Referat af Generalforsamlingen den 21. november 2011

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

7. december 2011

 

Referat ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

mandag den 21. november 2011, kl. 18.30

i Strandgårdsskolens festsal.

 

 

Formand Pernille Møller bød velkommen og udtrykte glæde over de mange fremmødte.

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere:

 Advokat Henrik Dreyer blev budt velkommen og valgt som dirigent.

Det blev aftalt at stemmetællere vil blive valgt, ved behov for skriftlig afstemning.

 

2. Godkendelse af dagsorden:

 Dirigenten oplyste at dagsordenen var godkendt, da fristen med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel var overholdt og fulgte vedtægterne. Det var derfor en lovlig generalforsamling.

 

Der var 40 stemmeberettigede til dette års generalforsamling.

 

Der var forslag om at bytte om på punkt 15 og 16 på dagsorden, dette blev vedtaget.

 

Dagsorden blev godkendt.

 

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

 Skriftlig beretning var udsendt til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

Der var ingen bemærkninger til Formandens beretning.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Regnskabet og budgettet blev præsenteret af kasserer Stella Hansen. Regnskab og budgettet blev kort gennemgået med korte forklaringer herpå.

 

Bemærkninger til regnskabet kan være den store udgift til snerydning, beskæringer af buskadser, genbrugspladsen m.m. Endvidere er der som tidligere år, ordnet skurgange og tage.

 

Vedr. henlæggelser blev blandt andet nævnt, at hvis der sker skader, så vil det hurtigt koste en masse penge til f.eks. renovering.

 

a) Godkendelse af driftsregnskab;

 For perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Regnskabet er sendt til alle. Revisionspåtegningen er blank uden anmærkninger, det vil sige, at alt er ok efter regnskabsloven.

 

Driftsregnskabet blev godkendt.

 

b) Godkendelse af varmeregnskab;

 For perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Grunden til det store overskud på varmeforbruget er, at varmeværket har ændret måden at afregne på.

 

Varmeregnskabet blev godkendt.

 

Vedr. Budgettet for 2012/2013, så er man gået ud fra tidligere år. Der er en del mere faste udgifter som lønninger, forsikringer m.m., men også en del uforudsete udgifter som f.eks. vedligeholdelse af beplantningen. Et væsentligt ændret punkt i det kommende budget er, vedligeholdelse og genoprettelse af legepladserne, dette er der sat kr. 100.000,- af til. Endvidere er der sat penge af til terrænbelysning, hvilket bestyrelsen stadig arbejder med.

 

Budgettet blev godkendt.

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent, (1. juli 2012 – 30. juni 2013)

Godkendt under punkt 4.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2012– 30. juni 2013) 

Godkendt under punkt 4.

 

7. Fastsættelse af rykkergebyr:

 Der var forslag om at rykkergebyret er uændret, det vil sige kr. 150,- hvilket blev vedtaget.

 

8. Indkomne forslag:

8.1. Dansk Kabel tv, se bilag 1.

Dirigenten præsenterede John Christensen, Egelunden 27, forslag om at bestyrelsen skulle pålægges at presse Ishøj Kommune over for Dansk Kabel tv i forbindelse med det udbud der er for hastigheder på internettet.

 

Det blev vedtaget at afstemningen skulle være ved håndsoprækning. Ud af 40 stemmeberettige, stemte 8 for, at bestyrelsen skulle pålægges at presse Ishøj Kommune og 21 stemte imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

 

9. Valg af udvalg:

9.1. Valg af Legepladsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer Asger Worm, Tjørnelunden 24, Peter Larsen, Egelunden 74, Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, og Leon Axelsen, Bøgelunden 74, modtog alle genvalg og de blev alle valgt.

 

9.2. Valg af Fastelavnsudvalg:

Udvalget vil meget gerne have mindst et par medlemmer mere, og der mangler folk som vil hjælpe på selve dagen. Formand Pernille Møller opfordre alle til at stille op og hjælpe til.

 

Nuværende udvalgsmedlem Anne Klitfod, Granlunden 115, modtog ikke genvalg.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer Rob Wiegmans, Elmelunden 1, og Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127, modtog begge genvalg og blev begge valgt.

 

10. Valg af kasserer for en 2-årig periode: 

Nuværende kasserer Stella Hansen, Elmelunden 6, modtog genvalg og blev genvalgt.

 

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

 Nuværende bestyrelsesmedlemmer Bent Jacobsen, Granlunden 54 og Gitte Elgaard, Egelunden 89 modtog begge genvalg og blev valgt.


12. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

Nuværende bestyrelsessuppleanter Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, Tommy Vormslev Olsen, Elmelunden 14 og Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtog alle genvalg og blev genvalgt.

 

13. Valg af 2 revisorer: 

Nuværende revisorer Knud Jensen, Egelunden 25 og Arne Hansen, Bøgelunden 40 modtog ikke genvalg. Formand Pernille Møller takkede begge for deres store arbejdsindsats gennem årene.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69 og Peer Larsen, Granlunden 119, modtog begge valg og blev valgt.

 

14. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Nuværende revisor suppleant Jens Smith, Bøgelunden 80 og John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtog begge genvalg og blev genvalgt.

 

 

16. Eventuelt 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Børgesen, benyttede lejligheden til at sige tak til legepladsudvalget store indsats og fleksibilitet i forbindelse med arbejdet.

Mohiuddin, Egelunden 71, gjorde opmærksom på, at han ikke har været tilfreds med sidste vinters snerydning og at den ønskes bedre i år.

Bjarke Lundstrøm, Poppellunden 37, var enig i, at snerydningen sidste vinter ikke var i orden og ikke kom på de rigtige tidspunkter.

Formand Pernille Møller orienterede om, at der tidligere var redegjort herom i nyhedsbrev og senest i ”Formandens beretning”. Formanden tilføjede at det var i hele kommunen de har haft problemer og ikke kun her og at man til i år havde købt ekstra udstyr der forhåbentlig kunne gavne.

 

15. Overrækkelse af gårdprisen:

Formand Pernille Møller oplyste, at de sidste to år har det været Legepladsudvalget der har uddelt gårdprisen, men at udvalget i år ikke har ønsket det. Derfor har det i år været bestyrelsen der har besluttet hvem gårdpriserne går til. Hun tilføjede at der er sket en masse gode initiativer og at mange gør et stort stykke arbejde. Ved hver pris, følger kr. 5.000,- til gårdens fælles bedste.

 

–    Initiativ prisen blev vundet af Gård 27, Fyrrelunden 42-60.

–    Prisen for den flotteste legeplads blev vundet af Gård 19,Granlunden 47-91.

–    Prisen for den flotteste gård blev vundet af Gård 13, Poppellunden 1-43.

 

Formand Pernille Møller takkede for aftenen og god ro og orden …

 

 

 

 

________________________­

Henrik Brunsgaard Dreyer                                                                        

dirigent

 

 

 

________________________

Pernille Møller

formand

 

 

 

________________________

Annette Wilhelmsen

referent

0

Din varekurv