Formandens beretning 2022

Formandens beretning 2022

Velkommen til Formandens Beretning 2022

 

Onsdag d. 14. december kl. 18.30 afholdes dette års Generalforsamling i Multisalen på Strandgårdsskolen.

Der åbnes for indskrivning kl.17.45 og du skal medbringe gyldig legitimation.

 

Er du forhindret i at møde op, kan du give en anden grundejer fuldmagt til at stemme på dine vegne.

Fuldmagten er vedlagt den omdelte indkaldelse, men kan også downloades fra foreningens hjemmeside, eller afhentes på kontoret. Der kan ikke benyttes hjemmelavede fuldmagter.

Fuldmagten er en generel fuldmagt, og der må ikke skrives hvad man ønsker der skal stemmes-det overlader man helt og holdent til den, man giver fuldmagten.

 

Hvorfor skal jeg læse Formandens Beretning?

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb – dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne, og ind imellem også verden omkring os.

 

Den handler om de beslutninger og tiltag, som bliver gennemført i løbet af året, hvad enten det handler om parkering, fællesantennen, legepladser eller andre ting som påvirker din hverdag.

Det er ting som du har indflydelse på, hvis du møder op til Generalforsamlingen og bruger din stemme.

 

Rigtig god læselyst!

 

Pernille Møller

Formand

 

Bestyrelsen

 

Grundlaget for foreningens virke er Vedtægterne. Sammen med bl.a. Lokalplan 1.90, Deklarationen, Bygningsreglementet og Hegnsloven danner de rammen for det meste af grundejerforeningens arbejde.

 

Som grundejer er du forpligtet til at holde dig orienteret om love og regler, der vedr. din ejendom.

 

Det gør bestyrelsen meget for at hjælpe dig med, bl.a. ved denne beretning og igennem vores mange Nyhedsbreve.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

 

Pr. 1. januar 2022 bestod bestyrelsen af:

 

Pernille Møller, formand.

Bilal Corap, næstformand.

Birthe Vangsgaard, kasserer.

Mogens Elbek,

Marianne Jensen,

Kenan Vural,

Lilian Medina Johansen.

 

Pr. 21. april 2022 bestod bestyrelsen af:

 

Pernille Møller, formand.

Kenan Vural, næstformand.

Carl Erik Fuchs, kasserer.

Mogens Elbek,

Lilian Medina Johansen,

Amier Al-Amier,

Ulrik Peetz.

 

Generalforsamlingen 2022 skal vælge formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg til posten som formand:

 

Pernille Møller, Granlunden 101 – genopstiller

 

På valg til bestyrelsen:

 

Kenan Vural, næstformand, Poppellunden 13 – genopstiller

 

Ulrik Peetz, Poppelunden 5 – genopstiller

 

Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10 – udtrådt pr. 1.11. da hun er fraflyttet.

 

Der skal derfor vælges mindst ét nyt bestyrelsesmedlem.

 

Hvis du tænker det kunne være noget for dig, så kontakt kontoret for en aftale, så du kan få mere at vide om hvad det indebærer inden du melder dig 😉

Foreningens bestyrelse er underlagt en del jura, og har forpligtigelser, både i forhold til måden vi arbejder på, men også ift. hvad vi laver.

Dette særligt fordi vi er en forening med tvunget medlemskab, og en formålsparagraf som tilskriver at varetage foreningens interesser, og ikke som i f.eks. en fagforening, medlemmernes interesser.

F.eks. repræsenterer vi ikke den individuelle grundejer, men alle. Vi må ikke forskelsbehandle og vi skal altid have alles interesser i tankerne, ikke kun flertallets.

Bestyrelsens opgave er derfor at samarbejde om løsninger og tiltag for alle, og ikke køre mærkesager, på enkelte gruppers vegne.

Formandens opgave er så primært at se til at det sker, og at samle bestyrelsen om dette.

Vi orienterer løbende om vores arbejde i Nyhedsbrevene, som både husstandsomdeles og sendes ud via MailChimp.

Desværre kan det ikke økonomisk svare sig at lave adresserede omdelinger kun til de medlemmer som ikke er tilmeldt MailChimp, og da vi endnu ikke er overgået til at bruge E-boks, kan vi ikke sikre at alle får informationerne, hvis vi kun sender informationer ud elektronisk. Så vi fortsætter med begge løsninger lidt endnu.

Husk at grundejerens navn skal stå på postkassen, hvis du vil modtage f.eks. indkaldelser og Varmeopgørelser, ellers må du afhente dem på kontoret.

 

2022.

 

Da januar startede, var fjernvarmearbejdet i Fyrrelunden/Granlunden næsten afsluttet.

 

Det var et stort, og længe planlagt projekt, som der på forhånd var sparet op til og indhentet tilbud på; samlet pris uden reetablering af asfalt var projekteret til 3 mil. kr. Vi havde indhentet tilbud på asfalt arbejdet også, men tilbuddet dækkede slet ikke de ønsker vi havde og skulle derfor gå om, mere om dette senere…

Vi var kommet i gang i rette tid, for allerede i opstartsfasen havde vi flere, mindre rørbrud, og midtvejs fandt vi så et større brud, som vi længe har ledt efter. Sidstnævnte brud var af den dyrere slags, og løb op i en ekstraregning på ½ mil. kr., da det indebar en del ekstraarbejder, bl.a. skulle der skiftes rør ind under et hus.

Endelige fik vi det nye tilbud på asfaltarbejdet, og blev noget rystede. For godt nok var oliepriserne eksploderet hen over nytår, men udgiften løb op i 900.000 kr.- langt mere end vi havde planlagt med.

Vi måtte træffe en beslutning om vi ville gå med en dårligere og billigere løsning, eller tage fra henlæggelserne på driften, hvilket vi ikke havde planlagt? Vi valgte det sidste og derfor kan man i årsregnskabet se at en stor post er overført fra varmeregnskabet til driftsregnskabet og dermed skabte et overforbrug som ikke var planlagt.

Det kan vi dog stå inde for, da vi har fået et langt bedre produkt, som vil holde i mange, mange år.

De mange ekstra udgifter ifm. arbejdet medførte også at den sidste del af fjernvarmeledningen i Fyrrelunden lige numre, ikke som planlagt blev udskiftet i foråret, men er udskudt indtil vi har fået sparet op til den.

Som de fleste jo ved kom krigen i Ukraine og medførte yderligere prisstigninger på netop olie, stål osv. som udgør størstedelen af materialerne ved et fjernvarmearbejde, så det er kun blevet endnu dyrere siden.

 

I slutningen af januar modtog vi et brev fra Ishøj Kommune; der var indgivet en klage fra en grundejer over generalforsamlingens beslutning om at indføre brugsret til p-pladser!

Vi måtte sætte hele processen i stå, for hvordan kunne vi indgå kontrakter med firmaer, hvis vi ikke havde hjemmel til at gennemføre projektet?

Det var et dybt frustreret Parkeringsudvalg som stort set blev sat på pause helt frem til maj måned, da Ishøj Kommune tog sig hele 5 mdr. om at behandle sagen – som jo heldigvis faldt ud til vores fordel, og så kunne der sættes gang i alle sejl igen…

Udvalget havde fundet frem til skilteudformning og tilmeldingsproces mm. var kommet på plads, men de endelige tilbud var ikke hentet hjem endnu. Det blev de så i løbet af sommerferien, og det kom ikke som nogen overraskelse at priserne var steget mere end et lille nøk.

Værst var dog, at under det sidste arbejde med Landinspektøren dukkede en tvivl op, hvorvidt kunne brugsretten håndhæves 100 % sikkert?

Så endnu engang måtte alt sættes på pause, tilbud ”fryses”, og så kunne vi på ny afvente en sagsbehandling i Ishøj Kommune. Denne gang tog det dog kun 3 mdr…

 

Så nu kører Parkeringsudvalget for fuld skrue igen. Skiltene er sat i produktion, og Landinspektøren arbejder på matrikelkortene, så lige pludselig får I alle brev om hvordan I tilmelder jer! Men vent nu til I får nærmere besked 😉

Når vi nu er så langt i forløbet, så har vi ”lukket” for tildeling af nye handicap-pladser. Det betyder selvfølgelig ikke at du ikke kan få en midlertidig handicap-plads ved akut behov, men den vil blive placeret det sted hvor husets brugsret ville være, så den ikke efterfølgende skal flyttes.

 

I løbet af januar havde bestyrelsen flere drøftelser om vores konstellation, roller og honorarer. Flere fandt honorarerne for lave, men de viste sig at gå fint i tråd med retningslinjerne for administrerende bestyrelser i almene boligselskaber og blev derfor ikke ændret.

Dog fortsatte uenigheder om bestyrelsens rammer for det daglige arbejde – særligt beslutningsprocesserne, og dette kulminerede i midten af marts, hvor bestyrelsen egentlig blev splittet i to og formanden tilbød at gå af.

Dette endte desværre i stedet med kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmers afgang. I mellemtiden var Kenan Vural blevet valgt som næstformand, da Bilal Corap havde trukket sig fra denne post midt i januar.

Bestyrelsen var iflg. Vedtægterne stadig beslutningsdygtig fra midten af marts, men vi følte ikke at en så snæver bestyrelse skulle træffe vigtige beslutninger.

 

Dette satte så virkelig alt i stå, og der var i forvejen ikke truffet nogle afgørende beslutninger siden årsskiftet pga. manglende enighed.

Samtidig var kassererens rolle vokset betragteligt siden ekstern økonomisk konsulent Poul Erik Snoer pludseligt døde i 2018, og der ikke var fundet en ny til hans opgaver.

Vi havde været i en proces hvor vi skulle finde ud af om vi ville overgå til ekstern administration eller beholde funktionerne på vores kontor, og i så fald hvor meget som evt. skulle out-sources.

 

Da vi nu også manglede en kasserer, og ikke havde den fornødne økonomiske ekspertise på kontoret, havde vi heller ikke mulighed for at planlægge ift. budgettet, og valgte at sætte alt unødvendigt arbejde i bero, indtil vi kunne afholde en ekstraordinær generalforsamling, mhp. valg af ny kasserer og 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Denne blev afholdt den 21. april, og Carl Erik Fuchs blev valgt som kasserer, og Amier Al-Amier, samt Ulrik Peetz blev nye bestyrelsesmedlemmer.

Amier kendte vi i forvejen fra Parkeringsudvalget, som han så desværre måtte gå ud af, men han forblev i en periode tovholder mellem udvalget og bestyrelsen.

 

Efter at have brugt næsten 1½ mdr. på at oprette alle adgange (Nem Id, bank, div. IT-systemer, SKAT mm) kunne Carl Erik i maj/juni måned endelig begynde at kigge på vores bogføring og regnskaber, en opgave der var langt større end forventet, og som kom til at tage langt længere tid end vi havde regnet med.

Så både foreningens årsregnskab og Varmeregnskabet blev meget forsinket, og det medførte forsinkede varmeopgørelser og udsættelse af generalforsamlingen 2022 flere gange.

Efterfølgende meldte Brunata om tekniske problemer med deres systemer, som har forsinket opgørelserne yderligere, så nu er det spændende om Beretningen eller varmopgørelsen lander i din postkasse først 😉

 

I juni tog den nye bestyrelse på en Temadag for at lære hinanden bedre at kende, og tale om kommende arbejdsopgaver. En god dag, hvor mange tanker og spørgsmål blev vendt, men dagen gik også hurtigt og der blev ikke rigtig plads til de dybere samtaler og større visioner, så det må vi tage næste gang, som bliver i januar 2023.

 

Ifm. årsaflæsningen af varmemålere blev alle radiatormålere udskiftet i juli måned. Noget som nogle fandt helt urimeligt at skulle være hjemme for, men det sker kun ca. hver 10. år, og mange vil kunne huske at for blot 12 år siden skulle man være hjemme hvert år for at få aflæst sine målere – for det var før vi fik fjernaflæste målere.

Desværre har der også her været en del hængepartier, bl.a. fordi Brunatas montører ikke havde alle typer målere med ud ved besøgene.

Så godt 40 ejendomme får først skiftet de sidste målere her i dec/jan 23. og vil blive skønsberegnet for forbruget i den mellemliggende periode.

Der blev også denne gang fundet uregelmæssigheder, så som ikke registrerede varmekilder og målere som var sat ud af funktion.

Det kommer jo så til at koste de enkelte betragtelige efterregninger, men ærgerligt at der stadig er folk som synes det er ok, at nasse på sine naboer. For det er det man gør, når man ikke synes man skal betale for sit varmeforbrug. Heldigvis var det meget få ejendomme som var så kreative, og vi vil glæde os over alle jer som ikke forsøger på den slags numre.

 

Næste store udfordring bliver udskiftning af gulvvarmemålere (energimålere), som er 10 år eller ældre. Det er en udgift som den enkelte grundejer selv skal betale, og der kommer til at gå en rum tid før det sker, for målerne er i restordre, og vi skal bruge mange af dem. Er du i tvivl om hvor gammel din energimåler er, så står der et årstal på den, men vi kan med sikkerhed sige at alle målere af mærket ”Sharky” skal udskiftes.

Vær opmærksom på at du ikke selv kan rekvirere eller foretage denne udskiftning, da de målere vi bruger, er kalibreret i GJ, og KUN kan fås via vores kontor. Udgiften pr. måler ligger i omegnen af 5.000 kr. incl. montering – men det afhænger af placering, prisudviklingen mm.

Alle berørte grundejere med energimålere vil modtage yderligere information i god tid inden det bliver aktuelt.

Når det bliver en stor udfordring for bestyrelsen, så er det fordi, der først og fremmest skal indhentes tilbud på dette, dernæst skal der udarbejdes oversigter over de berørte og mens arbejdet står på, er vores driftsfolk dagligt involveret med at modtage nøgler, anvise montørerne hvor de skal hen, samt åbne og lukke for varmen ifm. udskiftningerne. Samtidig skal bestyrelsen tage stilling til div. henvendelser og evt. klager som løbende kommer under arbejdet.

 

Energipriserne eksploderede hen over sommeren, og mange var bekymrede for, hvad det betød for vores varmeudgifter. Vi har løbende været i dialog med Ishøj Varmeværk, som leverer varme til os. De har flere gange skrevet at deres forventninger ikke ligger på stigninger med mere end 5 %, da de er en del af VEKS, som producerer varme via alle energikilder. De er derfor ikke afhængige af prisstigninger på enkelte forbrændingstyper som mange andre mindre varmeværker er, og det er jo superheldigt for os.

 

Udviklingen i varmeforbruget ses i nedenstående graf:

Så bortset fra at det er såååå kedeligt for børnene når der ikke kommer sne, så må håbet om fortsat milde vintre gerne holde, så vi får lave varmeregninger og ikke skal salte og rydde sne 😊

 

Apopros snerydning, så skal jeg minde om;

Grundejerforeningen rydder sne/salter på fælles pladser og stier, men ikke på fortove, indgangspartier og p-båse.

Fortove og indgangspartier er de enkelte grundejeres opgave, men skal man virkelig rydde sneen væk?

Nej, ikke nødvendigvis.

Reglerne foreskriver at man skal ”glatføre-bekæmpe”, dvs. man skal sørge for at der ikke er glat og at trafikken kan foregå uhindret. ”Trafikken” er både dårligt gående, cyklister, folk med f.eks. barnevogne, rollatorer eller handicap-scootere, postbude og skraldemænd.

Dette gælder også ved frostvejr, med risiko for is på fortove mm.

Grundejerne er pligtige til at ”glatføre-bekæmpe” i tidsrummet kl.07-21 alle ugens dage.

 

For at kunne bevæge sig sikkert rundt i bebyggelsen, særlig om vinteren og når det er mørkt, så er det vigtigt at terrænbelysningen virker efter hensigten.

Heldigvis har vi dygtige medarbejdere, som tjekker belysningen ugentligt, men vi er også superglade for grundejere som giver os et tip når belysningen svigter et eller andet sted.

Det er dog et tiltagende problem, at flere grundejere ikke beskærer deres beplantning i fortovsbedene. Når træer/buske vokser op over 1.80 m, så skygger de for belysningen, til stor gene for – især – mennesker med nedsat syn.

Så tjek lige dit fortovsbed; kunne du gøre det sikrere at færdes forbi dit hus?

 

Sidste år investerede vi i to solcelle anlæg, som skulle levere strøm til terrænbelysningen. Først skulle vi udskifte to skurgangstage og der var ventetid på materialer, men efter det, så ventede vi fra maj måned til november, uden at grundejeren som havde lovet at montere anlæggene, fik gjort noget ved det.

Det er desværre det der kan ske når vi siger ja tak til frivillig arbejdskraft, og denne gang betød det desværre at vi fik en ekstraudgift på 58.000, -kr. for monteringen, samtidig med at vi nu stadig køber strøm, som til og med er blevet voldsomt meget dyrere end tidligere.

Surt, og det kommer til at ses på indeværende års regnskab ☹, men fra den kommende sommer skulle vi være selvforsynende med strøm til terrænbelysningen😊.

 

Næste projekt i støbeskeen er solceller til Varmecentralen, men der er lidt vej endnu.

I mellemtiden kan I grundejere jo så overveje om ikke det var værd at investere i solceller til jeres eget forbrug. For klimaets, elregningens og forsyningssikkerhedens skyld – særligt når mængden af el-biler i bebyggelsen vokser stødt.

 

De seneste par år har vi fået en del henvendelser fra forældre til små børn, som finder legepladserne usikre eller decideret farlige. Det være sig ujævnt underlag som børnene snubler på, eller høje legeredskaber man kan falde ned fra.

Ved besigtigelse og samtale med de berørte viser det sig alt for tit, at det handler om helt små børn under 3 år, som jo netop er i udviklingsfase hvor de skal lære at gå, bedømme afstand osv. Det kan de ikke lære hvis de ikke får lov til bevæge sig – og dermed også lære at ujævnheder er noget man skal passe på og højder er farlige, hvis man ikke kan holde fast mm. Bl.a. derfor er der på mange legepladser balanceredskaber, som er helt fantastiske til at lære små børn at bevæge sig, holde balancen og falde uden at slå sig.

ALLE grundejerforeningens legepladser og redskaber er opført iht. Europæiske Normer (EN) og Danske Standarder (DS) for legepladser med offentlig adgang.

Legepladserne gennemgår sikkerhedstjek 2 x årligt, og vi er meget taknemmelige for grundejere som gør opmærksom på fejl når de løbende opstår.

Jævnligt er der grundejere som placerer legeredskaber uden at indhente tilladelse, og de bliver fjernet når de opdages, hvis de ikke lever op til sikkerheden.

 

Det er så ikke det samme som at børn ikke kan komme til skade på en legeplads.

Små børn bør ikke lege uden opsyn, og de voksne skal ikke hjælpe små børn op i klatretårne, som er beregnet til børn på 7 år eller mere – det er derfor klatretårnene er indrettet sådan at små børn ikke selv kan klatre op i dem, netop for at sikre at kun børn med de motoriske færdigheder i orden kommer op i højderne.

Faldunderlagene er lagt ud under redskaber med en vis højde, og sikrer at børn som falder fra disse højder, får så små skader som muligt.

Som sagt er legepladserne udlagt med redskaber for flere aldersgrupper, og det ændrer vi ikke på blot fordi en gård oplever at have flest småbørn. Vi tilføjer gerne redskaber, men vi fjerner ikke funktionsduelige redskaber for at give plads til noget for småbørn, for hvad så om 2 år, når børnene er blevet større? Skal vi så sætte dem tilbage igen?

 

Alle er hjertens velkomne til at søge legepladspuljen, som vi deler ud af hvert år, men hav nu ovenstående in mente; faldunderlag er beregnet til høje redskaber, ikke som erstatning for græs eller grus, store legeredskaber til flere hundrede tusinde kroner udskiftes ikke blot fordi der er flest små børn i en gård-børnene bliver trods alt hurtigt ældre 😉

Ud over legepladspuljen, kan gårdene også søge det årlige gårdtilskud på 1500 kr. Tilskuddet er tiltænkt almen vedligeholdelse og mindre indkøb, som f.eks. planter.

Læs mere om kriterier og ansøgningsvejledning på: https://strandgaardsparken.dk/category/information/generel-information/

                                                                                                                   

Som en del af mulighederne for at gøre netop din gård mere attraktiv uddeler vi hvert år Gårdprisen. Prisen er på 8000,-kr. og tildeles den gård som har gjort mest for vedligeholdelse, fællesskab og evt. nye tiltag. Det kræver ingen tilmelding, alle gårde er automatisk med, men hvis du synes jeres gård har noget særligt at byde på, så send et skriv til kontoret. Prisen uddeles hvert år på Generalforsamlingen, læs mere på ovenstående link.

 

Desværre blev der ikke rigtig noget ud af de fælles arrangementer i bebyggelsen i 2022; på Generalforsamlingen 2021 meldte kun 1 sig til Fastelavnsudvalget og kun 2 til Loppemarkedsudvalget.

Hvis der skal holdes Fastelavn og Loppemarked i 2023, så har vi brug for flere frivillige som melder sig! Man behøver ikke trække det store læs, men kan f.eks. melde sig til det forberedende arbejde, eller til at stå i baren et par timer på dagen osv. Det vigtigste er at nogen melder sig!!!

Du kan til enhver tid skrive til kontoret at du er interesseret, eller du kan melde dig på Generalforsamlingen d. 14. dec.

 

Årets Åbent Hus-arrangement skulle have været slået sammen med en fejring af bebyggelsens 50-års jubilæum. Desværre meldte absolut ingen sig, hverken med idéer eller tilbud om hjælp, og bestyrelsen lå underdrejet efter udskiftningen af flere medlemmer.

Vi måtte desværre indse at det på ingen måde var realistisk at stable arrangementet på benene, selvom vi havde fastsat datoen og bestilt et telt ☹

Vi vil prøve at få noget op at køre i 2023, men det kræver igen frivillige, både til planlægning og afvikling, ikke kun gæster 😊

 

Mange grundejere bruger både penge og energi på at vedligeholde og forbedre deres ejendom. Mulighederne for hvad man bare kan gøre, er blevet væsentligt bedre med den nye Lokalplan 1.90, som trådte i kraft i maj 2021.

Det gælder f.eks. forenklede standardprojekter og nye muligheder for bl.a. hegn uden beplantning, og solceller på tagene. MEN der er regler, og de er nøje beskrevet i lokalplanen, spørg gerne kontoret til råds før du kaster dig ud større projekter, det kan koste dyrt at lade være.

En tilbagevendende misforståelse er, at mange tror at når de har belægning i hele haven, så må de gerne udskifte den til en ny. Nixen bixen; gammel belægning skal ikke fjernes, men når man gør det, så må der kun lægges belægning som anført i lokalplanen, dvs. ca. 40 % af haven.

Det er et led i fremtidig klimasikring regnvand kan sive ned i jorden, så kloakrør ikke overbelastes og vi får oversvømmelser, så det giver rigtig god mening at leve op til.

Vi følger udviklingen nøje, og både vi og kommunen benytter luftfotos ved tvivlsspørgsmål.

 

Driften af Containerpladsen går fint, vi har måtte sige farvel Ugur, som har gjort en stor indsats i de 4 år han har været hos os – han ønskes alt det bedste fremover! Jacob er startet i stedet, og han er ved at falde godt til, det er vi glade for.

Ishøj Kommune skulle som alle andre have indført sortering af mad & drikke kartoner, samt sortering af tekstiler til genanvendelse.

Mad og drikke kartoner vil skulle afleveres med plastic, men vi har endnu ikke fået grønt lys fra kommunen til dette, til stor frustration for mange. Vi håber det snart sker.

 

Samtidig varslede kommunen så også at Ishøj Genbrugsstation skal lukke ved årsskiftet!

Det var noget af en bombe i Grønt Råd, da Rådet mange, mange gange siden 2018 har rykket for svar på hvad der skulle ske, og det var meningen at Rådet skulle have været inddraget i alternative muligheder.

Det skete desværre ikke, og har nu medført at der afholdes en slags krisemøde til januar, hvor hele processen drøftes, da mange medlemmer føler sig taget ved næsen og uden reel indflydelse.

Vi håber så på at den nye Borgmester og administration vil være mere lydhør overfor vores in-put til fremtidige løsninger bl.a. udvidelse af den nuværende storskraldsordning med PVC og mindre mængder byggematerialer, samt udvidelse og ændret brug af de ”fælles opsamlingspladser”, her under vores Containerplads.

Du kan læse mere om Grønt Råds arbejde her:

https://ishoj.dk/borger/demokrati/rad-og-naevn/gront-rad/

 

Vi er desværre ikke kommet særlig langt med udviklingen og implementeringen af vores nye IT, men har fået afklaring vedr. LER 2.0, et system der overvåger alle jordledninger i Danmark. Vi skal ikke tilsluttes dette system, men kan forblive på det gamle LER 1, hvor vores ledningsdata allerede ligger som pdf-filer.

Det var en lettelse for det kunne have været en stor udskrivning, og et stort arbejde, så noget går da vores vej 😉

 

Det gør den almene prisudvikling desværre ikke, og vi kommer ikke uden om en stigning i kontingentet i det kommende budget.

Vores udgifter stiger ligesom alle andres, og vi har også behov for at spare op, som vi hele tiden har gjort, både på varmebudgettet og driftsbudgettet.

Der varsles derfor en stigning på 30 kr. på kontingentet, 30 kr. på a conto varme og 5 kr. på Containerpladsbidraget.

 

I det kommende år vil den nuværende bestyrelse arbejde på;

 

– Den fortsatte implementering af vores nye IT, herunder ny hjemmeside.

 

– Kommunikationen via hjemmesiden og Facebook.

 

– Forberedelse af kommende anlægsarbejder.

 

Følg bestyrelsens arbejde i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev.

 

Tak fordi du fulgte med så langt… Vi ses onsdag 14. december 2022!

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

 

0

Din varekurv