Nyhedsbrev 2004-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 


Oktober 2004

 

Nyhedsbrev 2004-004

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

 1. Udskiftning af radiatorer, varmvandsbeholdere eller lignende
 2. Status på genopbygningen af legepladserne
  – istandsættelse af restarealerne
  – Sand og ”kattenet” i forbindelse med sandkasser
 3. Skærpet opmærksomhed omkring ulovlige bygningsændringer
 4. Hundeluftning i foreningen
 5. Mange nye informationer på hjemmesiden
 6. Petanquebaner
 7. Dato for generalforsamling

 

Udskiftning af radiatorer, varmvandsbeholdere eller lignende

Bestyrelsen beder grundejerne huske på, at når der udskiftes radiatorer, varmtvandsbeholdere eller lignende, skal grundejerforeningens varmemester Morten Knudsen altid orienteres herom.

 

Årsagen til, at Varmemesteren skal orienteres, skal ses på baggrund af, at der dagligt er overvågning af varmeforsyningen til grundejerforeningen. Som det er i øjeblikket, mister foreningen stadig meget vand i rørnettet, trods flere udgiftskrævende reparationer. Dette kunne antyde et eller flere brud.

 

Det er dog vanskeligt at skabe et korrekt overblik over problemets størrelse, når der ikke er viden om, hvor meget vand, der mistes i forbindelse med udskiftninger som ovennævnt, og hvor meget, der siver ud i jorden på grund af utætheder eller brud.

 

Det er derfor meget vigtigt, at Varmemesteren orienteres, idet denne viden kan medføre, at foreningen undgår, unødige udgiftskrævende reparationer, der belaster varmeregningen.

 

Status på genopbygningen af legepladserne

Det er nu en realitet, at projektet omkring genopbygningen af foreningens 29 legepladser er gennemført. I den anledning arbejdes der på en ”hvidbog” vedrørende legepladserne. ”Hvidbogen” vil blive omdelt, så snart den er færdiggjort. Selve opbygningsprocessen afsluttes med en samlet gennemgang, der skal danne grundlag for certificeringen samt afleveringen fra leverandøren, og dermed også garantiperiodens ikrafttræden. Yderligere skal vi kort orientere om:

 

Det er meget væsentligt, at ingen grundejere i garantiperioden på 2 år foretager indgreb i redskaber eller faldareal, idet garantien dermed vil bortfalde. Alle iagttagelser i forbindelse med redskaber, der ikke er i orden, skal straks meddeles til kontoret, der sørger for udbedring af eventuelle skader.

 

 

 

Istandsættelse af restarealerne

Udtrykket dækker det areal på legepladsen, der ligger udenfor det kantafgrænsede faldareal under de opstillede legeredskaber.

Dette areal skal grundejerne i den enkelte gård selv istandsætte og vedligeholde, således som det er oplyst i de varslingsbreve, der blev udsendt forud for genopbygningen.

 

Hvad den enkelte gård ønsker at anvende arealet til er gårdens egen beslutning, men det bemærkes, at opstilling af legeredskaber kun kan ske med bestyrelsens godkendelse, der vil blive baseret på samme retningslinier, som er benyttet ved den samlede genopbygning – altså EU-normer for certificering af redskaber, krav til faldareal, krav til faldgrus etc.

 

Med den kommende hvidbog vil bestyrelsen bestræbe sig på at klargøre forskellen mellem foreningens og den enkelte gårds vedligeholdelsespligt, både i forhold til redskaber og areal.

 

Sand og ”kattenet” i forbindelse med sandkasser

Til foråret 2005 indkøbes der sand til alle sandkasser – både nye og gamle. Sandet vil blive placeret et centralt sted, og det vil påhvile grundejerne selv at afhente og opfylde sandkasserne. Der vil tilgå information, når dette sker.

 

Alle net, der er leveret til de nye sandkasser, vil blive indsamlet for vinteren, og de udleveres igen til foråret, når der fyldes sand i sandkasserne.

Skærpet opmærksomhed omkring ulovlige bygningsændringer

Bestyrelsen samt foreningens ansatte, er igennem de seneste år ved den daglige dialog med grundejerne, ofte blevet konfronteret med foreningens ikke uvæsentlige antal af ulovlige bygningsændringer, dette være sig udestuer, vinduer med videre.

Det er udtrykt fra mange grundejere, at disse ulovligheder i et vist omfang er ved at danne præcedens, samt at der ønskes en indsats på dette område fra bestyrelsens side.

 

Denne opgave har i forlængelse af ovenstående, længe været et ønsket indsatsområde fra bestyrelsens side, og det er nu en realitet, at bestyrelsen fremadrettet vil have en skærpet opmærksomhed i denne forbindelse.

 

Endvidere skal det ligeledes pointeres, at bygningsændringer, der ligger uden for et af Ishøj kommune godkendt standardprojekt, ikke er dækket af den almindelige lovpligtige husforsikring. I værste fald kan det medføre, at ens forsikring slet ikke dækker, hvis det konstateres, at der er foretaget en eller flere bygningsændringer, der ikke er godkendt.

 

Yderligere skal det ses i sammenhæng med, at grundejere, der eksempelvis har bygget udestue, uden, at den er godkendt i forhold til grundejerforeningens standardprojekt, ikke har deres udestue registreret på Deres BBR meddelelse. Derved unddrager man sig beskatning, hvilket kan få alvorlige økonomiske konsekvenser, den dag, man eventuelt ønsker at afhænde sin ejendom.

 

Forholdet omkring den skærpede opmærksomhed ved ulovlige bygningsændringer, skal opfattes som en hjælp og sikring af, at grundejerne oppebærer en ejendom som i alt væsentlighed lever op til gældende lokalplaner og bygningsreglementer, endvidere en sikring af, at nye og potentielle grundejere erhverver en ejendom, som lever op til gældende regler og lovgivning, og ikke køber en ejendom, hvori der ligger en masse skjulte omkostninger i denne forbindelse.

 

Vi vil i bestyrelsen være meget præcise omkring vores kommunikation i denne forbindelse, men vil i enhver henseende, der er grundlag og fornuft herfor, indgå i en konstruktiv dialog for aftale og udbedring.

Hundeluftning i foreningen

Bestyrelsen skal endnu en gang opfordre hundeluftende grundejere, til at samle deres dyrs efterladenskaber op, når dyrene luftes på foreningens fællesarealer. Efter en kort bedring, har vi desværre måtte se, antallet af hunde og katte efterladenskaber stige.

Det skal betones,

 • at der skal være plads til, at børn kan lege på fællesarealer
 • at grundejere skal kunne gå en tur på foreningens fællesarealer, med og uden hund,

 

uden at nogen af dem, risikerer at deres fodtøj forurenes af husdyrs naturlige efterladenskaber. Vi skylder hinanden den respekt.

 

Hjemmesiden

I forlængelse af den travlhed, der har været i bestyrelsen i indeværende år, har det været småt med opdateringer på hjemmesiden.

Dette er der nu rådet bod på, samtidig med, at menupunkterne er ændret en smule. Eksempelvis er der kommet flere bestyrelsesreferater (og flere er på vej), forskellige invitationer fra Ishøj kommune, bestemmelser fra generalforsamlinger fra tidligere år, samt bestemmelser afledt af lokalplanen, vedtægter og deklaration, samt nogle gode råd, der på denne måde videregives til grundejerne.

Det er noteret at ca. 20 % af husstandene i grundejerforeningen ikke gør brug af en Internet forbindelse, hvorfor disse grundejere har mulighed for at se de forskellige indlæg via Ishøj kommunes bibliotek. Alternativt kan man henvende sig på kontoret, for at høre nærmere.

 

Petanquebaner

Gårde der påtænker eller har ønske om at etablere petanquebaner bedes rette henvendelse til kassereren via kontoret senest den 1. december 2004. For disse gårde vil foreningen være behjælpelig med at koordinere indkøb og transport af det særlige grus, der anvendes til disse baner. Også denne støtte vil blive iværksat i løbet af foråret. Derved vil gårdene spare en del midler.

 

Generalforsamling 2004

Generalforsamlingen afholdes i år, den 29. november 2004, kl. 18.30 på Vibeholmskolen. Dette præciseres hermed, da der et langt stykke tid, desværre har været anført en forkert dato på hjemmesiden.

 

 

 

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

 

 

 

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv