Referat af Generalforsamlingen den 19. november 2013

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Februar 2014

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

tirsdag den 19. november 2013, kl. 18.30

i Strandgårdsskolens Multisal

 


Velkomst ved formand Pernille Møller

 


Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent.

 

Der blev valgt to stemmetællere.

 

Der var i alt 50 stemmeberettigede til generalforsamlingen.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og dagsorden blev godkendt.

 

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

Formandens skriftlige beretning er inden generalforsamlingen blevet udsendt til samtlige grundejere.

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, den blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

– for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 12. november, hvis man vil være sikker på et uddybende svar

 

a) Godkendelse af driftsregnskab

 Der var ikke modtaget spørgsmål til driftsregnskabet og ingen yderligere spørgsmål under generalforsamlingen.

 

Der var ingen yderligere bemærkninger til driftsregnskabet. Driftsregnskabet blev godkendt.

 

b) Godkendelse af varmeregnskab

 Der var ikke stillet spørgsmål til varmeregnskabet og der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger hertil.

 

Varmeregnskabet blev godkendt.

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent, (1. juli 2014– 30. juni 2015)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning

Se budget forslag

 

Der er fremlagt forslag om uændret kontingent.

 

Dette blev vedtaget.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2014– 30. juni 2015)

 Se budget forslag

 

Der er fremlagt forslag om uændret varmebidrag.

 

Dette blev vedtaget.

 

7. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150,-kr.

 

Forslaget om uændret rykker gebyr på 150,- kr. blev vedtaget.

 

8. Indkomne forslag

8.1. Undersøgelse af ventiltype i forbindelse med udskiftning af varmtvandsbeholder, se bilag 1

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 er kommet med forslag, bilag 1.

 

Dirigenten orienterede kort om forslaget i bilag 1 vedr. uvildig undersøgelse af ventiltype i forbindelse med udskiftning af varmtvandsbeholder.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, motiverede selv sit forslag. Lauge havde i april 2013 fået udskiftet sin varmtvandsbeholder. I den forbindelse skal temperaturen umiddelbart være min. 52 grader, og Lauge havde kun 43 grader, hvilket er et problem, bl.a. i forhold til bakterier.

I og med at fremløbet ikke var varmt nok, orienterede VVS firmaet, at den ventil grundejerforeningen bruger, ikke er godkendt til dette brug, altså ikke en fjernvarme ventil. I den forbindelse mener Lauge, at det er vigtigt, at bestyrelsen får foretaget en uvildig undersøgelse heraf, bl.a. for at påvise hvad der er korrekt i forhold til retur vand.

Lauge fortalte, at han har fået skiftet sin ventil ud, til en der er anbefalet af hans VVS firma. Denne ventil fungere upåklageligt, og han har nu rigeligt med varmt vand. Dette er blandt andet vigtigt for at undgå risiko for bakterier og legionella.

Lauge opfordrede derfor forsamlingen til at stemme for en uvildig undersøgelse af hvilken ventil, grundejerne fremover skal benytte.

 

John Christensen, Egelunden 27, fortalte, at da man i sin tid indførte denne ventil, var det fordi, at på de gamle ventiler der kunne man selv regulere på dem, og det medførte et alt for højt forbrug, bl.a. fordi man ikke opdagede fejl, man skruede i stedet bare op på ventilen. Derfor fandt man denne ventil, som opfyldte kravene og havde godkendt fastlåst retur på 43 grader. Denne ventil opfylder de krav om grader, den skal, ellers var den ikke blevet valgt, og det gode ved denne ventil er, at man ikke selv kan regulere på den. John havde forskellige brochure med til Lauge, om bl.a. sundt vand, legionella og om materialer man burde bruge m.m. John frarådede forsamlingen at stemme for forslaget.

 

Formand Pernille, ville gerne bekræfte Lauge i hans bekymringer. Pernille og resten af bestyrelsen mener dog ikke, at der er tale om et generelt problem med de ventiler, bl.a. da de i bestyrelsen kun er bekendt med problemer med tre ventiler.

Pernille fortalte, at de i bestyrelsen har gjort meget for at finde ud af, hvor problemerne kan stamme fra. Bestyrelsen vil finde ud af, hvorfor det ikke fungerer de tre steder, og de er opmærksomme på det. Pernille sagde at det kan være mange ting, måske kan det være en produktionsfejl, vi har ca. 200 grundejere med de ventiler, og har kun hørt om tre, der ikke fungere, men vi vil undersøge, om der er et større, mere generelt problem. Bestyrelsen er i gang med at undersøge sagen nærmere, men de mener ikke, det er nødvendigt med en stor og uvildig undersøgelse heraf, da det også vil være en bekostelig affære.

 

Næstformand Bjarne, havde bemærkning hertil og sagde, det er rigtigt, at der er få ventiler, der har været fejl på eller ikke fungeret rigtigt, de er blevet skiftet og fungere derefter fint. Bjarne er enig i, at sagen fortsat skal undersøges nærmere, og det vil bestyrelsen sørge for.

Bjarne har haft kontakt med firmaet, der leverer de ventiler, grundejerforeningen bruger, og fik ikke et konkret svar, men besked om at de godt kan bruges til det formål, de bruges til her hos os, selvom den primært bruges til etage ejendomme. Bjarne sluttede af med at minde generalforsamlingen om, at de i bestyrelsen arbejder videre med det og en konklusion herpå.

 

John Christensen, Egelunden 27, oplyste, at han mente, at der kan være en fejl to steder, bl.a. kan det være at ventilen simpelthen er for gammel: John foreslog i den forbindelse, at man skifter ventilen hos Lauge til en ny af samme slags, og ser om det så fungere ordentligt.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, kan ikke forstå, formanden slår det hen med, at det koster mange penge, når man i bestyrelsen, uden at spørge foreningen, ”bare” kan bruge 120.000,- kr. på at entrere med et firma, der skal finde ud af, hvor vi skal gøre af regnvand, når vi en sjælden gang får kæmpe regnskyl.  Lauge opfordrede til en uvildig undersøgelse af dette, for at bestyrelsen kan komme med en ordentlig udmelding på, om det duer, det vi har, eller ikke. Ved man som grundejer overhovedet, om det fungerer korrekt hjemme hos sig selv, sluttede Lauge.

 

Lars Nielsen, Bøgelunden 94, synes det kunne være en god idé at renovere varmecentralen i stedet for at undersøge en ventil. Da trykket længst væk ikke er lige tilfredsstillende.

 

Formand Pernille tilføjede, at hvis man oplever problemer med temperaturen, så skal man henvende sig og få undersøgt problemet, som kan skyldes mange ting.

Endvidere orienterede Pernille om, at der reguleres på graderne i forhold til temperaturen udenfor. Vi skal som grundejere være opmærksomme på, at vi betaler for det, vi forbruger, derfor er det vigtigt, man ikke bare skruer ved ventilen ved temperatur ændringer, men undersøger årsagen hertil.

Vedr. vandrapporten, så er den bl.a. andet sat i værk grundet henvendelser fra bekymrede grundejere, om hvor længe vand bliver liggende, og hvor det løber hen.

 

Til sidst fortalte Pernille, at hvis der stemmes for forslaget, så ønsker bestyrelsen, at der på generalforsamlingen skal tages stilling til, hvor mange penge man ønsker at bruge på undersøgelsen, og hvor man tager pengene fra, om det er fra henlæggelserne, drift eller andet.

 

Carsten Fischer, Fyrrelunden 75, synes ikke om, at bestyrelsen lægger ansvaret over på generalforsamlingen. Når bestyrelsen kan træffe beslutning om at bruge penge på så meget andet, bl.a. regnvandsrapporten, så kan de selv finde ud af dette, hvis der stemmes for forslaget.

 

Kurt Hansen, Granlunden 85, ved ikke hvilken temperatur, de har, og vil gerne høre, om man kan gå ud fra den temperatur, man har på boksen til gulvvarmen? Hvis det er tilfældet, svinger den fra 50-57 grader. Pernille, formand, svarede, at det kan man ikke præcis se på denne boks, men at man skal måle det direkte på rørene. Bjarne, næstformand, tilføjede, at det er det, vi får af temperatur på vores varmtvandsbeholder, der er bekymrende.

 

Bjarne næstformand tilføjede, at man oppe på centralen kan måle, hvad der sendes af sted af varme, og de kan regulere graderne, der sendes af sted. Bjarne orienterede om, at der løbende følges op på dette, og medarbejderne har måleudstyr og kan se, hvad der løber ud. Dette gøres ca. hver 3. til 4. måned, og der følges akut op ved problemer.

 

Niels Hansen, Granlunden 64, mente, at det må være op til den enkelte grundejer, at bruge den ventil de ønsker, da der godt kan være et bedre alternativ, end den grundejerforeningen bruger.

 

Formand Pernille fortalte, at pointen, ved den type ventil bestyrelsen har valgt, er, at man ikke selv kan regulere på den. På den måde er man mere sikker på at opdage fejl, sådan at man ikke skruer på ventilen og løser problemet på den måde. Men bestyrelsen vil stadig undersøge andre muligheder, og se om der findes noget bedre, eller kommer noget bedre i fremtiden, selvom det ikke pålægges bestyrelsen.

 

Der er to der stemmer for forslaget, og 36 der stemmer imod. Forslaget er faldet.

 

8.2. Grundejerforeningens medlemmers adgang til hjemmeside, se bilag 2

8.2.1. Ny hjemmeside

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 har stillet forslag om grundejerforeningens medlemmers adgang til ny hjemmeside.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, valgte selv at motivere sit forslag. Det bunder i, at bestyrelsen siden efteråret 2010 har lovet, at der er ny hjemmeside på vej, men at medlemmerne endnu ikke har set noget til den, og derfor inden juni 2014 vil pålægge bestyrelsen at oprette og give grundejerforeningens medlemmer adgang til denne.

Lauge mente, at medlemmerne har krav på at se den og ikke får de oplysninger, de har krav på. Lauge fortalte, at det er et problem, at bestyrelsen f.eks. bruger 120.000 kr. på en regnvandsrapport, og medlemmerne ikke er orienteret om dette før i regnskabet, det kunne man være blevet gennem hjemmesiden.

Endvidere fortalte Lauge, at man i bestyrelsen tidligere har entreret med et eksternt firma til etablering af ny hjemmeside, men det er ikke blevet til mere. Lauge mente, at der er mange ting medlemmerne går glip af, når de ikke kan se informationerne, også fordi de ikke bare kan gå på kontoret og få alle bestyrelsens referater for de sidste år, hvilket er et problem for medlemmerne.

 

Formand Pernille fortalte, hun er meget ked af, at den nye hjemmeside ikke fungerer endnu, da det siden hun blev valgt til bestyrelsen har været hendes hjertebarn. Pernille orienterede om, at bestyrelsens arbejde er frivilligt, og en stor del af bestyrelsen har fuldtidsarbejde ved siden af. Derfor bliver de nødt til at prioritere deres kræfter, det være sig den daglige drift og kontakt til grundejerne og dermed er det sidste arbejde med den nye hjemmeside, og en opdatering af den gamle, sat til side. Pernille fortalte endvidere, at de har brugt 25.000,- kr. til eksternt firma til at udarbejde/designe hjemmesiden, desværre viste den sig at være fuld af fejl og mangler. Nu er arbejdet for bestyrelsen at få rettet op på de mange fejl, og få åbnet materialet fra den gamle hjemmeside på den nye, samt finde ud af, hvad er relevant at åbne. Det sidste er et stort arbejde, som kun bestyrelsen kan udføre. Endvidere er det vigtigt, at hjemmesiden kan bruges af alle grundejere, som bl.a. spænder vidt rent aldersmæssigt.

I forhold til dag til dag at kunne få udleveret gamle bestyrelsesmødereferater, kræver det tid, da referaterne skal tømmes for alle personfølsomme oplysninger, før  det kan offentliggøres. Igen skal det pointeres, at det bestemt ikke er af ond vilje, den ny hjemmeside er manglende.

 

John Christensen, Egelunden 27, er rigtig glad for idéen med hjemmesiden. Oprindelig havde vi en it kyndig i bestyrelsen, der havde styr på alt ved hjemmesiden, desværre er det ikke sådan mere. John ser nødig at bestyrelsen skal pålægges dette arbejde indenfor en tidsramme, når man nu hører, at bestyrelsen arbejder med den.

 

Arne Hansen, Bøgelunden 40, er glad for at følge referaterne og finder dem meget interessante,men synes det ville være ærgerligt med et påbud af bestyrelsens arbejde, fint med en opfordring. Det er vigtigt med en prioritering af opgaverne.

 

Lars Nielsen, Bøgelunden 94, opfordre grundejere, der har forstand på hjemmesider, til at stille sig til rådighed med deres hjælp til bestyrelsen.

 

Pernille fortalte, at man kan se, hvor mange gange at de forskellige ting, der offentliggøres på hjemmesiden, bliver læst. Referaterne fra bestyrelsesmøderne er læst i gennemsnit 35 gange, hvilket ikke er mange, men Pernille pointere, at de rensede referater selvfølgelig vil blive offentliggjort på den nye hjemmeside, som man har gjort hidtil. Understregede desuden at alle væsentlige informationer og tiltag blev formidlet via Nyhedsbrevet, der omdeles til alle husstande.

 

Der var tre, der stemte for forslaget, og 35 stemte imod, forslaget er dermed faldet.

 

Formand Pernille havde en kommentar til det subsidiær forslag, der lød på at holde den gamle hjemmeside åben stadigvæk; hun forstod ikke begrundelsen for dette, i det alt materiale fra den gamle hjemmeside er overført til den nye side, og det ville blot skabe forvirring og ekstra omkostninger, at have to hjemmesider liggende tilgængeligt.

 

8.2.2. Genåbning af gammel hjemmeside

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 forslagsholder lod forslaget falde.

 

8.3. Farven rød på træværk på gårdside (Tillæg til dagsorden, se bilag 3)

John Pagh, Tjørnelunden 7, var kommet med forslag om, at hvis en række kan blive enige, må træværket males svenskrød på gårdsiden.

 

Bestyrelsen knyttede kommentar hertil, at hvis kommunen skal give tilladelse til den svenskrøde farve, så skal det omfatte alt fra udhænget og ned, det også være sig vinduer og døre af f.eks. aluminium.

 

xxxxxxxxx, Elmelunden 35, ville gerne knytte en kommentar til forslaget, om at en hel række skal være enige i farvevalg. Jan mente, at det kan lægge et meget stort pres på den enkelte og foreslog derfor, at man stemte nej til forslaget. Pernille svarede, at hun sådan set er enig, men at forslaget var et ønske, hvis nu en hel række ønskede det.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69, ønskede at vide, om det gælder alt, også udhæng, affaldsstativ m.m.? Pernille svarede, at det ikke gælder udhænget, men alt der under, også affaldsstativet. Det gælder alt, der er sort pt.

 

Lars Nielsen, Bøgelunden 94, ønskede at vide, præcis hvilken svenskrød der er forslag om?

Pernille oplyste, at det er den tidligere godkendte svenskrød, der er godkendt på havesiden.

 

Der er to stemmer for forslaget og 38 imod. Forslaget er faldet.

 

9. Valg af udvalg

9.1. Valg af Legepladsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, modtager genvalg

Oscar Block, Bøgelunden 47, modtager genvalg

 

Bent Jacobsen, bestyrelsen, takkede de nuværende medlemmer Asger, Peter, Morten og Oscar for deres store arbejde i udvalget.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer: Asger Worm, Tjørnelunden 24, Peter Larsen, Egelunden 74, Morten Sønderup, Fyrrelunden 33 og Oscar Block, Bøgelunden 47, modtog alle genvalg

 

De blev alle fire genvalgt.

 

9.2. Valg af Fastelavnsudvalg

Udvalget vil meget gerne have mindst et par medlemmer mere, og der mangler folk, som vil hjælpe på selve dagen.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 modtager genvalg

Udvalgets nuværende to medlemmer ønskede flere medlemmer og ekstra hænder til at hjælpe på selve dagen for arrangementet.

 

Formand Pernille opfordrede folk til at hjælpe udvalget og fortalte kort om fastelavnsudvalgets fantastiske arbejde.

 

Der var desværre ikke nogen, der ønskede at træde ind i udvalget.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer, Rob Wiegmans, Elmelunden 1 og Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 modtog genvalg. De blev begge genvalgt.

 

9.3. Valg af Sommerfestudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Kim Damborg Jensen, Egelunden 64, modtager ikke genvalg

Bjarne Winther, Poppellunden 5, modtager genvalg

Morten Holm, Poppellunden 23, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg

 

Nuværende udvalgsmedlem Kim Damborg Jensen, Egelunden 64, modtog ikke genvalg. De øvrige udvalgsmedlemmer Bjarne Winther, Poppellunden 5, Morten Holm, Poppellunden 23 og Peter Larsen, Egelunden 74, modtog alle tre genvalg.

 

Der var ikke øvrige kandidater, der ønskede at tiltræde udvalget. De tre medlemmer, der ønskede genvalg, blev genvalgt.

 

10. Valg af kasserer for en 2-årig periode

Nuværende kasserer:

Konstitueret Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager ikke valg

Gitte Elgaard, Egelunden 89, opstiller

 

Nuværende konstitueret kasserer Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtog ikke genvalg. Gitte Elgaard, Egelunden 89 opstiller som kasserer.

 

Gitte Elgaard, Egelunden 89, blev valgt som kasserer.

 

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Bent Jacobsen, Granlunden 54, modtager ikke genvalg

Gitte Elgaard, Egelunden 89, modtager genvalg

Poul Erik Hansen, Granlunden 117, opstiller

 

Nuværende bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen, Granlunden 54 modtog ikke genvalg.

 

Gitte Elgaard, Egelunden 89, modtog ikke genvalg og Poul Erik Hansen, Granlunden 117 opstiller til valg. Endvidere valgte Jan Skov, Granlunden 62 at stille op.

 

Poul Erik Hansen, Granlunden 117 og Jan Skov, Granlunden 62, blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

 

12. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg

Tommy Vormslev Olsen, Elmelunden 14, modtager ikke genvalg

Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtager genvalg

 

Nuværende bestyrelsessuppleant Tommy Vormslev Olsen, Elmelunden 14 modtog ikke genvalg. Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12 og Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtog begge genvalg.

Der skulle bruges en bestyrelsessuppleant mere og her valgte Per Larsen, Granlunden 119 at stille op.

 

De blev alle tre valgt.

 

13. Valg af 2 revisorer

Nuværende revisorer:

Peer Larsen, Granlunden 119, modtager genvalg

Jens Smith, Bøgelunden 80, modtager ikke genvalg

 

Nuværende revisor Jens Smith, Bøgelunden 80, modtog ikke genvalg. Nuværende revisor Peer Larsen, Granlunden 119 modtog genvalg og der skulle bruges minimum en kandidat mere.

 

Formand Pernille orienterede kort om hvervet som revisor. Der skal bl.a. en gang månedligt gennemgås økonomisk oversigt i forhold til forventninger og budget. Endvidere skal revisorerne være en del af den årlige revision og samarbejde med den eksterne revision.

 

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, valgte at stille op som revisor.

 

Begge kandidater blev valgt.

 

14. Valg af 2 revisorsuppleanter

Nuværende revisor suppleant:

John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg

Poul Erik Hansen, Granlunden 117, modtager genvalg

 

Nuværende revisor suppleant Poul Erik Hansen, Granlunden 117, modtog ikke genvalg, da han blev valgt til bestyrelsen.

Nuværende revisor suppleant John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtog genvalg og der var brug for minimum en kandidat mere. Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, valgte at stille op som revisor suppleant.

 

De blev begge valgt.

 

15. Overrækkelse af gårdprisen

Initiativprisen;

Den første pris er initiativprisen, den går til Gård 4, Bøgelunden 36-68. Med prisen følger et beløb på 5000,- kr. til gårdens velbefindende.  

 

Legepladsprisen;

Den anden pris er legepladsprisen, for en flot legeplads, der er attraktiv at bruge. Den går til Gård 27, Fyrrelunden 42-60. Med prisen følger et beløb på 5000,- kr. til gården.

 

Gårdprisen;

Den tredje pris, for en samlet gård, med et godt fællesskab og en flot helhed. Den går til Gård 19, Granlunden 47-91. Med prisen følger et beløb på 5000,- kr. til gården.

 

16. Eventuelt

Kristina Israelsen, Bøgelunden 84, fortalte, at de har problemer med vand ude på fortovet lige foran deres indgang, og ville i den forbindelse høre hvad foreningen agter at gøre ved det problem.

 

Formand Pernille svarede herpå, at hun ikke helt kan se for sig præcis, hvordan det ser ud hvor Kristina bor, men ved, at der er nogen problemer ved gården. Bestyrelsen vil meget gerne kigge nærmere herpå.

Vedr. vandafledningsrapporten så er der meget teknik, der skal undersøges, bl.a. hvordan vandet ledes væk, hvad det vil komme til at koste, men rapporten er god og er med til at danne grundlag for, at vi kan komme videre herfra. Bestyrelsen har også overvejelser om at indgå samarbejde med Ishøj Forsyning om projektet, dette er dog sat i bero, da Ishøj forsyning er i gang med omstruktureringer, som skal på plads først. Hvis et sådan samarbejde kommer i stand, vil det evt. også kunne give os nogle økonomiske fordele.

I bestyrelsen arbejdes der med, hvordan de forskellige store projekter skal prioriteres, det gælder både dette projekt med vandet, terræn belysningen og renovering af parkeringspladserne.  

 

John Christensen, Egelunden 27, oplyste, at man lige skal være opmærksom på, at alt inde på ens grund er ens eget ansvar, og her kunne man vælge at ændre belægningen, sådan at den får hældning ud mod stien. På sigt kan man måske i samarbejde med kommunen, Ishøj forsyning, indgå et samarbejde for at udbedre problemerne, det vil være i alles interesse. På den måde kan man finde en fælles løsning herpå og måske spare nogle penge, men det vil kræve et større samarbejde.  

 

Arne Hansen, Bøgelunden 40, ved, at flere at hans naboer har haft kontakt med bestyrelsen under de tidligere voldsomme regnskyl, da de har døjet med vand i deres udestuer.

Lars Nielsen, Bøgelunden 94, fortalte, at der er problemer i deres gård, og der samles vand flere steder, men der er aldrig blevet besluttet at gøre noget ved det. Kristina Israelsen, Bøgelunden 84, er enig med Lars i, at der generelt er problemer med fortovet i deres gård.   

 

Susanne Sørensen, Tjørnelunden 25, ville først og fremmest takke bestyrelsen for deres store og prisværdige arbejde.

Susanne fortalte, at de har fået deres hus hulmursisoleret. Det har de været rigtig glade for og føler nu, at huset er meget beskyttet og varmere. Det har været en nem procedure, der ikke har krævet det store at få lavet. Der blev lavet hul i fugerne, mellem murstenen, og her igennem bliver sprøjtet noget isolerende materiale al la krøyer kugler ind. For et midter hus er prisen ca. 7000,- kr., Susanne har visitkort med fra det firma, der har lavet deres isolering, hvis nogen skulle være interesseret.

 

Bjarne, næstformand, har også gode erfaringer med hulmursisolering af hans eget hus. Bjarne vil lægge kort fra firmaet på kontoret, og her vil inden længe også komme en brochure fra firmaet med information om hulmursisoleringen.

 

Pernille, formand, orienterede kort om, at foreningen ikke tager ansvar for pågældende firmas arbejde, når man vælger at få sit hus hulmursisoleret, men opfordrer til at få husene isoleret og undersøge markedet for dette.

 

Dirigent Henrik konstaterede, at dagsorden nu er udtømt.

 

Formand Pernille takkede Bent Jacobsen, som nu træder ud af bestyrelsen, for hans store arbejde gennem mange år og takkede for den tid, han har været i bestyrelsen.

 

Formand Pernille takkede generalforsamlingen for den store opbakningen ved mødet i dag, og fortalte det betyder rigtig meget for hele bestyrelsen.

 

 

 

________________________­

Henrik Brunsgaard Dreyer

dirigent

 

 

________________________

Pernille Møller

formand

 

 

________________________

Annette Wilhelmsen

referent

0

Din varekurv