Gulvvarme kriterier

De nedenfor anførte kriterier er gældende for allerede etablerede gulvvarmeanlæg samt for
nye gulvvarmeanlæg.

 

Det samlede gulvvarmeanlæg er ejerens ejendom

1.   I forbindelse med dette skal samtlige nødvendige udgifter til etableringen afholdes af ejeren af ejendommen.

1 a.   Den fremtidige vedligeholdelse af anlægget påhviler ligeledes ejeren af ejendommen.

1 b.    Eventuelle skader eller erstatningsansvar som det pågældende anlæg ved fejl eller misligholdelse (som måtte påføres tredjemand) pålignes ejeren af ejendommen med det etablerede gulvvarmeanlæg at betale.

1 c.   Ved manglende vedligeholdelse af anlægget er bestyrelsen berettiget til på ejerens regning at lade nødvendig vedligeholdelse gennemføre, herunder ved akutte tilfælde, nødtørftig reetablering af varmeforsyningen for de øvrige berørte ejendomme.

1 d.   Grænsen for fjernvarmeforsyningens ejendom og ejerens anlæg er det oprindelige varmerørs opføring til gulv, i niveau med dette.

 

Vedligeholdelse af det oprindelige anlæg

2.   Der pålægges ejeren af ejendommen at vedligeholde foretagne ændringer af det oprindelige varmeanlæg efter samme retningslinjer som ovenfor beskrevet.

2 a.   Øvrig vedligeholdelse af det oprindelige varmeanlæg, som forbliver uændret og intakt vedligeholder fjernvarmecentralen, efter de samme retningslinjer som hidtil.

 

Isoleringskrav

3.   Ifølge bygningsreglement fra 1. januar 2006 stilles der ”krav” om minimum 250 mm isolering under gulv, samtidig skal det være en randisolering. Dette indebærer, at betondækket skal brydes op, denne form for gulvvarme kan derfor kun etableres i enkelte, mindre rum, så som bad, køkken og spisetue.

Alternativt til 250 mm isolering, kan benyttes alu-paneler(med isolering og indstøbte rør), som kan etableres ovenpå betondækket. Man skal her være opmærksom på, at loftshøjden skal bibeholdes.

Alu-paneler kan etableres i hele huset. Etableres Alu-paneler i hele huset skal disse opdeles i 3 kredse(bad, entré, gæstetoilet/de tre værelser/køkken, stue og spisestue), og påføres Optuna H måler med kapacitet til 117 M2, samt cirkulationspumpe.

 

Afspærringsmulighed

4.   Gulvvarmeanlægget skal inden for ejendommen kunne afspærres ved ”tætte” ventiler på såvel fremløbs- som returstrengen, inden tilslutningen til det oprindelige varmeanlæg.

4 a.   Hvis den eksisterende varmetilslutning ikke anvendes og proppes af under gulvet, så skal rørene lukkes med en type 3 svejsning – dvs. der skal benyttes et vvs firma, som har autorisation til at foretage denne type svejsning.

Arbejdet må ikke påbegyndes uden forudgående tilladelse fra foreningen.

Arbejdet skal synes af foreningen før det lukkes af.

 

Temperaturbegrænsning

5.   Gulvvarmeanlægget skal være forsynet med en Optuna H energimåler, som er kalibreret til at måle i GJ. Måleren købes gennem Grundejerforeningens kontor.(Denne skal bestilles i god tid da der kan være leveringstid)

5 a.   Grundejerforeningen og Ishøj Varme Værk er til enhver tid berettiget til at kontrollere anlægget.

 

Temperaturregulering

6.   Der skal monteres yderligere en ventil til at regulere temperatur og varmeafgivelse fra gulvvarmeanlægget.

 

Temperaturniveauer

7.   Der kan ikke opkræves erstatning af Grundejerforeningen for evt. skade, som måtte forvoldes grundet fjernvarmeanlæggets temperatur, tryk- og vandmængdestyring.

7 a.   Grundejerforeningen er berettiget til at styre det samlede fjernvarmeanlæg (herunder temperatur)
uden hensyn til eventuelle gulvvarmeanlæg.

 

Fjernvarmevand & materialekvalitet

8.   Grundejerforeningen kan ikke opkræves erstatning for evt. skade som måtte forvoldes grundet fjernvarmeanlæggets fjernvarmevands-kvalitet (der udføres vandbehandling).

8 a.   Grundejeren skal planlægge opbygning af sit anlæg og valg af materialekvalitet ud fra
ovennævnte.

Fjernvarmevandets normale kvalitet kan oplyses ved henvendelse til varmecentralen.

 

Energiafregning

9.   Ejendomme med gulvvarmeanlæg deltager i de fælles udgifter for fjernvarmeanlægget i Strandgårdsparken, på lige fod med de øvrige ejendomme i bebyggelsen.

9 a.    For anlæg med godkendt energimåler sker afregningen efter det registreret forbrug for gulvvarmeanlæggene til en GJ-pris, svarende til den enhedspris, som Grundejerforeningens varmecentral til enhver tid afregnes for fra Ishøj Varmeværk.

 

Godkendelse

10.   Inden tildækning/støbning skal anlægget godkendes af bestyrelsen, eller der skal foreligge dokumentation fra VVS installatør at anlægget opfylder gældende bestemmelser fra grundejerforeningen Strandgårdsparken og gældende lovkrav for gulvvarme.

 

Håndklædetørrer

11.   Håndklædetørrer skal ligeledes monteres med en måler.

 

Overgangsbestemmelser:

12.   I forbindelse med ”lovliggørelse” af etablerede anlæg fastlægges eventuelle overgangsbestemmelser til enhver tid af bestyrelsen. Bestyrelsen skal dog følge det i godkendelseskriterierne anførte.

 

Udestue

13.   Der må ikkepå nogen måde monteres en fast energikilde i udestuen, dvs. gulvvarme på el eller vand, fjernvarmeradiatorer osv.

0

Din varekurv