Referat af bestyrelsesmøde 13. april 2015

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 13. april 2015 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Pernille

Kaffe/Te: Carsten

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   de er klar til underskrift, undtaget feb. og marts.- ok

1.1.1. Tilføjelse vedr. loppemarked; Jette sørger for annoncering, Bjarne beder Winnie lave posters til genbrugspladsens sandwichskilte.

1.2.  Procedure for ref. fremover-igen-igen. – Vi fortsætter med at Jette sender et kladdereferat ud umiddelbart efter et bestyrelsesmøde, disse er blot til orientering og der skal ikke kommenteres på dem.

1.3. Offentliggørelse af ref. fra ekstraordinære møder?

Det afhænger af emnet, men debatten fortsættes på næste møde.

2. Siden sidst på mail/telefon

2.1.

 

3. Fordeling af kommende arbejdsopgaver

3.1. Om og renskrivning af flg:

  • Besigtigelsesskema, samt brev til ejendomsmæglere, Winnie er i gang.

3.2. Oplæg til flg:

  • Formulering af principperne for gårdprisen, skal underskrives. Denne gang blev det rigtige dokument underskrevet.
  • Funktionsbeskrivelser, Pernille laver dem færdigt, på et tidspunkt.
  • Mail etik og regler, internt og eksternt. Oplæg v. Jette + Pernille, ikke lavet færdigt.

 

4. Markvandring

4.1.  med udgangspunkt i referatet- udsat

4.2.  firkantsarealerne mellem gran og tjørn – god ide at renovere dem og også tegne hinkeruder. Det skal dog drøftes nærmere.

5. Belægningsarbejdet

5.1.  Udbudsmaterialet, det endelige er fremsendt, og kan forhåbentlig godkendes. Grontmij sender udbuddet til 5 firmaer, hvis vi godkender udbuddet. Vedtaget. Vi siger ja til udbudsmaterialet.

5.2.  Kantstenene ved parkeringspladsernes udkørsler er nogle steder ikke i orden. Det skal ordnes, inde asfaltarbejdet går i gang. Kantstenene skal løftes og skiftes. Søren indhenter tilbud.

5.3.  Der ét sted, hvor asfalten og kantstenen er sunket, det skal undersøges om der er rørbrud nedenunder, og det skal herefter udbedres.

6. Interne meddelelser

6.1.  Økonomi

6.1.1.    Status incl. restancer. Vi får nu den økonomiske oversigt på mail og skal selv printe det ud, nogen har problemer med at printe den ud. Der er ingen grund til at personalet skal køre ud med en papirudgave, når vi har modtaget det på mail, så derfor: Vedtaget. Vi får oversigten på mail, og så ligger det til os på kontoret, når, vi holder bestyrelsesmøde

6.1.2.    Restance sagerne ser ikke godt ud, men sagerne er sendt til inkasso. – Drift og anlæg ser fornuftigt ud.

6.2.  Personale

6.2.1.  Orientering om møde med genbrugspladsmedarbejderne. – punkt på næste møde

6.2.2.  Orientering om statusmøde med Winnie. – punkt på næste møde

6.3.  Varme

6.3.1.   Status vandtab, 4,9 M3 – Mellem Gran og Fyr var det en gennemtæret ventil. Når det er ordnet, skal der stilles et skab op af gavlen til Gran 16. Det indebærer, at gulvet skal op i pågældende hus.

6.3.2.   Varmeopgørelser, udeståender hos Brunata.

Jan fik skiftet en måler for mindre en 2 år siden. Den måler har ikke sendt. Det har der været nogle problemer med. Jan sender en mail til Bjarne om sagen. – Brunata har før skiftet 159 målere rundt i bebyggelsen, og så skulle resten af målerne være i orden. Desværre bliver der fortsat skiftet mange målere der ikke fungerer.

6.3.3.   Cirkonventiler, afventer

6.3.4.   Fjernvarmearbejde i granlunden – se vandtab

6.3.5.   Lovpligtig forbrugsmåling på varmt vand? – Udsat

6.4.  Besigtigelser/Ansøgninger

Punktet behandles på et møde, hvor formanden er til stede

6.4.1.    Hvornår, hvordan og i hvilken udstrækning skal bestyrelsen orientere alle grundejere i Strandgårdsparken om Natur- og Miljøankenævnets afgørelse og om arbejdet med en evt. ny lokalplan?

6.4.2.    Hvordan skal bestyrelsen handle i forhold til grundejerne, når det drejer sig om forholdet mellem standardprojekter og lokalplan nr. 1.17?

6.5.  Vedligeholdelse

Hele pkt. 6.5 tages på næste møde

6.5.1.    Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, seneste nyt.

6.5.2.    Genbrugspladsen-vi opkræves gebyr for tømning af container. Intet nyt.

6.5.3.    Renovering af varmecentralen, udvendigt. Hatten skal være sort, næ det skal den ikke mere…

6.5.4.    Kanter i genbrugsplast, på standby

6.5.5.    Skurgang gård X

6.5.6.    Skurgang gård XX

6.6.  IT og Kommunikation

6.6.1.    Hjemmesiden-hvordan går det, debatsiden.

Punktet tages på næste møde – men der er ikke meget debat på Debatsiden

7. Særlige opgaver

7.1.  Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer

 

8. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

8.1.  Fastelavnsudvalg

 

8.2.  Legepladsudvalg

8.2.1. Forårsgennemgang?- Gennemgang 18.4 kl. 11.00

 

8.3.  Sommerfestudvalg

 

 

9. Grønt Forum

Jette er i det lille udvalg, der skal finde og se på kandider til Ishøj kommunes Klima og Miljø pris. I øjeblikket ringer Jette rundt til firmaer, der kunne tænkes at stille op som kandidat. Dette år er det overordnede emne Vand. Både det at spare på vand og at behandle regnvand fornuftigt

 

10. Eventuelt

 

Poul Erik orienterede om, at ”Cykling uden alder” er sat i søen i dag. Det er dog ikke vandcykler, men sofacykler, så nu kan alle bevægelseshæmmede få en cykeltur. Der skal også bruges piloter til at cykle med dem.

 

 

 

Mødet sluttede kl. 20.09

Referent Jette Malling

0

Din varekurv