Formandens beretning 2023

 

Formandens beretning 2023

 

 

Bestyrelsen

 

Grundlaget for foreningens virke er Vedtægterne. Sammen med bl.a. Lokalplan 1.90, Deklarationen, Bygningsreglementet og Hegnsloven danner de rammen for det meste af grundejerforeningens arbejde.

 

Som grundejer er du forpligtet til at holde dig orienteret om love og regler, der vedr. din ejendom.

 

Det gør bestyrelsen meget for at hjælpe dig med, bl.a. ved denne beretning og igennem vores mange Nyhedsbreve.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

 

Pr. 1. januar 2023 bestod bestyrelsen af:

 

Pernille Møller, formand.

Kenan Vural, næstformand.

Carl-Erik Fuchs, kasserer.

Mogens Elbek,

Amier Al Amier,

Ulrik Peetz,

John Christensen.

 

Generalforsamlingen 2023 skal vælge kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg til posten som kasserer:

 

Carl-Erik Fuchs, Granlunden 2 – genopstiller

 

På valg til bestyrelsen:

 

Mogens Elbek, Egelunden 70 – genopstiller

Amier Al-Amier, Bøgelunden 11 – genopstiller

 

Foreningens bestyrelse er underlagt en del jura, og har forpligtigelser, både i forhold til måden vi arbejder på, men også ift. hvad vi laver.

Dette særligt fordi vi er en forening med tvunget medlemskab, og en formålsparagraf som tilskriver at varetage foreningens interesser, og ikke som i f.eks. en fagforening, medlemmernes interesser.

F.eks. repræsenterer vi ikke den individuelle grundejer, men alle. Vi må ikke forskelsbehandle og vi skal altid have alles interesser i tankerne, ikke kun flertallets.

Bestyrelsens opgave er derfor at samarbejde om løsninger og tiltag for alle, og ikke køre mærkesager, på enkelte gruppers vegne.

Formandens opgave er så primært at se til at det sker, og at samle bestyrelsen om dette.

Vi orienterer løbende om vores arbejde i Nyhedsbrevene, som både husstandsomdeles og sendes ud på mail via MailChimp.

Desværre kan det ikke økonomisk svare sig at lave adresserede omdelinger kun til de medlemmer som ikke er tilmeldt MailChimp, og da vi endnu ikke er overgået til at bruge E-boks, kan vi ikke sikre at alle får informationerne, hvis vi kun sender informationer ud elektronisk. Så vi fortsætter med begge løsninger lidt endnu.

Husk at grundejerens navn skal stå på postkassen, hvis du vil modtage f.eks. indkaldelser og Varmeopgørelser, ellers må du afhente dem på kontoret.

 

2023.

 

Da januar startede, havde vi fået et nyt medlem i Bestyrelsen; John Christensen. John har tidligere siddet bestyrelsen for mange år siden, og meldte sig af nød, da ingen andre havde lyst til at stille op ved Generalforsamlingen i dec. 2022.

Vi er glade for at have fået John ind, han er engageret og har megen erfaring. Dog er det bekymrende, at end ikke bestyrelsesposter kan få nogen op af stolen, selvom det er bebyggelsens fremtid som er afhængig af det.

Bestyrelsen var atter afsted på en Temadag, men måtte erkende at selvom det havde været en fin og hyggelig dag, så var det mere et forlænget bestyrelsesmøde, end en dag med inspiration og visioner – det må vi så prøve at gøre bedre næste gang.

Med 2 nye medlemmer i Fastelavnsudvalget kunne det lille, bitte udvalg gå i gang med at stable en Fastelavnsfest på benene. Det gjorde de, selvom det var hårdt arbejde, og d. 19. februar åbnedes dørene til en fantastisk fest, hvor alle sejl var sat ind. Der var ansigtsmaling, maskepyntning, ballondyr og selvfølgelig tøndeslagning, lotteri og hoppeborge. Der var knap 200 feststemte og flot udklædte deltagere i Multisalen på Strandgårdsskolen.

Det hele lykkedes ved hjælp af en masse frivillige, som alle tog et nap, enten lørdag med opstilling og klargøring, eller søndag ved selve arrangementet.

Det er de frivillige som gør det muligt at gennemføre noget som helst, hvad enten det er Fastelavn, Loppemarked, Parkeringsordning eller bestyrelsesarbejdet, og hvis ikke der snart er flere der kommer på banen, så sker der måske ikke noget som helst fremover.

I år måtte Loppemarkedet aflyses, da der ganske enkelt ikke var nok som kunne hjælpe til, hverken med planlægning eller gennemførslen. Så op af sofaen, kom til generalforsamlingen og meld dig til det ene eller det andet.

I 2024 falder Fastelavn d.11. februar, vi har valgt at flytte Loppemarkedet til august, og afholder Åbent Hus i maj måned. Hvis alt dette skal blive til noget, så vi kan mødes og hygge os sammen, så skal der være nogle – f.eks. dig – som melder sig på banen 😊

Nogle frivillige som har knoklet igennem de seneste par år, er Parkeringsudvalget. De er et strålende eksempel på at uden frivillige kræfter, ja så havde i nok stadig ikke nogen brugsret eller tomrørsløsning. Det er nok det som har fyldt mest i år, også for bestyrelsen, og heldigvis er vi da kommet i mål, og i fuld gang med registreringen af pladser.

I foråret blev skiltestanderne monteret, og hen over forsommeren blev tomrørene lagt i jorden. Begge projekter gik stort set gnidningsløst, og sammenligner vi med TDC-fiber projektet, ja så gik det jo helt perfekt, selvom vi ikke har en kæmpekoncern i ryggen 😉

Og så gik det hele i stå endnu engang, og endnu engang pga. sagsbehandlingen i Ishøj Kommune, trist men sandt.

Vi ventede på at kommunen skulle tiltræde Servitutten, hvilket skulle være en formssag, da de allerede tidligere havde godkendt den, men ingen kendte til det, og sagen blev sendt rundt fra den ene til den anden, indtil jeg ringede til Centerchefen, og så kom der lidt skub i tingene.

Kommunens sagsbehandlingstid er desværre et udtryk for at næsten alle ”gamle” medarbejdere er ophørt, de kommunale centre er endnu en gang blevet omlagt, så selv vi som har et dagligt samarbejde med Byg og Bolig og andre, ikke kan finde ud af hvem som er hvor og tager sig af hvad. Vi håber det snart bliver bedre og mere overskueligt.

Tilbage til parkeringsprojektet kunne vi så endelig begynde at registrere brugsret/tomrør til de enkelte som ønskede det, og det var overvældende mange. Så mange at kontoret flere gange er blevet lagt ned, og på nuværende tidspunkt er lukket for personlige og telefoniske henvendelser på ubestemt tid.

Efter at have afholdt 2 informationsmøder med masser af spørgsmål og god stemning, var der nogle få grundejere som mente at hele projektet var en fejltagelse, og ligefrem ulovligt, fordi bl.a. Clever ikke ville montere deres ladebokse på vores skiltespyd.

Vi slår lige fast igen; der er ikke lovkrav til standeres udformning, der er kun lovkrav til den elektriske installation af ladeboksen, og det kan uden problemer overholdes.

I skrivende stund har 3 forskellige leverandører (med autoriserede el-installatører) opsat ladebokse på vores skiltespyd, og flere er på vej. Læs mere om dette i Nyhedsbrevene.

Halvdelen af Parkeringsudvalget genopstiller til generalforsamlingen, og den anden halvdel takker af. Udvalget fortsætter for at være med helt til slut, samt at kunne evaluere på projektet. Hvorvidt der skal laves yderligere, vil være op til udvalgets medlemmer, det er trods alt dem som skal løfte opgaven. Synes du at udvalget stadig har opgaver at løse, så skal du melde dig til udvalget og ikke sidde og forvente at andre løser det for dig.

Skilteskoven er i denne uge blevet udvidet yderligere, så nu står der også skilte ved alle indkørsler til gårdene, som præciserer at parkering er underlagt privatretslige forhold.

Nu afventer vi blot at nummerplade-skiltene bliver monteret, også noget forsinket, men så begynder det da at ligne noget 😊 Det var 9 års rejse!

Når nu vi er på parkeringspladserne og stamvejene, kan vi også fortælle at plastic-bumpene for enden af de store Lunde blev udskiftet i sommers, for den sølle pris af 50.000, -kr. Brostensindkørslerne vil alle gennemgå renovering til foråret. Det er Ishøj Kommune som står for dem, og det har de lovet at prioritere, så endelig noget vi ikke skal betale for…

Det er også Ishøj Kommune, som igennem 40 år har stået for den udvendige beskæring af det grønne bælte ud mod Ishøj Parkvej, men det synes de så ikke de skal mere, og det er vi selvsagt ikke enige i.

Det grønne bælte blev anlagt som en slags støjværn, og vi har aldrig måtte røre det, heller ikke selvom nogle træer har været til gene og er blevet voldsomt store.

Den chef som stod for det projekt, er ophørt på kommunen, og vi har ikke hørt om det siden, så det er vi godt tilfredse med…

Gennem de seneste 10 år har vi omlagt asfalterede firkants-arealer til jordstykker med frugttræer og bærbuske, som alle kan nyde godt af.

Omlægningen har været en del af vores vandafledningsprojekt, hvor vi fjerner fast belægning for at give plads til nedsivning af regnvand.

Vi mangler stadig 2 firkanter (mellem Granlunden og Tjørnelunden) da økonomien ikke helt har været til det, det koster ca. 150.000, – kr.

Så vi ansøgte Grønt Råds klimapulje om et tilskud på 30.000, – kr. men har desværre fået afslag, selv om de syntes det var et godt projekt…

Så meget for at være en bebyggelse som arbejder for klima og miljøvenlige løsninger 😊

Vores solcelleprojekt til terrænbelysningen virker desværre stadig ikke optimalt, og bestyrelsen har ikke haft tid til at følge op på det. Det medfører at vi budgetterer med en stigning i bidraget til terrænbelysningen på næste års budget.

Indtil vi får tid til at tage os af det emne, glæder vi os over at se hvor mange solcelle-anlæg de enkelte grundejere har fået opført på deres tage, efter det blev en mulighed med den nye lokalplan i 2021.

Med samme lokalplan blev muligheden for fast belægning i de enkelte haver begrænset, det var også et miljø-tiltag, for at bedre muligheden for nedsivning af regnvand, så kloakkerne ikke bliver overbelastet og vi undgår oversvømmelser.

Et par stykker har sidenhen spurgt til muligheden for at anlægge kunstgræs i egne haver, og det er ikke noget vi vil anbefale. Nogle typer kunstgræs forhindrer nedsivning af regnvand og er dermed i strid med lokalplanen, andre typer har nedsivning, men med risiko for at vaske mikropartikler fra belægningen ned i undergrunden og dermed forurene.

Ønsker man ikke at have en græsplæne, kan man med fordel anlægge en træterrasse, hvor vandet kan trænge ned, mens man undgår græsslåning.

Vi har heldigvis masser af grønt omkring os, buskadser, træer og plæner, og foreningen bruger en del tid på vedligeholdelsen, og vi betaler os fra de større opgaver, som de store buskadser og træer, det betaler vi godt 150.000, – kr. om året for.

Grundejernes opgave er så at holde deres fortovsbed og deres have. Der kan være mange årsager til at man ikke får det gjort, men måske man er heldig at kunne få hjælp af familie eller naboer, eller købe sig til hjælp. Desværre ser havesiderne mange steder Herrens ud, nok mest fordi mange aldrig ser ydersiden af deres hæk eller hegn – husk at kigge ud på bagsiden en gang imellem også…

En del grundejere stødes af det forfald og mangel på vedligeholdelse som ses nogle steder, og det er vigtigt at vi alle, så vidt muligt, gør hver vores indsats, for det er det vi alle sammen kigger på hver dag, og det er med til at danne niveauet for huspriserne.

Vi skal dog altid huske på at vores smag og behov er forskellige, og hvad én finder pænt, ikke nødvendigvis falder i en andens smag, ligesom nogle pudser postkassen en gang om måneden og andre pudser vinduer hvert andet år 😉

På baggrund af flere henvendelser fra grundejere gennem året, og bestyrelsens egne oplevelser har vi besluttet at vi i den kommende vinter vil arbejde på en kampagne for at løfte bebyggelsens ydre og fællesskabet. Det være sig vedligehold/renhold af de enkelte ejendomme, men også foreningens arealer, og det er gennem fællesskabet og den fælles samhørighed vi skal gøre det. Vi har det på som debatpunkt på generalforsamlingen d.28. november, og håber at mange vil bidrage med forslag, holdninger og måske også melde sig til at bidrage gennem vinteren.

Siden foråret og hen over sommeren har vi været ude og tale med rigtig mange grundejere på gårdmøder. Mange har bedt om hjælp og inspiration til at få gang i fællesskabet, særligt omkring vedligeholdelsen og udviklingen af legepladserne.

Det gør vi faktisk hvert år, men i år har der været ekstra mange efter at vi tilbød det i et Nyhedsbrev, og det har været superhyggeligt og megainspirerende for bestyrelsen og så vidt vi kan se også for mange gårde. Det har godt nok flyttet bjerge i nogle gårde – fantastisk 😊

Det er noget af det, som gør at man gider at sidde i bestyrelsen, at der er kontakt og sparring med grundejerne, at man føler man gør en forskel og kan medvirke til udvikling. Alle de in-put vi har modtaget, tager vi med os.

Det gav os samtidig en fremragende mulighed for at komme tæt på fællesskaberne i de enkelte gårde, se udviklingen og beslutte os til hvem den store vinder af Gårdprisen 2023 skal være. Det afslører vi på generalforsamlingen d.28. hvor prisen på 8.000, -kr. også overrækkes, sammen med et fint skilt til gården og en buket blomster-lidt festligt må det godt være.

På vores rundture sommeren over så vi at mange af de gamle Gårdprisskilte var blevet noget medtagede at se på; de er nu blevet udskiftet til fine nye skilte, håber gårdene er tilfredse med det.

Når vi så er ved de fælles forpligtigelser og grundejerforeningens ansvar så gentager vi lige lidt fra tidligere beretninger:

Grundejerforeningen rydder sne/salter på fælles pladser og stier, men ikke på fortove, indgangspartier og p-båse.

Fortove og indgangspartier er de enkelte grundejeres opgave, men skal man virkelig rydde sneen væk?

Nej, ikke nødvendigvis.

Reglerne foreskriver at man skal ”glatføre-bekæmpe”, dvs. man skal sørge for at der ikke er glat og at trafikken kan foregå uhindret. ”Trafikken” er både dårligt gående, cyklister, folk med f.eks. barnevogne, rollatorer eller handicap-scootere, postbude og skraldemænd.

Dette gælder også ved frostvejr, med risiko for is på fortove mm.

Grundejerne er pligtige til at ”glatføre-bekæmpe” i tidsrummet kl.07-21 alle ugens dage.

For at kunne bevæge sig sikkert rundt i bebyggelsen, særlig om vinteren og når det er mørkt, så er det vigtigt at terrænbelysningen virker efter hensigten.

Heldigvis har vi dygtige medarbejdere, som tjekker belysningen ugentligt, men vi er også superglade for grundejere som giver os et tip når belysningen svigter et eller andet sted.

Det er dog et tiltagende problem, at flere grundejere ikke beskærer deres beplantning i fortovsbedene. Når træer/buske vokser op over 1.80 m, så skygger de for belysningen, til stor gene for – især – mennesker med nedsat syn.

Så tjek lige dit fortovsbed; kunne du gøre det sikrere at færdes forbi dit hus?

Legepladserne er fælles forpligtigelse; dvs. at foreningen renholder faldunderlag og vedligeholder foreningens redskaber/installationer. Resten af legepladsen skal holdes af grundejerne.

Der er et årligt tilskud på 1.500 kr. til vedligeholdelse, og indkøb af mindre effekter. Legepladspuljen kan søges om midler til større ting. Legepladspuljen er er årligt på mellem 100.000-150.000 kr.

Kriterier og retningslinjer for brug og ansøgning af penge er beskrevet på hjemmesiden.

I 2023 har 6 gårde ansøgt Legepladspuljen og er blevet imødekommet med i alt 120.000, kr.

I gård 3 har vi forsøgt med et større beløb at anlægge helt nyt græsunderlag, da det er et tilbagevendende ønske fra flere gårde. Det er temmelig dyrt, og vi afventer at se hvordan det udvikler sig hen over næste sommer, før det er noget vi vil føre videre i andre gårde.

Ikke kun grundejerne gør en stor indsats i dagligdagen, det gør alle vores medarbejdere også.

Containerpladsen fungerer godt, og vores ”nye” medarbejder, Jakob, er faldet godt ind. Medarbejderne vejleder alle, og er positive i deres tilgang – husk også at være positive overfor dem.

Nogle grundejere oplever at få forskellige beskeder om sortering når de kommer på pladsen. Det skyldes ikke fejl hos den enkelte medarbejder, men at nogle ting er svære at definere, og et spørgsmål om skøn. F.eks. indeholder noget mest af det ene eller det andet materiale? er det farligt ved kontakt? osv. Så bær over med medarbejderne, de gør deres bedste for at følge retningslinjer, som hele tiden ændres, og ikke nødvendigvis er entydige.

I det forløbne år er der kommet mærkning på mange emballager om de skal i plast, pap osv, men vi mangler endnu fra Vestforbrænding at få at få at vide om deres retningslinjer skal følges, eller emballageproducenternes mærkning skal følges?

Vi fik implementeret mad/drikkekartoner i plastaffald, fandt ud af at der er mulighed for 14 dages tømning af dine sække ved huset, og mangler endnu at tekstil til genanvendelse skal implementeres.

14 dages tømning var et ønske vi havde, men fik nej til for 3 år siden – det er så blevet indført alligevel, og det er jo kun godt for husstande med mindre affald. Du kan få 14 dages tømning ved at skrive til Vestforbrænding på deres selvbetjeningsløsning, og sparer ca. 1100 kr. årligt på den løsning.

Tekstil til genanvendelse (ikke genbrug) er blevet vedtaget i kommunen, efter en lidt mærkelig høring, men hvornår den udrulles ved vi stadig ikke. Grønt Råd indgav et høringssvar, som sjovt nok blev tilbagevist af Vestforbrænding – det var ellers vores opfattelse at Ishøj Kommune var medejer af Vestforbrænding og ikke omvendt, så den sag er endnu ikke helt afklaret. Særligt da Vestforbrænding har afgivet svar som er i strid med Miljøministeriets vejledning.

Vi er repræsenteret i Gønt Råd, hvor vi fortsat arbejder på indflydelse på fremtidige affaldsløsninger bl.a. udvidelse af den nuværende storskraldsordning med PVC og mindre mængder byggematerialer, samt udvidelse og ændret brug af de ”fælles opsamlingspladser”, her under vores Containerplads.

Du kan læse mere om Grønt Råds arbejde her:

https://ishoj.dk/borger/demokrati/rad-og-naevn/gront-rad/

Udgifter til lønninger, brændstof og alt hvad der nu skal til i foreningen, stiger jævnt, og selv om inflationen nu er faldet varsler vi endnu engang forhøjelse af bidraget til Containerpladsen, til 75 kr, da netop tømninger af affald er steget betragteligt.

Årets andet store emne, som fyldte mere end ønsket var Brunata.

Brunata er vores varmeaflæsningsfirma. De står for aflæsning af målere, og udarbejdelse af årsopgørelserne, dvs. fordelingen af de enkelte husstandes forbrug.

Nå, ja så står de også for udskiftning af radiatormålere, ca. hvert 10. år. Det var så i sommeren 2022, og i første omgang fik vi at vide at alt var gået fint.

Det viste sig så at det ikke var tilfældet, for Brunata havde kun haft en type målere med ud, og det betød at alle med fjernfølere, skulle have et nyt besøg for at få dem udskiftet.

Derfra gik alt så i ged for Brunata; de havde ikke overblik over hvem som havde fået udskiftet og ikke havde, de påståede varslinger af grundejerne nåede ikke frem, og Brunata aflyste flere gange pga. sygdom, så grundejerne ventede forgæves hjemme og brugte fridage på det.

Grundejerforeningen har flere gange måtte gennemgå alenlange lister over hvem som – måske – manglede at få udskiftet målere, og vi fik samtidig forkerte opkrævninger fra Brunata, hvor vi blev opkrævet for udskiftninger, som skulle have været indeholdt i prisen for udskiftningen i 2022. Vi har brugt urimeligt meget tid på det, og det står stadig hen i det uvisse, hvornår vi kan forvente at arbejdet er afsluttet.

Vi har flere ejendomme som er blevet skønsberegnet for forbrug, selvom de er helt uskyldige i de manglende udskiftninger af deres målere, og dem kræver vi kompenseret.

Vi kræver også at næste runde af montørbesøg skal lægges i eftermiddags/aftentimerne, så de berørte grundejere ikke skal tage fri for at være hjemme.

Udskiftningen af radiatormålere, og dermed nye enheder, har betydet at vi ikke kunne udarbejde straksafregninger ved fraflytning hele varmeåret, og det har så skulle gøres her i løbet af efteråret, det var noget af en pukkel som lå til os.

Når alt dette arbejde forhåbentlig snart er overstået, står vi desværre over for den næste store opgave; nemlig udskiftning af energimålere på gulvvarmeanlæg, som er 10 år eller ældre. Det er en udgift som den enkelte grundejer selv skal betale, og der kommer til at gå en rum tid før det sker, for målerne er i restordre, og vi skal bruge mange af dem. Er du i tvivl om hvor gammel din energimåler er, så står der et årstal på den, men vi kan med sikkerhed sige at alle målere af mærket ”Sharky” skal udskiftes.

Vær opmærksom på at du ikke selv kan rekvirere eller foretage denne udskiftning, da de målere vi bruger, er kalibreret i GJ, og KUN kan fås via vores kontor. Udgiften pr. måler ligger i omegnen af 6.000 kr. incl. montering – men det afhænger af placering, prisudviklingen mm.

Alle berørte grundejere med energimålere vil modtage yderligere information i god tid inden det bliver aktuelt.

Når det bliver en stor udfordring for bestyrelsen, så er det fordi, der først og fremmest skal indhentes tilbud på dette, dernæst skal der udarbejdes oversigter over de berørte og mens arbejdet står på, er vores driftsfolk dagligt involveret med at modtage nøgler, anvise montørerne hvor de skal hen, samt åbne og lukke for varmen ifm. udskiftningerne. Samtidig skal bestyrelsen tage stilling til div. henvendelser og evt. klager som løbende kommer under arbejdet.

Energipriserne har holdt sig i ro dette år, og det har været en mild men lang vinter. Vi havde så også sat á conto opkrævningen ned, og det betyder at flere grundejere end vanligt har fået en efterbetaling, i stedet for at få penge tilbage.

Så á contoen foreslås forhøjet igen, denne gang til 1220, kr.

Udviklingen i varmeforbruget ses i nedenstående graf:

Så bortset fra at det er såååå kedeligt for børnene når der ikke kommer sne, så må håbet om fortsat milde vintre gerne holde, så vi får lave varmeregninger og ikke skal salte og rydde sne 😊

Det vil vores medarbejdere i Driften nok også sætte pris på, selvom de varmere vintre også har betydet at sæsonen for græsslåning og hækkeklipning er blevet forlænget de seneste år.

Vi har 2 fuldtidsansatte, Bjarne og Søren, samt en fleksjobber, Kim, i Driften. Ud over at stå for plejen af de grønne områder, ren og vedligeholder de fællesarealerne, skurgange, fodhegn osv. De har mere end nok at se til, og er ikke ansat til at servicere de enkelte grundejere. Så selvom det måske kunne synes af lidt, så skal de ikke lige tage dit haveaffald med på vejen, selvom de kommer forbi med traktoren 😉

Både driften og kontoret hjælper rigtig gerne med vejledning om det de nu kan, men ofte vil de henvise til at du selv skal rekvirere en håndværker – sådan er det nu engang at være ejer og ikke lejer.

Kontoret startede jo året uden en kontormedarbejder og i marts startede Alice så op. Alice er både dygtig og lærenem, og har styr på rigtig mange ting nu, men kan ikke svare på alt, og så må du afvente svar lidt længere, når andre skal indover.

Kontoret har bl.a. skulle omlægge fra NemID til MitID Erhverv, absolut ikke en proces uden forhindringer, vi har haft gennemgået vores telefonabonnementer, leasingaftale mm.

Kontoret blev ramt af en fugtskade, som stammede fra et gammelt nedløb, som desværre var ulovligt samlet, og så dækkede forsikringen ikke. Det blev ca. 50.000, -kr.

En stor del af kontorets daglige drift er hushandler, og ejendomsmæglerne er ikke verdens mest tålmodige mennesker. Ofte er det dog mæglerne som først beder om papirarbejdet i sidste øjeblik, selvom et hus måske har stået til salg i flere måneder.

Ifm. besigtigelser ved salg, registrerer vi nu også skurgangsskure, så vi hen ad vejen kan få et overblik over hvem som har hvilke skure, og dobbeltskure bliver givet fri til fælles brug.

Mange benytter sig også af muligheden for at leje borde, stole og service, til en billig penge. Det kan bestilles via hjemmesiden, man kan afhente selv eller få bragt, og betaling sker via den månedlige opkrævning. Blot husk at bestille i god tid, der er jo perioder hvor der er mere efterspørgsel end andre.

Bestyrelsen bruger også en masse tid, bl.a. på at lave div. skrivelser, og forsøge at søsætte projekter. Da det for vores alles vedkommende skal ske i vores fritid, så kan der godt gå lang tid uden at vi kommer nogen vegne, hvilket pt. er tilfældet for udviklingen af den nye hjemmeside.

Desværre er vores budget ikke til at vi bare kan købe os til alting, og noget arbejde kræver en in-sider viden for at kunne bringes ud i livet.

Vi er kommet lidt videre i forhold til at kigge på vores bredbåndsaftale (den tidligere fællesantenne/coax-nettet). Grundejerne valgte jo Stofa som leverandør, men kontrakten skal fornys eller måske skal vi have en ny leverandør? I løbet af den kommende vinter/forår vil vi lave en medlemsundersøgelse og se hvad der er interesse for.

I det kommende år vil den nuværende bestyrelse arbejde på;

– Den fortsatte implementering af vores interne IT, herunder ny hjemmeside.

– Leverandørvalg til coax-nettet.

– Evaluering og afslutning af igangværende projekter; implementering af brugsret/tomrør og udskiftning af radiatormålere.

– En kampagne for fælles ansvar og medinddragelse.

Følg bestyrelsens arbejde i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev.

Tak fordi du fulgte med så langt… Vi ses tirsdag 28. november 2023!

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

 

0

Din varekurv