Referat af ordinær generalforsamling 27 november 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 27. november 2018, kl. 18.30 i Multisalen på Strandgårdsskolen

 

Dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent samt stemmetællere

 

 Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent.

 

 Henrik Dreyer erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt. 

 

 Der var 103 stemmeberettigede, inkl. 11 fuldmagter.

 

Kresten Runsten Helgesen, Bøgelunden 47 og Ali Asghar Akhtar, Fyrrelunden 28 blev valgt som stemmetællere.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

          Dagsorden blev erklæret gyldig og godkendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

 1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Formandens skriftlige beretning var udsendt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

Med henvisning til side 15 i beretningen, oplyste Jakup Jensen, Fyrrelunden 43, at han den 16.4 havde sendt brev pr. mail til bestyrelsen vedrørende manglende oplysning om, hvorfor hans skur ikke var godkendt. Har endnu ikke modtaget svar, hvilket er meget utilfredsstillende. Bjarne Sørensen Fyrrelunden 63 venter også på svar.

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 er enig med Jakup Jensen.

Han efterlyste dialog. Han har stillet mange spørgsmål og kun fået svar på få, og disse svar mangler en sober tone fra bestyrelsen.

 

Pernille svarede, at bestyrelsen gør hvad de kan for at besvare henvendelser hurtigst muligt, men at det ikke altid er muligt. Med hensyn til skurene, så henvistes der til det tidligere materiale der er udsendt, hvoraf det fremgår hvilke mål og størrelser skurene skal opfylde.

 

Alle bemærkninger blev taget til efterretning og beretningen blev herefter godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

For perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018

 

 1. Godkendelse af driftsregnskab

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af varmeregnskab

Varmeregnskabet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2019– 30. juni 2020)

          Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

 

Forslaget, hvor kontingent er fastsat til kr. 555,00 pr. mdr. og terrænbelysning til kr. 30,00 pr. mdr., blev vedtaget.

 

 1. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2019– 30. juni 2020)

 

          Forslaget hvor varmebidraget er nedsat med kr. 100,00 pr. mdr. til kr. 1.175,00 pr. mdr. blev

         vedtaget.

 

 1. Fastsættelse af bidrag til containerplads (1. juli 2019-30. juni 2020)

          7.1 Budget 1 – uændret åbningstid

          7.2 Budget 2 – nedsættelse af åbningstid

Der var en længere debat om containerpladsens åbningstider.

Willy Sørensen, Tjørnelunden 25, spurgte i forhold til budget 2, om der skulle lukkes søndag, idet det er en vigtig dag for beboerne. Dertil svarede Pernille, at søndag er en meget ”dyr” dag. Så en alternativ lukkedag vil ikke kunne dække det manglende beløb, således at det kunne forhindre en stigning i bidraget, og at bestyrelsen derfor, ud fra flere muligheder, havde valgt at fremlægge budget 2, da det ansås for at være det mest brugbare, hvis ikke man ville have den stigning, som budget 1 indebar. Willy Sørensen, Tjørnelunden 25, mente ikke at det var godt nok, men at der burde kunne findes en løsning, der kunne forhindre en stigning.

Knud Jensen, Egelunden 25, var meget positiv over for budget 1.

Alex Greve, Egelunden 50, ønskede en præciseret timeberegning. Pernille orienterede om, at søndagsåbent vil betyde 16 løntimer.

Jan Krestensen, Granlunden 103, spurgte, om der skulle være to på arbejde om søndagen. Dertil svarede Pernille ja, og at den primære grund til dette er, at der stadig er en meget stor fejlsortering, og at der netop om søndagen er mange besøg.

Preben Christensen, Egelunden 4 forstod ikke hvorfor der var brug for 2 personer om søndagen, da han aldrig havde haft problemer mens han stod på pladsen.

Der var flere tilkendegivelser fra salen, som ikke bakkede op om denne ytring.

Bjarne Winther, Poppellunden 5 syntes vi skulle gå til afstemning.

Budget 1 kom herefter til afstemning, der resulterede i at blive godkendt med stemmerne 66 for og 14 imod. Dermed var det ikke nødvendigt at stemme om budget 2.

Bidrag til Containerpladsen er derved fastsat til 65,00 kr. pr. md.

 

 1. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150 kr.

         

         Forslaget blev godkendt.

 1. Indkomne forslag.

 

9.1. Forslag om opsætning af hjertestartere – se bilag 1 med tilhørende underbilag.

Mogens redegjorde for det forudgående arbejde med forslaget, og kunne samtidig orientere om, at foreningen havde fået afslag på ansøgningen om hjertestarter fra Tryg Fonden. Der kan søges igen i marts 2019.

Gitte Jørgensen, Granlunden 20 ønskede præciseret hvor hjertestarterne skulle sidde-der blev henvist til kort-bilaget.

?, Fyrrelunden 63 spurgte, om hjertestarterne også kunne bruges til børn, og det blev oplyst, at det kunne de.

Ellis Andersen,Tjørnelunden 21, gjorde opmærksom på, at der skulle tænkes økonomi ind i projektet. Mogens oplyste, at der var lavet beregninger på de omkostninger, der vil være i forbindelse med opsætning af hjertestartere, og som det fremgik af forslaget, så vil etableringsomkostningerne beløbe sig til ca. kr. 100.000,00 og den fremtidige årlige driftsomkostning ligge på ca. kr. 10.000,00.

Jan Krestensen, Granlunden 103, mente at 4 var for mange men at to ville være godt nok. Samtidig blev det anbefalet, at grundejerne tilmeldte sig app’en ”Hjerteløberne”, så kan alarmcentralen automatisk sende frivillige hjerteløbere afsted for at yde hjertelungeredning eller for at bringe en hjertestarter til stedet.

Pernille orienterede om, at bestyrelsen havde overvejet, om der skulle være to eller fire hjertestartere, men hvis man både skulle prioritere de mest trafikerede områder (Containerpladsen og børnehaverne/kontoret), samt at grundejerne havde en hjertestarter tæt ved bopælen hele døgnet, var det nødvendigt med 4 hjertestartere. Placering 1 og 2, er godt nok om dagen, men efter endt arbejdstid er nr. 3 og 4 meget væsentlige.

Willy Sørensen, Tjørnelunden 25, gjorde opmærksom på, at der fra containerpladsen kun er 100 m til den nærmeste hjertestarter på den anden side af gaden.

Søren Grooss, Bøgelunden 102 spurgte om de alle 4 kan tilgås hele døgnet og svaret var ja.

Forslaget blev vedtaget med 84 for og 7 imod.

9.2. Forslag om nedsættelse af Parkeringsudvalg – bilag 2.

Som det fremgik af bilag 2, er der flere grundejere der er utilfredse med parkeringsforholdene, og bestyrelsen har allerede brugt megen tid og ressourcer på at finde løsningsmuligheder. Derfor ønskes der input fra grundejerne på modeller, der kan løse det.

Følgende grundejere meldte sig til parkeringsudvalget:

 • Ramazan Ünsal, Granlunden 36
 • Birger Verge Nielsen, Tjørnelunden 10
 • Frank Estrup-Harfot, Granlunden 5
 • Inge-Lise Jensen, Fyrrelunden 95

 

Endvidere havde følgende grundejere givet tilsagn forud for mødet:

 

 • Bilal Corap, Fyrrelunden 2
 • Pia Grønning Sabroe, Granlunden 11
 • Bo Loua, Fyrrelunden 15
 • Michael Maisnow, Fyrrelunden 31
 • Atalay, Egelunden 41

 

Udvalget, der således består af disse grundejere, vil i løbet af januar blive indkaldt til møde med medlemmer af bestyrelsen for tilrettelæggelse af arbejdet.

9.3. Forslag om montering af lystunnel (ovenlysvindue) – bilag 3 med tilhørende underbilag.

Forslagsstilleren redegjorde kort for forslaget.

Der var ingen bemærkninger fra mødedeltagernes side og forslaget blev godkendt med 79 for og 1 imod.

 

9.4. Forslag om montering af klimaventilator – bilag 4 med tilhørende underbilag.

På forespørgsel fra Erik Elmbæk, Elmelunden 30, orienterede bestyrelsen om, at der skal søges om tilladelse hos de rette myndigheder, som ved alle standardprojekter.

Det blev tilføjet, at kommunen får tilsendt samtlige godkendte forslag om bygningsændringer og først når kommunen har sagt ok, kan man igangsætte projekterne.

Forslaget blev godkendt med 80 stemmer for og 4 imod.

9.5 Forslag om nedsættelse af Loppemarkedsudvalg – bilag 5.

Pernille redegjorde for det arbejde, der ligger i at tilrettelægge og afholde loppemarked. Bestyrelsen vil naturligvis, i det omfang det er muligt og nødvendigt, hjælpe med arbejdet, men det er nødvendigt, at andre også hjælper til.

Søren Grooss, Bøgelunden 102, opstillede og blev valgt.

Der skal bruges minimum én mere, så der efterlyses frivillige bl.a. via Facebook. Findes der ikke nogen, vil udvalget ikke blive oprettet, og der vil således ikke blive afholdt loppemarked i 2019.

 1. Valg af udvalg

 

       10.1. Valg af Fastelavnsudvalg

               

               Nuværende udvalgsmedlemmer:                                                          

 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111- genopstiller ikke.
 • Robert Kauffmann, Bøgelunden 64 – genopstiller ikke – fraflyttet

 

                  Der skal således vælges medlemmer til et nyt fastelavsudvalg.

 

         Kresten Runsten Helgesen, Bøgelunden 47, og

         Jeanette Lund, Granlunden 6, opstillede og begge blev valgt.

                  

                   Det vil blive forsøgt at finde flere medlemmer til udvalget.

 

          10.2.  Valg af sommerfestudvalg.

         

                 Nuværende medlemmer:

 • Bjarne Winther, Poppellunden 5 – genopstiller
 • Morten Holm, Poppellunden 23 – genopstiller
 • Jørgen Jensen, Poppellunden 43 – genopstiller
 • Peter Larsen, Egelunden 74 – genopstiller
 • Lars Walther Degn, Egelunden 110 – genopstiller
 • Hans Jensen, Bøgelunden 88 – genopstiller ikke

 

Alle de genopstillede blev valgt.

                 Opstiller:

 • Lars Madsen, Poppellunden 21 – opstiller
 • Jan Krestensen, Granlunden 103 – opstiller

 

Begge opstillere blev valgt.

10.3 Valg til fællesantenneudvalg

                   

Nuværende medlemmer:

 • Engin Kaya, Granlunden 76 – udtrådt af udvalget
 • Pia Sabroe, Granlunden 11 – udtrådt af udvalget
 • Michael Brostrøm, Fyrrelunden 49 – udtrådt af udvalget
 • Lars Pierre Deleuran, Bøgelunden 2 – fraflyttet

                  Der manglede således mindst 2 medlemmer til Fællesantenneudvalget.

       Kasper Doronville de la Cour, Egelunden 19, og

       Ramazan Ünsal, Granlunden 36 opstillede og blev begge valgt.

 1. Valg af formand for en 2-årig periode

 

Nuværende formand:

 

 • Pernille Møller, Granlunden 101, genopstiller

        

                   Pernille Møller blev genvalgt.

 

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

 

 • Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, genopstiller
 • Jette Malling, Egelunden 30, genopstiller ikke.
 • Erik Hansen, Elmelunden 21, genopstiller

Begge genopstillede blev valgt.

                   Kenan Vural, Poppellunden 11, opstillede, og blev valgt.

 

 1. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

 

 • Asger Vorm, Tjørnelunden 24 – genopstiller ikke
 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, genopstiller
 • Lilian Medina Johansen, Bøgelunden 10, genopstiller

                    Begge genopstillede blev valgt,

                   Ramazan Ûnsal, Granlunden 36, blev valgt som ny bestyrelsessuppleant.

 

 1. Valg af 2 interne revisorer

 

 • Peer Larsen, Granlunden 119 – genopstiller
  • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 – genopstiller

         

                    Begge blev genvalgt.

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter

 

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10 – genopstiller
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95 – genopstiller ikke

 

John Hübner Andersen blev genvalgt.

         

                    Bjarne Boje, Elmelunden 32, blev valgt som ny revisorsuppleant.

 

 1. Overrækkelse af gårdprisen

         

           Pernille, fortalte, at der er nogle, som gør meget ud af gårdmiljøet, mens andre ikke gør så meget.

 En gård ikke kan vinde prisen 2 år i træk, men vi må sige at der ikke er sket nok nye tiltag rundt   

 omkring, og vi derfor bliver ved med at have de samme 5 gårde i spil til prisen hvert år.

 

          Gård 14 (Elmelunden lige numre) blev dette års vinder.

           Elimar Kristiansen, Elmelunden 4 modtog på gårdens vegne prisen.

 1. Eventuelt

          Der var intet til behandling under dette punkt.

 

 

Referent: Marianne Flindt

0

Din varekurv