Nyhedsbrev 2003-04 – Sommerskrivelsen

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

maj 2003

Nyhedsbrev 2003-004 – Sommerskrivelsen

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

1. Kontingent og varmebidrag

2. Aflæsning af varmemålere

3. Ferie

4. Markvandring

5. Containerplads

6. Aflæsning af varme ved salg

 

 

Kontingent og varmebidrag pr. 1. juli 2003. I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 25. november 2002 ændres kontingent, varmebidrag og terrænbelysning den 1. juli 2003 til følgende:

Kontingent kr. 348,00

Legepladsprojektet – 27,00

Terrænbelysning – 30,00

Áconto varme – 1.088,00

 

I alt kr. 1.493,00

 

 

Legepladsprojektet er nyt i denne sammenhæng. Det er ønsket, at tydeliggøre bidraget til dette projekt, hvorfor det også vil fremgå separat på alle opkrævninger. Der er endvidere en stigning på kr. 6,00 i forbindelse med terrænbelysning, samt en mindre stigning i kontingentet på kr. 25.00.

 

 

Aflæsning af varmemålere. Viterra påbegynder aflæsning af varmemålere den 12. juni 2003. Alle grundejere vil modtage oplysning om aflæsningstidspunkt ca. en uge før selve aflæsningen.

Er man ikke hjemme på det pågældende tidspunkt, kan man træffe aftale med en nabo, eller aflevere nøgler på grundejerforeningens kontor i tidsrummet kl. 07.30 til kl. 08.30.

 

Husk selv at aflæse varmemålerne og afstem straks resultatet med måleraflæseren. Det færdige regnskab forventes udsendt medio oktober i år, eller straks efter modtagelsen fra Viterra. Det sker med henblik på forelæggelse og godkendelse på generalforsamlingen den 24. november 2003. Når regnskabet er godkendt, vil der ske endelig afregning.

 

Ferie. Grundejerforeningens kontor holder ferielukket fra den 7. juli til den 18. juli 2003. Ejendomsfunktionærerne kan som sædvanligt træffes hverdage i tidsrummet 07.30 til 08.30.

Kontoret holder derudover lukket i aftenåbningstiderne (onsdage) i hele juli måned.

 

 

Markvandring. Bestyrelsen har i maj måned, sammen med ejendomsfunktionærerne, gennemført den nu halvårlige markvandring. Formålet med denne vandring er at få indblik i bebyggelsens vedligeholdelsestilstand, og udpege de steder og/eller områder, der trænger til en kærlig hånd.

 

Det er en fælles interesse for alle, at bebyggelsen fremstår indbydende og behagelig. Det er her vi bor, det er her vores hverdag er, og vores liv tager sit udgangspunkt.

 

Derfor skal Strandgårdsparken være et godt sted at bo.

 

Det er derfor dejligt, at se den megen aktivitet, der er rundt omkring, samt den store interesse der er for at de enkelte boliger skal blive bedre.

 

Denne markvandring afslørede primært, at foreningens tennisbaner og trådnettet omkring, er i en særdeles dårlig forfatning. Derfor vil bestyrelsen bede grundejerne overveje, om der forsat skal være tennisbaner, eller om området, alternativt kunne benyttes til noget andet. Tennisbanerne er i deres nuværende stand, så slidte, at de enten skal renoveres eller nedrives. Emnet vil komme på dagsordenen på generalforsamlingen den 24. november 2003, og forslag/idéer modtages allerede nu.

 

Arealet mellem containerpladsen og Tjørnestien fik også en del opmærksomhed. Området har i de senere år været anvendt som oplagringsplads, og fremstået særdeles uanvendeligt. Det er ikke meningen, at dette skal forsætte. Der arbejdes i øjeblikket med tanker, om at gøre området pænt og brugeligt. I lighed med ovenstående, indbyder vi grundejerne til at komme med forslag/idéer.

 

Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at det ikke længere er tilladt at køre jordaffald m.v. over på dette areal.

 

Endvidere blev det konstateret, at der flere steder er for smalt på brandvejene mellem rækkerne. Dette skyldes, at grundejerne, når der klippes hæk, ikke får klippet tilstrækkeligt ind. Samtidig efterlades, der store poser med have- og husholdningsaffald på vejene. Det indskærpes, at man under ingen omstændigheder må efterlade affaldssække på brandvejene af hensyn til hygiejne og farbarhed. Samtidig skal vi bede grundejere, med meget brede hække, om at klippe disse ind, således, at det er muligt for personalet og brandvæsenet, at komme forbi med deres køretøjer. I en brandsituation kan manglende farbarhed, have meget alvorlige konsekvenser.

 

Vi skal også gøre opmærksom på, at når der etableres stakit/ hegn mod bedene på stamvejene, skal der tages hensyn til den nye beplantning. Arbejdet med de nye bede er ganske vist foretaget af Ishøj kommune, der også vedligeholder disse bede. Men det er grundejerforeningen, der har betalt beplantningen, og det er derfor også grundejerforeningen, der skal afholde udgifterne, når ødelagt beplantning skal udskiftes. Hvilket naturligvis igen skal tages af kontingentet. I alvorlige tilfælde, vil bestyrelsen se sig nødsaget til at videresende regningen til den pågældende grundejer.

 

Endelig blev det bemærket, at enkelte grundejere igen har etableret elektriske luftledninger ud til deres skure. Der blev senest ryddet op i disse ulovlige installationer i forbindelse med SF sten projektet. Det indskærpes derfor nu, at disse ledninger nedtages straks. Denne form for Installation er i klar modstrid med lokalplanen. Det er en af bestyrelsens opgaver, at sørge for at dette sker. Derfor skal vi bede de berørte grundejere, fjerne deres installation. I modsat fald vil dette ske på grundejerforeningens foranledning, og for den enkelte grundejers regning.

 

Containerpladsen. Foreningens mandskab på containerpladsen oplever gang på gang, at grundejere forsøger at aflevere husholdningsaffald på pladsen. Det sker også, at der efterlades affald udenfor lågerne, når der er lukket. Endvidere oplever mandskabet, at der kommer personer, der ikke bor i Strandgårdsparken, for at aflevere deres affald.

For at hjælpe mandskabet på containerpladsen, der i øvrigt gør et stort og ihærdigt stykke arbejde, har bestyrelsen tilladt, at de i tvivlstilfælde, kan forlange at se legitimation, når der afleveres affald. Dette sker for at undgå, at uvedkommende, afleverer deres affald i foreningen, med stigende udgifter til følge.

Det skal endvidere understreges, at i åbningstiden, er det den vagthavende på containerpladsen, der har det afgørende ord i forbindelse med affaldsspørgsmål. Aftaler med ejendoms-funktionærerne gælder kun når disse er meldt videre til vagthavende.

 

Samtidig skal bestyrelsen endnu en gang gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at aflevere husholdningsaffald på pladsen, samt at mandskabet har bemyndigelse, til at afvise grundejere med sådan affald.

 

Det er i fællesskab med mandskabet besluttet, at anvende følgende tommelfingerregel.

  1. Alt hvad der er affald fra køkkenet er husholdningsaffald
  2. Alt hvad der kommer fra haven er containerpladsaffald.
  3. Såfremt man har afholdt skovtur i haven, er affaldet, fra denne skovtur, at regne for husholdningsaffald. J

 

Sidst men ikke mindst, sker der i stigende omfang, aflevering af affald udenfor containerpladsens åbningstid. Udover at det ikke ser særlig pænt ud, giver det også mulighed for børn og sarte sjæle, at rode i, og sprede affaldet. Det medfører igen yderligere udgifter til indsamling af affaldet, idet den tid foreningens mandskab skal anvende på denne opgave, naturligvis fragår fra den tid, der ellers skulle have været brugt på deres almindelige opgaver.

Det er besluttet, at såfremt det observeres, at en grundejer opstiller affald ved selve containerpladsen, udenfor pladsens åbningstid, bliver den pågældende grundejer opkrævet et gebyr for oprydning og fjernelse af affaldet på kr. 360,00, første gang, stigende med kr. 120,00 pr. gang.

Dette gebyr skal friholde, de grundejere, der benytter pladsen, som den er tiltænkt, og derved ikke påføre dem ekstra udgifter i form af stigende kontingent i den forbindelse.

 

Aflæsning af varme ved salg. For at dæmpe omkostninger, og udestående tilgodehavender, er der indført straksafregning af varme ved ejerskifte. Det betyder, at hvis man sælger sin ejendom, skal der aflæses varme. Dette sker lettest og billigst ved hjælp af ejendomsfunktionærerne.

Efter ca. 3 til 4 uger efter overtagelse modtager den sælgende grundejer sin endelige varmeafregning, udregnet af Viterra, for det pågældende regnskabsår. Et eventuelt tilgodehavende udbetales straks, ligesom en eventuel regning skal betales.

 

Det har været et travlt forår for den nye bestyrelse. Mange nye tiltag er sat i gang. Flere er stadig i støbeskeen. Her skal kun nævnes, at der nu kommer referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden, ligesom LundeNyt skal fremhæves. Bestyrelsen er især glad for den interesse, grundejerne har vist dette tiltag.

Fastelavnsudvalget gjorde et flot stykke arbejde i forbindelse med fastelavnsfesten, og legepladsudvalget udviser en ildhu, og en arbejdsvilje, alle kan være stolte af. Samtidig er hvidbogsudvalget også kommet ud af starthullerne, og de første kapitler er nu modtaget. Bestyrelsen glæder sig til at høre meget mere fra dette udvalg i den kommende tid.

 

Det bemærkes, at dette nyhedsbrev – sommerskrivelsen – er husstandsomdelt, som anført i Nyhedsbrev 2003-001. Der er ikke noget tilbageblik fra tidligere Nyhedsbreve, idet de alle har været omdelt.

 

Til sidst vil vi ønske alle et forsat godt forår, og en rigtig god sommer.

 

 

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv