Referat af ekstraordinær Generalforsamling den 24. oktober 2016

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

27. oktober 2016

 

 

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Mandag den 24. oktober 2016, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens Multisal

 

Velkomst ved formand Pernille Møller.

Bestyrelsen var rigtig glade for det store fremmøde.

 

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent.

 

Henrik Dreyer erklærede generalforsamlingen for lovlig varslet og indkaldt.

 

Der var 300 stemmeberettigede, inkl. fuldmagter til generalforsamlingen.

 

Jette Jørgensen, Egelunden 9, og Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, blev valgt som stemmetællere, sammen med dirigent Henrik Dreyer og referent Anette Wilhelmsen.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev erklæret gyldig og godkendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

3. Affaldshåndtering i Strandgårdsparken

Formand Pernille, gennemgik de tre løsningsforslag og kom med enkelte tilføjelser hertil. Pernille fortalte, at der har været rigtig meget, bestyrelsen gerne har villet skrive til de enkelte forslag, men at de i de udsendte forslag, har prøvet at trække det sammen til det mest relevante.

 

Der er enighed om, at først gennemgås løsningsforslag 1 og herefter kan der stilles spørgsmål hertil – og bagefter så forslag 2 med spørgsmål osv.

 

Pernille præsenterede kort Daniel fra Vestforbrænding.

Pernille fortalte, at ændringen af affaldsordningen skyldes nationale mål, og kommunen har sammen med andre kommuner indgået et samarbejde med Vestforbrænding om at få den nye ordning implementeret i kommunen. Vi har her i Strandgårdsparken fået lov at vente med implementeringen, så vi kan finde den bedst mulige løsning. Det har været en lang proces, og derfor har dette møde været længe undervejs. Bestyrelsen har bl.a. været ude at kigge på løsninger andre steder og talt med de berørte parter.

 

Løsningsforslag 1

Pernille forklarede, at dette løsningsforslag er det, der kommer tættest på det eksisterende. Forskellen er, at der skal være plads til to sække i affaldsrummet. Glas og papir vil være som nu. Plast og metal skal på genbrugspladsen. Forskellen er, at det plast og metal denne ordning også omfatter, er det plast og metal, der stammer fra husholdningsaffald, dvs. er forurenet med fødevarer f.eks. makreldåser.

 

Bestyrelsen har prøvet at ridse fordele og ulemper op i de forskellige løsningsforslag. Men i de husstande hvor der er individuelle behov, det er der ikke taget højde for.

 

Bestyrelsen har også indhentet tilbud på, hvad det vil koste med et nyt affaldsrum. Et nyt affaldsrum med plads til de to sække, vil koste kr. 2.800, inkl. maling og montering. Beløbet er inkl. moms. Bestyrelsen synes, det er en rigtig fin pris, men det er op til den enkelte, hvordan de vil løse det, så længe det overholder de standarder, der er.

 

Det man skal være opmærksom på ved dette løsningsforslag er, at det er betinget af, at Ishøj Kommune genoptager aftalen om genbrugspladsen. Grunden til tvivlen herom er, at Byrådet har vedtaget, at tilskuddet til ordningen skal bortfalde. Selvom aftalen vedtages, er det ikke ensbetydende med, at kommunen ikke kan vælge at nedlægge genbrugspladsen på et senere tidspunkt, men det er der ikke forslag om.

 

Spørgsmål til løsningsforslag 1

 

Knud Jensen, Egelunden 25. Knud har det oprindelige skralderum og vil høre, om han kan bibeholde det? Pernille svarede, at man kan beholde det gamle med det vilkår, at døren skal fjernes, og stativet skal flyttes 15 cm. Det skal gøres, hvis det oprindelige skralderum skal bibeholdes, dette gælder også ifht. skraldemændenes arbejdsmiljø.

 

Pernille oplyste, at der er tre ejendomme, som har et DONG sikringsskab, som vil komme i karambolage med det nye ændrede skralderum. I disse tilfælde vil bestyrelsen prøve at få Dong til at være behjælpelige, ellers skal der her laves en alternativ løsning.

 

Gitte Iskov, Egelunden 63. Spurgte ind til, hvorfor der skal være to sække, hvorfor det skal være et dobbelt skur? Pernille svarede, at det er det, det basale husholdnings-affald består af. Det er mad og blandet affald, og det vurderes, at man skal kunne komme af med dette fra sit hus dagligt. Den normale dagrenovation skal sorteres i restaffald og madaffald.

 

Bo Boisen, Poppellunden 30. Bor ved et DONG sikringsskab og når det er der, så kan skralderummet ikke udvides. Pernille svarede, at bestyrelsen skal gøre, hvad de kan, og at der skal nok findes en løsning herpå.

 

Brian Frost, Poppellunden 3. Det ekstra skur vil gøre, at det kommer til at rage ud over fortovet. Pernille oplyste, at det ikke vil komme til at rage ud over fortovet, da stativ nr. to ikke er så bredt som det oprindelige. Det, som skal være i rum to, skal ikke kunne rumme den samme mængde. Sækken til madaffald er mindre end den til restaffald.

 

Kurt Sjøgreen, Tjørnelunden 32. Kurt ville gerne vide, hvad er kravet til materialevalg til den ny affaldsskjuler? Pernille svarede, at det er enten profilbrædder eller sporplader. Pernille tilføjede, at man også kan vælge at få den eksisterende kasse udbygget. Det kan dog ikke svare sig, hvis man skal betale en tømrer hertil.

 

Jette Campostrini, Bøgelunden 40. Det lader til, at vi skal vente lang tid på at komme af med plast affald? Pernille svarede, at bestyrelsen håber på at kunne udvide åbningstiden på genbrugsstationen og dermed afhjælpe dette eventuelle problem.

 

Heidi Borgmand, Granlunden 7. Ville gerne høre, hvorfor vi ikke får mulighed for at komme af med plast affald ved huset? Pernille svarede, at de to der er mest behov for, iflg. Vestforbrænding, er madaffald og almindelig dagrenovation.

 

Maj-britt Olsen, Bøgelunden 25. Vi betaler ca. 2.600 kr. om året til storskrald, men vi får det ikke afhentet, vi går over med det. Pernille svarede, at alle grundejere i kommunen betaler det samme beløb. Ja, vi går over med affaldet, men har også flere muligheder for at komme af med andet affald, og vi har fået et tilskud på kr. 130.000 årligt, førhen.

 

Betina Thjellesen, Granlunden 24. Betina ville gerne høre, om det kunne være en mulighed, at man kan komme af med plastaffald på øerne på stamvejene sammen med metal og glas? Pernille svarede, at der har været rigtig mange kombinationer oppe og vende, men flere af mulighederne vil kræve en masse arbejde og penge. Hvis man skal udvide øerne, vil det komme til at fylde rigtig meget, og vi ville selv skulle afholde renholdelse heraf.

 

Preben Nielsen, Fyrrelunden 42. Hvem tjener på denne nye affaldsordning, hvad er afsætningsprisen? Pernille svarede, at kommunen også skal betale modregning på det affald, de skal af med. Daniel fra Vestforbrænding fortalte, at Ishøj Kommune ejer Vestforbrænding sammen med 19 andre kommuner. Daniel tilføjede, at noget affald tjener man penge på, og noget affald taber man penge på, og i sidste ende går det nogenlunde op. Preben ville herefter gerne vide, hvem der ejer affaldet? Svaret var, at man giver det til kommunen, som giver det til Vestforbrænding. Det aftaltes, at der ikke denne aften skal bruges mere tid på denne diskussion.

 

Michael Brostrøm, Fyrrelunden 49. Michael mente, at han og nok også andre vil have et større behov for at komme af med plast ved stamvejen end andet affald. Pernille svarede, at det kunne være en mulighed at udvide stationerne på stamvejene, men at der også herved kan opstå en masse fejl i fejlsortering mm. Det er en stor ulempe, mener Pernille. Pernille tilføjede, at der er en masse kombinationsmuligheder. Men igen tilføjede Pernille, at de ser en stor fejlmargin ved disse affaldsstationer, bl.a. kommer der pap og pizzabakker til aviserne, og jævnligt står andet affald ved disse øer. Det skyldes bl.a., at de er frit tilgængelige, og selvom vi har tillid til, at man bruger dem rigtigt, siger erfaringen, at det ikke altid virker.

 

Majbritt Olsen, Bøgelunden 25. Ville gerne høre, om grundejerne kan gøre noget ifht. kommunen for at sikre tilskuddet? Pernille takkede, men mener vi må afvente og se, hvad der sker.

 

Thomas Hansen, Granlunden 129. Vedr. de tre huse havde han et forslag til en løsning for grundejerne med sikringsskabe; man kunne bygge halve skabe henover. Pernille synes, det lød som et rigtig godt forslag, som ville være med i deres overvejelser.

 

Kim Hansen, Bøgelunden 102. Kan vi sørge for at have en nødplan, hvis kommunen ikke forsat vil give tilskud? Pernille; nej, det kan vi desværre ikke, som det er nu, derfor er forslaget betinget af godkendelse af bevillingen fra kommunen. Hvis det ikke godkendes, skal der være en ny generalforsamling, men bestyrelsen tænker, at bevillingen vil blive genoptaget.

 

Solveig Skalander, Granlunden 64. Solveig ville høre, om kommunen kan sikre, at vi ikke kommer til at skulle betale mere end det beløb, der nu betales. Pernille oplyste, at alle grundejere i kommunen betaler det samme. Bestyrelsen kan bl.a. derfor ikke garantere, at kommunen ikke ændrer prisen. Solveig tilføjede spørgsmål om, hvor længe skraldemændene vil komme og hente skraldeposerne? Pernille svarede, at det er en mulighed, vi har fået, men der er ikke garanti for periode. Solveig havde et sidste spørgsmål vedrørende, hvorfor man ikke må tage fortovet i brug til affald. Pernille fortalte, at der er flere grunde hertil, men en af dem er, at man efter 20 år vil vinde hævd herpå. Desuden er der fri beredskabsvej, vedligeholdelse af Sf-sten mm.

 

Løsningsforslag 2

Pernille fortalte kort om løsningsforslag 2. Her får hver husstand en individuel beholder til rest og madaffald, der kan stå ved bryggersdøren. Resten af affaldet skal på allerede eksisterende opsamlingssteder, som udvides med plast og metal affald. Beholderen hos den enkelte husstand er delt op i to rum, en til rest og en til madaffald. Med denne løsning kan man ved egen matrikel komme af med det affald som i løsning 1, men man skal ikke så langt med det andet af ens affald.

 

Pernille fortalte, at som ordningen er nu og vil være i løsningsforslag 1, parkerer skraldemændene bilen ude på vejen og larmer ikke, når de går rundt og samler poserne ind. Sådan vil det ikke være ved denne løsning, her vil de skulle holde på parkeringspladserne og vil evt. kunne spærre for morgentrafikken, samtidig med at når de kører med skraldespandene for at tømme dem, så vil det larme. Pernille tilføjede, at der ikke er regler for handicapramper eller løsning herpå.

 

Helene Bendixen, Poppellunden 18. Helene sagde, at løsningsforslag nr. 2 ligner på mange måder forslag 1, og hun ville derfor gerne forslå, at man kombinere forslag 1 og 2 med mulighed for brug af sække samtidig med øer på stamvejene. Pernille   svarede, at en af fordelene ved forslag 1 er, at det vil kunne implementeres udgifts-neutralt for grundejerforeningen. Ved forslag 2 er der udgifter forbundet med etablering samt ren- og vedligeholdelse af øerne.

 

Majbritt Olsen, Bøgelunden 25. Er forslagene undersøgt i forhold til regler, både ifht. brandveje og flugtveje mm.? Pernille svarede, at det er undersøgt og godkendt.

 

Erik Nørhave, Granlunden 18. Ville lige pointere, at hvis man skal have plastaffald på øerne, vil det altså ikke være særlig lækkert efter 14 dage.

 

Sussie Fuchs, Granlunden 2. Sussie ønsker forslag om plast på stamvejene i forslag 1. Pernille svarede, at det ikke er en mulighed. Der er de tre udsendte forslag, og det kan kun ændres ved, at alle disse forslag forkastes.

 

Henrik (?) Når man har brug for en rampe ind til ens dør, hvad skal der så ske med beholderne. Pernille svarede, at det har bestyrelsen ikke en løsning på, men kommunen vil helt sikkert være behjælpelig i særlige tilfælde.

 

Jimmi Bendtsen, Poppellunden 10. Jimmy ville gerne tilføje, at der på sigt højst sandsynligt vil blive stillet endnu større krav til mere sortering af affald. Lige nu skal vi være glade for, at vores skraldemænd er flinke ved os, de kunne godt lade være med at fjerne affald, hvis der er noget, som ikke er helt korrekt sorteret.

 

Jørgen Christensen, Egelunden 42. Kan man aflevere sin stemme nu og gå hjem? Dirigent Henrik svarede, at stemme godtages, når det er grundejer, der afleverer stemmen.

 

Spørgsmål til løsningsforslag 2

 

Pernille blev spurgt om kravene til fortovets bredde? Pernille svarede, hun mente, det er 120 cm. og tilføjede, at bestyrelsen ikke ser det som en mulighed at tage fortovene i brug på nogen måde.

 

Preben Nielsen, Fyrrelunden 42. Preben vil på det kraftigste fraråde, at man sætter skraldespande ind under taget, da det skaber en stor brandfare som via udhænget vil sprede sig til de andre bygninger. Han synes, det er uansvarligt, at det er med i et løsningsforslag fra bestyrelsen. Pernille er ikke enig i, at det er uansvarligt, og mener ikke der ved dette er større brandfare end ved alle andre ting, som f. eks. barnevogne og byggeaffald.

 

Hanne Söderberg, Egelunden 47. Er ikke tilfreds med Pernilles udtalelse og er meget bange for brand i affaldsbeholdere under udhæng, der spredes. Pernille svarede, at hendes bemærkning står for egen regning, men tilføjede at hvis tagkonstruktionerne er lavet rigtigt, burde ilden ikke spredes. Og holder stadig fast i, at ild kan forekomme på andre måder. Pointen er, at hvis man ikke er tilfreds med denne løsning, kan man lade være med at stemme på forslaget.

 

Michael Brostrøm, Fyrrelunden 49. Michael tænker, at de fleste til mødet her i aften vil stemme for forslag 1, så om der ikke er mulighed for man kommer hurtigere videre til afstemningen. Selv synes han, at der er for mange ulemper ved forslag 2 og 3, at han ikke ser dem som en mulighed. Pernille er enig, og synes det lyder som en god idé.

 

Løsningsforslag 3

Pernille fortalte, at man ved dette løsningsforslag kan komme af med alt affaldet ved ens eget hus. Alle grundejere vil få individuelle beholdere og der er ingen fælles opsamlingssteder.

 

Spørgsmål til løsningsforslag 3

 

Inge Steenberg, Granlunden 70. Kan det her forslag lade sig gøre, uden man kommer ind til naboen? Pernille svarede, at det kan det lige nøjagtig, men de skal stå lige.

 

Der er enighed om, at der ikke er behov for en pause før afstemningen, og derfor stemmes der med det samme.

 

Dirigent, Henrik, fortalte for god ordens skyld, at man kun må sætte et kryds på hver stemmeseddel.

 

Der var et spørgsmål til – og uenighed i – om bestyrelsen kan beslutte, at afstemningen skal foregå skriftligt. Dirigenten Henrik Dreyer fortalte, at det har bestyrelsen skrevet ud i indkaldelsen, og der har ikke været indvendinger hertil, så det kan de godt.

 

Henrik fortalte efter kort tid, at stemmerne var optalt, og at der er modtaget i alt 297 stemmer ud af 300 mulige. Heraf er 1 blank, 1 for løsning nr. 3 og 2 for løsning nr. 2 og 293 for løsning nr. 1.

 

Løsningsforlag nr. 1 er vedtaget. Dette er dog stadig betinget af, at kommunen genoptager deres tilskud til genbrugspladsen.

 

Dirigent Henrik Dreyer erklærede dagsordenen for udtømt.

 

Pernille takkede for det store fremmøde og mindede om, at der den 28. november 2016 afholdes ordinær generalforsamling.

 


Download som pdf

0

Din varekurv