Formandens beretning 2013

Velkommen til formandens beretning 2013.

 

Tirsdag d. 19. november kl.18.30 afholdes dette års generalforsamling, ligesom de foregående år på Strandgårdsskolen, denne gang i Multisalen, ved siden af kantinen.

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb. Dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne.

 

Beretningen er, som vanligt, opdelt i to dele; ”Virksomheden” og ”Foreningen”.

 

”Virksomheden” vil indeholde alt om den daglige drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” vil fortælle om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker, udvalgenes arbejde og bestyrelsens fremtidige mål.

 

God læselyst!

 

Pernille Møller

Formand

 

 

 

”Virksomheden”

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken er så stor, at den i det daglige fungerer som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale, samt eksterne samarbejdspartnere til varetagelse af de daglige opgaver.

 

Grundlaget for foreningens virke er vedtægterne. Sammen med Lokalplan 1.17, Deklarationen og bygningsreglementet danner de rammen for det meste af grundejerforeningens arbejde.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen.

Der er i år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, Gitte Elgaard og Bent Jacobsen. Gitte Elgaard stiller dog op til posten som kasserer, og Bent Jacobsen modtager ikke genvalg.

Poul Erik Hansen stiller op som nyt medlem til bestyrelsen, og der mangler så en kandidat mere.

Bestyrelsen har brug for et engageret og energisk menneske, som kan indgå i bestyrelsens brede arbejde – skulle det være dig, så kontakt kontoret eller kom til generalforsamlingen.

 

Poul-Erik Snoer, tidligere ekstern revisor, som gik på efterløn sidste år, har måttet fortsætte med, at hjælpe os – først med at sætte den nye kasserer ind i tingene, og efterfølgende ved hans afgang, at bistå bestyrelsen med de økonomiske rapporter og kontering.

Bestyrelsen har besluttet, at kassererposten omlægges, således at det ikke kræver særligt regnskabskyndige til at varetage opgaven.

Da vores kontorassistent går på pension næste år, vil hendes stilling blive opgraderet til fuld tid, og indeholde bogføring, kontering mv.

Kasserens funktion vil herefter være som i de fleste foreninger, at se til, at bestyrelsens beslutninger og budgettet overholdes, samt i samarbejde med de øvrige underskriftsberettigede, at stå for de daglige økonomiske transaktioner.

Bestyrelsen håber gennem dette, at skabe ro omkring kassererposten i fremtiden.

 

Driftsbudgettet er på ca.3.100.000,-kr. og I vil, i det efterfølgende bl.a. kunne se, hvordan disse penge bliver brugt, og hvorfor jeres grundejerforening er dyrere end mange andre, samt hvad bestyrelsesmedlemmerne bruger tid og energi på at føre ud i livet.

 

En stor udgiftspost er personale, i det forløbne regnskabsår knap 800.000,-kr.

Vi har en deltids kontorassistent, en driftsleder og en ejendoms service tekniker. Hertil kommer 3 timelønsmedarbejdere på genbrugspladsen, 3 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, en rengøringsassistent, samt en omdeler.

 

Driftsleder Bettina Panek og ejendoms service tekniker Søren Nielsen varetager de daglige ren og vedligeholdelsesopgaver med stor omhu. Udover dette arbejde forestår de tilsynet og planlægningen med eksterne entreprenører, så som gartnere, fjernvarmefolkene osv. Det letter i høj grad byrden fra bestyrelsens skuldre, at vi kan forlade os på, at dette bliver udført som aftalt.

 

For foreningen og bestyrelsen er det en gave, at have så engagerede og velfunderede medarbejdere, hvilket alle dagligt kan se på den flotte vedligeholdelse af vores områder.

 

Vores deltidsansatte kontorassistent, Bente Bothmann, varetager mange opgaver. Udover den daglige kontakt med grundejerne, sørger hun for bogføring, arkivering, kontakt til samarbejdspartnere, tryk af nyhedsbreve mm. Hun er vores 25-armede blæksprutte, og ganske uundværlig. Kontoret medvirker til, at foreningen fungerer både internt og eksternt.

 

Al kontakt til driftslederen, bestyrelsen og selvfølgelig kontoret skal ske pr. telefon, mail, post eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Det er ikke muligt at kontakte driftslederen eller bestyrelsen direkte, men henvendelser via kontoret vil blive ekspederet hurtigt.

 

Personalets arbejdsforhold lettes betydeligt og de kan arbejde mere effektivt, hvis grundejerne tager hensyn og holder fortove, stier, skurgange, p-pladser mm. fri for affald, byggemateriel, cykler, barnevogne osv.

Når man spørger grundejerne har de fleste valgt, at købe hus her fordi området er pænt og velholdt – det forbliver det dog ikke, hvis man ikke selv medvirker til det. Vi har alle et ansvar, og heri ligger, at man renholder fortov og skel, samt vedligeholder bedene foran husene.

 

Sidste år købte vi en ny frontplov til snerydning, den har nu været i brug, og lever helt op til vores forventninger.

Vi har solgt vores to gamle maskiner, de var ved at være nedslidte efter 10 års tjeneste. De er blevet erstattet af to tilsvarende maskiner, splinternye, med flere kræfter og mange gode detaljer, som ikke fandtes på de gamle maskiner. En udgift på en lille million kroner, som fordeles på dette og næste års henlæggelser.

 

Renovering af skurgangene fortsætter, og sidste år skrev jeg noget værre vrøvl om at 21 skurgange var renoveret. Det var lidt vel optimistisk, der er renoveret 19 og mangler så 10. I år har vi kun lavet 1 skurgang, fordi den var så medtaget, at udgiften svarede til 3 skurgange.

Nedløbsrør gennemgås hvert 2. år, for at forebygge skader.

Bestyrelsen skal her understrege at foreningen ikke hæfter for skader på ejendele i skurene, der sker som følge af indtrængende vand, og at de fleste indboforsikringer heller ikke dækker dette. Så tænk over hvad i opbevarer i skurene.

 

Parkeringspladserne bliver løbende lappet, efter behov. Det er stadig et stort ønske, at kunne etablere nye slidbaner på pladserne, men økonomien skal være til det – og det er den desværre ikke endnu.

Ved snefald ser vi gerne, at man holder p-pladserne ved skurgangene fri, så at sneen kan samles i bunker der, og ikke skal skovles op i bede eller op ad skurgangsvæggene.

Stamvejene passes af Park og Vej, med de midler de nu har. De udfører et pænt arbejde, og de opretholder den bedrede indsats fra sidste år.

I samarbejde med Park og Vej er der blevet reetableret beplantning mange steder, og det kommer sig rigtig pænt. Der mangler dog stadig nogle huller her og der, og det skyldes, at der skal flyttes udgange fra haver, som går igennem stamvejsbedene, samt lukkes af for gående trafik gennem flere bede. Dette er sket i foråret, men vi må konstatere, at der stadig er dovne mennesker, som hellere kravler over et hegn, end går 20 skridt længere. Vær søde, at påtale det, når I ser det, og så må vi jo tænke længere end hidtil om hvordan vi kommer problemet til livs, og vi modtager gerne forslag hertil.

 

I løbet af 2013 har vi været i intens dialog med Plan-Byg-Miljø, specielt omkring vores standardprojekter, byggesagsbehandling osv.

Tiden løber fra formuleringerne i Lokalplan 1.17, og der har været behov for, at lette arbejdsgange og give større frihed til grundejerne.

Altså: Alle byggeprojekter, hvad enten de er standardprojekter eller ej, skal søge om dispensation fra lokalplanen. Der er dog kun gebyr på opførelse af udestue, nuværende 2.500,-kr.

Ansøgning sker gennem grundejerforeningen, som forhåndsbehandler, og videresendes så til Ishøj Kommune.

Sidste års standardprojekter (endegavlsvinduer og havehegn), vedtaget på generalforsamlingen 2012, er endnu ikke godkendt af kommunen. Dette skyldes ikke, at projekterne er fremsendt med forsinkelse, men at udvalget ikke ønsker at behandle/godkende dem i deres nuværende form.

Efter møde d. 3.10. med Plan-Byg har vi aftalt, at vi fremsender projekterne igen, med en mere uddybende forklaring og en lettere omskrivning.

 

Vores samarbejde med Ishøj Kommune omhandler dog ikke kun ovennævnte, men også et samarbejde med institutionen Bøgely, som ligger på vores matrikel.

Sidste år indgik vi i et samarbejde om omlægningen af stien gennem Bøgely. Dette i forventning om, at det var en stor fordel for både de berørte grundejere og foreningen.

Desværre medførte det, for de berørte grundejere, i første omgang en masse gener. Anlægsarbejdet trak ud, og da den nye sti blev åbnet var megen knallertkørsel.

Vi holdt møde med grundejerne og et par ekstra tiltag blev besluttet; skiltning og kontakt til kommunens forebyggende gadeteam. Der synes nu, at være ro på, men det kan også bare skyldes årstiden.

 

M. Larsen varetager vores dagrenovation og tømning af genbrugspladsen, og det fungerer upåklageligt.

Medarbejderne er meget fleksible, og det er derfor vigtigt at huske på, at det er grundejerens pligt, at sørge for, at affaldsstativ og rum er i en sådan stand, at det kan betjenes med én hånd. Dvs. at både låge, slå og udtræk skal være vel smurt, og ordentligt fastgjort.

Ligeledes skal fortov være farbart i en bredde af 1,2 M.

 

Genbrugspladsen fungerer rigtig godt. Desværre ændres der hele tiden på kravene til sortering og opbevaring. Dette både fra Vestforbrænding og i lovgivningen. Medarbejderne på pladsen vejleder gerne i, hvad der skal i hvilke containere, og deres anbefalinger skal følges. De er årligt på kursus i sidste nye indenfor sortering og sikkerhed, så de har i høj grad viden om det de formidler.

Et nyt tiltag fra Ishøj Kommune er Grønt Forum, som blandt meget andet beskæftiger sig med affaldssortering. Dette påvirker ikke umiddelbart vores genbrugsplads, men kan få indflydelse på vores dagrenovation, læs mere under ”Foreningen”.

 

Det går godt omkring avis/flaskecontainerne, dvs. at der ikke længere flyder med affald. Ser du nogen henstille affald, eller smide fx. pap i containeren, så gør dem opmærksom på, at dette hører til på genbrugspladsen. Der er dog stadig mange, som efterlader plasticposer ved containerne. Vær søde, at tage dem med hjem igen. Vi har kigget på muligheden for, at opsætte skraldespande ved containerne, men behovet er for lille, og kommunen vil ikke stå for tømning/vedligeholdelse. Skraldespandende ville formentlig også bare blive brugt til alt muligt andet affald, og det ønsker vi ikke. Er der problemer med overfyldte eller ødelagte containere, skal man kontakte Miljø afdelingen, Ishøj Kommune, ikke driftslederen eller kontoret, da det er Ishøj Kommune der har ansvaret for ren – og vedligeholdelse af stamvejene.

 

Graffitiværn er blevet etableret på mange gavle. De steder foreningen forestår dette, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse. Som skrevet i et nyhedsbrev, kan alle blive skrevet op til at få en sådan beplantning på deres endegavl, men vi kan ikke lave alle på én gang, da det koster ca. 15.000,-kr pr. gavl.

Synes du, at dit eller et andet hus kunne have glæde af endegavlsbeplantning, så skriv til kontoret, så huset kan komme på ventelisten.

 

Skoven er atter blevet udtyndet, og der blev sidste år lagt en 10 års plan for udskiftning af træerne. Dette fordi poplerne er alt for høje og tynde, og vi ønsker i fremtiden en lavere og mere vedligeholdelses venlig beplantning. Vi har dog ikke iværksat denne plan endnu, da den er omfattende og bekostelig, men forventer at starte op i det kommende år.

 

Terrænbelysningen er jo også et lille smertens barn. Anlægget er gammelt, og sætter ud ved megen fugt.

Skal hele belysningen udskiftes vil det koste i omegnen af 4-6 mil.

Dette fordi det halve af bebyggelsen skal graves op. Alternativt kan der tænkes i solcelle lamper, med brug af de eksisterende standere. Det er også dyrt, men så spares der jo fremadrettet strøm. Vi arbejder videre på, at finde en løsning, som både er forsvarlig sikkerhedsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt. Nuværende afventer vi ganske enkelt, at priserne på solcelle lamper falder tilstrækkeligt, så vi kan etablere ny, kabelfri, belysning på de eksisterende standere.

Granlunden og Fyrrelunden er mest udsat for nedbrud, og det er også derfor at I jævnligt ser terrænbelysningen tændt om dagen. Det er når der arbejdes på at udbedre en skade/finde en fejl.

SF – sten (fortove mm) vil fremover kun blive sandet efter behov. Dvs. at driftslederen vurderer hvor der er behov for sanding. Grundejeren skal herefter sørge for, at sandet fejes ned i fugerne, dette gøres ved at feje på skrå af fugerne. Enkelte grundejere mener ikke, at vi skal svine deres fortov til med sand, men det er bestyrelsens afgørelse – og forpligtelse – at vedligeholde fortovene. Så vil ganske få jo mene, at foreningen også skal feje, og det kan vi da godt gøre. Man skal blot være opmærksom på, at ligesom med snerydning og saltning af p-pladser, så er det mandsskabstimer der bruges, og disse betales af grundejerne. Dvs. at foreningen vil være nødt til, at hæve kontingentet yderligere. Dette synes ikke fair, når kun en promille, ikke vil tage deres del af ansvaret. Sjovt nok er det ikke ældre, handicappede eller sygdomsramte, som beklager sig, men fuldt arbejdsdygtige grundejere.

Renholdelse af fortovet er grundejerens forpligtelse, og dette indebærer også at fjerne ukrudt. Fjernes ukrudtet ikke bliver stenene løse og det medfører skader på belægningen. Det skal derfor indskærpes, at man renholder sit fortov inkl. at fjerne ukrudt, og så bliver der også plads til sandet.

 

Den årlige oprensning af regnvandsbrønde sker, hvert 2. år, i november, og som tidligere nævnt medtages nu også afløb fra skurgangene.

Ved skybrud kommer enorme mængder vand ned på kort tid. Vores regnvandsafledning er vel-dimensioneret, men Ishøj Forsynings net kan ikke aftage de store mængder.

Vi ville gerne være på forkant med fremtidige hændelser, og entrerede derfor med et ingeniørfirma, som ville beregne hvilke muligheder vi havde for at ”skybrudssikre” området, samt hvor store risici der var for vandskader i husene, i vores område. Deres rapport er omdelt sammen med denne beretning, og viser både udsatte områder og løsningsforslag, samt prisidé om omkostningerne. Generelt har Strandgårdsparken ikke risiko for skader ifm. skybrud, selvom vi har oplevet meget høje vandstande, fx ved skybruddet i 2011, som var en ”1600 års hændelse”, og derfor ikke skulle forekomme igen foreløbig J

Det vigtigste er dog, at være opmærksom på, at des flere der laver flisebelægning i haverne, des færre steder er der vandet kan sive ned – så tænk lidt ud i fremtiden, når man overvejer dette.

Rapporten kostede 125.000,-kr. og disse er taget i driftsbudgettet, i stedet for af henlæggelserne, da vi ikke havde brugt så mange penge som planlagt.

 

Koldt vands ledningerne tilhører kommunens vandforsyning, og grundejerforeningen. Kommunens vandforsyning er nu udskilt som selvstændig virksomhed, og vi arbejder på en overdragelse af vores del af koldtvandsnettet. Der ligger ca. 5 km koldtvandsrør i bebyggelsen, og foreningen vil nødig fortsat være ansvarlig for vedligeholdelsen af disse. Ishøj Forsyning har interesse i, at overtage driften pga. udskiftning af vandmålere, lukning af vand under reparationsarbejde mm. Det giver ganske enkelt Ishøj Forsyning for meget bøvl, hvor grænserne går, ligesom de vil opleve tab, hvis vi ikke vedligeholder vores net og har lækager.

Vi har, som planlagt sidste år, etableret stophaner ved alle gårde – en udgift på godt 200.000,-kr. Disse penge skulle have været regnskabsført på sidste års henlæggelser, men pga. kassererskift skete dette ikke. Det fremgår derfor af dette års regnskab.         Forsyningen har lavet sektionsbrøndene, og vi er nu klar til sidste led i overdragelsen af ledningsnettet, og erklæring er fremsendt til Forsyningen. Vi afventer nu blot, at få den retur i underskreven stand.

Det er som tidligere nævnt i et Nyhedsbrev, nu forbudt at benytte stophanen uden for sit hus. De er i så dårlig stand, at de bliver ødelagt ved brug. Er der behov for at lukke for det kolde vand til huset, skal man kontakte kontoret.

Vi skal her opfordre alle grundejere til, forsigtigt, at åbne/lukke deres lukkehane(den der sidder inde i huset, lige før vandmåleren), da manglende brug af denne får den til at ruste fast, så den ødelægges når den hver 10. år skal bruges ifm. udskiftning af måler.

 

Legepladsernes årlige gennemgang viste få, men omfattende, skader på stolper flere steder. Disse er nu udbedret.

Da der nu er gået en årrække siden etableringen af de nye legepladser, har vi tidligere valgt, at afsætte penge til udbedring, vedligeholdelse, samt nyetablering på legepladserne i budgettet. Der har dog endnu ikke været nogen, der har søgt om disse midler, men husk at det kan gøres.

 

 

Foreningen er forpligtet til, at levere varme til grundejerne.

Varmeregnskabet er omdelt særskilt, og der henvises til dette.

 

Forbruget af varme er steget ift.til sidste år. Vinteren var ikke særlig kold, men varede længere end vanligt.

Udviklingen i forbrug kan ses i nedenstående graf.

 

Varmegraf_2013 

Brunata har nu serviceret os i 4 år. Det har ikke været uden problemer, og vi har holdt flere møder med Brunata, for at indskærpe de kontraktlige forhold. Desværre ser det ikke ud til, at Brunata kan leve op til disse, trods flere interne omstruktureringer.

Problemerne ligger ikke i målernes funktion, men i arbejdsgange og ventetid ved udskiftninger, flytninger osv.

Dette år vil vores udgift ved omlægning af målere være tjent hjem, og det stiller os stærkere ift. fremtidige drøftelser med Brunata om vores samarbejde.

 

Gulvvarmer skal være påført GJ- målere, og det er ikke muligt at have gulvvarme med fast forbrug. Dette gælder også håndklædetørrere. Udformning af håndklædetørrere er afgørende for hvilken type måler der kan etableres, og hvor pænt det bliver, retningslinjer for disse er ikke mulige at lave, idet de afhænger af håndklædetørrerens udformning, og Brunatas udvalg af målere. Du skal derfor henvende dig til grundejerforeningen for, at høre nærmere.

Ikke-registrerede installationer betragtes som tyveri af varme, og kan få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis man ikke meddeler ændringer af varmeinstallationerne til foreningen. Varmeforbrug bliver skønsmæssigt beregnet, 5 år tilbage.

 

Den samlede indsats omkring varmeforbrugets registrering, forventes at medføre en mere retfærdig fordeling af varmebetalingen, således at man i langt højere udstrækning kun betaler for sit reelle forbrug fremover.

 

Vores søsterbebyggelse Dyssegårdsparken i Næstved har målere på det varme vand, og det forventer vi at indføre indenfor et par år. Planen var at det skulle ske i 2010, men da det har været umådelig tidskrævende, at nå gennem første fase af overgangen til Brunata er dette sat lidt i bero. Bestyrelsen bliver nødt til at trække vejret ind i mellem. Vi er dog nu i gang med, at kigge på de forskellige løsningsmuligheder. Den dyreste løsning er også den mest retfærdige, men vi må kigge på gevinsten for den enkelte grundejer, idet udgiften til etablering af målere jo også betales af grundejerne via varmeregnskabet.

 

Fjernvarmenettet har budt os gevaldige udfordringer i dette år. Den store lækage, som vi har skrevet meget om, tog lang tid, at finde – faktisk 4 mdr. Det var meget bekosteligt, og samtidigt flød spædevandet i store mængder og det er også dyrt.

Heldigvis lykkedes det til sidst, at finde hullet på hovedledningen i Tjørnelunden, og efterfølgende er den blevet udskiftet.

Et stort arbejde til en pris af godt 2,3 mill, som tages af varmehenlæggelserne, og derfor ikke medfører nogen direkte udgift til grundejerne.

Når så omfattende arbejde udføres påvirker det mange grundejere, men allermest de 7 huse, hvor bøjningerne fra hovedledningerne gik ind. De har skullet genhuses, mens deres gulve blev brækket op og efterfølgende reetableret. Dette er naturligvis alt sammen på foreningens regning, men stadig til gene, så vi takker for den store fleksibilitet og samarbejdsvilje de berørte har vist.

 

Varmecentralen skal renoveres. Det er ift. udsugning, lys og øvrige arbejdsforhold. Centralen er blevet rengjort, hvilket medarbejderne er rigtig glade for, men resten mangler fortsat. Det indebærer renovering af belysning og udsugning, er bekosteligt og arbejdstilsynet har ikke været til megen hjælp ift.hvad der er nødvendigt.

Vi bliver derfor selv nødt til, at beslutte hvad der skal gøres og i hvilket omfang. Dette vil ske sammen med medarbejderne.

 

 

”Foreningen”

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber, at byde på. Det være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde, godt og langvarigt naboskab, og meget andet.

 

De forskellige arrangementer, som afholdes i løbet af året, er en kærkommen lejlighed til, at møde andre grundejere, bestyrelsen og at drøfte stort og småt om vores liv i Strandgårdsparken.

 

En mangeårig tradition er Fastelavnsfesten, hvor et ihærdigt udvalg, år for år, har sørget for, at børn og voksne kan hygge sig, med alle de ting der hører til en Fastelavnsfest.

Succesen med indendørs fest på Strandgårdsskolen, fortsatte i år. Denne gang med næsten 300 børn og voksne, og et fantastisk fastelavnsudvalg, som gjorde alt for at få en god dag.

Udvalget kan dog godt bruge flere medlemmer, så meld dig til generalforsamlingen, eller

du kan ringe til kontoret, hvis du gerne vil give en hånd med næste år – du bestemmer selv til hvad og i hvor mange timer.

 

Maj måneds Loppemarked på grusbanen er blevet en god tradition. Igen i år var der stor tilslutning, faktisk 32 boder.

Desværre åbnede himlen sine sluser kl.10.45 og alle måtte pakke i hast.

Rigtig synd for alle stadeholderne, men også for de frivillige, som havde lavet forberedelserne.

Vi overvejede om vi skulle forsøge igen en anden dag, men der ligger mange kræfter fra bestyrelsen og de frivillige, så vi må blot vente til næste år; den 3. søndag i maj.

Vi vil gerne have boder med kaffe/te, kage, pølse salg osv. så længe overskuddet tilfalder gården. Der vil dog ikke blive givet tilladelse til mere en bod af hver slags – så husk det er først til mølle..

 

Vi har endnu ikke fundet en erstatning for julemarkedet, men det er bestyrelsens intention, at skabe mere samvær og dialog med grundejerne, så vi lægger hovederne i blød for at finde noget vi kunne byde på i vintermånederne.

Skulle nogen have en god idé, så kontakt kontoret.

Legepladsudvalget har haft sin årlige gennemgang af pladserne, der som tidligere nævnt, stadig trængte til oprydning/vedligeholdelse, selvom mange har gjort en stor indsats for at få pladserne til at se godt ud. Udvalgets indsats er uvurderlig, idet de faktisk laver en komplet sikkerhedsmæssig gennemgang. De skal have stor tak for deres utrættelige arbejde.

 

Bestyrelsen har overtaget hvervet med, at dømme gårdprisen. Bestyrelsen har gjort dette på den måde, at medlemmerne ikke kunne stemme på eller udtale sig om egen gård, så bedømmelsen blev så uvildig som muligt.

Sidste år fik gård 8, gård 14 og gård 29 priserne. Kom til generalforsamlingen og hør hvem der har gjort sig fortjent i år!

Projektet blev sat i gang i håb om at styrke fællesskabet, og dermed indsatsen i gårdene. Her var ikke blot tale om legepladserne, men om gårdens helhed; bede, vedligeholdelse af husene, oprydning osv.

Efter projektet blev søsat, fik kontoret mange henvendelser vedr. tilskudsordningen, maling til skurgange og spørgsmål om hvad man må og ikke må. Man kan fortsat henvende sig til kontoret, for at høre nærmere.

Det er nu 5. år prisen uddeles, og vi har gennem de to første år, justeret på kriterierne, således at det nu er prisen for flotteste gård, flotteste legeplads og flotteste initiativ som uddeles. Ligeledes kan en gård ikke vinde mere end én pris pr. år, og ikke vinde den samme pris to år i træk.

 

Ét af bestyrelsens mål er, at skabe et fællesskab på tværs af gårdene, og vi er gerne behjælpelige hermed: F.eks. kan vi udsende invitationer, både på hjemmesiden, maillisten og i Nyhedsbrevet, hvis nogen ønsker at lave en petanque-turnering, en åben gårdfest, bytte-plante-dag eller andet, som kan appellere til andre i Strandgårdsparken. Ret blot henvendelse til kontoret.

Bestyrelsens holdning til arrangementer i Strandgårdsparken er, at hverken grundejerforeningen, privatpersoner eller foreninger uden direkte relation til Strandgårdsparken, skal drage profit heraf. Arrangementer skal være skabt til fælles glæde.

 

Hjemmesiden er, i vores elektroniske verden, den oplagte mulighed for kontakt og information til grundejerne.

Vi har arbejdet sammen med et firma, som har udviklet en ny hjemmeside til os. Det har taget længere end forventet, men vi har også været kræsne, både ift. hvad den skulle kunne, men også hvordan den var for vores brugere, som jo er en meget bred flok.

Den nye hjemmeside har debatforum, billedgalleri, kalender og meget mere. Planen var at den skulle lanceres i starten af 2011, men det skete desværre ikke. Vi er stadig i processen med den endelige klargøring, og jeg vil simpelthen ikke sætte en dato på hvornår det sker, for nu har det da bare trukket uendeligt ud. Det er meget irriterende, for hjemmesiden er vores hurtigste kontakt til grundejerne, og den nuværende side er ikke blevet opdateret, fordi vi hele tiden har været ” lige ved” at overgå til den nye side.

I dagsordenen til dette års generalforsamling kan I se forslag om, at pålægge bestyrelsen at få hjemmesiden færdig. Det har bestyrelsen pålagt sig selv i 3 år, men vi bliver nødt til, at prioritere hvad vi laver, og det vigtigste er at besvare henvendelser, få vigtige informationer ud og sikre den daglige drift.

Alle væsentlige informationer omdeles til grundejerne i Nyhedsbreve, så fordi hjemmesiden ikke fungerer, er det ikke sådan at man ikke modtager nødvendig information. Ligeledes har kontoret daglig kontortid, hvor man kan få svar på sine spørgsmål.

Jeg tror ikke der er nogen, der mere end bestyrelsen ønsker denne hjemmeside lanceret, problemet er at det sidste arbejde på den kun kan udføres af bestyrelsen.

Det betyder at vi må tilsidesætte andre opgaver, eller betale os fra dem, hvis det er muligt.

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om, og godkendelse af standard-projekter.

 

Ansøgningsudvalget (som er et internt udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer) behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet, håndværks- og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk, og til at overholde div. Reglementer.

 

I år har vi arbejdet på, at få godkendt sidste års vedtagne standardprojekter. Som tidligere nævnt, er denne proces ikke færdig, og vi vender tilbage når vi ved mere.

 

Trods forespørgsler, har ingen grundejere ønsket, at fremsætte forslag vedr. solcelleanlæg. Dette ligger derfor i bero, indtil nogen melder sig til opgaven.

 

Når man har købt sit eget hus, tænker mange, at nu har man frihed til at gøre hvad man vil Det er desværre ikke tilfældet. Der er regler for farver, højder, størrelser osv. Uanset om det er vinduer, skure, hegn eller andet. Spørgsmålet om farver fyldte meget på forrige års generalforsamling, men der var en klar stillingtagen fra forsamlingen, at man ikke ønskede at ændre på de gældende regler. Dvs. at eneste farve på træværk på gårdside fortsat er sort, og kun sort.

 

Friheden til, at gøre som man vil er meget lille, selvom man ejer sit hus. Indvendigt kan man gøre mange ting uden indblanding, men vil man lave brændeovn eller ændre på radiatorer, gulvvarme osv, så skal man lige pludselig have tilladelser og følge særlige regler. Det er ikke noget grundejerforeningen bestemmer, men følge af diverse lokalplaner, deklarationer, reglementer og lovgivninger.

Udendørs skal man tage hensyn til de samme regulativer, men også til sine naboer. For at ændre på noget i skel eller lige indenfor skel, f.eks. hækken, skal naboerne være enige. Er de ikke det, kan foreningen rådgive, men ellers kan det ende i en sag i Hegnssynet, eller en skelsforretning. Begge dele koster penge, og ofte også det gode naboskab. Så snak sammen, og bliv enige før i laver drastiske ændringer-det betaler sig.

 

Grønt Forum skal koordinere aktiviteter i kommunen, som har relation til klima, miljø og natur – og som understøtter kommunens vision og planer for udvikling.

Deltagere i Grønt Forum er repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger der er lokalt forankret og som arbejder for arbejdet med klima.

Det er Ishøj Kommune, som har taget initiativ til forummet, og vi er selvfølgelig med.

Særligt fordi fokus er på miljø og udnyttelse af ressourcer, hvor vi jo har interesse i både solceller, affaldssortering, vandafledning og mm.

I Merlegårdsparken har man lavet forsøg med sortering af dagrenovationen, og dette er aktuelt for os, fordi vi ikke har samme muligheder, pga. vores skralderums udformning. Derfor rigtig vigtigt, at vi er med og kan fortælle om vores bebyggelses muligheder og begrænsninger.

 

Naboskabet betyder meget, når man bor i rækkehus. Vi bor tæt, og skal tage hensyn til hinanden. Det gælder i alle henseender; larm, husdyr, børn, parkering, renholdelse osv. Flere og flere efterspørger regler for dette, men vi må henvise til almindelig sund fornuft og respekt for hinanden.

Vi hører dog oftere og oftere, om problemer mellem grundejere, hvor man ganske enkelt ikke respekterer hinanden. Hvorfor køber man hus i en bebyggelse som vores, hvis man ikke vil tage hensyn til naboer, forpligtige sig til vedligeholdelse og overholde gældende regler?

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ønsker man ændringer af foreningens forhold, hvad enten det er standardprojekter, økonomi, drift e.a. så kan man fremsætte forslag herom til forsamlingen. Forslag skal dog være indgivet skriftligt, senest ved september måneds udgang. Det er i demokratiets bedste ånd, at denne mulighed findes, og der er ikke nogen undskyldning for ikke at bruge den, hvis man ikke er tilfreds med forholdende.

 

Du sidder måske lige nu og tænker, hvad vedkommer det mig? Måske ingenting, men budgettet, størrelsen af kontingentet, hvilke prioriteringer vi gør med pengene i fremtiden og vores visioner, vil i høj grad have indflydelse på hvordan du vil opfatte dit lokalområde, og hvor attraktivt du og andre vil finde det at bo her.

Brug derfor din stemme, om du vil stille dig på talerstolen og sige din mening, blot møde op for at stemme, eller giver en nabo fuldmagt til at stemme for dig – så er det vigtigt.

Grundejere har henvendt sig i de forløbne år, efter at de konstaterede at man vedtog opsætning af mobilmast, fældning af frugttræer osv. på generalforsamlingen. Men så er løbet kørt, man skal ikke sidde der hjemme og tro, at ”det går aldrig igennem”, for det kan nemt ske, og så må man leve med den beslutning forsamlingen traf – uanset om man er enig eller ej.

Det er demokratiet i sit fulde flor, men der bør være langt flere der afgiver deres stemme, så ikke et fåtal afgør hvad 515 skal leve med.

 

Bestyrelsen sætter dialogen med grundejerne højt, og behandler henvendelser hurtigst muligt. Det vil sige, at vi satser på at besvare henvendelser inden for 14 dage, medmindre de skal på bestyrelsesmøde eller vendes andetsteds. Da vi er pressede kan behandlingstiden godt være længere, og vi håber på forståelse herfor.

 

Vi afholder gerne et møde med grundejeren, hvis det kan hjælpe på at finde en løsning på et problem.

 

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ofte ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger, at gøre dette, skal det understreges, at der er tale om generelle problemer, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

Foreningens arkiv har været pakket ned i kasser og sække, og vi arbejder fortsat på at få det sat i kasser og ringbind. Det skrider støt frem, og er en stor hjælp, når vi skal finde informationer fra tidlige dage. Databasen er endelig færdig, og indtastningen af de mange, mange oplysninger er afsluttet. Det er et fantastisk arbejdsredskab, og en unik historik, som nu er let tilgængelig. Vi har besøgt Lokalhistorisk arkiv og fået materiale derfra, det glæde vi os til at kunne lægge på hjemmesiden.

Sidste år blev vi kontaktet af Anders Keller, formand fra 1980-1989. Han havde en masse materiale liggende på sit loft, og det har vi modtaget, og samtidig haft en rigtig god snak om dengang. Bl.a. havde Anders et komplet sæt af Lundeposten fra første nummer, meget spændende.

Måske tænker du nu; og hvad så? MEN bebyggelsen fylder faktisk 40 år, og har en, endda meget, broget historie bag sig. Fra første spadestik på en pløjemark, uden S-togsforbindelse, og hvor end ikke Gadekæret var bygget endnu. Så selv om man bor i forstads-beton-byggeri, så får alting sin historie, som medvirker til at gøre os stolte af netop vores område.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt. Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stor udgift på transport af udlejninger. Der er derfor blevet pålagt et gebyr for udbringning. Ønsker man ikke at betale dette kan man selv afhente tingene efter aftale med driftslederen.

Vi har nu nye borde og stole, professionelle pølsekar og brødrister og meget mere, samt selvfølgelig ens service til min. 50 personer.

 

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, at arbejde frem mod;

 

Udvikling af fællesskabet.

Tilpasning af lokalplan.

Renovering af terrænbelysning og p-pladser.

 

Følg bestyrelsens arbejde på hjemmesiden, under ”referater”(når ellers den nye hjemmeside bliver taget i brug) og i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev, og i debatforummet når den nye hjemmeside starter op.

 

Du er nu nået igennem beretningen, og jeg håber du læste det hele, det ville være stor respekt for vores arbejde,

 

tak fordi du fulgte med så langt…

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

0

Din varekurv