Referat af bestyrelsemøde 10 november 2003

Grundejerforeningen Strandgårdsparken
Bøgelunden 7
2635 Ishøj.

5. november 2003

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag den 10. november 2003 kl. 19.00 i Bøgelunden 7. 

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 13. oktober 2003.
Referatet godkendt og underskrevet

2. Meddelelser fra formanden
2.1 Formanden har i brev af 23. oktober 2003 svaret på en grundejers breve af 6. oktober og 20. oktober 2003 vedrørende forhold angående eftersanding SF-stens belægninger, samt bestyrelsesforhold.
2.2  23. oktober 2003. Accept til Ishøj Kommune vedrørende etablering af invalideparkeringsplads. 
2.3  Formanden oplyste om Ishøj kommunes svar på bestyrelsens indbringelse af fortolkning af deklaration. Der var enighed om, at kommunen havde misforstået opgaven, trods det meget omfattende materiale, der var vedlagt indbringelsen. Bestyrelsen enedes om at arbejde videre med sagen i håbet om at løse alle problemer på bedst mulig måde, med særlig vægt på grundejerforeningens deklaration.

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
    Intet

4. Indkomne breve
4.1 Modtaget svar fra Ishøj Kommune vedrørende fortolkning af deklaration i forbindelse med dyrehold.

4.2 Modtaget brev af 30. oktober 2003 fra Ishøj Kommune vedrørende trafikforanstaltninger på Tranegildestien.
4.3 Modtaget ordrebekræftelse fra Adecco vedrørende referent til generalforsamlingen 2003.

5. Økonomi
5.1 Det blev besluttet at grundejerforeningen i år afregnede med grundejere, som er fraflyttet bebyggelsen, og som har tilgodehavende i forbindelse med varmeregnskabets årsafslutning. 

6. Indkomne forslag
    Ingen

7. Meddelelser fra interne udvalg

7.1. Ansøgningsudvalg
7.1.1 Ishøj Kommune er i brev af 31. oktober 2003 rykket vedrørende udtalelse, angående ansøgning fra en grundejer om opførelse af mur ved gavl.
7.1.2 Brev af 31. oktober 2003 til grundejer. Der er givet afslag på forhåndsgodkendelse af udestue, da byggeriet ikke var opført i overensstemmelse med standardprojektet
7.1.3 Det blev besluttet at tilskrive grundejere der har foretaget bygningsændringer på deres ejendom og ikke ansøgt om dette.
7.1.4 Når ansøgningsudvalget har forhåndsgodkendt et projekt og afsluttet sagen, blev det besluttet at grundejere modtager et brev fra grundejerforeningen med bekræftelse herpå. Årsagen er at Ishøj Kommune, efter at have modtaget papirerne fra grundejerforeningen, ikke efterfølgende sender nogen form for godkendelse til grundejerne.
7.1.5 En ansøgning fra en grundejer har ved en fejl forputtet sig i mængden af opgaver. Der udarbejdes forslag til svarbrev til grundejeren. Dette videresendes derefter til formanden til godkendelse.

7.2. Beplantnings udvalg
7.2.1 Informationsbrev af 28. oktober 2003 til grundejerne i Egelunden 61 – 89 vedrørende renovering af fællesbed i forbindelse med Ishøj Kommunes  renovering af stamveje.

7.2.2 Brev af 28. oktober 2003 til grundejer 76 vedrørende fjernelse af fliser og hegn i bed ud til stamvej.
7.2.3 Beplantningen i Elmelunden er udskiftet. Der mangler at blive lagt flis ud på et mindre areal.
7.2.4 Udskiftning af beplantning af Egelunden er ikke startet som lovet af Ishøj Kommune ( starten af november).
7.2.5 Der arbejdes videre på opgaven vedrørende forslag til grundejerne om egnet beplantning foran fast hegn.

7.3. Vedligeholdelsesudvalg
7.3.1 Vedrørende snerydning blev det besluttet at forhøre sig hos et par grundejere om de var interesseret i dette.

7.3.2 Løn i forbindelse med snerydning, blev besluttet med faste takster inden for bestemte tidsintervaller.
7.3.3 Der er stadig ikke modtaget var fra Ejendomsinspektøren vedrørende fejekasse til traktor.

7.4. Varmeudvalg
7.4.1 Pr. 1. november og til dato er der forbrugt 2 m3 spædevand, hvilket er normalt.

7.5. Personaleudvalg
       intet

7.6. Legeplads udvalg
7.6.1 Modtaget brev fra grundejer vedrørende ønske om bibeholdelse af diverse Legeredskaber.
7.6.2 Brev af 31. oktober 2003 til grundejer vedrørende for sent indleveret forslag til generalforsamlingen.
7.6.3 Brev af 16. oktober 2003 til fa. Preben Hockerup vedrørende accept af tilbud på rydning af legepladser.
7.6.4 Fjernelse af farlige legeredskaber er opstartet og forventes færdiggjort i løbet af 14 dage fra dags dato.

7.7. WICOTEC udvalg
        intet

7.8. Revision af vedtægter og deklaration
       intet

7.9. Revision af Forretningsorden
 intet

7.10. Intern IT og Kommunikation udvalg
         Intet

8. Renovering af stier og pladser
8.1 Kørespor på brandvej: Dette skal tages med i 1 årsgennemgang i forbindelse med SF- sten´s belægning i etape 2. Dato for gennemgang afventer svar fra rådgivende ingeniør Henrik Majlund.

9. Generalforsamling 24. november 2003.

9.1. Afstemning af indhold
9.2  Forberedelser til generalforsamlingen er på plads.

10. Meddelelser fra eksterne udvalg

10.1. Legeplads udvalg
intet

10.2. IT udvalg
intet

10.3. Hvidbogsudvalg
intet

10.4. Medie udvalg
intet

10.5. Fastelavns udvalg
 intet

10.6. Sommerfest udvalg
 intet

11. Eventuelle beslutninger.
 Ingen

12. Eventuelt

12.1. Næste bestyrelsesmøde gennemføres den 9. december 2003

Jette Jørgensen
Referent

0

Din varekurv