erik Snoer, at generalforsamlingen sidste år havde besluttet at afsætte 10.000 kr. hvert år til sommerfesten, som afholdes hvert andet, år og altså herved har et budget på 20.000 kr. Der var derfor kun afsat 10.000 kr. i år, derfor forekom budgetoverskridelsen. I forbindelse med sociale omkostninger orienterede Poul Erik Snoer, at der betales lønsumsafgift på 5,33 % af hver lønkrone.

I note 6 oplyste Poul Erik Snoer, at selvom grundejerforeningens elforbrug er faldet de seneste år, stiger udgiften alligevel til terrænbelysning på grund af grønne afgifter.

I note 10 fortalte Poul Erik Snoer, at henlæggelser på 770.000 kr. var brugt til at dække ekstraordinære udgifter. I forbindelse med renovering af legepladserne besluttede generalforsamlingen i 2002 at overføre saldo på 222.802 kr. Heraf er der brugt 24.410 kr. Det vil sige, at saldoen for legepladser udgør 198.392 kr.

I note 11 oplyste Poul Erik Snoer, at Strandgårdsparkens saldo pr. 1. juli 2002 var 573.826 kr., som dækker noget af det negative resultat på -2.177.624 kr. Man har desuden henlæggelser, som ikke er brugt. De benyttes derfor til at dække de resterende -1.603.798 kr.        

Dirigent Birgitte Harring-Lund takkede Poul Erik Snoer for gennemgangen af årsregnskabet og åbnede for kommentarer og spørgsmål fra grundejerne.

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18: “Bestyrelsen er ulønnet ifølge vores vedtægter. Hvordan kan det så være, at der ifølge regnskabet er udgifter til bestyrelses- og personalearrangementer m.m. på næsten 27.000 kr.? I varmeregnskabet er der en difference i debet/kredit på 4.000. Hvad skyldes det?”

Poul Erik Snoer: “Med hensyn til dit første spørgsmål, kan jeg oplyse, at man kan give honorar til formanden og kassereren. Det er der givet. Honoraret bliver reguleret med pristal hver år. Generalforsamlingen har vedtaget, at man afsætter et beløb til et fælles årligt arrangement for bestyrelsen og personalet. Derudover er bestyrelsen fritaget for kontingent. Du har ret med hensyn til varmeregnskabet. For første gang nogensinde stemmer det ikke. Det skyldes den nye afregningsmetode – straksafregning – som er beskrevet indgående i formandens beretning.”

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18: “Under passiver står der 124.000 kr. til feriepenge. Skal man ikke hensætte dem til Feriekonto?”
Poul Erik Snoer: “Ifølge Funktionærloven skal man afsætte 12,5 % af lønomkostningerne i regnskabet. Grundejerforeningen opgør altid regnskabet pr. 1. juli, derfor henlægger vi feriepenge for 18 måneders løn, så det ikke kommer til at påvirke de regnskabstekniske forhold.”

Knud Jensen, Egelunden 25: “Den samlede udgift til SF-sten blev på 6,3 mio. kr., men der var budgetteret med 4,9 mio. kr. Kunne der ikke have stået noget om budgetoverskridelsen i formandens beretning?”

Formand Birger V. Nielsen: Budgetoverskridelsen kunne godt være omtalt i formandens beretning. Dog var det mit ønske, at friholde formandens beretning for økonomiske betragtninger, idet disse skal diskuteres under regnskabet, og i en naturlig forlængelse af den udleverede interne specifikation. “Der er ikke gået i detaljer med selve overskridelsen. Det er blot konstateret, at der er sket en budgetoverskridelse.”

Herefter konstaterede Birgitte Harring-Lund, at årsrapporten var godkendt.      

Punkt 4  Valg af kasserer
Nuværende kasserer Jette Jørgensen blev genvagt uden modkandidater.

Punkt 5  Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem Maiken Frederiksen blev genvalgt uden modkandidater. Tommy Olsen, Elmelunden 14 blev nyvalgt til bestyrelsesmedlem uden modkandidater. 

Punkt 6 Valg af tre bestyrelsessuppleanter
Birger Nielsen: “Bestyrelsessuppleant Jette Malling er trådt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår derfor Leon Axelsen, Bøgelunden 76”. Leon Axelsen blev valgt som bestyrelsessuppleant uden modkandidater. Jens Smith, Bøgelunden 80 blev genvalgt uden modkandidater. Ruth Nørhave, Granlunden 18, blev nyvalgt uden modkandidater. 

Punkt 7 Valg af to revisorer
Nuværende revisorer Knud Jensen, Egelunden 25 og Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 8 Valg af to revisorsuppleanter
Nuværende revisorsuppleanter Arne Hansen, Bøgelunden 40 og Leif Kristensen, Tjørnelunden 30, blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 9 Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2004 – 30. juni 2005)
(Da punkt 9 og 10 hænger sammen valgte Poul Erik Snoer, at gennemgå punkterne i forlængelse af hinanden, hvorefter der kunne stilles spørgsmål og knyttes kommentarer til punkterne og efterfølgende stemmes om punkterne).

Poul Erik Snoer gennemgik budget for regnskabsåret 2004/2005, der danner grundlag for fastsættelse af det kommende års kontingent. Han oplyste, at lønudgifterne var opdelt i flere punkter for at øge gennemsigtigheden i driftsudgifterne: Løn til gårdmænd, lønninger containerplads, fremmed gartnerhjælp og snerydning. Poul Erik Snoer oplyste, at man i budget 2004/2005 har valgt at samle henlæggelser til sommerfest, legepladser, foreningsanlæg og internt tv-udstyr under én samlet post – Henlæggelse til foreningsanlæg med et samlet budget på 1.210.000, da udgifterne til disse kommer fra den samme kasse. (jævnfør Budget for regnskabsåret 2004/2005).

Poul Erik Snoer oplyste, at grundejerforeningen ikke kan budgettere med tab på kontingenter, men foreningens kontormedarbejder er meget opmærksom på at sende rykkerskrivelser ud, hvis betalingen ikke er rettidig. Udfra budget 2004/2005 foreslog bestyrelsen, at kontingent til grundejerforeningen blev fastsat til 405 kr. plus 30 kr. til terrænbelysning – i alt 435 kr. pr. måned pr. parcel. 

Punkt 10 Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2004 – 30. juni 2005)
Poul Erik Snoer gennemgik budgettet for varmeregnskabet 2004/2005. Han bemærkede, at under posten administration har man valgt at opnormere timerne til kontorhjælp. Bestyrelsen stillede forslag om, at det kommende års varmebidrag blev fastsat til 1.058 kr. månedligt pr. parcel.

Dirigent Birgitte Harring-Lund oplyste, at generalforsamlingen nu kunne stille spørgsmål og komme med bemærkninger til punkt 9 og 10.

Helle Hjelvang, Egelunden 1: “Varmebidraget for 2004/2005 er faldet med 30 kr. pr. måned, men hvor er de så lagt til? Det er ikke udspecificeret. Går de 30 kr. til legepladserne? Vi betaler i forvejen 27 kr. pr. måned til legepladser. Jeg synes, at a conto varmeregnskabet skal holdes udenfor udgifter til legepladserne m.m.”.

Poul Erik Snoer: “De 30 kr. du nævner er lagt under en samlet post, som også dækker legepladser, så det er en lille del af de penge, der også går til legepladserne”.

John Christensen, Egelunden 27: “Vores økonomiske situation er desværre sådan, at vi er nødt til at stemme for budgettet og varmebidraget. Men jeg synes, det er betænkeligt, at henlæggelser er voldsomt stigende. Især når vi har et underskud. Jeg synes også, det er betænkeligt, at man reducerer a conto varmebidraget. Noget kunne tyde på, at mange får en ekstraregning i varmeforbrug”.

Kurt Nielsen, Egelunden 1: “Jeg synes ikke, at det er nogen god ide at sætte budgettet til varmebidraget ned. Bestyrelsen burde i stedet sige tingene lige ud – at vi er nødt til at lade kontingentet stige”.

Formand Birger Nielsen: “Tak for rådet. Som det er lige nu opkræver vi ca. 600.000 kr. for meget i varme, som skal betales tilbage til grundejerne. Men lad os se på udviklingen”.

Herefter stemte generalforsamlingen om punkt 9 og 10.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt punkt 9, hvor kontingent og terrænbelysning var fastsat til henholdsvis 405 kr. og 30 kr. pr. måned.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt punkt 10, hvor varmebidraget var fastsat til 1.058 kr. pr. måned. Det vil sige, at det samlede kontingent pr. parcel pr. måned er 1.493 kr. i budgetåret 2004/2005.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at rykkergebyret fortsat er 112 kr. jævnfør grundejerforeningens vedtægter § 20. 

Punkt 11 Valg af udvalg:

Punkt 11.1 Valg af Hvidbogsudvalg
Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 blev genvalgt til Hvidbogsudvalget uden modkandidater. Der var ingen kandidater til udvalgets to øvrige poster. Bestyrelsen appellerede til, at interesserede grundejere overvejede at træde ind i udvalget, som ellers risikerer at blive nedlagt.

Punkt 11.2 Valg af Legepladsudvalg
Lars Nielsen, Bøgelunden 94, Leif Kristensen, Tjørnelunden 40, Peter Larsen, Egelunden 74, Leon Axelsen, Bøgelunden 76, Asger og Annette Worm, Tjørnelunden 24 blev genvalgt til Legepladsudvalget. Lizzi-Ann Rasmussen, Egelunden 66, blev nyvalgt til udvalget.

Punkt 11.3 Valg af Medieudvalg
Jette Malling og Søren Gross er trådt ud af udvalget. Lars Nielsen blev genvalgt til Medieudvalget. Leif Kristensen, Tjørnelunden 40, blev nyvalgt til udvalget. Udvalget står åbent for nye medlemmer.

Punkt 11.4 Valg af Fastelavnsudvalg
Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2 modtog ikke genvalg. Arne Hansen, Bøgelunden 40, Benny Petersen, Poppellunden 44, Else Have Lund, Poppellunden 8, Lisbeth Hansen, Elmelunden 20, Lars Larsen, Fyrrelunden 10 blev alle genvalgt til udvalget. Kim Bjerring, Fyrrelunden 117, blev nyvalgt til Fastelavnsudvalget.

Punkt 11.5 Valg af Sommerfestudvalg
Arne Hansen, Bøgelunden 40, Benny Petersen, Poppelunden 44, Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2, Per Thuesen, Bøgelunden 66, Lars Larsen, Fyrrelunden 10, Hans Jensen, Bøgelunden 88, blev alle genvalgt til Sommerfestudvalget.

Punkt 11.6 Valg af IT-udvalg
Med henvisning til formandens beretning foreslog bestyrelsen, at udvalget blev nedlagt. Forslaget blev vedtaget og IT-udvalget nedlagt.

Punkt 12 Bestyrelsen stiller forslag om renovering af legepladser (Bilag 12.1)
Bestyrelsesmedlem Jacob Boring, der er en af bestyrelsens repræsentanter i Legepladsudvalget, gennemgik forslagene til renovering af grundejerforeningens legepladser.

Han beskrev de faser, der lå til grund for de to forslag, der skulle stemmes om på generalforsamlingen.

Renovering af 29 legepladser
– – Nedsættelse af legepladsudvalg
– – Fase 1
– regler og standarder
– gennemgang af legepladser
– legepladsrapport
— Fase 2
– plan for bortskaffelse af legeredskaber
– nedrivning af legepladser
— Fase 3
– genetablering af legepladser
– forslag til afstemning Nedsættelse af legepladsudvalg
— Generalforsamlingen 25. november 2002
– Rapport – ekstern konsulent
– Renovering over 4 år – 27 kr. pr. md.
– Defekte og ulovlige legeredskaber fjernes hurtigst muligt

Fase 1:
— Gennemgang af regler og standarder
 – ekstern konsulentbistand, Legepladsinspektør
— Gennemgang af legepladser
 – Legepladsinspektør, legepladsudvalg samt
   Bestyrelsesformanden
— Ny legepladsrapport
– ringe legepladstilstand og overrasket
– legepladstilbud vs. ny legepladsrapport
  (faldunderlag, ensformigt, dårlig kvalitet, dyr 
    Løsning på sigt) 

 

Fase 2:
— Plan for bortskaffelse af legeredskaber
– gør det selv” vs. Entreprenør
— Nedrivning af legepladser
– mærkning – ultimo oktober
– fjernelse af legeredskaber

Fase 3:
— Genetablering af legepladser
   – ændrede forudsætninger
   – ingen legeredskaber
   – tidshorisont

 
— Forslag til afstemning
   – legepladsudvalgets sammensætning
   – pladser for alle
   – grundejerne bestemmer
   – minimum af legeredskaber
   – lunde og gårde
   – legepladsformand i hver gård/lund
   – finansiering
   – vedligeholdelse, 27 kr.
   – det videre arbejde i legepladsudvalget

Jacob Boring oplyste, at den nye legepladsrapport konkluderede, at grundejerforeningens legepladser var i meget dårlig stand. Kun en håndfuld ud af 29 legepladser kunne bruges efter gennemgribende renovering. Resten var i så kritisk stand og i strid med gældende lovgivning, at de skulle rives ned øjeblikkeligt.

Der var store uoverensstemmelser mellem den nye og gamle legepladsrapport, blandt andet omkring faldunderlaget som tidligere slet ikke var medtaget.

For at spare på udgifterne til nedrivningen havde Legepladsudvalget oprindelig forestillet sig, at grund-ejerforeningen selv varetog opgaven med at nedtage og bortskaffe legepladserne. Men der ville alligevel komme store udgifter i forbindelse med affaldstransport, container og miljøafgifter. Man benyttede derfor et meget fordelagtigt tilbud fra en entreprenør, der kunne sikre en hurtig nedrivning og bortskaffelse af samtlige legepladser. Jacob Boring oplyste, at generalforsamlingen den 25. november 2002 havde vedtaget at fjerne de legepladser, der udgjorde en direkte sikkerhedsrisiko. Den ny rapport konkluderede, at alle legepladser havde alvorlige sikkerhedsbrister. Derfor blev samtlige revet ned, ellers kunne grundejerforeningen, i tilfælde af en ulykke på legepladserne, drages til ansvar for personskader m.m., fordi Strandgårdsparken var bekendt med (jævnfør legepladsrapporterne), at legepladserne ikke levede op til gældende lovkrav for offentlige legepladser.

Jacob Boring: “Det er en stor investering grundejerforeningen skal gennemføre. Derfor har det været vigtigt for Legepladsudvalget at finde en løsning for vores legepladser, hvor der er faciliteter for alle – både børn og voksne. Forslag 12A indebærer en totalløsning for både voksne og børn. Hvordan de enkelte gårde og lundes legepladser skal indrettes, er noget grundejerne selv skal være med til at bestemme. Der skal derfor nedsættes nogle legepladsrepræsentanter fra de forskellige gårde og lunde. Legepladsudvalget tager dog forbehold for, at der bliver en sammenhæng i legepladserne i lundene, så der blandt andet er balance i antallet af legeredskaber på legepladserne i de forskellige lunde”.

Birger V. Nielsen: “Vi har gået i den tro, at vi havde sikre legepladser, men den seneste rapport viste det modsatte. Derfor er udgiften til legepladserne tilsvarende steget fra en til tre mio. kr., fordi der blev arbejdet ud fra et forkert grundlag, da man fastsatte beløbet til en mio. kr.”.

Formand Birger V. Nielsen gennemgik finansieringen af legepladsprojektet. Bestyrelsen foreslog, at grundejerforeningen finansierede investeringen i nye legepladser via en driftskredit på tre mio. kr.
Entreprisen vil koste maksimum tre mio. kr. og vil ikke medføre yderligere stigning i kontingentet, ligesom udgifter til vedligeholdelse og tilsyn vil blive holdt indenfor rammerne af det nuværende kontingent.

Birger Nielsen oplyste, at en driftskredit er en ret til at trække op til tre mio. kr. – hvis, der bliver brug for det. Der betales kun rente af det beløb, der eventuelt trækkes. Lånerenten er lav og indlåns renten høj. Han fortalte endvidere, at en driftskredit er en god måde at styre Strandgårdsparkens likviditet. Den tilbydes kun til sunde virksomheder og foreninger. Grundejerforeningen har fået et godt tilbud på en driftskredit

Begrundelsen for at vælge en driftskredit er:
— Der skal altid være minimum tre mio. kr. til rådighed til uforudsete  reparationer
– Foreningens midler skal arbejde – ikke samle støv
– Det vil betyde lavest mulige kontingent
– Fremover spares der pr. måned ca. 100.000 kr. op til henlæggelser.
– Likviditeten ser i dag sådan ud:

I alt dags dato 4.515.000,00 kr.
Varmeregnskab    588.000,00 kr.
Likviditet 3.927.000,00 kr.

 

— Selvfølgelig har vi råd!
— Har vi tålmodighed til at lade være?
 
Birger V. Nielsen: “Driftskreditten gør det samtidig muligt for grundejerforeningen, at overveje en påbegyndelse af renovering af parkeringspladserne om 2-3 år”.

Dirigent Birgitte Harring-Lund oplyste, at hun havde modtaget et alternativt forslag til renovering af legepladerne i pausen. Hun mente ikke, at forslaget kunne komme med på dagsordenen, da det først var modtaget nu. Forslaget blev derfor afvist. Herefter blev der åbnet for debat og spørgsmål.

John Christensen, Egelunden 27: “Det var mit forslag, der netop blev afvist. Jeg havde et mildere forslag. Vi besluttede nemlig på generalforsamlingen sidste år at afsætte en mio. kr. til renovering af legepladserne ikke tre mio. kr., som bestyrelsen foreslår. Jeg anbefaler, at gå imod forslagene i aften og i stedet bede Legepladsudvalget om at udarbejde et forslag midt imellem en og tre mio. kr. Jeg synes samtidig, at man skal lade varmeregnskabet være. Det er en rig lille forretning, og det er fint, at pengene ligger på grundejerforeningens kistebund”.

Birger V. Nielsen: “Den nuværende bestyrelse kan ikke se, at der er noget galt i at låne penge i varmeregnskabet. Der er ingen grund til at binde legepladsprojektet op på flere år”. Med hensyn til at låne af egen kasse (varmeregnskab) kan jeg oplyse, at det er der præcedens for at gøre i Strandgårdsparken.

Gunner Carlberg, Egelunden 24: “Jeg er meget utilfreds med, at man har revet gård 11´s legeplads ned. Jeg kan ikke gå ind for det forslag, der er stillet i aften. Der skal selvfølgelig være noget for børnene. Vi har haft de legepladser i alle årene, og pludselig er de farlige. Men der er jo også huller i tennishegnet. Hvorfor venter man med at rive det ned?”.

Jacob Boring: “Bestyrelsen og Legepladsudvalget er nødt til at handle ud fra de love og regler, der gælder på legepladsområdet. Vores legepladser er 30 år gamle, det er levetiden for legepladser, samtidig med at de ikke opfyldte de gældende sikkerhedskrav. Derfor havde vi intet andet valg end at rive dem ned hurtigst muligt”.

Helle Hjelvang, Egelunden 1: “Jeg kan forstå, at vi var nødt til at renovere alle 29 legepladser for at leve op til de regler, der gælder på området, blandt andet så vi undgår en eventuel erstatningssag. Men jeg har boet 23 år i Strandgårdsparken og har aldrig oplevet, at vi har skullet betale for nogen skader, som er sket på vores legepladser. Jeg er utilfreds med bestyrelsens forslag, og at de allerede har fjernet legepladserne. Generalforsamlingen gav mandat til en mio. kr. sidste år. Nu skal vi i stedet tage stilling til en løsning, der koster tre mio. kr. Eller vi kan stemme for det andet forslag, som vil tage 15 år at gennemføre i stedet for de aftalte fire år. Det er et tåbeligt forslag. Havde man tænkt sig, at legepladserne skulle ligge brak i 15 år? Så er der det med voksenlegepladser, som der lægges op til i det første forslag. Det bliver jo, det rene “tag-selv-bord”. Jeg synes, at der skal være ens legepladser med samme antal gynger, vippedyr m.m. Men frem for alt ville det være ønskeligt med flere tilbud at vælge imellem. Det er meget tænkeligt, at udgiften løber op i 3,5-4 mio. kr., samtidig med at vores egenkapital er i negativ med 1,6 mio. kr. Og hvilken betydning får driftskreditten på den negative egenkapital? Om få år skal vi have lagt ny asfalt i grundejerforeningen, det skal vi også have råd til. Jeg vil gerne henstille til, at generalforsamlingen tænker sig godt om”.

Birger V. Nielsen: Fordi grundejerforeningen på baggrund af rapporterne har kendskab til fejl og mangler på legepladserne er det skærpede omstændigheder, hvis der skulle ske en ulykke. Vi havde derfor intet andet valg end at fjerne de ulovlige legepladsredskaber. Det er fremgået af to nyhedsbreve om legepladser omdelt til samtlige grundejere. Med hensyn til Strandgårdsparkens økonomi vil jeg godt understrege, at grundejerforeningen ikke skal optage nye lån men hjemtage en kredit. Den vil også fungere som sikkerhedsnet, hvis der ryger en varmestreng eller lignende”.

Knud Jensen, Egelunden 25: “Jeg synes det er vigtigt at adskille varmeregnskabet fra driftsregnskabet. Og hvad med udgifterne til driftskreditten? Er renten variabel, og hvad er etableringsomkostningerne? Det plejer at være meget dyrt” med en sådan kredit.

Birger V. Nielsen: “Driftskreditten koster 3.500 kr. at etablere en gang for alle. Der er ingen gebyrer forbundet med den. Indlånsrenten er 1,5 % og udlånsrenten 4 %. Med hensyn til at der ikke er penge i grundejerforeningens kasse kan jeg oplyse at vores kasserer har oplyst mig, at vores indestående dags dato ifølge kontoudtog dagsdato er ca. 4,5 mio. kr.

Knud Jensen, Egelunden 25: “Det var meget billigt”.

Per Larsen, Granlunden 119: “Jeg vil godt understrege, at den økonomiske ramme for projektet er langt større end den besluttede på generalforsamlingen sidste år. En anden ting er, at der er mange, som har lagt kræfter i at vedligeholde vores legepladser og gårdene gennem årene. Så kan jeg ikke forstå, at man river alt ned inden en beslutning er taget. Legepladserne har eksisteret i mange år. Jeg synes, man kunne have ladet legepladserne være indtil generalforsamlingen havde truffet en beslutning om, hvilken løsning Strandgårdsparken skal have. Nedrivningen er foregået uden respekt for beboerne”.

Kurt Nielsen, Egelunden 1: “Jeg synes, at Legepladsudvalget har gjort et godt stykke arbejde. Indtil nu har vi talt meget om økonomien i projektet. Jeg kunne godt tænke mig at se de tilbud, der er givet. Hvordan kommer de legepladser egentlig til at se ud? Og kan man holde sig indenfor budgettet? Her tænker jeg på grundejerforeningens erfaring med SF-sten. I siger, at legepladserne er offentlige. Så må vi også kunne få offentlig støtte til projektet”.

Jacob Boring: “På generalforsamlingen den 25. november 2002 gennemgik man den første rapport og der var enighed om at rive legepladser ned, fordi de udgjorde en sikkerhedsrisiko. Det er det grundlag, Legepladsudvalget har arbejdet ud fra. Det har været svært at fastsætte et prisniveau for projektet, fordi det skal være op til den enkelte gård/lund selv at beslutte, hvordan deres legeplads skal se ud. Vi har dog sat, en absolut maksimum ramme for projektet – tre mio. kr. Vi har undersøgt, om projektet kunne få offentlig støtte. Men det kan man desværre ikke. Rent faktisk skal Ishøj Kommune selv i gang med at renovere kommunens legepladser.”

Helle Knudsen, Egelunden 23: “Jeg er nytilflytter og jeg synes, at det er bedre, at vi forebygger frem for at risikere at skulle betale erstatninger. Så det var godt, at legepladserne blev revet ned. Men efter nedrivningen stod der stolper tilbage med store søm stikkende ud alle vegne. Jeg var bange for at sende min søn ud at lege på grund af det. En sidste ting – jeg håber snart, at der kommer nogle legepladser op i bebyggelsen”.

Tunni Aaby, Granlunden 96: “Jeg havde egentlig glædet mig til generalforsamlingen. Både til at se de konkrete tilbud og hvordan legepladserne kommer til at se ud. Men hvor er tilbudene og modellerne for vores legepladser? Jeg ville godt have stillet forslag om at beholde de brugbare og bevaringsværdige legepladser i grundejerforeningen, men jeg havde ikke læst reglerne for indsendelse af forslag grundigt nok og afleverede mit forslag for sent. Det ærgrer mig”.

John Christensen, Egelunden 27: “Jeg synes, at bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde med tilbuddet til den lavrentede driftskredit. Men jeg er altså noget uforstående overfor, at grundejerforeningen får at vide af en klog mand sidste år at renovering og lovliggørelse af legepladserne vil koste en mio. kr. Så kommer der en anden klog mand i år og siger, at det i stedet vil koste os tre mio. kr. Der er en anden ting jeg godt vil spørge bestyrelsen. Hvorfor man ikke laver et omvendt udbud i stedet for, hvor vi spørger forskellige leverandører, hvad vi kan få for en, to eller tre mio. kr.?”.

Jacob Boring: “Jeg vil godt slå fast at renoveringen af legepladserne skal og vil ske med respekt for grundejerne. Legepladsudvalget har arbejdet hårdt på at udarbejde et forslag, hvor de enkelte gårde og lunde selv skal fastsætte, hvad deres legeplads skal indeholde indenfor de økonomiske rammer. Da vi har valgt denne løsning, kan vi ikke indhente tilbud ved omvendt udbud, fordi grundejerne så, ikke selv kan være med til at bestemme udformning og indhold på den enkelte legeplads”.

Jacob Boring fortalte, at man netop havde modtaget modeltegninger på legepladser med forskelligt indhold og præsenterede tegningerne på overheaden. Der var tre modeller: en stor, mellem og lille legeplads.

Herefter læste Birgitte Harring-Lund forslag 12A op fra Indkaldelse til ordinær generalforsamling: “Generalforsamlingen beslutter, at renovering af grundejerforeningens legepladser skal ske samlet for alle 29 legepladsers vedkommende”.

Dirigenten bad generalforsamlingen om at stemme via håndsoprækning med de grønne stemmesedler. 55 ud af 97 fremmødte stemte for forslaget. Forslag 12A blev derved vedtaget, og forslag 12B blev dermed afvist.

Punkt 13 Bestyrelsen fremsætter forslag angående tennisbanernes fremtid til generalforsamlingens afgørelse. (Bilag 13.1)
Formand Birger V. Nielsen oplyste, at hegnet omkring tennisbanerne er i så dårlig forfatning, at det ikke kan betale sig at reparere det. Hvis der sker en nedstyrtning af hegnet – med person- eller materielskade – hæfter grundejerforeningen for de skader med erstatningskrav, der kunne blive i den forbindelse.

 
Birgitte Harring-Lund læste forslagene op fra indkaldelsen.
Der blev først stemt om forslag 13C: Generalforsamlingen beslutter, at renovere tennisbanerne. Her stemte 20 for forslaget, 51 imod og 6 medlemmer undlod at stemme.
Herefter stemte man om forslag 13D: Generalforsamlingen beslutter at nedlægge tennisbanerne. Det stemte 75 for – 1 undlod at stemme. Birgitte Harring-Lund, oplyste at forslag 13D er vedtaget, og at forslag 13C derved bortfalder.     

Punkt 14 Indkomne forslag

Punkt 14.1 Finn Andersen, Bøgelunden 28, foreslår etablering af gennemkørsels sti mellem gård 3 og gård 4 – mellem husrækkerne Bøgelunden 58-68 og Bøgelunden 70-80. (Bilag 14.1.1)
Finn Andersen, Bøgelunden 28: “Som det fremgår af mit skriftlige forslag, synes jeg, at der skal etableres en gennemkørsels sti mellem gård 3 og 4 for at fordele støjgenerne fra maskiner, der dagen igennem kører i området.

Generalforsamlingen vedtog ikke forslaget. Dirigenten oplyste, at forslaget derved bortfaldt

Punkt 15 Eventuelt
Birgitte Harring-Lund oplyste, at ordet nu var åbent for grundejerne til at tilkende give deres meninger og stille spørgsmål.

Connie Madsen, Bøgelunden 10: “Med hensyn til punkt 14, synes jeg der er utrolig meget støj, når børnene leger på græsplænen nede i vores ende. Jeg vil gerne foreslå bestyrelsen, at den ser på om grundejerforeningen ikke kan etablere en ordentlig boldbane til børnene. Måske kunne den anlægges på tennisbanerne, nu hvor de nedlægges”.

John Smith, Bøgelunden 80: “Jeg har fem år i træk efterspurgt en udspecificering af gulvvarme i varmeregnskabet. I opgørelsen står der bare, at forbruget udgør 1.476,94 kr. Der må da være andre grundejere, som også undrer sig over, hvordan man er kommet frem til det tal.”

Poul Erik Snoer, registreret revisor: “Som det fremgår af note 9 til årsregnskabet er der brugt 29.637 gigajoule. En gigajoule koster 171,736 kr. Der regnes med et årligt forbrug på 8,6 gigajoule for gulvvarme. De 1.476,94 kr. er 171,736 kr. gange 8,6 gigajoule”. 
  
Tunni Aaby, Granlunden 96: “I formandens beretning fremgår det, at vinduer og døre skal være sortmalede. Det forstår jeg ikke. Jeg har fået dispensation fra Ishøj Kommune om, at jeg godt må benytte Velfacs nye vinduer, som er af aluminium udvendigt og træ indvendigt. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke fremgår af formandens beretning, at kommunen nu accepterer både Velfacs vinduer og døre?”

Birger V. Nielsen: “Jeg kender godt sagen. Bestyrelsen skrev selv til Ishøj Kommune i forbindelse med Din ansøgning, og oplyste at ansøgningen var baseret på en generalforsamlingsbeslutning.  Bestyrelsen har ikke fået noget svar endnu.. Vi har heller ikke modtaget nogen kopi af den dispensation, Du siger, Du har modtaget fra kommunen. Derfor står det formuleret sådan i formandens beretning. Ishøj Kommune giver formentlig først den endelige godkendelse af Velfacs vinduer og døre, når de kommer i produktion”. Med hensyn til farven på vinduesrammerne, er der ingen tvivl. Den skal være sort.

Leif Christensen, Tjørnelunden 30:”Jeg er medlem af Legepladsudvalget og ved, hvor stort et arbejde der ligger bag de forslag, vi har stemt om i dag. I den forbindelse vil jeg godt understrege, at grundejerne selv havde en mulighed for at præge tingene, hvis de var gået ind i Legepladsudvalget ved sidste generalforsamling. Jeg vil samtidig godt understrege, at hver gård og lund nu skal vælge en legepladsrepræsentant”.

Generalforsamlingen traf ingen beslutninger under punktet Eventuelt.

Birger V. Nielsen: “Jeg vil godt sige tak til Jan Nielsen, som efter mange år i bestyrelsen udtræder, fordi han har valgt at sælge sit hus. Du har været en utrolig god, loyal, og meget vidende person. Tak for din indsats gennem disse mange år”. Jan Nielsen modtog en buket blomster som tak for sit arbejde.

Derefter spurgte Birger V. Nielsen til John Christensen, idet der ligeledes var en buket blomster til ham, for hans mangeårige bestyrelsesarbejde. Denne havde dog forladt generalforsamlingen.

Derefter takkede Birger V. Nielsen generalforsamlingen for god ro og orden.

Forhandlingsreferatet godkendt:

Signeret Jane Vassing – Referent

Signeret Birgitte Harring-Lund – Dirigent

Signeret Birger V. Nielsen – Formand

0

Din varekurv