Referat af Generalforsamlingen den 9. november 2009

Referat af ordinær generalforsamling

i Grundejerforeningen Strandgårdsparken


mandag den 9. november 2009 kl. 18.30

 i Strandgårdsskolens festsal

 

 

Før generalforsamlingen var følgende dagsorden udsendt til medlemmerne:

1.       Valg af dirigent, samt stemmetællere

2.       Godkendelse af dagsorden

3.       Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab

          a)   Driftsregnskab

          b)   Varmeregnskab

5.       Fastsættelse af kommende års kontingent

6.       Fastsættelse af kommende års varmebidrag

7.       Fastsættelse af rykkergebyr

8.1     Valg af legepladsudvalg

8.2     Valg af fastelavnsudvalg

8.3     Valg af sommerfestudvalg

9        Indkomne forslag

9.1     Afskærmning af fortov mod stamveje, standardprojekt

9.2     Opstribning af p-plads båse

9.3     Ophør af henlæggelser

10      Valg af kasserer

11      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

12      Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

13      Valg af 2 revisorer

14      Valg af 2 revisorsuppleanter

15      Evt.

 


Velkomst af foreningens formand, Pernille Møller


Formanden Pernille Møller udtrykte glæde over, at så mange var mødt frem, uanset om det var for at debattere eller for at være med eller imod de forskellige punkter.

Samtidig blev advokat Birgitte Harring-Lund budt velkommen som dirigent.

 

Valg af dirigent samt stemmetællere 

Birgitte Harring-Lund synes det var hyggeligt at være der igen, og kendte jo efterhånden flere af de tilstedeværende.

Der skulle vælges 2 stemmetællere, og Ulla Christensen, Egelunden 27samt Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18 meldte sig.

Birgitte Harring-Lund nævnte, at når der var så mange til stede, skulle talerstolen benyttes, hver gang man ville sige noget, så alle havde mulighed for høre det.

 

Godkendelse af dagsorden

Dirigenten oplyste, at dagsordenen var godkendt, da indkaldelsesfristen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel var overholdt, og fulgte vedtægterne. Det var derfor en lovlig og beslutningsdygtig generalforsamling.

 

Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Dirigenten nævnte, at det som tidligere var en meget fyldestgørende beretning, og spurgte ud til salen om nogle havde kommentarer til beretningen.

Jørgen Jensen, Poppellunden 43 spurgte om, hvor pengene til de præmierede legepladser var taget fra?

Pernille Møller oplyste, at de var taget fra driftsregnskabet.

John Christensen, Egelunden 27, havde en betragtning i forbindelse med montering af varmtvandsmålere. Det har man tidligere haft i grundejerforeningen, i 2 omgange. Den sidste gang blev benyttet messingrør, som tærede rørene. Målerne skulle skiftes hver 6. år. Da alle grundejere har en koldtvandsmåler i forvejen, var der ikke behov for en varmtvandsmåler. Der ville være varmetab og folk ville blot skrue op til maksimum.

Dirigenten satte beretningen til godkendelse, og alle 73 fremmødte stemte for.

 

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Leon Axelsen, kasserer, beklagede, at der ikke var indkøbt nok drikkevarer. De sidste år havde fremmødet til generalforsamlingen ikke været ret stort, så derfor var indkøbet foretaget ud fra det.

Der blev henvist til side 4 i det udsendte regnskab ”Resultatopgørelsen”.

Der var under ”ekstraordinære poster” påført et forbrug på omkring 350.000,00 kr. mere end budgetteret. Der var blevet taget af henlæggelserne, og grundejerforeningen havde fået rigtig meget for de penge.  Der var blevet repareret skurgangstag, murværk på skurgange, varmecentralens & garagens tag. Nogle af opgaverne var fra sidste regnskabsår, og der er også brugt af henlæggelserne. Pengene er brugt til noget godt, og vi er kommet langt.

Dirigenten spurgte, om der var nogle bemærkninger til regnskabet.

Tuni Aabye, Granlunden 96 spurgte til en sætning i regnskabet ”vi har ikke foretaget lovpligtig revision i forhold til fonds- & foreningslovgivningen”, hvad betød det?

Poul Erik Snoer, revisor oplyste, at det henviste til de interne revisorer, at de ikke havde de juridiske love og bestemmelser på paratviden, men at hans underskrift stod for, at det lovmæssige var i orden. Det var ham der ”hang på den”.

Knud Jensen, Egelunden 25 oplyste, at hver måned fik de interne revisorer et miniregnskab, hvor de så alt. Der kunne altid ringes til Snoer omkring bogføring m.m. så forsamlingen kunne være ganske rolig.

Dirigenten satte herefter driftsregnskabet til afstemning.

 

Stemte imod = 0

Stemte ikke  = 0

 

Forslaget var enstemmigt vedtaget.

 

 

Varmeregnskabet

 

Leon Axelsen forklarede, at det var et selvstændigt regnskab, og der var ikke brugt de penge, som var opkrævet i 2008/09. Der ville ske en tilbageførsel i januar måned 2010 i det samlede kontingent. I tal var der tale om 768.000,00 kr. som var på vej til grundejerne.

Peder Hvid, Fyrrelunden 29 spurgte om, hvor mange der skulle have penge tilbage og hvor mange der skulle betale? Bliver der opkrævet og udbetalt renter?

Leon Axelsen havde ikke de reelle tal på hvor mange der skulle have penge og hvor mange der skulle betale ekstra. Vedr. renter er det administrativt alt for dyrt, så det bruger vi ikke.

Grundejerforeningen betalte et à conto beløb efter en forskudsopgørelse, som Varme-værket fastsatte, og det betød, at den enkelte grundejer betalte et à conto beløb på 1.175,00 kr. pr. md.

John Christensen, Egelunden 27 oplyste, at der ville komme grønne afgifter på 12-15% til varmeværkerne, så det ville give en stigning.

Dirigenten satte varmeregnskabet til afstemning:

Stemte imod = 0

Stemte ikke  = 0

Forslaget var enstemmigt vedtaget.

 

Fastsættelse af kommende års kontingent:

Dirigenten henviste til det uddelte budget og nederst på side 2 var opført forslag til kontingentbeløbet = 460,00 kr. pr. md.

 

Forslaget blev sat til afstemning:

Stemte imod = 0

Stemte ikke  = 0

Forslaget blev godkendt

 

Fastsættelse af kommende års varmebidrag:

à conto varme fastsat til 1.175,00 kr. pr. md.

Ingen bemærkninger fra forsamlingen

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

 

Fastsættelse af rykkergebyr:

Dette punkt er til afstemning hvert år.

Poul Erik Snoer, revisor beregner efter de regler som benyttes af boligforeninger. Her tager man grundbeløbet + 2% udover 1.000,- kr.

For at gøre det mere gennemskueligt foreslås en fast afgift på 141,00 kr.

Ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Stemte imod = 0

Stemte ikke  = 0

Godkendt med enstemmigt flertal.

 

Valg af legepladsudvalg:

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtog genvalg (var ikke til stede)

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtog genvalg (var til stede)

Peter Larsen, Egelunden 74, modtog genvalg (var til stede)

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, modtog genvalg (var ikke til stede)

Leon Axelsen, Bøgelunden 76, opstillede som nyt medlem (var til stede)

Nurten Östurk, Granlunden 74, opstillede som nyt medlem (var ikke til stede)

 

Alle blev valgt ind.

 

Valg af fastelavnsudvalg:

 

Dirigenten nævnte, at der i indkaldelsen stod, at ”udvalget ser gerne flere melder sig”.

Anne Klitfod, Granlunden 115, modtog genvalg (var ikke til stede)

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtog genvalg (var til stede)

Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtog genvalg (var ikke til stede)

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127, modtog genvalg (var ikke til stede)

Lars Larsen, Fyrrelunden 10, modtog ikke genvalg,

 

Alle de opstillede blev genvalgt.

 

Johni Nielsen, bestyrelsesmedlem fortalte, at der ikke var behov for flere til at arrangere festen, men der var brug for voksne hænder på selve dagen med deltagelse i aktiviteterne, både på centralen og Vibeholmskolen. 

 

Valg af sommerfestudvalg:

Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2, mod ikke genvalg

Per Thuesen, Bøgelunden 66, modtog ikke genvalg

Hans Jensen, Bøgelunden 88, modtog ikke genvalg

Peer Larsen, Granlunden 119, modtog ikke genvalg

Elvin Hansen, Bøgelunden 64, modtog ikke genvalg

 

Dirigenten efterlyste nye grundejere, som ønskede at opstille.

Bjarne Winther, Poppellunden 5 spurgte om, hvad det indebar, var der tale om brugerbetaling.

Pernille Møller, oplyste, at man var velkommen til at arrangere en sommerfest, men festen skulle kunne løbe økonomisk rundt vha. billetsalg og baren. Festen skulle afholdes lovligt, og regnskab skulle forelægges.

Bjarne Winther, Poppellunden 5, undrede sig over, at man skulle aflægge regnskab, når der ikke var noget tilskud. Skulle overskuddet gå til grundejerforeningen?

Hans Larsen, Fyrrelunden 23 oplyste, at det stod i beretningen,

Dirigenten efterlyste personer som ville stille op, men konkluderede at det ikke kunne behandles før indkomne forslag punkt 9.3.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 spurgte om, hvorfor medlemmerne trak sig?

Dirigenten besluttede, at den videre diskussion blev taget, når vi nåede til forslaget.

 

Indkomne forslag:

Afskærmning af fortov mod stamveje, standardprojekt.

Dirigenten oplyste, at forslaget var fremsat sidste år af bestyrelsen, men var udskudt, da det skulle være mere præcist, og nu var det genfremsat.

Morten Holm, Poppellunden 23 boede selv i et endehus. Nogle har lavet hegnet på den anden side af bedet, så hegnet var det på den indvendige side. Det var derfor svært at sætte mål på.

Johnny Rasmussen, Bøgelunden 24 mente ikke at det skulle være lovligt at gafle 20-30 m3 på denne måde

Pernille Møller, oplyste, at max. Højde var 180 ved endebed og 160 ved kantsten. Dette var et standardprojekt, som endehusene kunne lave uden at spørge om lov. Man kunne ansøge om andet, og det ville så blive drøftet på et bestyrelsesmøde, men forslaget gav en åben mulighed.

Morten Holm, Poppellunden 23, mange har sat hegn op, incl ham selv, hvad med dem?

Pernile Møller forsikrede, at det ikke var bestyrelsens intention, at disse hegn skulle fjernes, men skulle det være lovligt, måtte der søges derom.

Morten Holm, Poppellunden 23, spurgte, om det kom til at stå i referatet, at de eksisterende hegn ikke skulle fjernes?

Pernille Møller Ideen var, at få en standard, så det er ens i bebyggelsen.

Dirigenten nævnte, at det der var nu, var mere eller mindre ulovligt.

Brian Frost, Poppellunden 3, kan fællesarealet inddrages – bedet er jo fællesareal?

Pernille Møller, det er en afskærmning. Nogle har lukket fortovet af ved afskærmning på begge sider. Afskærmningen må ikke inddrage arealet. Men Poppellunden 3 har haft en sag om havehegn med foreningen, så det er måske grunden til dette spørgsmål

Anne-Merete Frost, Poppellunden 3 brød sig ikke om formandens tiltaleform til hendes mand. Hun kunne ikke tillade sig at oplyse, at de havde haft en verserende sag med grundejerforeningen, det kom ikke andre ved.

Gunnar Lund, Poppellunden 8 havde boet her i 27 år og været formand i 12 år, syntes det var prisværdigt, at bestyrelsen skabte flere muligheder for grundejerne, men hegn ved en endegavl var faktisk en inddragelse af fællesareal. For flere år siden havde der været haveudvidelser, og arbejdet med dette havde stået på i flere år, og medført en retssag. Det med afskærmningen var i strid med deklarationen.

Bjarne Winther, Poppellunden 5 nævnte, at formanden sagde, at der ingen regler var på dette område, men enten var der regler eller ej.

Brian Frost, Poppellunden 3 havde henvendt sig på kontoret omkring træer i bedet, hvor rødderne var begyndt at ødelægge belægningen og kloakken, men grundejerforeningen frasagde sig ansvaret om rødder i brønden og fællesarealet.

Pernille Møller svarede Poppellunden 5, at der ingen regler var for, om der måtte være et hegn eller ej. Et sted, hvor der var højbed, var der heller ingen passage, så hvad var problemet? Blev forslaget forkastet var der mange hegn, som skal rives ned. Bestyrelsen ville give folk denne mulighed.

Gunnar Lund, Poppellunden 8. Vi lærte ved haveudvidelserne, at har man inddraget et areal i 20 år, har man vundet hævd. Det gælder også ved hegn, at man har vundet hævd. Hegnene skal ned. Skal man ændre noget, skal det til kommunen.

Dirigenten nævnte, at man kunne vinde hævd efter 20 år med mindre der var en aftale, og den aftale skulle fornyes ved ejerskifte. Dette forslag gav mulighed for at lave en aftale.

Elimar Kristiansen, Elmelunden 4 gentog, at forslaget var oppe sidste år, men påpegede, at de lunde som havde korte indkørsler, var det et problem med udsynet for trafikken.

Johni Nielsen, bestyrelsesmedlem medgav dette, men hvorvidt bedet var så langt, at det tog udsynet, gjaldt standardmålet sidste år.

Gunnar Lund, Poppellunden 8 hævdede, at det ikke var juridisk korrekt. Iflg. deklarationen har foreningen brugsret til alle fællesarealerne, føres dette igennem afgives der fællesarealer.

Elimar Kristiansen, fastslog, at hegnet tog udsynet i Elme- og Poppellunden.

 

Tuni Aabye, Granlunden 96 havde boet her i 30 år. Når man hos hende gik ud af hovedindgangen til indgangen, hvor der var fliser og plankeværk, så havde de ved SF-stensbelægningen rykket hegnet en halv meter ud.

 

Dirigenten påpegede, at det der var lavet i forvejen ikke blev ændret.

 

Forslag til afstemning, som det var skitseret på indkaldelsen.

Stemte imod        = 33

Stemte ikke         = 20

Stemte for            = 20

Forslaget blev forkastet.

 

 

Opstribning af p-plads båse

1)

Bo Clausen, Fyrrelunden 15 havde boet her i mange år, men det var blevet et stort problem med p-pladser om aftenen. Ofte måtte man holde i en anden gård.

 

Peder Hvid, Fyrrelunden 29 havde boet her i 18 år og havde 1 bil + ½ campingvogn. I sommerhalvåret ville hans p-plads stå tom i weekenden, hvis der blev lavet afstribning på p-pladsen. Der var plads nok til alle.

Gunner Carlberg, Egelunden 24, medgav at der var p-plads problemer, og det var urimeligt, hvad der stod af trailere og campingvogne. Flere havde også 2 biler, så i gård 11 kendte de til problematikken.

 

John Christensen, Egelunden 27 kom også sent hjem. De havde solgt fruens bil, men selv med 1 bil var der pladsproblemer, så han gik ind for forslaget om opstribning men ikke de øvrige forslag.

 

Lauge Pedersen, Fyrrelunden 69. I gård 25 var der 19 huse og 28 p-pladser, så med 10 pladser i overskud var der ingen problemer. De talte sammen i gården, og det gik godt.

Grundejeren mente det var malplaceret, at de skulle betale for dette, fordi nogle ikke kunne finde ud af det. Deres gård havde ingen skilte med ”parkering forbudt for uvedkommende.” Der var til gengæld biler med svenske nummerplader, dette kunne man jo blot oplyse skat om. Så hans holdning var, at man skulle stemme nej til alle 3 forslag.

 

Gunnar Lund, Poppellunden 8. Dette var et gammelt problem, især i den nordlige del af bebyggelsen, da gårdene ikke er ret store. Fællesskabet er forpligtet til at finde en løsning. Det foreslåede var ingen løsning. De køretøjer (campingvogne og trailere), som ikke må holde her kan politiet give en afgift. Med lastbiler er det er andet problem, da vi selv skulle betale for at få dem fjernet.

Kunne vi evt. bruge arealet ved grusbanen og optegne p-pladser der?

Der skulle gøres noget for dem, som havde problemet.

 

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14. Når man stillede et sådan forslag, skulle man tænke på, at 1 bøjle kostede 10.000,- kr. Det betød, at nogle kunne købe sig til en p-plads, andre kunne ikke.

Bestyrelsen måtte indskærpe overfor grundejerne, at hvis der holdt campingvogne eller trailere, så skulle de flyttes.

 

2)

Leon Axelsen nævnte, at man ikke kunne pålægge foreningen en udgift, som ikke var indlagt i budgettet. Bestyrelsen havde ikke taget højde for denne ekstra udgift.

 

Pernille Møller oplyste, at hun var cyklist, men det var en demokratisk ret at stille forslag og i dette tilfælde havde nogle gårde problemet, mens andre ikke havde.

Opstribning af gårdene ville koste 400.000,- kr. og bestyrelsen ville ikke være glade for vedtagelse af dette

Bøjlen sikrede, at man havde en p-plads, men var der andre muligheder for at løse problemet?

 

Johnny Rasmussen, Bøgelunden 24 fortalte, at der var mange små virksomheder, fx murere, vvs, m.fl. som optog flere pladser, Hver husstand havde ret til en p-plads.

 

Bjarne Winther, Poppellunden 5. I Poppellunden ulige nr. var der streger, (de havde selv udført arbejdet) og opsat et trykt skilt til 100,- kr. og det fungerede fint. De ville gerne påtage sig opgaven at opstribe p-pladser billigere end det nævnte beløb.

 

Gunnar Lund, Poppellunden 8 ”en bås pr. husstand?”  Vi har brugsret til samtlige p-pladser. Det er i modstrid med deklarationen, hvis der indskrænkes til en p-plads pr. hus, så det er ikke lovligt, selv om det vedtages.

Peder Hvid, Fyrrelunden 29. I deres gård var der 2 p-pladser ved skurgangen, som ikke kunne benyttes ved sne. Det kostede at få ryddet den ekstra sne.

 

Dirigenten satte punkt 1) til afstemning

Stemte imod     = 34

Stemte ikke      =   6

Stemte for         = 27

Forslaget blev forkastet.

 

John Christensen, Egelunden 27 foreslog, at man opsatte skilte i hver gård, hvor der stod husnumre: 1 – 3 – 5 – 7 osv. Det ville koste 50,- kr. pr. skilt.

Skiltet kunne stå i bedet, og der hvor det ikke kunne gennemføres (pga. manglende bed), måtte bestyrelsen finde en løsning.

 

Tommy Olsen, Elmelunden 14 var imod dette. Teksten på skiltet skulle være ”fri eller optaget”. Ellers var det let for indbrudstyve at se, når en bil ikke brugte sin p-plads et par dage.

 

Dirigenten stillede herefter tre nye forslag til afstemning.

 

 

1) Skilte med ”husnummer” påført

Stemte for  = 9

Forslaget blev forkastet.

 

 

2) Skilte med teksten, ”fri eller optaget”

Stemte for  = 6

Forslaget blev forkastet

 

 

3) Bestyrelsen arbejder videre med problemet til næste generalforsamling

Flertal

 

 

Pause i 10 minutter

 

 

Dirigenten beklagede den sidste afstemningsmåde.

Iflg. vedtægterne skal der stemmes med simpelt flertal

 

Punkt 3) gik derfor til ny afstemning

Stemte imod     = 17

Stemte for         = 37

Afstemningen gav samme resultat, som ved første afstemning.

 

Ophør af henlæggelser

Dirigenten spurgte, om der skulle være et sommerfestudvalg.

 

Gunner Carlberg, Egelunden 24 fortalte, at sommerfesten i august måned havde været en succes, og det syntes alle.

 

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 spurgte efter et regnskab fra festen. Han havde hørt at der var nogle ulovligheder, men det var trist, hvis det skulle nedlægges.

 

Leon Axelsen nævnte, at regnskabet ikke blev forelagt, da det først figurerer på næste års driftsregnskab.

 

Poppellunden var med til at holde festen. Pernille synes også den var god, og havde sagt, at den skulle holdes hvert år.

 

Formanden understregede, at det der skulle stemmes om var, om der skulle henlægges så mange penge til sommerfesten. Bestyrelsen mente, at den skulle hvile i sig selv, da det var relativt få, der havde glæde af det, sammenholdt med beløbets størrelse. Medgav at det var en god fest, men at den burde holdes oftere hvis det skulle skabe tradition.

 

Peer Larsen, Granlunden 119 var med til at arrangere festen, og det var en kanon fest med et kæmpe arbejde forud. Han opfordrede til at nedstemme bestyrelsens forslag, da alle havde mulighed for at være med. Hvorfor han ikke var i festudvalget mere, kunne fortælles en anden gang.

 

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14 konstaterede, at der intet regnskab var. Det var 3 måneder siden den blev afholdt, så der var blevet brugt omkring en tudse pr mand – det måtte have været en våd fest.

 

Peter Larsen, Egelunden 74 mente ikke festen skulle nedlægges. Der havde måske været for lidt PR inden afholdelsen af festen. Det var kun 20,- kr. pr hus pr. år. Man kunne jo stemme dørklokker og høre om folk ville komme.

 

Bjarne Winther, Poppellunden 5, fortalte at kl. 24:00 var der over 200 til stede. Hvor mange kom til fastelavn. Konkurrencen om den pæneste gård kostede 18.000,- kr. og det gange 5 år, ville give et større beløb, end der var henlagt til sommerfesten. Men hvor går overskud/underskud her ved afholdelse af sommerfesten.

 

Pernille Møller oplyste, at foreningen skulle dække et underskud, men at man var forpligtet til at lave regnskab, uanset om der var tilskud eller ej.

 

Bjarne Winther, Poppellunden 5. Holder vores gård en fest, hvor går overskuddet så hen.

 

Pernille Møller. Det går til den gård, som holder festen.

 

Bent Jacobsen, bestyrelsesmedlem. De der sad i sommerfestudvalget, ville de afholde festen uden tilskud?

 

Poppellunden. Hvis de måtte beholde overskuddet, ville de gerne holde festen.

 

Tuni Aabye, Granlunden 95, tilskuddet kunne evt. ændres til det halve beløb.

 

John Christensen, Egelunden 27 ville gerne betale beløbet, og om 4 år kunne man så beslutte, om man ville holde festen. Hvis ikke kunne beløbet overføres til henlæggelserne.

 

Kurt Sjøgren, Tjørnelunden 32 glædede sig til at se regnskabet, når brugerbetalingen til den slags fester blev lagt til tilskuddet på 50.000,- kr.

 

Der blev afholdt afstemning om tilskuddet skulle stoppe:

Stemte for      = 15

Stemte imod  = 39

Forslaget blev forkastet.

 

Valg af sommerfestudvalget (punkt 8)

Bjarne Winther, Poppellunden 5

Morten Holm, Poppellunden 23

Johnny Munck-Pedersen, Poppellunden 33

Peter Larsen, Egelunden 74

Kim Damborg Jensen, Egelunden 64

 

Dirigenten gav det nye sommerfestudvalg en hånd.

 

 

Valg af kasserer

 

Dirigenten spurgte ud til forsamlingen om nogen ville stille op til kassererposten.

 

Johnny Rasmussen, Bøgelunden 24 meldte sig, og nævnte at han havde været indsat i 10 år for bedrageri, han havde styr på tingene.

 

Dirigenten takkede og nævnte at Johnny havde talt med bestyrelsen om dette.

De fremmødte klappede, og dermed var Johnny Rasmussen valgt.

Pernille Møller gjorde dirigenten opmærksom på, at hun havde nævnt for ud for generalforsamlingens start at bestyrelsen havde en seriøs kandidat. Dirigenten troede at det var John Rasmussen og gik derfor ikke til afstemning. 

John Christensen, Egelunden 27. Det er en dum situation. Det var vigtigt, at bestyrelsen fik indplaceret en person, som havde regnskabskundskab, og som de kunne arbejde sammen med.

 

Pernille Møller beklagede, at der var sket en misforståelse – det var en smutter, Posten som kasserer var meget vigtig.

 

Dirigenten konstaterede at der var 2 kandidater til kassereropgaven.

Der blev spurgt efter Stella Hansen, men hun var ikke til stede.

 

Johnny Rasmussen trak sig som kandidat.

 

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, spurgte om bestyrelsen havde en skriftlig fuldmagt fra Stella Hansen.

 

Gunnar Lund, Poppellunden 8 oplyste, at man havde tradition for, at man godt kunne stille op, selv om man ikke var til stede. Kendte Stella som seriøs, og hun kunne godt stille op, når det var tilkendegivet overfor bestyrelsen.

 

Peder Hvid, Fyrrelunden 29 syntes, det var lidt betænkeligt, at man stillede en op, men bestyrelsen havde en anden, som de hellere ville have. Det var dybt betænkeligt.

 

John Christensen, Egelunden 27 oplyste, at der ikke står i vedtægterne, at man skulle møde personligt eller indgive skriftlig accept.

 

Dirigenten spurgte om, hvem der ville stemme for Stella som ny kasserer.

Stemte for      = 51

Stella Hansen blev valgt som kasserer.

 

Dirigenten opfordrede til, at de forsamlede gav en hånd til Johnny Rasmussen, som havde trukket sig. 

 

Leon Axelsen, kassereren ville gerne sige tak, for at han havde været en del af det gode selskab.

Takkede også Poul Erik Snoer (ekstern revisor) for godt samarbejde, og dette gjaldt også Knud Jensen og Arne Hansen (interne revisorer)

En stor tak til Bente, for et godt samarbejde.

 

Pernille Møller forklarede, at Leon var kommet hende i forkøbet, og at hun gerne ville give en stor tak. Det var en vigtig post, og Leon havde været god til den, og de var kede af at han stoppede, for han havde været god både på det personlige og arbejdsmæssige plan.

 

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Bent Jacobsen, Granlunden 54, modtog genvalgt

Johni K Nielsen, Elmelunden 9, modtog genvalgt

 

Dirigenten spurgte om andre ønskede at stille op.

Det var der ikke.

 

De opstillede blev genvalgt.

 

 

Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

 

Gitte Elgaard, Egelunden 89, modtog genvalg

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtog genvalg

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12 modtog genvalg

 

Dirigenten spurgte om andre ønskede at stille op

Det var der ikke.

 

De opstillede blev genvalgt

 

Valg af 2 revisorer:

Knud Jensen, Egelunden 25 modtog genvalg

Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtog genvalg.

 

Dirigenten spurgte om andre ønskede at stille op.

Det var der ikke.

 

De opstillede blev genvalgt.

 

Valg af 2 revisorsuppleanter: 

Jens Smidt, Bøgelunden 80, modtog genvalg

Morten Petersen, Egelunden 5, modtog ikke genvalg

 

John Hübner Andersen stillede op, og han blev valgt sammen med Jens Smidt.

 

 

Evt.

Peder Hvid, Fyrrelunden 29 var betænkelig over, at man kunne lukke et punkt, holde en pause, og så tage det op igen, jf. omafstemning efter pkt. 9.2.3

 

Dirigenten spurgte forsamlingen om nogle havde et problem med fremgangsmåden, for så bestemte den, om det skulle gøres om.

 

Olaf Mainz, Tjørnelunden 2 fortalte, at grundejerforeningen havde haft møde med kommunen d. 4. juni, og et referat ville blive lagt ud på hjemmesiden. Han foreslog, at foreningen rykkede for referatet.

Dem der boede på Søvejen mod søen var meget plaget af støj, og ville gerne have hastigheden ned på det stykke vej, da man frygter at det går galt en dag, og et køretøj farer ind over fællesarealet og ind i en ejendom. De der bor på hjørnerne i Tjørnelunden oplever ofte, at enkelte beboere og besøgende kører alt for hurtigt, selv om der er skilt med legende børn. Søvejen appellerede til ”kapkørsel”.

Vedr. varmtvandsmålere havde de forstået, at der skulle være en afstemning om det. De boede kun 2 i huset og ville gerne har disse målere.

 

Pernille Møller fortalte, at vi havde fået referatet fra kommunen, men det stemte ikke med vores optegnelser, så derfor var det ikke offentliggjort. Man afventer et referat man er enig i.

Det var et problem med den tunge trafik. Kommunen ville kigge velvilligt på lysregulering. Centerudvidelsen vil medføre mere trafik omkring vores bebyggelse.

 

Johni Nielsen, bestyrelsesmedlem oplyste, at de opsatte målere på det varme vand, som der tidligere var henvist til, viste sig at være defekte, og handelen var gået tilbage., for mange år siden.

De nye målere skulle checkes hvert 5.– 6. år. Efter denne årrække skulle de efterses på teknologisk Institut, og defekte målere udskiftes. Derfor har man valgt, at udskifte varmtvandsmålerne, da det ikke var meget dyrere, end det normale svind.

Johni forstod godt Olaf Mainz. Havde selv 2 små børn, og brugte derfor meget varmt vand. Deres nabo boede alene og betalte det samme. Det var ikke rimeligt.

 

John Christensen, Egelunden påpegede, at retfærdig måling på målere ikke fandtes. De ejendomme som lå tættest varmecentralen fik 5% varmere vand end de andre huse, så alle skulle skrive op derhjemme, hvad forbruget var. Målerne kalkede også til. Man kan måle vandet, men ikke energien.

 

Tunni Aabye, Granlunden 96, havde fået udskiftet døre og vinduer, men søgte at få de oprindelige, som husene var født med. Ingen firmaer havde den type mere.

De valgte Velfax, som var gode solide vinduer, der var sikret mod indbrud. Bestyrelsen ønskede ikke, at låse sig fast på en bestemt type, og derfor vedtog man ikke Velfax-systemet. Der er ikke kommet andre forslag frem. Grundejeren forespurgte kommunen, da døre og vinduer var mørkegrå, og findes i hele Ishøj. Vinduerne kunne ikke males og farven kunne ikke accepteres af bestyrelsen, så de skulle males sorte. Til næste år ville Tunni Aabye foreslå, at farven mørkegrå kunne bruges sammen med farven sort på gårdsiden.

 

Pernille Møllermindede Tunni Aabye om, at der faktisk havde været et helt år til at stille forslaget i.

 

Dirigenten nævnte, at grundejeren var velkommen til komme med forslaget næste år.

 

Tunni Aabye, havde afventet svar fra kommunen om dispensation, og afslaget var først kommet nu.

 

Pernille Møller sluttede generalforsamlingen med en tak til Birgitte Harring–Lund , og var glad for at så mange var kommet. Mente at uanset om man var enig eller ej i hinandens synspunkter, betød flere deltagere en bredere debat. Der havde været mange gode synspunkter, som bestyrelsen ville arbejde videre med.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:40.

 

 

 

 

 

 

Referent                                                                       Dirigent

 

 

 

_____________________________                                            ­­­­­­_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Formand

 

 

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Din varekurv