Grundejerforeningen Strandgårdsparken                               

Ishøj februar 2019

Godkendelseskriterier for tilslutning af ventilationsanlæg med vandbaseret varmeflade til grundejerforeningens fjernvarmeanlæg.

Indledning:

Et ventilationsanlæg skal være forsynet med indblæsnings- og udsugningsventilatorer. Det skal være med varmegenvinding. Det kan være forsynet med en varmeflade med el eller fjernevarmevand. Kun for sidst nævnte gør efterfølgende regler sig gældende. Ved disse regler tages der ikke stilling til de bygningsmæssige krav i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. F. eks krav i forbindelse med hultagning i betondækket, brandisolering af kanaler m.m. Disse forhold varetages af Ishøj Kommune.

Forudsætninger:

Grundejerforeningen Strandgårdsparkens fjervarmeanlæg leverer fjernvarmevand frem til radiatorer og varmtvandsbeholdere i Strandgårdsparken. Det fungerer en stor del af året som et lavtemperaturanlæg. Ved nærværende godkendelseskriterier leverer det også fjernvarmevand frem til varmeflader i ventilationsanlæg.

I sommerhalvåret fremføres fjernvarmevandet med en fremløbstemperatur på 65 gr. C. ab værk, og min. 60 gr. C hos yderste forbruger. Hos yderste forbruger loves et differenstryk på min o,5mVs.

For radiatorer skal disse udlægges for en afkøling på 40 gr. C. Dette i det dimensionerende tilfælde ved -12 Gr C med et fremløb på 80 gr C, og et returløb på 40 gr. C.

Varmtvandsbeholdere fås med de tilsvarende dimensioneringsdata.

Grundejerforeningens fjernvarmerør er i den enkelte række fremført under gulv. I bryggerset kommer de op af gulv og føres op til varmtvandsbeholderen. Man skal være opmærksom på at alle skjulte samlinger (under gulv) skal være certificatsvejsede.  De er udført i sorte stålrør. Over gulv er det tilladt at lave samlinger med fittings.

Krav i forbindelse med etablering af vandvarmeflader til ventilationsanlæg:

Varmefladen skal udlægges for de under forudsætningerne anførte temperaturkrav.

Varmeflader må kun installeres i forbindelse med genveks anlæg med udsugning og indblæsning, hvor indblæsningsluften efter at have passeret luftvarmeveksleren typisk vil være 2-3 gr, c lavere end udsugningsluften. Her kan det være nødvendigt med en supplerende varmeflade (fjernvarmebasseret eller ved el), for at hæve indblæsningstempereturen op til stuetemperatur for at undgå trækgener.

Man må ikke lave varmluftanlæg, således at boligens varmetab dækkes af en ventilationsvarmefalde.  Boligens varmetab (transmissionstab og ventilationstab) skal dækkes af radiatorerne.

Ventilationsanlægget skal kunne styres ved et styringspanel. Indblæsningstemperaturen skal kunne styres ved en føler i indblæsningen.  Der anbefales en mekanisk styring med et termoelement som indstilles og med føleren i indblæsningen. Hermed frostsikres varmefladen også.

Hvis ventilationsanlægget udføres med elektronisk automatik skal anlægget suppleres med en frostsikring, som åbner varmefladen og stopper ventilatorerne.

Fjernvarmeforsyningsrør føres fra Grundejerforeningens fjernvarmerør op til ventilationsanlæggets varmeflade. Hvis afgrening fra Grundejerforeningens fjernevarmerør sker i en af stuerne, fra rør under gulv, skal alle skjulte samlinger certificatsvejses. Gulvet må ikke lukkes førend det udførte er besigtiget ved varmecentralen, herunder dokumentation for svejseren. Det mest enkelte er at lave afgreninger fra de synlige fjernevarmerør som går til varmtvandsbeholderen i bryggers. Ved afgreninger til ventilationsvarmefladen skal der afsættes afspærringsventiler. På fjernvarmeretur skal der monteres en circonventil (43 gr. C.). Kan købes hos varmecentralen. Circonventilen kan være fælles for varmtvandsbeholder og ventilationsvarmefladen.

Alle arbejder skal udføres i henhold til norm for varmeanlæg. Bemærk, at alle rør og ventilationskanaler skal isoleres. For ventilationskanaler skal det i henhold til bygningsreglementet være brandisolering.

Ishøj den 17. februar 2019

0

Din varekurv