Nyhedsbrev 2005-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

juni 2005

Nyhedsbrev 2005-02

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

· Kontingent og varmebidrag

· Referat af generalforsamling 2004

· Afslutning af Wicotec sag

· Petanque baner

· Sygdom blandt personalet

· Affald på brandveje

· Ferie

· Julemarked den 6. november 2005

 

 

Kontingent og varmebidrag pr. 1. juli 2005.

I henhold til budget vedtaget på generalforsamlingen i november 2004 opkræves kontingent, terrænbelysning og varmebidrag for det kommende år med disse beløb:

 

Kontingent kr. 405,00

Terrænbelysning – 30,00

Á conto varme – 1.058,00

 

I alt kr. 1.493,00

 

Der er ingen ændringer i beløbene i forhold til det seneste år.

 

 

Referat af generalforsamling 2004 udsendes samtidig med dette Nyhedsbrev. Bestyrelsen skal som det første beklage denne sene udsendelse. Årsagen er beskrevet i Nyhedsbrev 2005-01, der kan genopfriskes på foreningens hjemmeside www.strandgaardsparken.dk.

 

 

Afslutning af Wicotec sag.

Denne sag handler om det, der i dag kaldes SF-sten projektets etape 0. SF-sten projektet, der blev gennemført i årene 2000 til 2002, gik ud på at udskifte den gamle asfaltbelægning på grundejerforeningens fortove.

 

Den daværende bestyrelse (år 2000) havde efter licitation indgået aftale med firmaet Wicotec A/S om at pålægge ny asfaltbelægning. Efter at arbejdet var gået i gang, viste det sig at forholdende ikke gjorde det muligt at pålægge ny asfalt, som beskrevet i licitationsgrundlaget.

 

Grundejerforeningen og Wicotec A/S ændrede i fællesskab aftalen, efter tilslutning fra en ekstraordinær generalforsamling. I stedet for asfalt på fortovene skulle der i stede pålægges en SF-stens belægning.

 

Da arbejdet ikke blev udført i overensstemmelse med den daværende bestyrelses forventninger, ophørte samarbejdet. Som efterspil til dette indstævnede Wicotec A/S grundejerforeningen for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed med krav om fuld kompensation for tabt dækningsbidrag.

 

Til orientering for nye grundejere samt grundejere, der ønsker sagen genopfrisket, henvises til foreningens hjemmeside www.strandgaardsparken.dk , hvor man under ”bestyrelsen” → ”information”, kan finde følgende dokumenter, der beskriver sagen som den udviklede sig:

  • Orienteringsskrivelse til grundejerne af 20. juni 2001
  • Formandens beretning 2000 / 2001
  • Voldgiftsnævnets afgørelse af 12. maj 2005.

 

Voldgiftsnævnets kendelse gik desværre grundejerforeningen imod. Dog foretog nævnet en kraftig reduktion i det krævede dækningsbidrag, således at hvor Wicotec A/S havde krævet et samlet beløb på kr. 538.797, tilkendtes firmaet kr. 200.000 dækkende både erstatning og restentreprise sum.

 

Den nuværende bestyrelse har taget nævnets afgørelse til efterretning.

 

 

Petanque baner. I Nyhedsbrev 2004-04 tilbød bestyrelsen at formidle indkøb af den særlige belægning, der anvendes til Petanque baner. På nuværende tidspunkt er der registreret ønsker fra 2 gårde. Bestyrelsen har kontakt med disse gårde. Såfremt der er yderligere gårde, der ønsker at benytte sig af et billigt indkøb af belægning til Petanque baner, bedes de rette henvendelse til kassereren snarest muligt.

 

 

Sygdom blandt personalet.

Grundejerforeningen har siden slutningen af april 2005 været ramt af et længerevarende sygdomsforløb blandt en af ejendomsfunktionærerne. I skrivende stund vides det endnu ikke, hvornår arbejdet genoptages, men bestyrelsen er vidende om, at der sker fremskridt i helbredelsen.

 

Dette har medført en ekstraordinær belastning på den tilbageværende ejendomsfunktionær, hvilket blandt andet har betydet, at en række arbejder i forbindelse med vedligeholdelse af de grønne områder på fællesarealerne, endnu ikke er blevet udført. Højst prioriteret på dette område er naturligvis græsklipning, der udføres som normalt. Der er søgt og søges forsat efter arbejdskraft, der kan udføre vedligeholdelse af bede (lugning) – beskæring af buske m.v. Årstiden gør det dog svært at skaffe professionel arbejdskraft til disse opgaver.

 

Såfremt der måtte være grundejere, der har tid og lyst til

at hjælpe med disse opgaver, hører bestyrelsen gerne fra dem.

 

Såfremt det har interesse, kan der rettes henvendelse enten til bestyrelsen eller til kontoret i morgenåbningstiden mellem kl. 07.30 og 08.30 for nærmere aftale.

 

 

Affald på brandveje 

Ved markvandringen i foråret blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at der på mange brandveje, mellem genboer, er placeret affald. Der sås adskillige eksempler på både have- og byggeaffald. I den anledning skal vi henlede opmærksomheden på, at det ikke er tilladt at placere nogen for affald på brandvejene.

 

Udover at det ikke er forskønnende for området, er affaldet en hindring, når der skal klippes græs på brandvejene. Det betyder at personalet ofte er nødsaget til, at stoppe op på visse strækninger. Herefter må de køre hele vejen rundt omkring en husrække, i et forsøg på at klippe noget af græsset fra den anden side. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt, da det bryder arbejdsrytmen, samtidig med at det forlænger den arbejdstid, der er afsat til opgaven. Vi beder derfor grundejerne om at være opmærksom på dette.

 

Ferie

Grundejerforeningens kontor holder i år ferielukket af to omgange.

 

Første gang i tidsrummet fra den 22. juni 2005 til og med den 1. juli 2005.

Anden gang i tidsrummet fra den 18. juli til og med den 29. juli 2005.

 

Ejendomsfunktionærerne kan som sædvanligt træffes hverdage i tidsrummet 07.30 til 08.30.

Kontoret holder derudover lukket i aftenåbningstiderne (onsdage) i hele juli måned

 

 

Julemarked den 6. november 2005

Flere grundejere har ønsket, at der afholdes et julemarked for voksne i grundejerforeningen.

 

Bestyrelsen har drøftet dette ønske og finder, at det er en usædvanlig god idé og ser gerne et sådan arrangement gennemført. Bestyrelsen er overbevist om, at der eksisterer et grundlag i foreningen for at gennemføre denne type arrangementer.

 

Dette skal ses på baggrund af den succes fastelavnsudvalget har med den årlige fastelavnsfest, hvor der opleves en deltagelse, glæde og engagement, der gerne ses spredt ud til andre arrangementer.

 

Varmecentralen vil blive stillet til rådighed til julemarkedet og efter ønske afholdes julemarkedet den 6. november 2005, sådan at det ikke kommer til at konflikte med de mange juletræsfester, der afholdes i december måned.

 

Samtidig søges der flere grundejere, der har lyst og kræfter til at deltage i forberedelserne til dette arrangement. Såfremt Du synes, at dette vil være noget for Dig kan Du rette henvendelse til enten kasserer Leon Axelsen, næstformand Tommy Olsen eller kontoret.

 

 

Afslutningsvis vil bestyrelsen ønske alle grundejere en god og velfortjent sommer – i år forhåbentligt med rigtigt godt vejr.

 

 

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

 

 

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv