Nyhedsbrev 2003-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Juni 2003

 

Nyhedsbrev 2003-005

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

1. Renholdelse af ”boldbanen” ved containerpladsen

 

Selv om der kun er gået relativ kort tid, siden seneste Nyhedsbrev er det besluttet, at udsende endnu et.

 

Dette Nyhedsbrev udsendes omdelt til hver enkelt grundejer på grund af, at indholdet skal gøres bekendt for hver enkelt grundejer straks. Det er vigtigt at alle læser nedenstående, og gør sig bekendt med informationen.

 

Renholdelse af ”boldbanen”.

Efter at arealet gennem en årrække har fremtrådt som en affalds- og oplagringsplads er det nu lykkedes at få ryddet op. Alt oplagret jord er fjernet.

 

Der er gennemført bortkørsel af 100 tons jord.

En helt igennem utrolig mængde.

 

Bortkørslen er denne gang sket uden beregning for grundejerforeningen, fordi det er lykkedes foreningens varmemester, at fastholde Ishøj kommune på et gammelt løfte.

 

Ishøj kommune har samtidig oplyst, at den fremover ikke ser sig i stand til at tilbyde en lignende service, hvorfor grundejerforeningen selv kommer til at betale.

 

Bortkørsel af en tilsvarende mængde jord beløber sig til kr. 31.250,00. Dette svarer til, at såfremt den tidligere praksis forsætter, skal kontingentet stige med alene kr. 61,00 pr. år, blot for at få fjernet affaldsjord fra arealet. Det er ingen tjent med.

 

Derfor skal det gentages, endnu en gang, som også blev nævnt i sommerskrivelsen.

 

Der arbejdes i øjeblikket med tanker,

om at gøre området pænt og brugeligt.

 

Bestyrelsen indbyder grundejerne til

at komme med forslag/idéer.

 

Bestyrelsen skal samtidig gøre opmærksom på,

at det ikke længere er tilladt

at køre jordaffald m.v. over på dette areal.

 

Der er allerede modtaget de første idéer, og bestyrelsen opfordrer endnu en gang alle, der ønsker at have indflydelse på arealets kommende anvendelse, til at fremkomme med deres forslag.

 

Har man, som grundejer, jord, man ønsker at skille sig af med, henvises der til Ishøj kommunes affaldsplads. Det er ikke længere tilladt, at skille sig af med overskydende jord på ”boldbanen”.

 

I overensstemmelse med de regler, der gælder for henstilling af affald uden for containerpladsens åbningstid, indføres der et tilsvarende ”bødesystem”, for så vidt angår affaldsjord.

 

Blot vil ”bøden” være tilsvarende den udgift, som grundejerforeningen skal betale for at få bortfjernet jorden, tillagt de omkostninger som foreningen må udrede i form af arbejdstimer.

 

Dette sker, igen, for at friholde de grundejere, der følger retningslinierne, og på den måde er med til at holde Strandgårdsparken pæn.

 

Endvidere er det bestyrelsens ønske at undgå, at enkelte grundejeres dårlige vaner, skal medføre yderligere udgifter i form af stigende kontingent for alle, på denne baggrund.

 

Bestyrelsen skal indtrængende opfordre alle til at efterleve ovenstående.

 

 

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

 

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv