Referat af bestyrelsesmøde 20. september 2005

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 20. september 2005 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Formanden indledte mødet uden for dagsorden, ved at meddele at han træder tilbage som formand, med øjeblikkelig virkning. Dette pga. at han er blevet tilbudt sit drømmejob, som indebærer megen rejseaktivitet. Han ser ikke dette foreneligt med formandsposten. Næstformand Tommy Olsen er hermed fungerende formand frem til general forsamlingen. Formanden foreslog, at Pernille opstiller til formandsposten, dette vil hun overveje. Bestyrelsen beklager dybt formandens afgang, idet samarbejdet har været fremragende.

 

 

Dagsorden:

 

 

 

 

1. Særlige opgaver

1.1. Bestyrelsens rolle if. overholdelse af lokalplan 1.17. – Beslutning: Ved en grundejers afvigelse iht. lokalplanen, vil der fremover ske følgende. Grundejeren får et venligt brev, hvor afvigelsen bliver bemærket, og at bestyrelsen endvidere vil sætte sagen på en liste over indberetninger til kommunen. Denne liste skal kommunen have to gange om året. Pernille laver et udkast til brevet til grundejerne. Formålet med denne beslutning er, at bestyrelsen ikke skal fungere som vedtægtspolilti, men varetage grundejernes interesser.

 

1.2. Bestyrelsens rolle if. overholdelse af generalforsamlings beslutninger. – Bestyrelsen skal håndhæve generalforsamlingernes beslutninger. Fx at gøre grundejerne opmærksom på, at de skal benytte de farver, der er besluttet på en generalforsamling. Beslutning: Grundejeren får et venligt brev, hvor afvigelsen bliver bemærket, og at bestyrelsen endvidere vil sætte sagen på en liste over indberetninger til kommunen. Denne liste skal kommunen have to gange om året. Pernille laver et udkast til brevet til grundejerne.

 

 

1.3. Bestyrelsens rolle if. overholdelse af bygningsreglementet. – Beslutning : Bestyrelsen godkender til enhver tid standartprojekter. Afvigende projekter skal søges i kommunen med kopi til bestyrelsen. Ansøgningsudvalget kan ikke godkende udestuer, der er opført før 1996, da det er dette år, standartprojektet for udestuer blev oprettet. I tilfælde af afvigende projekter skal grundejeren selv henvende sig til kommunen for at få en godkendelse.

 

1.4. Drøftelse af Pernilles forslag til vedtægtsændring, samt advokatudtalelse i forbindelsen med samme. – I Strandgårdsparkens vedtægter pkt. 15 står: Ingen af grundejerforeningen ansat må uanset bestemmelse i § 16 være medlem af bestyrelsen. Forslaget ønsker ansat forandret til fastansat. En ansat må kun være time-ansat og ikke månedslønnet. Bestyrelsens støtter forslaget, med det forbehold, at et medlem af bestyrelsen, er inhabil iht en diskussion/uoverensstemmelse, der omhandler det område, den pågældende person arbejder med. Beslutning: Bestyrelsen tilslutter sig forslaget.

 

1.5. Vedtægtsændringer/ændringsforslag – udsendt nyhedsbrev. Birger lægger forslagene på hjemmesiden, og forslagene bliver tilgængelige.

 

1.6. Overgang til opkrævningsservice WEB, kan det vente med at træde i kraft til 1-1-06. Beslutning: Det nye opkrævningssystem træder i kraft 1-2-2006. Dette indebærer, at grundejerne i 2006 for deres varmepenge tilbage i januar 2007 i stedet for i december 2006. Grundejerne skal orienteres om dette i god tid før, så det ikke kommer som en overraskelse.

 

1.7. Lønoplæg til ny rengøringsmedarbejder- weekendarbejde. – Beslutning: Rengøringsmedarbejderen skal aflønnes på samme vilkår som pladsmedarbejderne.

 

1.8. Indkommen ansøgninger til rengøringsjob. Bente ansætter.

 

1.9. Ny ansættelsesaftale for fastansatte. Ansættelsesaftaler er næsten færdige. Alex er blevet forlænget til 31-12-2005.

 

1.10. Afregning af tomgangsstreger – Varme. Pernille har fået en forklaring hos Clorius på, hvordan reglerne er iht. tomgangsstreger. Det er en generalforsamlingsbeslutning, at grundejerne skal betale to streger pr. nedtaget radiator. Dette kan ændres, hvis grundejerne ønsker det. Bestyrelsen kan ikke nå at lave beregningerne, så resultatet kan komme ud til grundejerne ved dette års generalforsamling. Punktet må vente til 2006. Pernille henvender sig til Clorius og beder dem oplyse, hvor mange grundejere, der har nedtaget radiatorer, og at lave beregninger på, hvad det vil indebære for de øvrige grundejere, at hvis grundejerne, der her nedtaget radiatorer, ikke skal betale for tomgangsstreger.

 

1.11. Ny dato for markvandring. Udsat til kommunen har tid efter kommunevalget.

 

 

2. Eventuelt

2.1. Grundejerne, der havde sat et hegn op, som Morten har taget ned flere gange, har nu sat sten op, der blokerer adgangen. Morten skal prøve at finde ud af, hvem det er, der har sat blokaden op. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må gården have et kollektivt brev angående adgangen.

 

 

Mødet sluttede22.30

 

 

Ref. Jette Malling

0

Din varekurv