Formandens beretning 2011

Velkommen til formandens beretning 2011.

 

Mandag den 21. november kl.18.30 afholdes dette års generalforsamling, ligesom de foregående år på Strandgårdsskolen.

 

Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb., dvs. i forhold til bestyrelsens arbejde, den daglige drift og grundejerne.

 

Beretningen er, som vanligt, opdelt i to dele; ”Virksomheden” og ”Foreningen”.

 

”Virksomheden” vil indeholde alt om den daglige drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger og arealer, herunder hvad vi dog bruger alle de mange penge på.

 

”Foreningen” vil fortælle om vores fælles aktiviteter, samarbejdet med grundejerne, grundejernes ønsker, udvalgenes arbejde og bestyrelsens fremtidige mål.

 

Det kan ikke undgås, at der vil være gentagelser, men der er også sket mange nye ting i år.

 

God læselyst!

 

Pernille Møller

Formand

 

 

”Virksomheden”

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken er så stor, at den i det daglige fungerer som en virksomhed, med fastansat og timelønnet personale, samt eksterne samarbejdspartnere til varetagelse af de daglige opgaver.

 

Grundlaget for foreningens virke er vedtægterne. Sammen med Lokalplan 1.17, Deklarationen og bygningsreglementet danner de rammen for det meste af grundejerforeningens arbejde.

 

Foreningens interesser varetages, i det daglige, af bestyrelsen. 

 Der er i år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bent Jacobsen og Gitte Elgaard genopstiller begge. Kasserer Stella Hansen er også på valg, og genopstiller ligeledes.

 

Driftsbudgettet er på ca. 3.100.000 kr. og I vil, i det efterfølgende bl.a. kunne se, hvordan disse penge bliver brugt, og hvorfor jeres grundejerforening er dyrere end mange andre, samt hvad bestyrelsesmedlemmerne bruger tid og energi på at føre ud i livet.

 

En stor udgiftspost er personale, i det forløbne regnskabsår knap 850.000 kr.

Vi har en deltids kontorassistent, en driftsleder og en ejendomsfunktionær. Hertil kommer 3 timelønsmedarbejdere på genbrugspladsen, 3 timelønsmedarbejdere til snerydning og forefaldende arbejde, en rengøringsassistent, samt en omdeler.

 

Driftsleder Bettina Panek og ejendomsfunktionær Peter Lionborg har varetaget de daglige opgaver med stor omhu. Det er dejligt at de selvstændigt kan planlægge og udføre deres arbejde med vedligeholdelse af vores arealer og anlæg, og at de tager initiativer til forbedringer, samt kommer med input til bestyrelsen. Peter Lionborg har desværre valgt at søge nye udfordringer og fratrådte d. 1. august. Nu skal vi finde en ny ejedomsfunktionær, og det bliver ikke let. Det er trods alt en alsidig stilling, som kræver mange evner.

 

Personalets arbejdsforhold lettes betydeligt og de kan arbejde mere effektivt, hvis grundejerne tager hensyn og holder fortove, stier, skurgange, p-pladser mm. fri for affald, byggemateriel, cykler, barnevogne osv.

 

Endnu engang blev vi ramt af en kold og snerig vinter. Vi fik store mængder sne på kort tid, samtidigt med at det blev hård frost. Vi måtte – som mange andre – opgive kampen mod sne og is, og det gav store gener for al trafik, hvad enten det var de gående eller kørende. Værst var det dog, at skraldemændene til sidst måtte opgive, at hente dagrenovation. Som en nødløsning fik vi arrangeret, at dagrenovation kunne afleveres på genbrugspladsen, hvilket næsten alle benyttede sig af, og var glade for. Vi har indkøbt en ny sneplov, til 50.000 kr. Den giver os bedre mulighed for, at flytte rundt på sneen, samt at pakke snebunker mere præcist. Den kan også køre meget tæt på, f.eks, biler uden at sprøjte sneen op på dem. Vi glæder os til at få den prøvet af, selvom vi selvfølgelig helst ikke vil have noget sne.

 

Renovering af skurgangene fortsætter. 20 skurgange har nu fået ordnet murene, og alle skurgange har fået efterset tage og nedløb. I det kommende år bliver kun én skurgang lavet, da den er så beskadiget, at alle sten på hele den ene mur skal udskiftes.

Der har været problemer omkring vand i skurgange, og alle skurgangsafløb bliver fremover checket sammen med den årlige oprensning af regnvandsbrønde.

Bestyrelsen skal her understrege at foreningen ikke hæfter for skader på ejendele i skurene, der sker som følge af indtrængende vand.

 

Parkeringspladserne blev repareret grundigt sidste år, men den strenge vinter tog hårdt på belægningen, så også i år har vi måttet lappe mange huller. Om 2 år skulle vi gerne have råd til helt ny belægning på alle p-pladser, men vi må afvente og se hvad der sker til den tid.

Stamvejene passes af Park og Vej, med de midler de nu har. De udfører et pænt arbejde, men vi kunne godt tænke os, at det skete hyppigere end tilfældet er.

 

Det har taget lang tid, at få en aftale i stand med Plan-Byg-Miljø, og først i september lykkedes det, at afholde møde med dem. Det var til gengæld et meget konstruktivt og positivt møde. Alle generalforsamlingsforslag er nu fremlagt, og går videre til behandling i Teknik  og Bygningsudvalget. Så snart afgørelserne foreligger, melder vi det selvfølgelig ud i et Nyhedsbrev.

Grundejerforeningen havde klaget over, de meget høje byggesagsgebyrer, som vi fandt dybt urimelige, da det er foreningen der sidder med det meste af sagsbehandlingen. Det er nu vedtaget, at udestuer der opføres iht. Standard-projektet, kun opkræves et gebyr på 2.500 kr. mod tidligere 6.500 kr. Øvrige standard-projekter for skure, affaldsrum, terrasser osv. er nu uden gebyr, og kræver ikke byggetilladelse. Se mere om dette under ”Foreningen”.

Vores ønske om bedre, og kortere, adgangsveje til busstoppestederne ved Ishøj Parkvej/Søvej, kan ikke imødekommes, da det er i strid med kommunens strategi om at holde den bløde trafik afskærmet fra den tunge trafik. En politik, som gør at Ishøj har et meget lavt antal trafikofre blandt de bløde trafikanter. Til gengæld vil kommunen gerne gøre mere for, at de eksisterende adgangsveje bedres, specielt viadukterne og stien langs søen, som er plaget af høj vandstand og mørklægning. Viadukterne er nu blevet malet i en lys farve, og der er belysning tændt hele døgnet. Der arbejdes på et bedre vandafledningssystem, så ruten kan holdes farbar ved høj vandstand i søen.

 

M. Larsen varetager vores dagrenovation og tømning af genbrugspladsen, og det fungerer upåklageligt, når de ikke som tidligere nævnt, bliver ramt af vejrlig.

Medarbejderne er meget fleksible, og det er derfor vigtigt at huske på, at det er grundejerens pligt, at sørge for, at affaldsstativ og rum er i en sådan stand, at det kan betjenes med én hånd. Dvs. at både låge, slå og udtræk skal være vel smurt, og ordentligt fastgjort.

 

Genbrugspladsen fik endelig taget den nye udvidelse i brug, og det har været en fornøjelse, at der blev god plads, både for brugerne og for renovationsarbejderne. Desværre ændres der hele tiden på kravene til sortering og opbevaring. Dette både fra Vestforbrænding og i lovgivningen. Vi har derfor haft adskillige, langvarige diskussioner med Vestforbrænding om ovenstående, og håber nu at vi med et planlagt møde i november, kan få nogle aftaler på plads, så vi ikke skal ændre praksis de næste par år. Mere om dette i et Nyhedsbrev, når mødet er afholdt.

 

Det går godt omkring avis/flaskecontainerne, dvs. at der ikke længere flyder med affald. Ser du nogen henstille affald, eller smide fx. pap i containeren, så gør dem opmærksom på, at dette hører til på genbrugspladsen. Der er dog stadig mange, som efterlader plasticposer ved containerne. Vær søde, at tage dem med hjem igen. Vi har kigget på muligheden for, at opsætte skraldespande ved containerne, men behovet er for lille, og kommunen vil ikke stå for tømning/vedligeholdelse. Skraldespandende ville formentlig også bare blive brugt til alt muligt andet affald, og det ønsker vi ikke. Er der problemer med overfyldte eller ødelagte containere, skal man kontakte Miljø afdelingen, Ishøj Kommune, ikke driftslederen eller kontoret, da det er Ishøj Kommune der har ansvaret for ren – og vedligeholdelse af stamvejene.

 

Graffitiværn er blevet etableret på mange gavle. De steder foreningen forestår dette, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse. Som skrevet i et nyhedsbrev, kan alle blive skrevet op til at få en sådan beplantning på deres endegavl, men vi kan ikke lave alle på én gang, da det koster ca. 15.000,-kr pr. gavl.

I det forløbne år er etableret 4 gavle, og vi har ingen på venteliste. Dog vil vi gerne gøre noget ved gavlene mellem Granlunden og Fyrrelunden, så det kigger vi på.

 

Buskadset ved genbrugspladsen og Lundeskoven, samt skoven er blevet beskåret og udtyndet. Først lignede det en massakre, men det er jo professionelle, som har lavet det, og nu fremstår det hele rigtig flot.

Terrænbelysningen er jo også et lille smertens barn. Anlægget er gammelt, og sætter ud ved megen fugt. Vi var ved at komme i knibe, da en ny lovgivning(pr.1.6.2008) foreskrev, at der skulle etableres HPFI relæer på al udendørs belysning. Heldigvis for os, var store kræfter som DONG modstandere, og loven er nu blevet ændret. Det ændrer dog ikke på, at sikkerheden omkring disse gamle installationer er for dårlig, og vi ville ikke kunne have siddende på os, at nogen kom til skade som følge deraf, uanset om vi er juridisk ansvarlige eller ej.

Skal hele belysningen udskiftes vil det koste i omegnen af 4-6 mil.

Dette fordi det halve af bebyggelsen skal graves op. Alternativt kan der tænkes i solcelle lamper, med brug af de eksisterende standere. Det er også dyrt, men så spares der jo fremadrettet strøm. Vi arbejder videre på, at finde en løsning, som både er forsvarlig sikkerhedsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt. Nuværende afventer vi ganske enkelt, at priserne på solcelle lamper falder tilstrækkeligt, så vi kan etablere ny, kabelfri, belysning på de eksisterende standere.

Granlunden og Fyrrelunden er mest udsat for nedbrud, og det er også derfor at I jævnligt ser terrænbelysningen tændt om dagen. Det er når der arbejdes på at udbedre en skade/finde en fejl. I det forgangne år har vi brugt næsten 100.000,-kr. på reparationer.

 

SF – sten (fortove mm) vil fremover kun blive sandet efter behov. Dvs. at driftslederen vurderer hvor der er behov for sanding. Grundejeren skal herefter sørge for, at sandet fejes ned i fugerne, dette gøres ved at feje på skrå af fugerne. Enkelte grundejere mener ikke, at vi skal svine deres fortov til med sand, men det er bestyrelsens afgørelse – og forpligtelse – at vedligeholde fortovene. Så vil ganske få jo mene, at foreningen også skal feje, og det kan vi da godt gøre. Man skal blot være opmærksom på, at ligesom med snerydning og saltning af p-pladser, så er det mandsskabstimer der bruges, og disse betales af grundejerne. Dvs. at foreningen vil være nødt til, at hæve kontingentet yderligere. Dette synes ikke fair, når kun en promille, ikke vil tage deres del af ansvaret. Sjovt nok er det ikke ældre, handicappede eller sygdomsramte, som beklager sig, men fuldt arbejdsdygtige grundejere.

Renholdelse af fortovet er grundejerens forpligtelse, og dette indebærer også at fjerne ukrudt. Fjernes ukrudtet ikke bliver stenene løse og det medfører skader på belægningen. Det skal derfor indskærpes, at man renholder sit fortov inkl. at fjerne ukrudt, og så bliver der også plads til sandet.

 

Stien fra Egelunden til Bøgelunden har fået belysning i form af lave, afskærmede standere. Vi har fået positive tilbagemeldinger, og synes også selv, at det er blevet rigtig godt. Udgiften hertil var 40.000,-kr.

 

Den årlige oprensning af regnvandsbrønde sker i november, og som tidligere nævnt medtages nu også afløb fra skurgangene.

 

Koldt vands ledningerne tilhører kommunens vandforsyning, og grundejerforeningen. Kommunens vandforsyning er nu udskilt som selvstændig virksomhed, og vi arbejder på en overdragelse af vores del af koldtvandsnettet. Der ligger ca. 5 km koldtvandsrør i bebyggelsen, og foreningen vil nødig fortsat være ansvarlig for vedligeholdelsen af disse. Ishøj Forsyning har interesse i, at overtage driften pga. udskiftning af vandmålere, lukning af vand under reparationsarbejde mm. Det giver ganske enkelt Ishøj Forsyning for meget bøvl, hvor grænserne går, ligesom de vil opleve tab, hvis vi ikke vedligeholder vores net og har lækager.

Der arbejdes derfor på en løsning, hvor vi betaler for etablering af stophaner ud for hver gård, og nettet herefter overdrages til Ishøj Forsyning. Det vil medføre en udgift i omegnen af 200.000,-kr. men så er vi også fri for vedligeholdelsen af 5 km vandrør, inclusive 515 individuelle stophaner.

Det er som tidligere nævnt i et Nyhedsbrev, nu forbudt at benytte stophanen uden for sit hus. De er i så dårlig stand, at de bliver ødelagt ved brug. Er der behov for at lukke for det kolde vand til huset, skal man kontakte kontoret.

 

Vi skal her opfordre alle grundejere til, forsigtigt, at åbne/lukke deres lukkehane (den der sidder inde i huset, lige før vandmåleren), da manglende brug af denne får den til at ruste fast, så den ødelægges når den hver 10. år skal bruges ifm. udskiftning af måler.

 

Legepladsernes årlige gennemgang, blev noget af en overraskelse. Mange steder var der gjort noget ud af restarealerne, og Noles redskaberne ser ud som om de trænger til olie, men det er rent kosmetisk, træet har det fint og der er ikke behov for oliering på nuværende tidspunkt. Det vil dog alligevel blive gjort løbende. Til gengæld har det vist sig at der er råd omkring tov – eller – nagel huller, flere steder. Ligeledes er flere drejebeslag på special gyngerne i dårlig forfatning. Vi har derfor valgt, at entrere med hhv. et tømrerfirma og en legepladsproducent, om udbedringen, da vi ikke længere ønsker at arbejde sammen med Noles, som vi både finder for dyre, og useriøse. Da der nu er gået en årrække siden etableringen af de nye legepladser, har vi valgt i det kommende års budgetforslag, at afsætte penge til udbedring, vedligeholdelse, samt nyetablering på legepladserne. Det vil sige, at det fremover bliver muligt, ikke kun at hæve tilskuddet på 1.500,-kr., men også at søge om udskiftning eller opsætning af nye legeredskaber.

 

Foreningen er forpligtet til, at levere varme til grundejerne.

Varmeregnskabet er omdelt særskilt, og der henvises til dette.

 

Forbruget af varme er stort set, lig sidste års forbrug.

Udviklingen i forbrug kan ses i nedenstående graf.

 

Varmegraf_2011

 

Overgangen til Brunata som aflæsningsfirma var ikke smertefri, og der var mange ekstrabesøg hos grundejerne i den forbindelse. Nu er vi heldigvis på vores 3. år, og opgørelsen over 2. år er helt efter bogen. Med al elektronik er der mulighed for fejl, men så er det også så enkelt, at man kan få checket sine målere. Dog skal man vide, at findes der ingen fejl, påligger udgiften for eftersynet den enkelte grundejer.

 

Ikke-registrerede installationer betragtes som tyveri af varme, og kan få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis man ikke meddeler ændringer af varmeinstallationerne til foreningen. Varmeforbrug bliver skønsmæssigt beregnet, 5 år tilbage.

Gulvvarmer er nu blevet påført GJ- målere, og det er ikke længere muligt at have gulvvarme med fast forbrug. De allerede godkendte gulvvarmer fik målerne opført gratis, mens nye gulvvarmer selv skal betale for dette. Dette gælder også håndklædetørrere. Udformning af håndklædetørrere er afgørende for hvilken type måler der kan etableres, og hvor pænt det bliver, retningslinier for disse er ikke mulige at lave, idet de afhænger af håndklæddetørrerens udformning, og Brunatas udvalg af målere. Du skal derfor henvende dig til grundejerforeningen for, at høre nærmere.

 

Den samlede indsats omkring varmeforbrugets registrering, forventes at medføre en mere retfærdig fordeling af varmebetalingen, således at man i langt højere udstrækning kun betaler for sit reelle forbrug fremover.

 

Vores søsterbebyggelse Dyssegårdsparken i Næstved har målere på det varme vand, og det forventer vi at indføre indenfor et par år. Planen var at det skulle ske i 2010, men da det har været umådelig tidskrævende, at nå gennem første fase af overgangen til Brunata er dette sat lidt i bero. Bestyrelsen bliver nødt til at trække vejret ind i mellem. Vi er dog nu i gang med, at kigge på de forskellige løsningsmuligheder. Den dyreste løsning er også den mest retfærdige, men vi må kigge på gevinsten for den enkelte grundejer, idet udgiften til etablering af målere jo også betales af grundejerne via varmeregnskabet.

 

Varmenettet har været forskånet for de store udgifter i dette år. Et par pakninger, og tærrede rør i nogle brønde er hvad det har kunnet blive til, og det løb kun op i ca. 170.000,-kr. Dette dog incl. reparation af mur på centralen, samt udbedring af port.

 

Varmecentralen skal renoveres. Det er ift. udsugning, lys og øvrige arbejdsforhold. Centralen er blevet rengjort, hvilket medarbejderne er rigtig glade for, men resten mangler fortsat. Vi håber at finde tid til, at få dette gjort i det kommende år.

 

Vores deltidsansatte kontorassistent, Bente Bothmann, varetager mange opgaver. Udover den daglige kontakt med grundejerne, sørger hun for bogføring, arkivering, kontakt til samarbejdspartnere, tryk af nyhedsbreve mm. Hun er vores 25-armede blæksprutte, og ganske uundværlig. Kontoret sørger helt enkelt for, at foreningen fungerer både internt og eksternt.

 

Al kontakt til driftslederen, bestyrelsen og selvfølgelig kontoret skal ske pr. telefon, mail, post eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Det er ikke muligt at kontakte driftslederen eller bestyrelsen direkte, men henvendelser via kontoret vil blive ekspederet hurtigt.

 

 

”Foreningen”

Strandgårdsparkens 515 husstande har mange fællesskaber, at byde på. Det være sig familie-relaterede, relateret i forhold til børnenes skole/fritidsinteresser, miljøet i de enkelte gårde, godt og langvarigt naboskab, og meget andet.

 

De forskellige arrangementer, som afholdes i løbet af året, er en kærkommen lejlighed til, at møde andre grundejere, bestyrelsen og at drøfte stort og småt om vores liv i Strandgårdsparken.

 

En mangeårig tradition er Fastelavnsfesten, hvor et ihærdigt udvalg, år for år, har sørget for, at børn og voksne kan hygge sig, først med tøndeslagning, fastelavnsboller og meget mere ved varmecentralen, dernæst med leg og underholdning på Vibeholmskolen. Udvalget er valgt af generalforsamlingen, og består af frivillige, som yder en stor og påskønnet indsats. I år går Anne Klitfod af, og det lader udvalget tilbage med blot 2 medlemmer. Der er derfor stort behov for flere frivillige, både i udvalget, men specielt også på selve dagen.

Fastelavnsfesten har altid været afholdt med tøndeslagning på Varmecentralen, og efterfølgende underholdning på Vibeholmsskolen. Dette har sine ulemper, både ift. vejret hvor tøndeslagningen er udendørs, samt ift. plads for deltagerne til, at sidde ned mens arrangementet foregår. Ligeledes har Vibeholmsskolen ikke så gode faciliteter, og Vængernes fastelavnsfest kolliderede som regel med vores.

Vi har derfor, sammen med Fastelavnsudvalget, besluttet at næste års Fastelavnsfest afholdes i sit hele på Strandgårdsskolen. Dvs. at børnene kan have udklædning på som ikke skal dækkes af flyverdragter, man skal ikke gå fra et sted til et andet, og alle kan sidde ned og nyde deres fastelavnsboller, kaffe mm.

 

Du kan ringe til kontoret, hvis du gerne vil give en hånd med – du bestemmer selv til hvad og i hvor mange timer.

 

Maj måneds Loppemarked på grusbanen er blevet en god tradition. Igen i år var der stor tilslutning, både med boder og af besøgende.

Vi nåede op på 30 boder, og vi vil gerne have boder med kaffe/te, kage, pølse salg osv. så længe overskuddet tilfalder gården. Der vil dog ikke blive givet tilladelse til mere en bod af hver slags – så husk det er først til mølle..

 

3. søndag i november afholder vi Julemarked.

På varmecentralen er kun plads til 10 boder, men de har heldigvis været gode til at have et bredt udvalg. Det er – uanset vejret – en rigtig hyggedag med æbleskiver, glögg og musik, og så møder man en masse mennesker man ellers ikke ser. Vi må dog også erkende, at boderne ikke har det store salg, og det derfor kan være svært at fastholde dem år for år. Der kommer rigtig mange grundejere forbi, for en hyggesludder og den gode glögg med æbleskiver. Spørgsmålet er så, om vi skal fortsætte med, at afholde julemarked, og så i stedet blot kalde det for julehygge, eller om vi helt skal droppe det.

Vil du have en ganske gratis bod, skal du ringe/skrive til kontoret, vi giver det en sidste chance og så må vi se om der er grundlag for, at fortsætte næste år.

 

Legepladsudvalget har haft sin årlige gennemgang af pladserne, der som tidligere nævnt, stadig trængte til oprydning/vedligeholdelse, selvom mange har gjort en stor indsats for at få pladserne til at se godt ud.

Udvalget har valgt, at de ikke vil være dommere i Gårdprisen. Dette fordi de er valgt, og har meldt sig, til at efterse og udvikle legepladserne. Bestyrelsen har derfor overtaget hvervet med, at dømme gårdprisen. Bestyrelsen har derfor gjort dette på den måde, at medlemmerne ikke kunne stemme på eller udtale sig om egen gård, så bedømmelsen blev så uvildig som muligt. Det har været en meget interessant og givende proces, at gennemgå gårdene, og se de mange nye tiltag rundt om.

Projektet blev sat i gang i håb om at styrke fællesskabet, og dermed indsatsen i gårdene. Her var ikke blot tale om legepladserne, men om gårdens helhed; bede, vedligeholdelse af husene, oprydning osv.

Efter projektet blev søsat, fik kontoret mange henvendelser vedr. tilskudsordningen, maling til skurgange og spørgsmål om hvad man må og ikke må. Man kan fortsat henvende sig til kontoret, for at høre nærmere.

Det er nu 3. år prisen uddeles, og vi har gennem de to første år, justeret på kriterierne, således at det nu er prisen for flotteste gård, flotteste legeplads og flotteste initiativ som uddeles. Ligeledes kan en gård ikke vinde mere end én pris pr. år, og ikke vinde den samme pris to år i træk. Kom til generalforsamlingen, hvor priserne offentliggøres og uddeles.

Der bliver nu fremover afsat penge til udvikling af legepladserne, og vi håber på at de enkelte gårde vil ansøge om disse.

 

Ét af bestyrelsens mål er, at skabe et fællesskab på tværs af gårdene, og vi er gerne behjælpelige hermed: F.eks. kan vi udsende invitationer, både på hjemmesiden, maillisten og i Nyhedsbrevet, hvis nogen ønsker at lave en petanque-turnering, en åben gårdfest, bytte-plante-dag eller andet, som kan appellere til andre i Strandgårdsparken. Ret blot henvendelse til kontoret.

Bestyrelsens holdning til arrangementer i Strandgårdsparken er, at hverken grundejerforeningen, privatpersoner eller foreninger uden direkte relation til Strandgårdsparken, skal drage profit heraf. Arrangementer skal være skabt til fælles glæde.

 

Hjemmesiden er vores bedste mulighed for kontakt og information til grundejerne.

Vi har arbejdet sammen med et firma, som har udviklet en ny hjemmeside til os. Det har taget længere tid end forventet, men vi har også været kræsne, både ift. hvad den skulle kunne, men også hvordan den var for vores brugere, som jo er en meget bred flok.

Den nye hjemmeside har debatforum, billedgalleri, kalender og meget mere. Planen var at den skulle lanceres i starten af 2011, men det skete desværre ikke. Vi er stadig i processen med den endelige klargøring, og jeg vil simpelthen ikke sætte en dato på hvornår det sker, for nu har det da bare trukket uendeligt ud. Det er meget irriterende, for hjemmesiden er vores bedste kontakt til grundejerne, og den nuværende side er ikke blevet opdateret, fordi vi hele tiden har været ” lige ved” at overgå til den nye side.

Når den nye side lanceres, skal alle grundejere tilmelde sig på ny. Dette fordi man nu får mulighed for at lægge indlæg på siden(i debatforum og billedgalleri), samt fordi vi ønsker at kunne begrænse nyhedsinformationer til de enkelte lunde det vedrører.

 

De fleste henvendelser fra grundejerne vedrører ansøgning om, og godkendelse af standard-projekter.

 

Ansøgningsudvalget (som er et internt udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer) behandler disse, og vælger man at opføre et standardprojekt, samt får det godkendt, er man sikret et afprøvet, håndværks- og forsikringsmæssigt holdbart projekt, ligesom man gør sit til at bevare bebyggelsen harmonisk, og som overholder Bygningsreglementet.

 

Der er nu kommet nyt Bygningsreglement, som fritager alle småbygninger(skure, terrasser, affaldsrum osv.) for kravet om byggetilladelse, og dermed afgift. Det er dog fortsat sådan, at man skal overholde gældende regler, og evt. standard-projekter, og det vil derfor være en rigtig god idé, at henvende sig til kontoret, når man vil lave noget.

 

 

Når man har købt sit eget hus, tænker mange, at nu har man frihed til at gøre hvad man vil Det er desværre ikke tilfældet. Der er regler for farver, højder, størrelser osv. Uanset om det er vinduer, skure, hegn eller andet. Spørgsmålet om farver fyldte meget på sidste års generalforsamling, men der var en klar stillingtagen fra forsamlingen, at man ikke ønskede at ændre på de gældende regler. Dvs. at eneste farve på træværk på gårdside fortsat er sort, og kun sort.

 

Friheden til, at gøre som man vil er meget lille, selvom man ejer sit hus. Indvendigt kan man gøre mange ting uden indblanding, men vil man lave brændeovn eller ændre på radiatorer, gulvvarme osv, så skal man lige pludselig have tilladelser og følge særlige regler. Det er ikke noget grundejerforeningen bestemmer, men følge af diverse lokalplaner, deklarationer, reglementer og lovgivninger.

Udendørs skal man tage hensyn til de samme regulativer, men også til sine naboer. For at ændre på noget i skel eller lige indenfor skel, f.eks. hækken, skal naboerne være enige. Er de ikke det, kan foreningen rådgive, men ellers kan det ende i en sag i Hegnssynet, eller en skelsforretning. Begge dele koster penge, og ofte også det gode naboskab. Så snak sammen, og bliv enige før i laver drastiske ændringer-det betaler sig.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ønsker man ændringer af foreningens forhold, hvad enten det er standardprojekter, økonomi, drift e.a. så kan man fremsætte forslag herom til forsamlingen. Forslag skal dog være indgivet skriftligt, senest ved september måneds udgang. Det er i demokratiets bedste ånd, at denne mulighed findes, og der er ikke nogen undskyldning for ikke at bruge den, hvis man ikke er tilfreds med forholdende.

Vi har kun et enkelt forslag på dagsordenen i år, forslaget omhandler maximum pris på laveste hastighed på internettet. Se nærmere i indkaldelsen.

 

Du sidder måske lige nu og tænker, hvad vedkommer det mig? Måske ingenting, men budgettet, størrelsen af kontingentet, hvilke prioriteringer vi gør med pengene i fremtiden og vores visioner, vil i høj grad have indflydelse på hvordan du vil opfatte dit lokalområde, og hvor attraktivt du og andre vil finde det at bo her.

Brug derfor din stemme, om du vil stille dig på talerstolen og sige din mening, blot møde op for at stemme, eller giver en nabo fuldmagt til at stemme for dig – så er det vigtigt.

For et par år siden blev det vedtaget på en generalforsamling, at opstille en mobilmast med det sølle stemmetal 13 mod 12.

Det er demokratiet i sit fulde flor, men der bør være langt flere der afgiver deres stemme, så ikke 13 mennesker afgør hvad 515 skal leve med.

 

Bestyrelsen sætter dialogen med grundejerne højt, og behandler henvendelser hurtigst muligt. Det vil sige, at vi satser på at besvare henvendelser inden for 14 dage, medmindre de skal på bestyrelsesmøde eller vendes andetsteds. Da vi er pressede kan behandlingstiden godt være længere, og vi håber på forståelse herfor.

 

Vi afholder gerne et møde med grundejeren, hvis det kan hjælpe på at finde en løsning på et problem.

 

Selvom bestyrelsen mange gange gerne vil hjælpe, er det ikke altid muligt. Bestyrelsen har ofte ikke beføjelser ud over almindelige grundejere, men det kan i nogen tilfælde være en hjælp, at bestyrelsen tilskriver fx politi eller kommune. I de tilfælde hvor vi vælger, at gøre dette, skal det understreges, at der er tale om generelle problemer, ikke enkeltstående tilfælde eller almindelige nabostridigheder.

 

Vi hører dog oftere og oftere, om problemer mellem grundejere, hvor man ganske enkelt ikke respekterer hinanden. Det være sig parkering, larm, skadedyr, beplantning osv.

Hvad er det for en egoisme, der gør at man ikke kan udvise hensyn til hinanden?

 

Der skal dog være stor ros til hundeejerne, som efter sidste års kritik, har gjort meget for, at vise hensyn. Grundejerne ved Lundestien har fået ro, efterladenskaberne er mindsket gevaldigt og vi har faktisk ikke modtaget en eneste henvendelse om hunde i år. Der imod er det nu kattene (eller måske rettere deres ejere) som står for tur. Man er forpligtet til, at holde sine dyr på egen grund. Har man fritgående katte, bør de som minimum være neutraliserede og øremærket. Er de neutraliserede vil de sjældent gå særlig langt væk, og ikke have behov for at markere territorium, dermed også være til mindre gene. Er man generet af katte i sin have, og ved hvor de bor, bør man tale med ejeren for at finde en løsning. Grundejerforeningen har tilkaldt kattefangeren fordi der også er et problem med, efterhånden, ret mange vilde katte. Som hunde/katteejer hæfter man for de skader ens dyr forvolder på andres ejendom-husk det!

 

Foreningens arkiv har været pakket ned i kasser og sække, og vi arbejder fortsat på at få det sat i kasser og ringbind. Det skrider støt frem, og er en stor hjælp, når vi skal finde informationer fra tidlige dage. Databasen er endelig færdig, og indtastningen af de mange, mange oplysninger er begyndt. Det bliver et fantastisk arbejdsredskab, og en unik historik, som bliver let tilgængelig når det er færdigt.

 

Mange grundejere benytter sig af muligheden for leje af borde/stole og service.

Det har altid været meningen, at dette skulle være økonomisk bæredygtigt. Indtægterne for udlejning dækker indkøb til nyanskaffelser, men vi har en stor udgift på transport af udlejninger. Der er derfor blevet pålagt et gebyr for udbringning. Ønsker man ikke at betale dette kan man selv afhente tingene efter aftale med driftslederen.

Vi har nu nye borde og stole, professionelle pølsekar og brødrister og meget mere, samt selvfølgelig ens service til min. 50 personer.

 

I det kommende år ønsker den nuværende bestyrelse, at arbejde frem mod;

 

Udvikling af fællesskabet.

Tilpasning af lokalplan.

Renovering af terrænbelysning og p-pladser.

 

Følg bestyrelsens arbejde på hjemmesiden, under ”referater” (når ellers den nye hjemmeside bliver taget i brug) og i Nyhedsbrevene.

Kommentér bestyrelsens arbejde ved kontakt til kontoret pr. mail eller brev, og i debatforummet når den nye hjemmeside starter op.

 

Du er nu nået igennem beretningen, og jeg håber du læste det hele, det ville være stor respekt for vores arbejde,

 

tak fordi du fulgte med så langt…

 

Mvh.

Pernille Møller

Formand

0

Din varekurv