Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2007

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 9. januar 2007 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Foreligger ref. fra 29.11.06 – ja, og hermed underskrevet.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden – Får megen ros for beretningen, når hun møder grundejere rundt omkring.

 

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagten

3.1. Mangler onsdagsvagt 13.12 og 20.12 på mail – Begge vagter var uden gæster

 

3.2. Indkøb til udlejningen – Søs har undersøgt bordmarkedet. Der findes kun gode borde, der er tunge, eller lette plasticborde, der ikke kan bruges. Bjarne kender til nogle andre borde. Han undersøger det.

 

4. Meddelelser fra interne udvalg

 

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1. Status – v. Leon. – Som sædvanlig er der i det løbende regnskab ikke noget at komme efter. Vi overholder budgettet. Vi har denne gang hele fem skyldnere, der er blevet sendt til inkasso, men to af dem havde indbetalt samme dag.

 

4.1.2. Faktura,grundejer – Faktura på en kloakspuling. Vi er ikke blevet orienteret om problemet. Grundejeren har selv rekvireret kloakfirmaet. Vi skal på hjemmesiden gøre opmærksom på, hvordan grundejerne skal forholde sig, hvis der sker lignende.

 

4.1.3. Trækningsretten. Vi har en aftale med Nordea om trækningsret på 3 mil. Dette indebærer at alle vores transaktioner går via denne konto. Det er ikke ok, da vi har over 5 mil. stående til en meget lav rente. Vi har fået flyttet 3 mil. af vores formue på 5 mil. over på en aftalekonto. Det betyder at vi får 50.000 mere i renter om året.

 

4.1.4. Momsregistrering? Strandgårdparken er ikke momsregistreret. Og hvorfor er vi ikke det? Kan det betale sig at være momsregistreret? Og kan vi blive det? Løst regnet kunne vi måske spare 400.000. Spørgsmålet er, om hvor meget vi kan spare, og om det ville give meget ekstra administration. Pernille har kontaktet Snoor, og vi vil også bruge af vores egne erfaringer til at beslutte, hvad vi vil gøre. Vi skal i den nærmeste fremtid se på vores økonomi ift, at få reduceret vores driftsudgifter. Vi har nogle store investeringer foran os i de kommende år, parkeringspladser og kloaknettet osv. – Alle bestyrelsesmedlemmer skal skrive på mailen, hvis de kommer i tanke om noget ang. moms

 

4.2. Personaleudvalg

4.2.1. Orientering,varmemester fortsat sygemeldt. Ejendomsfunktionæren må ikke køre traktoren før han har kørekort. Det er lavsæson, så det er stille og roligt pt.

 

4.3. Varmeudvalg

4.3.1. Status vandtab v. Tommy – December måned 2 kubikmeter spædevand spildt, så det er jo fint.

 

4.3.2. Fordelingsnøglen – Tommy har bedt Snoor om at udspecificere varmeregningen. Og det har han så gjort. Hvert hus har oprindeligt 10 andele, varmtvandshaner. Det kan nogle grundejere måske være utilfredse med, men det kan ikke være anderledes, og vi har også lov til at gøre det på den måde, ellers bliver regnskabet alt for besværligt. – Det er lovlig, at vi må gå ind i grundejernes huse og tjekke, om der er nogen ulovligheder, fordi hele varmerørssystemet er grundejerforeningens ejendom.

 

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1. status v. alle jf. nyeste liste.

 

4.4.2. Procedure Ishøj Kommune, rettelser til A2 – Mette Løvring, Ishøj Kommune og Bente har lavet foreløbige rettelser til A2. Den oprindelige procedure for ansøgning om bygning af projekter er forandret. Jette sender den oprindelige matrix til Bente, så den kan blive rettet. Vedtaget: Rettelserne er godkendt

 

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1. SF-sten – Tommy har specificeret listen over mangler på SF sten. Nu er det delt op på entreprenøren, grundejerforeningen og de enkelte grundejere. 23-1-07 kl. 10.00 kommer en repræsentant for Zacho Lind og ser på sagerne. De steder, hvor vi selv har forandret på SF stenene, fx ved omlægning af varmerør, kan vi ikke forlange at få lavet noget om. Derudover er der et par steder hvor grundejerne selv skal udbedre fejlene. Der er kommet et grønt skær over SF stenene. Sikkert pga. af det gode vejr. Det bedste er at skure det væk med sand, når der bliver sandet.

 

4.5.2. Glas og avis containere. – 3 glascontainere og 7 aviscontainere er blevet sprængt i luften ved nytåret. Kommunen har været nød til at flytte rundt på de resterende containere. Grundejerne får besked i næste nyhedsbrev

 

4.5.3. Genbrugspladsen – hegn mm. – Vi har et udmærket samarbejde med kommunen, men desværre ikke med Leon P, der stadig ikke tømmer elektronik mm. som aftalt. Vi indgiver en klage til kommunen over Leon P. Morten skal sørge for, at containerne er tømt, inden han går på weekend, ellers bliver der kaos på vores containerplads om søndagen.

Hegnet er blevet repareret af Leon P, og det er helt ok.

 

4.5.4. Beskæring/ Park & Vej – Kommunen er gået i gang med beskæring af ligusterhække ved Parkvej. Hegnet skal herefter reetableres, hvilket bliver gjort af Park og Vej. Træerne langs Parkvej er gennemgået af landskabsarkitekten, formanden m.fl. og der vil ske en begrænset beskæring. I Elmelunden er der plantet bunddække, og i Bøgelunden er man i gang.

 

4.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1. Databasen ved Søs, herunder evt. tilladelse. – Database eksperten har ikke lavet den endnu. Søs har læst om database, at da vi godt må have et papirarkiv, må vi også have en database. Søs laver et udkast til en ansøgning om oprettelse af en database. Denne skal godkendes af formanden inden den afsendes.

 

4.6.2. Server midlertidigt død – Efter installering af Norton, er det kun Jacob, der kan komme ind på serveren. I øjeblikket skal serveren aktiveres hver gang den har været genstartet. Det ordner Jacob, så det kommer til at fungere.

 

5. Særlige opgaver

5.1. Tagplader? – Vi ser på det på næste møde

 

5.2. Referat af Generalforsamlingen – Gennemset og godkendt. Referatet bliver nu sendt til Birgitte H L. til gennemsyn – Det var et godt, læsbart referat

 

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

6.1. Fastelavnsudvalg

6.1.1. Indbydelse afventes+ opsummering. – Lars rykker Arne for en indbydelse til grundejerne – Fastelavnsudvalget overtager de drikkevarer mm, vi har tilbage fra julemarkedet

 

6.2. Legepladsudvalg – Leon har prøvet at få fat i Noles, men desværre uden held. Det er vigtigt, at vi får ordnet sandkasserne, inden vi skal have nyt sand i. (Jette mangler at lave net til en trekantet sandkasse)

 

6.3. Medieudvalg – Debatforum: Pernille tjekker det materiale, der i sin tid blev lavet af Mikkel. Måske kan det bruges

 

7. Eventuelt

7.1. Forårsarrangement – Leon og Anita er forårsarrangement-udvalg. Leon kommer med forslag til næste møde.

 

7.2. Prioritering af årets arbejdsopgaver til næste møde. – På næste bestyrelsesmøde skal vi lave en prioritering ift. hvad vi skal satse på at fremlægge på næste generalforsamling. Skal det være nye kloakker, terrænbelysning eller asfalt på parkeringspladserne, eller noget helt andet.

 

7.3. Vedtægterne. Når generalforsamlingsreferatet er sendt ud, må vi afvente, om der er nogle grundejere, der har rettelser til vedtægterne. Derefter tager vi vores egne, og de fra grundejerne indkomne, rettelser og sætter det hele sammen til et vedtægtsforslag

 

7.4. Telefoni. Det er en jungle at finde ud af, hvilket tilbud, vi skal bruge. Det er svært at sammenligne, da priserne er meget forskellige på de forskellige ydelser. Computeren går over Arrownet, så vi kan godt få ip-telefoni i grundejerforeningen. Måske kan faxen også gå over ip-telefoni? Bjarne undersøger sagen

 

 

Referant Jette Malling

Mødet sluttede 22.38

0

Din varekurv