Referat af bestyrelsesmøde 13. august 2012

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Ingen

Kaffe/Te: Bjarne

Dagsorden:

 

 

Bjarnes søn, Allan Børgesen kom og fortalte om solceller og solfangere

Det er ikke bare lige at købe solceller. Man skal finde en leverandør, man kan stole på. Én der giver garantier. Hvis firmaet går nede om hjem, hænger man selv på det hele.

Først skal man finde ud af, hvilket solcelleanlæg, man har brug for. Hvis to ældre mennesker med et lille forbrug køber et lille anlæg, kan det blive et problem for den næste husejer, der har fire børn og har brug for mere kapacitet.

Man må have et anlæg op til 6000 kW timer, ellers gælder andre regler.

Kan ens tag så bære anlægget, og hvor langt tid holder ens tag?

Mange solcelleanlæg holder op til 40 år, og så er det ikke smart, hvis taget kun holder 10 år til. Man kan selvfølgelig tage anlægget ned og sætte det op igen, men det koster penge.

Man afgiver energi til elværket, men kun højst 6000 kW, og man køber energi af elværket

Elselskaberne taler om at man skal til at afregne månedsvis. Dvs. at man betaler om vinteren og får penge tilbage om sommeren. Man bliver lønnet én til én på returstrømmen.

Der findes forskellige typer solceller, 4-5 slags

(Man skal have ca. 40 M2)

Bilkas solfangere, der skal man have 42 M2 til 104.000 kr. hvis det skal virke.

Nogle solfangere skal have solen direkte, og det er ikke smart for de af vores huse, der vender forkert.

Huse med fladt tag kan lægge solfangerne på taget. De kan godt klare vægten af sne.

Nogle huse kan blive nødt til at have solfangere flere steder på tagene for at kunne dække behovet.

Sikkerhed.

Installationen skal være lovlig ift. stærkstrømsbekendtgørelsen og lavspændingsdirektivet for generatorer.

Der er ingen certificering af solcelleanlæg, man er selv ansvarlig for, at det er i orden.

Der er kræfter i gang i regeringen for at få det på plads.

Inden men begynder, skal man kontakte sit forsikringsselskab, der skal godkende, at man sætter anlægget op.Og man kan måske risikere, at præmien på ens forsikring stiger.

Et solcelleanlæg er som en antenne. Dvs. at hvis man sætter sådan et anlæg op på taget, har man, hvad der svarer til fire antenner, der kan tiltrække lyn.

Man skal også kontakte brandvæsnet og høre, om de vil komme og slukke en evt. brand. Man kan ikke slukke et solcelleanlæg, der brænder.

Man kan risikere, at lovgivningen bliver forandret ift, hvordan lovgivningen er nu. Det kan blive et problem.

Vi har ikke vores egen jordledning, den tilhører DONG.

Teknik

Man skal have et ekstra HFI anlæg. Det skal man huske at forhøre sig om, når man får et tilbud fra en montør.

Bjarne:

Kan vores tage overhovedet bære solcelleanlæg?

Nogle tage ligger ”løst”

Hvad hvis ens tag falder sammen, fordi naboen har et solcelleanlæg?

Solcelleanlægget ligger oven på taget. Der bliver ikke lavet hul i taget

***************************

Pernille – Velkommen tilbage efter sommerferien

Vi har holdt en ekstraordinær generalforsamling, der forløb fint.

Lauge er nu kasserer og Jens Smith er intern revisor.

Lauge er fra begyndelsen blevet sat ind i problemer, angående forskellige projekter, der ikke er blevet sat i gang, selv om det har været aftalt. Plus forskellige uregelmæssigheder.

Lauge er begyndt at bruge det nye økonomiprogram, og det ser ud til at virke fint.

 

VI tog en runde, hvor alle præsenterede sig

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.  Ingen ref. klar

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.  Grundejer-hæk ved legeplads-generel debat om bedene foran husene. – Grundejer ville gerne have, at vi fjernede hækken, da han ikke kan klare at passe den mere. Pernille og Bjarne har set på det. Det er fire grundejere, der ikke har passet hækken ud for deres hus, der ligger ved legepladsen. Bente bad ham om et telefonnummer, men det kunne ikke lade sig gøre, da manden har social fobi og ikke vil tale i telefon med nogen

Pernille sendte et brev til hele gården og efterspurgte nogen, der kunne passe hækken. Ingen svarede, og en grundejer blev meget vred over brevet. Pernille kontaktede grundejeren og bad ham om at kontakte Pernille. Han var kun interesseret i at maile og ikke tale i telefon. Dette gør tingene mere besværligt og tidskrævende. Der er et hegn inde i hækken, så det er ikke nemt bare at fjerne hækken, og det vil blive dyrt. Det vil ikke koste mindre end 50-60.000 kr.

Der er flere og flere grundejere, der beder om at få deres bed nedlagt. Det er for det meste bede med store træer og lign. Mange bede ser forfærdelige ud. Men hvordan forholder vi os til problemet i fremtiden?

Det her område er pænt, så det kunne være at vi skal skrive meget mere om herlighedsværdien i, at Strandgårdsparken er det pæneste sted i Ishøj.

Vedtaget. Pernille skriver til de fire huse, hvor ejerne ikke holder hækken ud til legepladsen, at de er forpligtet til at holde arealet foran deres hus. I dette tilfælde en hæk. Denne hæk står på det areal, der oprindeligt var et bed.

Vedtaget: En eventuel udgift på at nedlægge et bed, skal sendes videre til grundejeren

2.2.  Solfangere – se referat øverst

2.3.  Grundejer – falsk skrivelse – En grundejer lavede et brev på grundejerforeningens papir, hvor det stod, at man ikke måtte parkere dér, hvis man ikke boede der. Dette brev satte han på en bil, han ikke kendte ejeren på, og som holdt i hans gård. Hele gården fik et brev fra bestyrelsen, hvor der stod, at vi overvejede en politianmeldelse. Den pågældende grundejer kom på kontoret med et brev om sagen, og han skrev også et brev til hele gården.

Grundejeren får et brev fra Pernille, hvor der står, at man skal henvende sig til kontoret og lade grundejerforeningen tage sig af sagen.

Vores parkeringspladser er privat område med offentlig adgang, så derfor må vi ikke have offentlige skilte om minus parkering ved vores parkeringspladser. Vi må ikke have de skilte, vi har nu.

2.4.  Grundejer – nabo klipper mit bed – En grundejer bad en anden grundejer om at klippe sine buske, så man kunne komme forbi på fortovet uden at blive våd. Sidstnævnte grundejer klippede buskene næste dag efter aftale. Alligevel klippede den klagende grundejer buskene meget ned, også i toppen. Han får et brev, hvor der står, at det ikke er acceptabelt at gøre sådan

2.5.  Mødedatoer spec. Budget.

Er på plads for resten af året.

2.6.  Grønt Forum – Kommunen har nu defineret, hvad Grønt Forum står for – Jette melder sig

2.7.  Til næste møde skal alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, finde ud af om de genopstiller.

 

3. Meddelelser fra interne udvalg

3.1.  Økonomiudvalg

3.1.1.    Status – Lauge – Sidste års regnskab holder godt. – Den første måned i det nye år er også fin. Der er en overskridelse, men det er fordi det er en halvårsbetaling.

3.1.2.    Restancer/tvangsauktioner Det er meningen, at det skal fremgå af papirerne hvordan udviklingen er i en restancesag. Dette er pt. ikke tilfældet, så Lauge har lavet et restanceblad på hver grundejer, der skylder penge. Dette papir kan Bente også printe ud og sende til advokaten – Sådan som arbejdsgangen er nu, får grundejerne en måneds kredit. Det skal laves om. Fra nu af skal en rykker sendes til grundejeren efter den første restance.

Fra nu af skal Bente kontrollere, om grundejerne har betalt deres restance. Når vi får vores netbank-aftale, kan Bente og øvrige underskrift berettigede, med det samme kontrollere indbetalingerne – Lige nu kan Snoer se nogle af oplysningerne, som bestyrelsen og Bente ikke kan se. Det skal laves om.

Tvangsauktioner. Lauge har skrevet til advokaten, at vi skal eller kan være med til en given tvangsauktion.

3.1.3.    Omlægning af betalingsformer osv. – Vi går over til E-conomic og der kommer ny procedure mht. underskrifts berettigede.

Fra nu af får hele bestyrelsen og de interne revisorer et bilag, hvor alle posteringerne står. Så kan alle følge med.

3.1.4.    Div. Hængepartier fra Stella – Der er dukket en masse sager op, hvor det viser sig, at Stella ikke har formidlet meget af det videre, som ellers var aftalt. Fx en procedureforandring eller igangsætningen af et arbejde.

3.2.  Personaleudvalg

3.2.1.    APV – Arbejdstilsynet kommer i løbet af den næste måneds tid. Vi har ingen APV, men det er det eneste, der halter. Alt andet er i orden

3.3.  Varmeudvalg

3.3.1.    Status vandtab – juni 3,8 – juli 4,8 m3. Der har været mange VVS i bebyggelsen i denne sommer. Så dér er der gået noget vand til.

3.3.2.    Overgang til nyt kontrolcenter, alarmer burde være ok nu.. jubiiiii Fra nu af skal vi ringe, ligesom vi har gjort før

3.3.3.    Møde på IVV – Bjarne og Jette har været til et godt møde. Jette har skrevet et referat. I forhold til de tal, vi så fra andre, ser det meget godt ud i Strandgårdsparken

3.3.4.    Udskiftning af flere varmemålere.. – Der er ret mange varmemålere, der ikke fungerer. – Vi lavede en aftale med Brunata, da der skulle skiftes 159 målere, at det skulle være på grundejernes præmisser. Vi har fået Steen, vores gamle kontaktperson tilbage. Aftalen gik bl.a. ud på, at det er Bente, der koordinerer besøgene af Brunatas montører. Pernille har rettet og godkendt brevet til grundejerne

3.4.  Ansøgningsudvalg

3.4.1.    status – Jette blev ringet op af Kristina, byplanlægger i kommunen. Hun sagde at en grundejer havde meldt grundejerforeningen, fordi farverne på kontoret og børnehaverne ikke er sorte. Jan Skov har grå døre og vinduer, og det har han fået besked om at male sorte, og det vil han ikke.

Kristina ser gerne at Jette gennemgår bebyggelsen jævnligt og giver hende besked. Dette sker ikke

Pernille har talt med hende og har forklaret sagen. Ca. 2006 talte vi om i bestyrelsen, hvordan det forholder sig med den grønne træbeklædning, vi har på varmecentralen. Vi talte med kommunen om det på vores årlige møde, og vi fik at vide, at det er sådan, at børnehaverne og kontoret ikke er beboelse, og derfor hører de ikke under den bestemmelse, at de skal være sorte.

Vi skal finde ud af, om vores bygning, kontoret og centralen, har været sorte før eller om de oprindelig har været grønne.

3.4.2.    Vinduer i endegavl, kan vi tilslutte os, og hvem definerer placering? Grundejer – Vinduet skal sidde i en højde, der svarer til køkken- eller værelses vinduet, men placeringen bestemmer grundejeren – Jette laver en formulering

3.4.3.    Hegn-standardprojekt, v. Jette – Jette retter projektet til

3.5.  Vedligeholdelsesudvalg

3.5.1.    Regnvandsledninger, møde med Mikas fra Grontmij. Mikas mener, at Ishøj forsyning er meget interesseret i et samarbejde. Fx hvis vi laver nogle bassiner, der kan opsamle regnvand, som så først kommer ud i kommunens kloakker senere. Vi kan være heldige, at forsyningen betaler nogle af vores udgifter, hvis projektet kommer kommunen til gode

3.5.2.    Bump ved ende-pladser-Bettina har checket noget ud. Men vi er ikke videre her – Det skal bare bestemmes, om det skal være 20 km bump eller 40 km bump

3.5.3.    Overdragelse af vand forsyningen/stophaner, hvor langt er vi? – Sagen var ikke sat i gang, men det er den nu. Der kommer én fra forsyningen i morgen og taler med Bettina

3.6.  Intern IT og Kommunikation udvalg

3.6.1.    Hvor langt er vi her? Gået i stå igen.. De to sidste møder er udsat. Søren har det ikke så godt, men det kan vi desværre ikke tage hensyn til. Den hjemmeside skal op og stå ret snart. Der er aftalt et møde i næste uge, hvis det ikke kommer til at fungere, må vi sige til Zeeland, at vi ikke skal bruge dem mere

Der er desværre konstateret fejl i databasen. Derfor skal vi gennemgå alle mapperne. Dette gør Jette og Gitte

4. Særlige opgaver

4.1.  Sortering af arkiv, samt matrikelarkiv. Afventer

 

5. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

5.1.  Fastelavnsudvalg

 

5.2.  Legepladsudvalg

5.2.1.    Noget nyt?

 

5.3.  Sommerfestudvalg.

 

6. Eventuelt

Gårdprisen 2012 – vi skal ud og se på gårde

Sidste frist 15-9

Mødet sluttede 21.59

Referent Jette Malling

0

Din varekurv