Referat af bestyrelsesmøde 13. maj 2008

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Leon, Jan

Johni kommer senere

Kaffe/Te: Jette

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 15.4. klar? Ja og underskrevet

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Knallertkørsel. – Unge mennesker fra en ejendom i Granlunden generer beboerne, fordi de kører voldsomt rundt på deres knallerter. Vedtaget: Vi sender et brev til den pågældende grundejer, og beder ham om at gøre noget ved sagen. Hvis der ikke sker noget, vil vi kontakte politiet – Budene fra Citymail kører også vildt på fortovet. Vi har flere gange henvendt os til Citymail pr. tlf. Nu får de en skriftlig klage.

 

2.2. Borgermøder – Bent har været til Borgermøde i Ishøj kommune. Han spurgte, om der er nogen planer om at udbygge Vejlegårdsparken med høje huse overfor Strandgårdsparken ved hjørnet Ishøj Søvej. Men det er der ikke. I stedet for skal der bygges et højt hus på grunden ved Ishøj Station. Samtidig skal der gøres noget ved området omkring stationen.

 

2.3. Grundejer har lejet sit hus ud. Vi har haft en del problemer med lejeren. Hans kat løb væk, og derfor satte han plakater op. Han tog dem ikke ned igen, og der sad gaffatape mange steder. Lejeren har fået en regning for arbejdet med at rydde op, og den vil han ikke betale. Lejeren er opsagt grundet splid mellem ham og udlejer, og nu vil ejerens advokat gerne have en kopi af lejerens mail til os. Vi kontakter Birgitte H-L og spørger, om det er lovligt at udlevere sådan en mail. Vi afventer Birgittes udtalelse.

 

2.4. Matrikel XX fik ny ejer for 3 år siden. Der var flere ulovlige ting ved huset, da grundejeren købet det. Fx var skellet rykket 70 cm for langt ude, der var en forkert placeret brændeovn og en ulovlig udestue og et haveskur. Ejeren har nu sat huset til salg, og den nye ejer har købt huset for 1.5 mill. ! Der er restancer i huset for både varme og kontingent. Pernille har kontaktet den nye ejer og har aftalt et møde med ham. Formålet med mødet skulle være, at bestyrelsen ville hjælpe den nye ejer med at få orden på tingene. Ejeren kom ikke til mødet, og har ikke kontaktet kontoret. Nu går sagen så sin vanlige gang; dvs. en frist til udbedring, og herefter overdragelse til kommunen hvis dette ikke følges.

 

 

 

 

3. Loppemarked

Hvem, hvad, hvor – Afbud fra Leon og Bent. Jette og Bjarne kommer det meste af dagen. Pernille så længe hun orker, da hun kommer lige fra arbejde. Johnni kommer, men vil ikke bindes af noget da han er på barsel… Vi mødes kl. 8,30 på varmecentralen. Der er reserveret 19 borde, en grundejer har spurgt om de må bruge en flyttebil til at sælge fra? Det er ok, så længe der er plads nok. Pernille og Bjarne koger kyllingelår om lørdagen. Pernille aftaler med Spar om kolde øl og vand, + div. vi mangler. Personalet skal læsse traktoren med bordene fredag inden de går hjem, så det er klar til at blive kørt over på pladsen søndag morgen. Hvis ikke Jan kan komme er Pernille den eneste der kan køre traktoren, og hun kan ikke blive til vi slutter – det må vi finde en løsning på.

 

4. Meddelelser fra interne udvalg

 

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1. Status – v. Pernille. Det ser ud som det skal, men vi har stadig ikke fået containertilskuddet fra Ishøj kommune, selv om vi har rykket to gange for det.

 

4.1.2. Borde/Stole, tilbagekøb accepteret – Dvs. sagen er ikke helt slut endnu. Ojega har hentet stole af to omgange. Første gang 39 stole og anden gang 41 stole. Men vi har ikke fået dokumentationen for tilbagekøbet endnu. Bente har skrevet til dem. – Vi vil vente til efter sommerferien med at finde nogle nye stole. På den ene side skal de være gode og solide, på den anden side må de ikke koste en formue. Måske skal vi bede et møbelfirma om at lave nogle stole til os?

 

4.2. Personaleudvalg

4.2.1. Benny stoppet som aftalt inden han startede, dette pga. sygdom. – Benny mente, at der ikke er grundlag for at holde kontortid for varmemesteren om morgenen. Der er nærmest ingen grundejere, der ringer/kommer på den tid. Benny sagde også, at han ville foreslå, at vi brugte et firma, til to gange om året at klippe alt hvad vi har af hæk og buskads. Sådan et firma har store maskiner, der kan ordne hele Strandgårdsparken på to dage. Det vil vi overveje. – – Pernille har kontaktet vikarfirmaet ”Man to man”, og beder nu om en grøntmand frem for en varmemester. Søren Brandborg har fået nogle grønt timer for at rydde bedene for ukrudt inden der skal flis på.– Der er heldigvis ikke særlig meget ukrudt dér, hvor der er blevet lagt flis sidste år.

4.2.2. Der er fortsat alvorlige problemer med ejendomsfunktionærens indstilling til sit arbejde. Dette både ift. samarbejde med øvrige, ansvarlighed overfor maskinpark mm. Der har været samtaler med fagforeningen om hvordan vi griber det an. Vi skal skriftligt opliste alle vores forventninger/krav.

 

 

 

4.3. Varmeudvalg

4.3.1. Status vandtab v. Bjarne – Vi har brugt 18,4 m3 i denne måned, men grundejerne har luftet radiatorerne ud. Tre gange i denne måned har der været et helt døgn uden spild af spædevand. Det tyder på, at der ikke er flere lækager efter den nye hovedledning er taget i brug.

 

 

4.3.2. Fjernvarmearbejde, herunder gulve i div. ejendomme – Desværre bliver det nødvendigt at grave ind under enkelte huse for at skifte rørene i samlingen under gulvet. Der har været nogle kommunikationsproblemer med entreprenøren, så grundejerne har fået beskeden om udgravningen i sidste øjeblik. Det drejer sig om midt på langsiden af huset. Nogle huse ved køkkenet og nogle huse ved det store værelse. Det vil i alt være 76 grundejere. Der skal laves et hul i gulvet, så grundejerne skal have gulvet sat i stand igen. De får en container til deres møbler, og får høvlet hele gulvet af og lakeret. Det tager 2 dage.

 

4.3.3. Pressostater – Bjarne, Pernille og Johni har fået et kursus i betjeningen af Pressostaterne. Det er en god ide, at skifte mellem pumperne én gang om måneden, så det gør vi fra nu af. Vi vil gerne have, at vi har to alarmer til Ishøj Varmeværk, så man kan se, om det er for højt eller for lavt tryk, der er problemet

 

4.3.4. Bjarne er blevet kontaktet af Ista Clorius, fordi han har fået ny radiator. De kom og satte en to-rørs-måler på den. Ista påstår, at man fra nu af kun må bruge den slags. Vi skal holde et møde med Ista for at få præciseret, hvordan det skal være fremover. Bjarne kontakter dem, og hvad vores aftale med dem indebærer. – Vi skal se på proceduren ift. at grundejerne får nye radiatorer, samt den forventede udskiftning af målere i hele bebyggelsen.

 

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1. status – Der er et par grundejere, der har haft deadline 15-5, så det skal kontrolleres, om de har bragt tingene i orden. Et par stykker blev streget fra listen idet de har bragt tingene i orden.

 

4.4.2. paraboler – Jette har været rundt i hele Strandgårdsparken og se efter paraboler, der er sat for højt op. De skal sidde under normal hæk/hegn højde. Dvs. 180 cm. De grundejere der har for høje, synlige paraboler, har fået et brev om at bringe tingene i orden.

 

4.4.3. Ejendomsbesigtigelser? – Er det svar, vi giver til ejendomsmæglerne efter en ejendomsbesigtigelse i orden. Vi har jo ikke været inde i huset, og nogle gange kan vi ikke se ind i haven. Fx hvis der er et højt ikke gennemsigtigt hegn. Jette har kontaktet EDC Bjarne Hansen for at få at vide, hvilke regler han arbejder efter. Svaret er, at vi selv skal kontakte vores advokat, for de nærmere juridiske aspekter. Det er dog sådan at vi fremover i ejendomsmæglerforespørgslen skal skrive hvis det ikke har været muligt at besigtige ejendommen på tilfredsstillende vis, det vil også sige hvis vi ikke har kunnet besigtige fjernvarmeinstallationer indendørs.

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1. Regnvandsbrønde. – Bjarne har kontaktet Kim/Leon P og har fået et overslag på opgaven. Det ser fornuftigt ud; 160,-kr. pr. brønd. Ishøj Kommune er gået over til at bruge Sydslam, så Bjarne vil kontakte dem og få et overslag fra dem også.

 

4.5.2. Skabe til varmecentralen/oprydning, Jan + Leon? Ingen af dem tilstede..

 

4.5.3. P-skilte – Kommunen har godkendt nogle ikke lovlige skilte, så de har nu indhentet tilbud på nye skilte til os.

 

4.5.4. Mobilmast – Vi mangler stadig nogle detaljer ang. mobilmasten. Firmaet vil ikke betale til containerudvidelsen, men vi vil alligevel kunne få en god indtægt for at have masten stående. Pernille vil til august tage et møde med firmaet. Vi tager sagen op på den ordinære generalforsamling. Der er ingen grund til at have en ekstraordinær generalforsamling på den baggrund.

 

4.5.5. Udvidelse af genbrugspladsen – Tilbuddet på SF sten er for dyrt, næsten 1000 kr. pr m2. Vi prøver at få et tilbud fra et andet firma også. Vi mangler at få tilbud på el-arbejdet, men det kommer snart.

 

Under emnet genbrugsplads drøftede vi det påkørte hegn; det er rent faktisk blevet lavet, men påkørt endnu engang.. Leon P udskifter hele faget da det nu har været påkørt 3 gange. Ligeledes ønsker vi mere opmærksomhed fra medarbejderne på pladsen; de skal rapportere påkørsler, indbrud, punkteringer mm. Vi kan ikke handle på tingene hvis de ikke melder tilbage.

 

4.5.6. Fliser i haver: vand giver problem – Hvis man laver et anlæg i sin have, så der sker noget med en nabo, fx oversvømmelse, er det skadevolderen, der skal betale skaden. Det er måske et problem, at så mange lægger fliser i hele haven. Derved suger vandet ikke ned i jorden, men løber videre i bebyggelsen. Hele Strandgårdsparken hælder meget. Pernille skriver om det i et Nyhedsbrev.

 

4.5.7. Hegn på gårdside – Flere grundejere, der har et enderækkehus, sætter læhegn op på fortovet. Det er ikke tilladt, men det er forståeligt, at folk gør det. Der er dog grænser for, hvor højt og hvor meget hegn, der kan stå der, og nogle grundejere får et pænt brev om at bringe dette i orden. En enkelt grundejer har ligefrem sat hegn på tværs af fortovet mellem 2 huse, han tilskrives naturligvis også.

 

4.5.8. Terrænbelysning – ansøgning om dispensation – Bent og Bjarne søger om dispensation for omlægning af terrænbelysning, iht. til ny lov om stærkstrøm.

 

4.5.9. Beplantning Bøgelunden – Pernille har talt med Park & Vej vedr. beplantningen i Bøgelunden. De er positive overfor vores foreslag om, endnu engang at tage del i betalingen af beplantning. De har dog bedt om et skriftligt indlæg, hvilket de får.

 

4.5.10. Under emnet Bøgelunden fremlagde Pernille forslag om etablering af trafikchikane; Mariehøns, fra centralens parkeringsplads og mod SF-sten stien, da denne er stærkt trafikeret af gående trafik til institutionerne. Dette vil vi gå videre med.

 

4.5.11. Bump/chikaner endeparkeringspladser – Vedtaget: Vi sender en ansøgning til kommunen om at anlægge Mariehøner som chikaner på Granlunden.

 

4.5.12. Vi skal oprette nogle chikaner, så folk ikke kører rundt om hjørnerne i bebyggelsen, og ødelægger plænerne på hjørnerne. Kunne vores kampesten bruges i den forbindelse? Ligeledes vælger vi at lave havelågeløsningen ved Bøgelunden 90 i stedet for de grimme hvide kummer. Ved Bøgelunden 102 bør der lægges fliser i passagen, da folk alligevel spadserer igennem bedet, dette medfører selvfølgelig at der også skal etableres en låge her.

 

 

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1. Nedbrud mm. – Grundejerne er blevet opfordret til at melde sig til nyhedsdækningen på Strandgårdsparkens hjemmeside. Desværre opgraderede vores udbyder deres servere, hvilket medførte at hjemmesiden først ikke var tilgængelig, efterfølgende at vores database var slettet., lige da der skulle gives besked om fjernvarmearbejdet. Det er heldigvis blevet rettet, og alt fungerer som det skal nu.

 

4.6.2. Jacob har fået en masse billeder over, som han skal lægge på hjemmesiden

 

5. Særlige opgaver

5.1. Renskrivning af Hvidbogen/mapper – Hver gang Hvidbogen er færdig, kommer der nyt materiale til den, og derfor må den hele tiden udskydes, måske den snart er færdig.

 

5.2. Sortering af arkiv – Pernille har fundet hele arkivet, og nu er hun i gang med at sætte papirerne i mapper. Det har været meget interessant, blandt andet at læse den første protokol fra foreningens stiftelse.

 

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

6.1. Fastelavnsudvalg

 

6.2. Legepladsudvalg

6.2.1. Gennemgang? – nej

 

6.2.2. Tilskuddet, hvad kan man? Grundejerne kan søge om at få udbetalt 1500,00 kr. om året til renovering af legepladserne. Man kan ikke gemme nogle af pengene til næste regnskabsår.

 

6.2.3. Grundejer har henvendt sig og har klaget over et børne- borde/bænkesæt, der står i faldunderlaget. Da underlaget er meget stort og nærmest fylder det meste af legepladsen, må bænken gerne stå der. Den står ikke i forbindelse med et legeredskab. Grundejeren får et brev. Faldunderlaget i gården blev fejlagtigt placeret, og efterfølgende blev det korrekte underlag placeret – derfor har gården et usædvanligt stort underlag, som de selvfølgelig kan benytte til andre formål.

 

6.3. Sommerfestudvalg.

6.3.1. Møde afholdt? – Der kom én grundejer til mødet plus Jan. Festen skal holdes på grusbanen. Der skal opsættes toiletter. Dato fastsat til d. 15. august 2009

 

7. Eventuelt

Medbring kalendere til næste møde.

 

Hvor er stop-stængerne fra brandstierne blevet af? De skal genopsættes og låses, så vi ikke har kørsel på stierne.

 

Mødet sluttede 23.14

Referant Jette Malling

0

Din varekurv