Referat af Generalforsamlingen den 17. november 2014

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

December 2014

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

mandag den 17. november 2014, kl. 18.30

i Strandgårdsskolens Multisal

 


Velkomst ved formand Pernille Møller.

 

Ad. 1     Valg af dirigent, samt stemmetællere

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent.

 

Henrik Dreyer erklærede generalforsamlingen for lovlig varslet og indkaldt.

 

Der var 53 stemmeberettigede plus en fuldmagt til generalforsamlingen. Det aftales, at stemmeafgivelse kan ske ved håndsoprækning.

 

 

Ad. 2     Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev erklæret gyldig og godkendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

 

Ad. 3     Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Skriftlig beretning er inden generalforsamlingen blevet fremsendt til grundejerne.

 

Umiddelbart ingen bemærkninger hertil. Formand Pernille tilføjede dog lidt om det, der har kendetegnet det seneste år – nemlig at bestyrelsen er kommet i mål med store opgaver, såsom projektet vedr. asfaltbelægningen på parkeringspladserne samt at få den nye hjemmeside klar. Hjemmesiden er dags dato ”gået i luften” på www.strandgaardsparken.dk.

 

Beretningen er taget til efterretning.

 

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, oplyste, at hun mener, bestyrelsen har behandlet en anonym klage, og hun ville gerne høre, hvorfor den er sendt videre til kommunen. Formand Pernille svarede, at bestyrelsen skal handle på klager, men at det i den omtalte sag er kommunen, der har henvendt sig til bestyrelsen, som naturligvis har besvaret henvendelsen.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, ville først og fremmest takke bestyrelsen for det gode arbejde og for beretningen. Lauge fortalte, at han skulle have nyt tag og havde fundet ud af, at det ville være billigst selv at fjerne tagpladerne. Han blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at tagpladerne ikke måtte afleveres på genbrugspladsen. Lauge har imidlertid ved flere lejligheder set tagplader, der var afleveret på genbrugspladsen, og han efterspørger nu klare retningslinjer.

 

Vestforbrændingen sendte sidste sommer en folder ud om sortering af affald – disse retningslinjer følger vi ikke i grundejerforeningen, og Lauge spurgte hvorfor.

 

Pernille oplyste, at grundejerforeningens ordning pt. er en storskraldsordning, og derfor er der andre regler end på almindelige genbrugspladser. Den medarbejder, der har godkendt modtagelsen af tagpladerne, har begået en fejl. Det er beklageligt, og bestyrelsen vil sørge for, at det ikke sker igen. Reglerne er, at man ikke kan aflevere byggeaffald – det skal man selv betale for at komme af med. Grundejeren, der havde afleveret pladerne, fik i øvrigt også besked om, der ikke kunne modtages flere.

 

Pernille fortalte, at der generelt er mange krav til sortering, og at der jævnligt sker ændringer – men medarbejderne på genbrugspladsen vejleder gerne i, hvordan der skal sorteres. Under kommunens sidste udbud af affaldshåndtering, har man ikke taget højde for Strandgårdsparkens genbrugsplads – det er bla. derfor, at den nu kun fungerer som en slags storskraldsordning og ikke kan modtage byggeaffald. Bestyrelsen arbejder på sagen, så idéen med vores egen genbrugsstation ikke går tabt.

 

Niels Bargholz, Bøgelunden 96, spurgte om muligheden for at etablere målere på vandet. Hvorfor bliver det ikke indført? Hvad koster det egentlig?


John Christensen, Egelunden 27, oplyste, at man kan gøre det på forskellige måder. Der er nye regler, men f.eks. koster en energimåler ca. 3.000 kr. ekskl. installation, løbende kontrol, udskiftning m.m.

 

Pernille tilføjede, at prisen afhænger af, hvilken løsning der er tale om. Målere kan monteres på varmeinstallationer, brugsvand mm., og det koster ca. 1.500 – 3.000 kr. pr. grundejer. Dertil kommer så udgiften til montering. For nogle grundejere vil det på sigt være en besparelse, men ikke for alle. Pernille er personligt selv fortaler for etablering af vandmåler og dermed overblik over, hvor meget vand man bruger.

 

Grundejerforeningens samarbejde med Brunata har imidlertid ikke været som ønsket, og bestyrelsen er ikke overbevist om, at Brunata er i stand til at løfte opgaven med at etablere vandmålere til foreningens tilfredshed. Projektet er derfor henlagt indtil videre.

 

Arne Hansen, Bøgelunden 40, synes, det ville være en god idé med målere – ikke fordi hans husholdning kun består af én person, men alene set i forhold til miljøet.

 

 

Ad. 4     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

– for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 10. november, hvis man vil være sikker på et uddybende svar

 

Ingen skriftlige spørgsmål var modtaget.

 

a) Godkendelse af driftsregnskab

Ingen bemærkninger, driftsregnskabet blev godkendt.

 

b) Godkendelse af varmeregnskab

Niels Bargholz, Bøgelunden 96, spurgte igen til vandmålere. Niels fortalte, han bor alene og er pensionist og har derfor et ønske om denne måler, da han vil kunne spare penge herved. Niels mener, at man burde betale for det, man selv bruger og ikke mere end det.

 

Som tilføjelse til varmeregnskabet forklarede Poul Erik Snoer, foreningens ”økonomi-guru” gennem mange år, at regnskabet indeholder både faste udgifter (f.eks. drift af varmecentral) og variable udgifter (f.eks. køb af varme). Så selvom vinteren 2013/2014 var mild, og varmeforbruget var ca. 10% lavere end året før, så modsvares faldet af en stigning i både varmepris og faste omkostninger. Det har resulteret i, at prisen er steget på både enheder (forbruget) og de faste andele, som ikke afhænger af forbruget.

 

Ikke yderligere spørgsmål. Varmeregnskabet blev godkendt.

 

 

Ad 5      Belægningsevalueringen (parkeringspladser)

Orientering om rapporten og den videre proces.

 

Formand Pernille håbede, at alle har læst formandens beretning igennem, for deri kan man læse bestyrelsens overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af en evalueringsrapport over p-pladsernes asfaltbelægning – en rapport som bestyrelsen er meget tilfreds med.

 

Der har i mange år været et ønske om at få foretaget en gennemgribende renovering af p-pladserne, så dyre lappeløsninger undgås. Grundejerforeningen har sparet op til bla. den type udgifter, og der er nu penge nok til at gennemføre projektet samtidig med, at der er taget højde for udgifter til almindelig vedligeholdelse. Endvidere er der mulighed for at bruge af en kassekredit, hvis der pludselig skulle opstå et akut problem. De senere år er der brugt mange penge på reparation og vedligeholdelse af p-pladserne – penge som kan spares hvis hele asfaltbelægningen renoveres.

 

I rapporten er man opmærksom på lysningshøjden, som er højdeforskellen mellem asfalt og toppen af kantstenen. Højden op til kanten ønskes bibeholdt som den er nu, og det opfyldes iflg. rapporten.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, gjorde opmærksom på, at kantstenen ikke må blive højere end fortovet, da vand skal kunne løbe væk. Lauge tilføjede, at det er et godt stykke arbejde, der er lavet med rapporten.

 

Pernille oplyste, at den eksisterende belægning vil blive fræset ned, da man ikke ønsker at skulle hæve kantstenen.

 

Ikke yderligere bemærkninger hertil.

 

 

Ad. 6     Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2015– 30. juni 2016)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning. Se budget forslag.

Kontingent til grundejerforening kr. 490,- og terrænbelysning kr. 30,- pr. matrikel pr. måned.

Kommende års budget godkendes.

 

 

Ad. 7     Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2015– 30. juni 2016)

Se budget forslag

A conto varmebidrag pr. matrikel pr. måned kr. 1.175,-.

Kommende års varmebidrag godkendes.

 

 

Ad. 8     Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150,-kr.

Ingen bemærkninger hertil.

Fortsætter som hidtil 150 kr.

 

 

Ad. 9     Indkomne forslag

9.1. Dispensation fra Lokalplan 1.17 vedr. varmecentralen. Se bilag 1.

Forslag om dispensation fra lokalplan 1.17 vedr. varmecentralen (bilag 1) blev læst op.

 

Formand Pernille oplyste, at væggen til varmecentralens/grundejerforeningens kontor ikke var isoleret, hvilket man blev opmærksom på, da der efter et indbrud skulle sættes en ny dør i. Da der er tale om en væg til et arbejdslokale, hvor der er krav om isolering, kunne man ikke afvente sagsbehandling men iværksatte en løsning med isolering samt en yderbelægning af røde mursten af samme type, som på de omkringliggende institutioner.

 

Ikke yderligere bemærkninger hertil.

 

Forslaget om at ændre den ydre beklædning af varmecentralens vestvendte ydervæg til røde mursten blev vedtaget. Kommune skal have besked herom.

 

9.2. Standardprojekt – todelte gavlvinduer på haveside. Se bilag 2.

Forslag om todelte gavlvinduer på haveside (bilag 2), blev læst op.

 

Formand Pernille tilføjede, at forslaget er begrundet i, at det nu er meget svært at fremskaffe vinduer, der ikke er todelte. Bestyrelsen er kun bekendt med en enkelt producent/leverandør, men disse vinduer er meget dyre i forhold til de todelte.

 

Pernille tilføjede i øvrigt, at der i alle værelser skal være en flugtvej, og at vinduerne derfor skal kunne bruges hertil – dvs. åbnes separat.

 

Ikke yderligere bemærkninger hertil.

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Ad. 10   Valg af udvalg

10.1     Valg af Legepladsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

 • Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg
 • Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg
 • Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, modtager ikke genvalg
 • Oscar Block, Bøgelunden 47, modtager genvalg

Asger Worm, Peter Larsen og Oscar Block blev genvalgt. Der var ikke andre, der ønskede at stille op.

 

10.2     Valg af Fastelavnsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

 • Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg
 • Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127, modtager ikke genvalg
 • Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, ny-opstillet

Det er essentielt, at udvalget får flere medlemmer, da én person ikke kan stå for alle forberedelser, heller ikke med bestyrelsens opbakning

 

Rob Wiegmans og Benny Vahl-Møller blev begge valgt.

 

10.3     Valg af Sommerfestudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

 • Bjarne Winther, Poppellunden 5, modtager genvalg
 • Morten Holm, Poppellunden 23, modtager genvalg
 • Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg
 • Hans Jensen, Bøgelunden 88, ny-opstillet
 • Lars Degn, Egelunden 110, ny-opstillet
 • Jørgen Jensen, Poppellunden 43, ny-opstillet

Formand Pernille vil gerne sige en stor tak til sommerfestudvalget for sommerfesten i år. Også stor tak til de ny-opstillede som tog del i festarbejdet, selvom de endnu ikke var udvalgsmedlemmer. De, der deltog i festen, har haft en skøn dag.

 

Bjarne Winther, Morten Holm, Peter Larsen, Hans Jensen, Lars Degn og Jørgen Jensen blev henholdsvis genvalgt og valgt ind i udvalget.

 

 

Ad. 11   Valg af formand for en 2-årig periode

Nuværende formand:

 • Pernille Møller, Granlunden 101, modtager genvalg.

Pernille Møller blev genvalgt.

 

 

Ad. 12   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

 • Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, modtager genvalg
 • Jette Malling, Egelunden 30, modtager genvalg
 • Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg

Bjarne Børgesen, Jette Malling og Carsten Pålsson blev alle genvalgt.

 

 

Ad. 13   Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

 • Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg
 • Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtager genvalg
 • Peer Larsen, Granlunden 119, modtager ikke genvalg

Elsebeth Rasmussen og Lone Qvistgaard blev begge genvalgt.

 

Peer Larsen modtog ikke genvalg. Ifølge vedtægterne skal der være tre bestyrelsessuppleanter, men det var ikke muligt at finde en tredje.

 

 

Ad. 14   Valg af 2 revisorer

Nuværende revisorer:

 • Peer Larsen, Granlunden 119, modtager genvalg
 • Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, modtager genvalg

Peer Larsen og Ingelise Jensen blev begge genvalgt.

 

 

Ad. 15   Valg af 2 revisorsuppleanter

Nuværende revisor suppleanter:

 • John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg
 • Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, modtager genvalg

John Hübner Andersen og Bjarne Jensen blev begge genvalgt.

 

 

Ad. 16   Overrækkelse af gårdprisen

Det er i bestyrelsen besluttet kun at overrække én gårdpris. Det har været svært at vælge – flere gårde med rigtig gode tiltag, nogen med feltagtige baner, flotte bede, generelt meget flot vedligeholdelse.

 

Vinderen i år er gård 22, Granlunden 40-64, som bla. har fældet træer og opsat hegn.

 

 

Ad. 17   Eventuelt

Formand Pernille takkede Bente for hendes store arbejde som kontorassistent i grundejerforeningen. Den 5. december afholdes afskedsreception for Bente.

 

Endvidere bød Pernille velkommen til Winnie, der skal afløse Bente og som allerede nu arbejder på overgangen til et nyt system for tilbagebetaling af varmepenge.

 

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, opfordrede endnu en gang til, at de personer der har indgivet en anonym klage står frem.

 

Formand Pernille påpegede atter, at bestyrelsen ikke har behandlet en anonym klage, men blot besvaret kommunens henvendelse med, at bestyrelsen var enig i forholdene i klagen.

 

Tina Christiansen, Egelunden 73 (ende-rækkehus) fortalte, at de har haft problemer med en gruppe børn/unge, der banker på og kaster med ting på ruderne. Tina ville gerne høre, om andre har haft lignede problemer?

Bestyrelsen er informeret, og politiet er involveret. Hotspot gør en stor indsat for at dæmme op for dette store problem. Det er en navngiven gruppe børn/unge, som har en mere eller mindre fast rute, hvor de banker på, kaster med æg, ”is-bolde” mm. Tina ville gerne høre, om nogen er interesseret i at lave sms kæder eller andet, da der skal gøres noget ved dette problem. Det er meget utrygt – også fordi man ikke ved, om det er personligt.


Formand Pernille opfordrede til, at man benytter debatsiden på den nye hjemmeside, hvor man kan søge efter ligesindede og drøfte mulighederne.

 

Formand Pernille orienterede om, at den ny hjemmeside fungerer pr. dags dato.

 

Arne Hansen, Bøgelunden 40, ville gerne sige tak til Bente for de mange gode år på kontoret og tak til bestyrelsen for det store frivillige arbejde samt den nye hjemmeside.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, sagde, at det kunne være en god idé at dele informationer om gode håndværkere og f.eks. billige tilbud på eksempelvis nyt tag. Arne Hansen, Bøgelunden 40, foreslog, at man kunne offentliggøre dette på hjemmesiden.

 

Formand Pernille svarede, at hjemmesidens debat-forum kan bruges til dette. På den måde ved man også, at anbefalingen kommer fra en grundejer og ikke en reklame fra firmaet.

 

Formand Pernille takkede for aftenen og det fine fremmøde.

 

Dagsordenen er udtømt, og mødet afsluttes.

 

 

Download som pdf

0

Din varekurv