Formandens beretning 2020

Formandens beretning 2020

Velkommen til Formandens Beretning 2020

 

Tirsdag d. 5. oktober kl. 18.30 afholdes dette års generalforsamling i Festsalen på Vibeholmskolen, Vibeholms Vænge 129.

 

Vær opmærksom på, at der åbnes for indskrivning kl. 17.45, og man skal medbringe legitimation.

Er du forhindret i at møde op, kan du give en anden grundejer fuldmagt til, at stemme på dine vegne.

Fuldmagten er vedlagt den omdelte indkaldelse, men kan også downloades fra foreningens hjemmeside, eller afhentes på kontoret. Der kan ikke benyttes hjemmelavede fuldmagter.

Fuldmagten er en generel fuldmagt, og der må ikke skrives hvad man ønsker der skal stemmes-det overlader man helt og holdent til den, man giver fuldmagten.

 

Hvorfor skal jeg læse Formandens Beretning?

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb – dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne, og ind imellem også verden omkring os.

 

Den handler om de beslutninger og tiltag, som bliver gennemført i løbet af året, hvad enten det handler om parkering, fællesantennen, legepladser eller andre ting som påvirker din hverdag. Det er ting som du har indflydelse på, hvis du møder op til Generalforsamlingen og bruger din stemme.

 

Nu er det efterhånden længe siden det var 2020, og denne generalforsamling skulle have været afholdt i nov. 2020-men det kunne vi jo ikke, og derfor får du også først Formandens beretning nu.

 

Beretningen vil denne gang være en hel del kortere, end den plejer, da vi har udeladt alle standardindlæggene, for de kommer allerede igen i Formandens Beretning 2021 om et par måneder…

 

Rigtig god læselyst!

 

Pernille Møller

Formand

 

Bestyrelsen

 

Grundlaget for foreningens virke er Vedtægterne. Sammen med bl.a. Lokalplan 1.17(siden blevet til Lokalplan1.90), Deklarationen, Bygningsreglementet og Hegnsloven danner de rammen for det meste af grundejerforeningens arbejde.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

 

Pr. 1. januar 2020 bestod bestyrelsen af:

 

Pernille Møller, formand.

Bjarne Børgesen, næstformand.

Birthe Vangsgaard, kasserer.

Mogens Elbek,

Marianne Jensen,

Kenan Vural,

Erik Hansen.

 

Generalforsamlingen 2020 skal vælge formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg til formandsposten:

 

Pernille Møller Granlunden 101 – genopstiller.

 

Rehman Khan, Granlunden 45 – opstiller.

 

På valg til bestyrelsen:

 

Kenan Vural, Poppellunden 11 – genopstiller.

 

Bilal Corap, Fyrrelunden 2 – opstiller (tidligere suppleant, indtrådt i bestyrelsen september 2020).

 

Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10 – opstiller (også tidligere suppleant, indtrådt i   bestyrelsen september 2020).

 

2020.

 

I januar 2020 meddelte vores bank, at vi fra april skulle betale negative renter af vores indestående, hvilket ville medføre en udgift på ca. 75.000 kr. om året.

De penge synes vi godt vi kunne bruge på noget andet, så kasserer Birthe Vangsgaard og jeg tog til møde i banken, for at kigge på muligheder for at investere en del af foreningens formue.

Det stod dog hurtigt klart, at en mulig gevinst ikke stod mål med risikoen for tab, og vi drøftede at der ikke skulle så meget til for at verdensøkonomien blev påvirket i negativ retning. Birthe nævnte bl.a. en dødelig virus i Kina, som kunne påvirke hele verdenssamfundet, hvis den slap ud – og det gjorde den jo så…

Vi havde heldigvis inden da forkastet tanken om investeringer, hvilket vi var glade for.

 

Efter at der havde været afholdt ”Syn og Skønsforretning” iht. vores klage vedr. asfaltarbejdet ifm. udskiftning af belægningen på parkeringspladserne, fik vi kun medhold på få punkter, og blev derfor i samråd med advokaten enige om at opgive sagen.

De midlertidige udskiftninger, som var blevet udført, havde alle holdt og var ikke sunket yderligere, så skaderne vurderedes at være af kosmetisk art, og vi har ikke konstatereret nye skader siden. De midlertidige udskiftninger i 9 gårde, blev i 2020 blev endeligt reetableret i løbet af sommeren, og den samlede udgift til udskiftningerne løb op i 250.000, – kr. og til Voldgiftssagen 160.000,-kr.

 

Den 23. februar afholdt et meget lille Fastelavnsudvalg, en meget stor Fastelavnsfest i Multisalen på Strandgårdsskolen J

220 børn og voksne havde en dejlig dag, med goodiebags, tryllekunstner, hoppeborge og naturligvis tøndeslagning og super flotte og sjove udklædninger.

 

Den 25. februar afholdt vi Hjerte-Lunge-Redningskursus, for interesserede grundejere, som efterfølgende meldte sig som hjerteløbere. Det var en succes, og prikken over i’et efter at vi havde fået vore 4 hjertestartere opsat i bebyggelsen.

Hjertestarterne har, indtil nu, været i brug 3 gange, og vi håber de har været med til at redde liv!

 

Fastelavn og HLR-kursus blev så den sidste fest, og den sidste sammenkomst i meget, meget lang tid, og i løbet af året måtte både Loppemarkedet og Åbent Hus aflyses.

 

Den 11. marts gik statsministeren på TV, og lukkede Danmark ned.

 

Vi kunne ikke holde fysiske møder, vi skulle forholde os til om vores medarbejdere kunne møde på arbejde, uden at være udsatte, og værst af alt, så kunne vi – ligesom alle andre – ikke skaffe værnemidler, hverken sprit, handsker eller mundbind. Heldigvis havde vi lidt liggende, og nåede at få lidt mere i hus, inden markedet blev helt lukket.

 

Vi skulle kalkulere med konsekvenser af alle beslutninger vedr. nedlukning. Hvad hvis Containerpladsen lukkede ned, hvor længe kunne grundejerne opbevare affald? Hvis kontoret lukkede helt, kunne hushandler ikke gennemføres, osv.

Så løsningen blev ingen fysiske møder, ingen personlige henvendelser på kontoret, og nedsat kapacitet på Containerpladsen uden at vi vidste hvor længe det skulle være sådan.

 

Vores samarbejdspartnere; diverse håndværkere, kommunen osv. lukkede også helt ned og pludselig stod alle projekter helt i stampe.

 

Påbegyndte projekter, som udskiftning af rådne gyngestativer og sandkasser, etablering af nye faldunderlag osv. fortsatte efter en kort pause, men det var svært at opstarte nye projekter, når vi ikke kunne mødes med entreprenørerne.

 

Bestyrelsen kommunikerede udelukkende via mail og telefon internt, hvilket besværliggjorde arbejdet og trak beslutninger i langdrag.

 

Så opstod der brud på den gamle del af fjernvarmeledningen i Bøgelunden, og det blev hurtigt klart at en udskiftning af ledningen var nødvendig. Bruddet blev derfor midlertidigt repareret, og den komplette udskiftning blev udført i juli måned.

Det var med en ny samarbejdspartner, og vi var meget tilfredse med samarbejdet.

Prisen blev knap 1 mill. kr. alt incl. Pengene blev taget fra varmehenlæggelserne, som netop er afsat til sådanne formål. Det efterlod stadig henlæggelser nok til udskiftningen af hovedledningen i Fyrrelunden, som skulle foregå i 2021.

 

Og nu vi er ved fjernvarmen, kan vi jo lige vise udviklingen i varmeforbruget:

Det er fortsat Brunata som står for varmeaflæsningerne og varmeregnskabet, og de havde store udfordringer i foråret med at udskifte og aflæse målere. Pga. Corona kunne de hverken få medarbejdere eller brugere til at gennemføre montørbesøg, så meget måtte udsættes, og det der ikke kunne udsættes, blev udført i fuld beskyttelsesdragt.

 

Imens vi reparerede fjernvarmerør havde regeringen meldt ud, at det var vigtigt at holde gang i økonomien, og da foreningens økonomi ikke var påvirket af nedlukningen, besluttede vi at fremrykke nogle projekter, som ellers skulle have været foregået over de næste par år.

 

Vi udskiftede 7 gyngestativer, 6 sandkasser, anlagde 3 nye faldunderlag, fik ny tagdækning på 3 skurgange og repareret yderligere 3, samt omlagt 2 firkantsbede og udskiftet 2 andre.

 

Legepladsrenoveringerne var en nødvendighed, da der var konstateret råd i flere stativer efter et meget vådt 2019, men det ekstra var at vi gjorde det på én gang, og at vi besluttede at udskifte faldunderlagene flere steder også.

 

I 2019 havde vi snakket om en komplet renovering af skurgangene, både ind og udvendig. Dette viste sig dog, som processen skred frem i 2020, at være mere kompliceret end vi havde regnet med, og især meget dyrere end forventet. Det blev derfor besluttet at sætte projektet i bero, og koncentrere os om tagene, som flere steder begyndte at have mere end ”småskader”. Tagene fik sidst ny belægning i 1996.

Reparationer af murværk var allerede planlagt, da det kører efter en fast plan med 2-3 skurgange pr. år.

 

Firkantsbedene ml. Bøgelunden/Egelunden trængte til udskiftning, og vi besluttede samtidig at omlægge 2 bede ml. Egelunden/Poppellunden/Elmelunden.

Alle 4 bede står nu med ribs, solbær, stikkelsbær, æbler og pærer til fælles glæde, for alle som lyster, MEN lad nu frugter og bær blive modne før de plukkes 😊

 

Legepladser, firkantsbede og skurgangstage blev udskiftet/repareret for godt 1 mill. kr. som til dels blev taget af henlæggelserne på Driften, og til dels fra årets vedligeholdelsesbudget.

I maj måned havde vi et mindre rørbrud på brugsvands ledningerne. Det var desværre nødvendigt at lukke for vandet til næsten hele Strandgårdsparken, selv om det var en lille ting. Det var en stophane som var røget, de er gamle, og vi skal minde om at man IKKE må benytte stophanerne ved husene – altså dem som ligger i fortovet lige foran skralderummet – da de går i stykker når de åbnes! Har du brug for at få lukket for brugsvandet uden for dit hus, så SKAL du kontakte kontoret, og aftale nærmere.

 

Da foråret nærmede sig, blev det klart at Corona-restriktionerne ikke lige ville forsvinde, og det påvirkede også gårdenes muligheder for at afholde gårdmøder, arbejdsdage på legepladserne, og ansøge om tilskud eller puljepenge til legepladserne.

Ansøgningsfristen til Legepladspuljen blev først udsat, for derefter at blive gjort helt åben sommeren over.

Ansøgningerne til puljen var dog på niveau med tidligere år, og blev stort set alle imødekommet.

 

I løbet af sommeren blev restriktionerne lempet lidt, og det gav mulighed for at gennemføre nødvendige MUS samtaler med personalet, og gennemføre Markvandringen-med afstand 😉

Vi besluttede, at vi fremover ikke ville afholde en årlig Markvandring, da vores projekter spreder sig over hele året, og vi derfor er ude på arealerne flere gange årligt, så det gav ikke længere mening.

MUS samtalerne og forskellige episoder på Containerpladsen i løbet af året, gav anledning til at vi besluttede at indføre videoovervågning på Containerpladsen. Denne blev opsat i efteråret, og har haft stor effekt. Der er færre konflikter og trusler, færre fejlsorteringer og der bliver ikke længere dumpet affald uden for åbningstid – så det har været en rigtig god investering.

 

I løbet af vinteren havde Fællesantenneudvalget, sammen med tovholder Bjarne Børgesen, arbejdet på at få grundejerne til at give tilsagn til TDC om interesse for fibernet i vores bebyggelse, da vi fra Fællesantennens Bruger råd vidste at kommunen forhandlede med TDC om udrulning af fiber i Ishøj.

Hvis det skulle blive virkelighed, så skulle boligforeningerne vise deres interesse, og hvis ikke vi skulle komme sidst i køen, så skulle vi også være hurtigt ude.

Da det ikke var muligt at afholde informationsmøder, besluttede udvalget at lave dør-til-dør information i hele bebyggelsen.

Et omfattende fodarbejde fra udvalget begyndte og medførte at vi kom over de 80 % interesse tilkendegivelse, allerede i forsommeren. Og så hørte vi ikke rigtig noget, før vi pludselig – i august – kunne læse i Sydkysten at Strandgårdsparken ville blive de første til at få lagt fiber, og at arbejdet startede lige om lidt!

Så måtte vi straks kontakte TDC at den gik desværre ikke uden en Generalforsamlings-beslutning, og så skulle vi arrangere en sådan meget hurtigt.

  1. 23. september blev der stemt om tilladelse til TDC fiber om at etablere fibernet i Strandgårdsparken ved en ekstra ordinær generalforsamling, og dette blev vedtaget stort.

 

Pga. Coronarestriktioner kunne vi ikke som vanligt benytte Multisalen, da der kun ville være plads til knap 150 personer, og vi var i syv sind om nærhed eller pris for afholdelsen var det vigtigste. Hvis vi skulle for lang væk hjemmefra, ville mange måske ikke møde op, omvendt kostede teltet mm. 112.000, – kr. og det er mange penge blot for et lokale.

Til gengæld var det en enestående mulighed for at få indlagt fiber gratis, mod de 12-15.000,-kr. pr. husstand, som var blevet meldt ud i 2019.

Så prisen for den gratis fibertilslutning blev ca. 200,-kr. pr. husstand for afholdelse af generalforsamlingen, og der blev ikke opkrævet ekstra kontingent af den grund.

Mange synes det var noget underligt noget, at vi ikke bare lavede en brevafstemning, eller en digital afstemning, men det kan vi ikke pga. vores Vedtægter, og det er fornuftigt nok at alle har mulighed for at komme med en tilkendegivelse, og som via debat måske kan ændre andres synspunkt. Beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag, med mulighed for at stille spørgsmål.

 

I det sene efterår startede TDC udrulningen af fiber og tilslutningen nåede op på 96 %. Det skulle da også være mærkeligt andet, når det nu var gratis og ingen kendte Ishøj Fælles-antennes fremtid endnu.

 

Det har så absolut ikke været smertefrit; TDC havde et utal af underentreprenører, og det var det rene vilde vesten. De kastede sig ind over hegn og hække uden aftaler, gravede kabler over i lange baner, og overholdt ikke Corona restriktioner ved besøg i husene.

Så selv om foreningen kun skulle bekymre sig om vores fællesarealer, så blev det mere omfattende, og meget anstrengende at være oppe imod en mastodont som TDC, og selv skulle finde ud hvilke underentreprenører, som var ansvarlige for hvad, da alle tørrede hænder og henviste til andre.

Resten af historien kommer i beretningen for 2021 😊

 

Vi nåede at få skriftlig bekræftelse fra kommunen på, at vi ikke behøvede at melde os ud af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar, for at være sikre på ikke at være bundet til den nye ejer af anlægget, som skulle findes i vinteren 2021 med virkning fra 1.6.2021.

 

I august havde bestyrelsen en længere debat om hvordan vi bedre kunne løse de opgaver som lå for os, og fordele ressourcerne bedre.

 

Vi vidste at et travlt efterår lå foran os, både omkring TV/internetløsninger, men også forberedelse til udskiftning af hovedledningen i Fyrrelunden, og arbejdet med den nye lokalplan var blevet genoptaget fra kommunens side i løbet af sommeren, men trak ud pga. politiske indgreb.

 

For at Bjarne Børgesen, næstformand, kunne fokusere fuldt ud på Fællesantennens Brugerråd, vores eget Fællesantenneudvalg og en evt. etablering af fibernet i Strandgårdsparken, besluttede han at trække sig fra bestyrelsesarbejdet pr. 1 sep. og overgive pladsen til en suppleant, som blev Bilal Corap, Fyrrelunden 2.

Bjarne havde alligevel varslet, at han ville stoppe i bestyrelsen ved den kommende generalforsamling i november, og på den måde fik en suppleant mulighed for at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet, inden et egentligt valg.

Så selvom det har været et stort tab, at Bjarne- med sin store viden – efter 15 år i bestyrelsen går af, er det fuldt ud fortjent-han har taget sin tørn og gjort det rigtig, rigtig godt, og vi er glade for at Bjarne stadig bistår ved forskellige projekter, især omkring fjernvarmen, som han ved sindssygt meget om.

 

Bestyrelsesmedlem Erik Hansen valgte ved samme lejlighed ikke at ville genopstille til den kommende generalforsamling, og dermed også trække sig før tid, så der kunne blive plads til nye kræfter, denne gang suppleant Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10.

 

Både Bilal og Lilian har været rigtig glade for at have fået muligheden for lidt ”prøvetid” inden de skulle tage stilling til om de ville stille op til bestyrelsen, også selv om ”prøvetiden” blev noget længere end forventet, pga. den udskudte generalforsamling 2020.

 

De har begge fået blod på tanden, og stiller op til valg, og de er allerede nu en lige del af bestyrelsen og varetager diverse opgaver, Bilal er ydermere næstformand.

Sammen med Kenan Vural, som har siddet i bestyrelsen i 2 år, er det de 3 bestyrelsesmedlemmer som er på valg ved Generalforsamlingen 2020.

Vi håber de alle bliver valgt ind, så de kan fortsætte deres engagerede arbejde, og bestyrelsen kan fortsætte de planlagte opgaver uden slinger i valsen J

 

Jeg genopstiller jo også som formand, selvom jeg også gerne snart vil takke af fra den post. Jeg genopstiller primært fordi bestyrelsen har bedt mig om det, og fordi der endnu ikke er nogen med kendskab til grundejerforeningen og bestyrelsesarbejdet, som har meldt sig som kandidat.

Samtidig ved jeg hvor vigtigt det er at foreningen kører, ellers kan det hurtigt komme til at koste den enkelte grundejer dyrt, og vi skal være på forkant med rigtig mange ting, hvis vi skal have indflydelse, og det kræver både masser af tid og indsigt.

Formandsposten og bestyrelsesarbejdet har –desværre- gennem årene udviklet sig til, at være et hverv hvor man skal have kendskab til rigtig mange ting, og er ansvarlig for endnu flere.

Både kommunen og regeringen tildeler grundejerforeningerne flere og flere ansvarsområder, som de så selv slipper for at f.eks. vedligeholde, indberette, inddrive osv.

 

Èt godt eksempel er den nye lokalplan 1.90 (som vi arbejdede på med kommunen i næsten hele 2020, men først blev vedtaget i foråret 2021). Her var kommunen ikke til at hugge eller stikke i, vedr. vores udenoms arealer;(plænerne mod Parkvej, Søvej og Boulevarden).

Vi kunne ikke få lagt ind, at arealerne, ved behov kunne omdannes til p-pladser. Begrundelsen var ”at de grønne øer i bymidten skulle bevares”.

Ja det tror da pokker, nu hvor kommunen i årevis har nedlagt hver en lille grøn plet for at bygge lejligheder, så kan de bare pålægge private at drive de grønne områder for egen regning, mens kommunen bryster sig af at være den grønne kile…

 

På samme vis har den tidligere regering lavet nye regler vedr. Lednings Ejer Registreret (LER).

Vi ejer f.eks. koldvandsledninger, regnvandsledningerne, fjernvarmeledningerne osv.

Dem skal vi indberette i et fælles system, hvor alle kan bede om oplysninger. Det er ok, det har vi hele tiden gjort.

Det nye er at vi nu skal besvare forespørgsler inden for 2 timer. Og besvarelsen skal være elektronisk via programmet LER 2.0, og alle kort skal være digitaliserede. Derudover er vi nu økonomisk ansvarlige for at vores registreringer er korrekte og opdaterede, dette gælder også reparationer af brud mm.

Så nu skal vi investere i software vi ikke har bedt om, vi skal smide alt hvad vi har i hænderne og besvare en graveforespørgsel inden for 2 timer, hvis ikke det kan hentes via det automatiske system, selvom oplysningerne måske først skal bruges om 1 måned, og vi hæfter for f.eks. kabler der er blevet anlagt uden vores vidende, eller lagt andet steds end indtegnet på vores kort.

Blandt meget andet, så forklarer det rigtig godt hvorfor hverken grundejere, eller nogen som helst andre, skal grave foreningens fortove, plæner eller brandstier op.

F.eks. for at etablere strøm ud til fortovsbedet, eller huller til hegnsstolper, uden foreningens tilladelse!

Ligesom man selvfølgelig heller ikke skal etablere noget, rive noget ned, fælde noget, så længe det ikke er på éns egen jord!

 

2020 var også året hvor flisepesten for alvor havde bredt sig på mange fortove, og da priserne for afrensning var blevet i det rimelige leje, syntes nogle grundejere at det var en god idé, at rense fortovene.

Det var i den bedste mening, og det blev også taget sådan imod af foreningen-MEN vi måtte advare om ikke at gøre det.

Flisepest er et rent kosmetisk problem, mens afrensning af fliserne ødelægger flisernes overflade, og derfor efterfølgende skal imprægneres hvert år-og hvem skal stå for det? Og hvad hvis det ikke bliver gjort-hvem skal kontrollere det?

 

Det, sammen med andre, ting foranledigede et indlæg i Nyhedsbrev 2020 nr. 8, som jeg her citerer;

 

”Det sker desværre alt for ofte, at grundejere-i den bedste mening-foretager indgreb på foreningens ejendom.

Det er for at gøre noget pænere, eller bedre-set med vedkommendes øjne, og de fleste betragter det som en hjælp til foreningen. Vi er glade for så stort et engagement-der dog et ”aber dabei”:

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningen interesser, det være sig aktiver, som passiver.

I daglig tale betyder det, at vi skal passe foreningens ”ting”. Det er både bygninger, penge, fællesarealer og meget andet.

Derfor har vi sat os grundigt ind i, hvad forskellige former for vedligeholdelse mm. betyder for vores ting, og du SKAL rådføre dig med kontoret, før du gør noget som helst på foreningens ”ting”, uanset hvor meget du tænker det hjælper foreningen… Du ville vel heller ikke begynde at ordne naboens ting, uden at spørge først?

Beskæring af træer og buskads, som ikke er dit, maling af legeredskaber, skurgange osv. som ikke tilhører dig, ændring af fortovsbede, fortove, gang og sti-arealer osv. er alt sammen noget du ikke bør gøre uden at tale med kontoret først!

Hvad f… gør det, når jeg nu hjælper foreningen? Det er ikke nødvendigvis en hjælp, vi har fagfolk på div. sager, og de er ansvarlige for det arbejde der udføres, lige som der ofte er lagt en langsigtet plan, f. eks for beskæring af træer og vedligeholdelse af bygninger, stier, fortove mm.

Så når du beskærer et træ, slår du det måske ihjel, når du maler et legeredskab lukker du måske fugt inde i træet og det rådner, når du fjerner eller flytter et legeredskab tilhørte det måske foreningen og ikke dig, eller sikkerheden omkring bliver brudt. Når du højtryksspuler skurgangen eller dit fortov, så ødelægger du overfladen på stenene, og de skal vedligeholdes årligt fremover… og sådan kunne vi fortsætte, desværre.

Vi vil rigtig gerne have jeres hjælp, og vi vil gerne vide hvad I synes der skal ordnes-MEN I skal henvende jer til os, så vi kan aftale hvordan-ellers kan du ende med at være ansvarlig for betydelige skader… Det vil vi rigtig gerne undgå!

Så spørg først – I den bedste mening””

Om det så var fordi mange folk var hjemme og havde rigelig tid eller ej, så var det et stigende problem i 2020, men er siden blevet væsentlig bedre.

 

Rotter er til gengæld et tiltagende problem for mange, og vi slipper nok aldrig helt af med dem-men derfor kan man jo godt prøve!

 

Rotter på din matrikel eller i dit hus; se kommunens hjemmeside; https://ishoj.dk/borger/bolig/rotter-og-andre-skadedyr/ eller kontakt kommunen.

 

Rotter på fællesarealer; kontakt grundejerforeningen.

 

Nogle forsikringsselskaber tilbyder rottespærrer, og det kan vi IKKE anbefale at man tager imod.

For det første skal den monteres inde i dine egne rør, ikke i brønden eller ude på foreningens rør, og den skal afmonteres når der spules kloakker, hvilket vil sige hver 3. måned.

Ydermere skal der være høj vandgennemstrømning, og kraftigt fald på rørene, for at undgå papir mm. sætter sig fast i rottespærren og dermed stopper kloakrøret. Vi har hverken høj gennemstrømning (de fleste har lavskyls toiletter, som i sig selv er et problem med vores rør) og vores rør har næsten intet fald på ud mod brønden.

 

I efteråret begyndte Parkeringsudvalget igen at røre på sig; flere af de ”gamle” medlemmer, kunne ikke slippe tanken om at finde en fælles løsning-især fordi problemer med pladsmangel og manglende muligheder for at oplade el-biler kun blev stigende.

Så de begyndte at snakke sammen igen, og genoptage arbejdet hvor de slap, og det vil der komme langt mere om i beretningen 2021 og forhåbentlig også til Generalforsamlingen 2021.

 

Som det nogenlunde sidste i året 2020 valgte bestyrelsen gård 29 til årets modtager af Gårdprisen på 8.000,-kr, fordi de havde gjort en stor indsats for at samle gården om fælles aktivitet og udvikling af legepladsen. Gård 8 var med i opløbet og skal have stor ros for deres fine indsats også.

 

I det kommende år (2021) ønsker den nuværende bestyrelse, fortsat at arbejde på;

 

Endelig vedtagelse af lokalplanen (er sket 4.5.21)

 

Fællesantennens fremtid (blev afgjort ved afstemning i april 2021)

 

– samt alt det andet der rører sig…

 

– Og her kan vi fortælle at solceller, udvikling af skoven, kontorfunktionen, hjemmesiden, Facebook og mange andre ting er på tegnebrættet i året 2021, læs mere i beretningen 2021…

 

Følg bestyrelsens arbejde i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev.

 

Tak fordi du fulgte med så langt… Vi ses tirsdag 5. oktober 2021!

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

 

Download formandens beretning 2020

0

Din varekurv