Afregning af varmeforbrug

Grundejere i Strandgårdsparken forsynes med varme og vand via grundejerforeningens egen varmecentral og forsyningsnet. Der er selvstændige varmemålere på enhederne i alle huse, og disse målere kan fjernaflæses af målerfirmaet Brunata – dvs. at det i forbindelse med den årlige aflæsning ikke er nødvendigt at få adgang til husene.

Du kan elektronisk følge din forbrug på webMon, hør mere om dette på Kontoret.

Varmeregnskabet løber fra den 1. juli til den 30. juni det efterfølgende år. I perioden betaler hver matrikel et a conto beløb hver måned. Det månedlige a conto beløb er et fast beløb og reguleres ikke på baggrund af sidste års forbrug, men fastsættes af hvert år af generalforsamlingen.

Varmemålerne aflæses den 30. juni, og derefter udarbejdes et varmeregnskab, der omfatter

  • variable omkostninger bestående af en fastafgift og en GJ-pris – begge dele fastsat af Ishøj Varmeværk, der leverer fjernvarme til bebyggelsen
  • udgifter til drift og almindelig vedligeholdelse af varmecentral og forsyningsnet
  • henlæggelser til større renoveringer

Henlæggelser er nødvendige bla. for at undgå, at grundejerforeningen pludselig skal opkræve store ekstra indbetalinger i tilfælde af en større akut reparation/udskiftning i forbindelse med varmeforsyningen.

Det endelige varmeregnskab foreligger i oktober måned og udsendes til samtlige grundejere, der samtidig modtager en opgørelse over eget varmeforbrug med angivelse af, om der skal ske efterbetaling eller tilbagebetaling. Varmeregnskabet skal herefter godkendes på grundejerforeningens generalforsamling i november. Efter godkendelse vil overskydende beløb blive udbetalt, og efterbetaling blive opkrævet. Dette sker pr. 5. januar.

Aflæsning af varmeforbrug i forbindelse med salg af ejendom

I forbindelse med salg af en ejendom udarbejder Brunata en straks afregning som tilsendes sælger. Varmeafregningen er for perioden frem til overtagelsesdatoen, er baseret på elektronisk aflæsning.

0

Din varekurv