Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken Onsdag d. 23.9.2020 kl. 18.00

Hvorfor nu det?

 

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling da spørgsmålet vedr. nedgravning af TDC fiber ikke kan afgøres på anden vis.

Iflg. grundejerforeningens Vedtægter er Generalforsamlingen foreningens højeste myndighed, og denne kan ikke erstattes af en brevafstemning eller lignende menings tilkendegivelse.

 

Hvordan gør man så det i disse Corona-tider?

 

Vi må forsamles op til 500 personer, så længe vi sidder ned, og der er 1 m mellem hver næsetip og 2 m2 gulvareal pr. person.

 

Da vi har 515 medlemmer (hvert hus er ét medlemskab, uanset antallet af ejere), vil det være en temmelig stor hal vi skal bruge, og vi kan ikke bruge kommunens lokaler, da kommunen har lavet et lokalt forbud mod mere end 100 pers. i deres lokaler. Dvs. vi skal meget langt væk fra Strandgårdsparken for at finde et egnet sted.

 

På baggrund af deltagelsen ved de seneste mange års Generalforsamlinger, har bestyrelsen besluttet at leje et telt på 810 m2. Det giver plads til 400 deltagere, og dermed ikke alle medlemmer.

 

Erfaringen viser at godt 10 % afgiver fuldmagt til andre grundejere, samt at godt 20 % aldrig møder op, uanset emnerne på dagsordenen.

 

Møder mere end 400 medlemmer op udsættes generalforsamlingen,

til det er fysisk muligt at gennemføre den!

 

Bestyrelsen anbefaler flg.:

 

  • Mød kun op 1 pers. pr. hus/matrikel.
  • Afgiv 1 fuldmagt til en anden grundejer, eller medbring selv 1 fuldmagt fra en anden grundejer.
  • Hver grundejer (matrikel) kan kun medbringe 1 fuldmagt (Iflg. Vedtægterne).
  • Der vil være 7 indgange på teltet, som opdeles i Lunde. Vejledning herom udsendes senere.
  • Der vil være håndsprit opstillet, og mundbind udleveres ved indgangene.
  • Hver deltager tildeles én plads, og skal sidde der under hele forsamlingen.
  • Der serveres ikke øl og vand.
  • Mød ikke op ved tegn på sygdom, og følg i øvrigt Corona-rådene.

 

Hvad sker der hvis vi ikke kan gennemføre forsamlingen?

 

Så kan vi ikke tilslutte os tilbuddet fra TDC, og heller ikke tage stilling til fortsat medlemskab af Ishøj Fælles Antenne.

 

Så følg ovenstående råd – så skal det nok lykkes!

 

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

09.09.2020

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Onsdag den 23. september 2020 kl.18.00

 

I teltet på plænen ved Containerpladsen.

 

Dagsorden:

                            

1. Velkomst

 

2. Valg af dirigent, samt 4 stemmetællere.

Bestyrelsen anbefaler advokat Henrik Dreyer.

3. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

4. Etablering af fibernet i Strandgårdsparken (TDC NET).

Se bilag 1.

 5. Mandat til Bestyrelsen vedr. Udtræden af Ishøj Fællesantenne pr. 30.6.2021.

Se bilag 2.

6. Meningstilkendegivelse vedr. afholdelse af Ordinær Generalforsamling 2020.

Se bilag 3.

7. Tak for i aften.

 

 Bilag 1.

 

Dagsordenens pkt. 4.

 

Forslag om: Etablering af fibernet i Strandgårdsparken (TDC NET).

 

Fremsat af: Bestyrelsen og Fællesantenneudvalget.

 

Begrundelse: På baggrund af interesse tilkendegivelse på mere end 80 % tilbyder TDC NET at udrulle fibernet i hele Strandgårdsparken.

 

Beskrivelse: TDC NET udruller fibernet i hele Strandgårdsparken, grænsende til hver enkelt grundejers matrikel.

Grundejerne kan gratis tilmelde sig, at der skydes stikledning ind til deres hus, og etableres et udtag på væggen.

Tilmeldingsfristen for den gratis etablering af stikledning er af TDC NET udmeldt til d. 5. okt.

TDC NET’s tilbud er uden økonomisk binding for Grundejerforeningen og de enkelte grundejere.

Fibernettet er et supplement til vores eget Coax-net, som pt. er tilsluttet Ishøj Fællesantenne, og som leverer TV/Internet via Kabel+.

Der omdeles en uddybende præsentation af forslaget i den kommende uge, som også vil blive gennemgået på Generalforsamlingen d. 23.9.

 

Vi ønsker: At forsamlingen stemmer for Etablering af fibernet i Strandgårdsparken med mulighed for tilslutning til hver enkelt matrikel (Grundejeren skal selv tilmelde sig stikledning hos TDC NET).

  

Bilag 2.

 

Dagsordenens pkt. 5.

 

Forslag om Mandat til Bestyrelsen vedr. Udtræden af Ishøj Fællesantenne pr. 30.6.2021.

 

Fremsat af: Bestyrelsen

 

Begrundelse: Da der endnu ikke er en endelig tilkendegivelse fra Ishøj Kommune og Ishøj Fælles Antennes Brugerråd, om hvordan en overdragelse af Ishøj Fælles Antenne vil forløbe ifm. salget af denne, kan det blive nødvendigt at Grundejerforeningen melder vores hovednet-tilslutning ud af Ishøj Fælles Antenne.

Dette for at sikre, at vi ikke ”sælges”, eller på anden måde bindes til køberen af Ishøj Fælles Antennes anlæg.

 

Beskrivelse: Bestyrelsen vil gerne have mandat til, at melde grundejerforeningen ud af Ishøj Fælles Antenne, såfremt ovenstående ikke er afklaret pr. 31.10.2020 (frist for udmeldelse), eller er afklaret hvor ved grundejerforeningen/de enkelte grundejere pålægges forpligtigelser til den nye ejer af Ishøj Fælles Antennes anlæg.

 

Vi ønsker: At Generalforsamlingen giver mandat til Bestyrelsen til ovenstående.

  

Bilag 3.

 

Dagsordenens pkt. 6.

 

Forslag om Meningstilkendegivelse vedr. afholdelse af Ordinær Generalforsamling 2020.

 

Fremsat af: Bestyrelsen.

 

Begrundelse: Med de nuværende Corona-restriktioner er det meget omstændigt, at gennemføre en fysisk Generalforsamling.

Bestyrelsen ser det ikke som en mulighed, at gennemføre en Generalforsamling ”on-line”, i det mange grundejere vil være afholdt for deltagelse pga. manglende ressourcer til dette.

 

Beskrivelse: Afholdelsen af denne Ekstraordinære Generalforsamling foregår i et lejet telt. Prisen for dette er lidt over 100.000,-kr. Alternativt skulle vi have lejet en hal e.l. i en nabokommune, hvilket ville give en længere transport, og for de flestes vedkommende kræve en bil.

Da det er mange penge (som tages af henlæggelserne), vil vi spørge om vi, hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af den Ordinære Generalforsamling 2020, skal leje et telt igen (skriv ”Ja”), eller skal finde nærmeste, egnede hal e.l. selvom det betyder en længere transporttid, kræver et køretøj og kommer til at foregå i en anden kommune (skriv ”Nej”).

Meningstilkendegivelsen er ikke bindende for Bestyrelsen.

 

Vi ønsker: At deltagerne udfylder punkt 3 på stemmesedlen med ”Ja” eller ”Nej” og afleverer denne ved udgangen.

Tryk på denne tekst for at downloade fuldmagten

0

Din varekurv