Referat af bestyrelsesmøde 31 august 2004

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 31. august 2004 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

Fraværende: Lars Jacobsen

 

Dagsorden:

 

  1. Udsat til næste møde

  1. Det er forsat en hektisk tid med både gennemførelse af legepladsprojekt samt almindelige grundejerforeningsopgaver. Det er en kamp med tiden at nå det hele i rimelig tid, hvilket dog heller ikke sker. Det er nødvendigt at prioritere opgaverne hårdt. Samtidig er det her er på sin plads, at rose vores kontordame Bente Bothmann for at være en fortræffelig og effektiv støtte i forbindelse med de mange og meget forskellige opgaver, der skal udføres og/eller undersøges.

  1. Den seneste udgave af vor aktuelle status vedlægges. Da bestyrelsen havde modtaget listen over opgaver aftenen før dette møde, har ingen nået at gennemgå den. Dette gøres på næste møde

  1. Hejgaard-Anlæg – tilbud på gangsti
  2. Mail – angående udsyn fra legeredskab
  3. Mail – rykker for svar på indsigelse mod kælkebakke
  4. Mail – Ishøj kommune – rykker for svar på indsigelse mod kælkebakke
  5. Mail – forespørgsel for manglende referater på hjemmeside.
  6. Brev – ødelagt bed for 2nd gang
  7. Mail – Noles – Referat af byggemøde 2 – legepladser
  8. Mail – legeplads gård 16
  9. Strandens VVS – faktura
  10. Viterra – svar på forespørgsel om elektroniske udskrifter
  11. Ishøj kommune – Meddelelse om at byggetilladelse for legepladser er i orden
  12. Mail – Ishøj kommune – Status på udskiftning af lamper på kommunens stier i Strandgårdsparken.
  13. Advokat Asger Larsen – Wicotec sag
  14. Mail – Indsigelse mod legeplads gård 19
  15. AJ Entreprenør – tilbud på bed ved Bøgelunden 27
  16. Mail – Legepladsnumre på hjemmesiden
  17. Advokat Asger Larsen – Wicotec sag
  18. Brev – Indsigelse mod legeplads gård 29
  19. Ishøj kommune – Walk and Talk tur – nu også gennem Strandgårdsparken
  20. Viterra – Forkerte målerdelinger – afregning
  21. Brev – svar på krav om flytning af parabolantenne
  22. renovering af pergola på legeplads
  23. Over perioden, Noles – fakturaer på færdiggjorte legepladser
  24. Over perioden, Noles – Nye tegninger på legepladser

  1. Økonomisk status – ingen bemærkninger.
  2. Gennemgang af forsikringsoversigt. Der er modtaget en årsoversigt fra Topdanmark. Vi har en arbejdsskadeforsikring, erhversskadeforsikring. Hvorfor har vi det, og skal vi have det? Der aftales møde med assurandøren hvor også formanden deltager. På mødet skal grundejerforeningens forsikringer gennemgås. Bl.a. forholdene omkring traktorens nummerplader

  1. Det videre arbejde med folderen – hvordan og hvor meget skal med. Det til nu udarbejdede vedlægges indkaldelsen. Der udarbejdes et oplæg til næste møde.
  2. Debatforum på hjemmeside – Der er sket leverance til forevisning. Det ser meget, meget godt ud. Der sendes link til bestyrelsen
  3. Svenningsens Maskinforretning – tilbud på ny traktor og køb af gammel. Der er talt med Svenningsen om leasingtilbud på en traktor, en Holder. Der blev præsenteret forslag om at sælge den gamle traktor bedst muligt, samt at anskaffe en ny, via leasing. Der skal være det tilbehør til Holderen, som vi har brug for, fx fejekost. Det første år vil det koste nogenlunde samme beløb, at lease en traktor med tilbehør, som det koster at få den gamle traktor til års-service. Forslaget er vedtaget: Vi leaser en traktor. Det foreslås at vi anskaffer en salt og grus-spreder til Egholm feje/sugemaskinen. Dette skal være kontant og ikke leaset. Dette er vedtaget. Morten vil gerne have en combi-skovl/grabbe til Holderen. Det undersøges, om det er et nødvendigt værktøj. Hvor ofte har Morten brug for den i løbet af et år. Hvis den skal købes, skal den ind i det samlede tilbud. Der aftales møde med Svenningsen.
 1.  

 2. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder.
 3.  

   

   

 4. Meddelelser fra formanden
 5.  

   

 6. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
 7.  

   

 8. Indkomne breve
 9.  

   

 10. Økonomiudvalg
 11.  

   

 12. Personaleudvalg
 13.  

 14. Særlige opgaver
 15.  

   

 16. Meddelelser fra interne udvalg

 

Ansøgningsudvalg

 • Indhentning af nye tegninger fra Vallensbæk trælast til hjemmesiden. Der er mailet til Steen Ramvold. Han har ikke svaret. Der er et problem, med at Vallensbæk Trælast A/S anbefaler et firma til at lave udestuer i Strandgårdsparken. Firmaet er ikke med i Byggegaranti-ordningen. Vi vil gerne have bevæggrundene for, at de gør det. De forespørges skriftligt

 • Status på godkendte projekter – Uændret

 • Status på ikke godkendte projekter – Uændret

 

 

Beplantnings udvalg

 • Skælskør Anlægsgartnere er tilskrevet om møde. Foreløbig uden svar. Der følges op.

 • Der er stadig meget ukrudt rundt omkring. Skal afhjælpes

 

 

Vedligeholdelsesudvalg

 • Opsætning af parabolantenner skal præciseres overfor grundejerne. Vi gennemgår nuværende praksis. Der står i lokalplanen, at der ikke må opsættes antenner. Med hensyn til bebyggelsens udseende, skal der ikke være en skov af antenner eller paraboler. Dvs. at en parabol skal placeres så lavt, at den ikke kan ses udefra. Den skal sidde under sternkanten, på muren eller ved jorden. Under alle omstændigheder må den ikke kunne ses udefra. Det har ingen praktisk betydning for parabolens funktion, om den bliver placeret oppe på et tag eller ved jorden. Naturklagenævnet har via sagsbehandling truffet en (kryptisk) afgørelse med henvisning til Den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 10, hvor antenner, trods forbud i lokalplaner kan opsættes, medmindre, der er en planmæssig begrundelse. Det medfører, at forbud kun kan håndhæves såfremt, det sker af hensyn til en bebyggelses ydre fremtræden..

I respekt for ovenstående, samt grundejere, der må have et særligt behov, blev det besluttet, at som udgangspunkt må antenner / paraboler ikke opsættes i Strandgårdsparken, medmindre, det gøres på en sådan måde, at antennen / parabolen monteres under sternkant, dog således at den ikke kan ses udefra. Dette er en bekræftelse af en tidligere bestyrelses beslutning

 • Fremtidig vedligeholdelse af udenoms arealer på legepladser. Diskussion om grundejernes vedligeholdelse af området ved og omkring legepladserne. Skal hver gård igen have et rådighedsbeløb om året, som de kan få penge fra? Skal forslaget op på en generalforsamling eller skal bestyrelsen selv beslutte det? Forslag: Det skal være: Et led i den almene budgetlægning. Vedtaget: Hver gård skal have et mindre årligt rådighedsbeløb, der skal bruges til vedligeholdelse af den del af legepladsen, der ikke er legeredskaber på, og området udenom. Man skal både kunne købe skruer og planter. Der udarbejdes en formulering, der forklarer den nye procedure.

 • Der er modtaget en ansøgning om materialer til reparation af en pergola efter legepladsen er færdig. Denne ansøgning blev imødekommet.

 • Sand til sandkasser. I forbindelse med legepladsudvalgets mange møder har der været talt om sand til sandkasser. Det er hensigtsmæssigt, at grundejerforeningen indkøber noget sand, som kan placeres rundt i bebyggelsen, så grundejerne selv kan hente det. Der hører net til de nye sandkasser, så det ikke vil blive nødvendigt at skifte sand ud hvert år, men det skal nok ske hvert andet år. Leon finder ud af, hvor meget sand der skal bruges. Sandet skal først købes til foråret. Morten skal finde ud af, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at placere sandet. Nettene til sandkasserne skal ikke sættes på før til foråret, når der kommer sand i sandkaserne. Noles afleverer nettene på kontoret Bøgelunden 7. Vedtaget: Grundejerforeningen køber sand til alle legepladser.

 • Rustmærker på SF – sten efter renoveret legeplads. Morten skal prøve at fjerne så meget, som han kan. Bestyrelsen vil gerne have en udtalelse fra Morten om, hvorvidt han synes, at det er rimeligt med rustpletterne eller ej

 • Poppellunden ulige numre ønsker at bibeholde deres flagstang. Lokalforeningen Poppelbo har varslet, at de vil komme med et forslag til generalforsamlingen. Dette forslag skulle efter aftale være hos Formanden i august måned. De får frist ugen ud. Flagstangen må blive stående på dispensation indtil generalforsamlingen, men kun hvis vi modtager forslaget.

 • Der er etableret gangsti fra/ved Elmelunden mod Ishøj Søvej for at lette de gående på deres genvej til busstoppestedet.

 • Status på skilte ved hushjørner. Der rykkes for tilbud og information om nye skilte

 • Plexiglas foran oversigtstavler – intet nyt

 

 

Legeplads udvalg

 • Status gennemgået

Tidsplan:

Til og med gård 15 er færdig, dog mangler gård 13.

Gård:

16 og 17er i gang.

18 er udgravet.

19 er udgravet efter den gamle tegning, uanset om projektlederen vidste, at der var nye tegninger på vej.

20 er klar til, at de kan gå i gang.

21 tegningen er accepteret, sandkassen får speciallåg.

22 den skal flyttes 3 meter tilbage.

23 OK.

24 er varslet, de skal flytte meget på legepladsen.

25, ny tegning er OK.

26, gartnerne har ikke villet anvise adgangsforhold. Der er sveller der skal flyttes. Gården har frist til på søndag til selv at finde en løsning Svellerne er et problem, fordi det er forurenet affald. Det generelle indtryk er pt. at Noles er to uger bagud.

Certificeringsbeviser på redskaber / nummer på legepladskonsulent. Vi har endnu ikke set et eneste. Noles har lovet, at vi får dem, når projektet er færdigt.

Net til sandkasser – se ovenstående

Retablering af bede i gård 2 / 7 / 9. Gård 2 – I proces

Kloakdæksler. I gård 12 er et par ringe taget af, Ringene skal fjernes

Info fra møde med nye legepladsrepræsentanter fra gård 8. Formanden havde møde med to repræsentanter fra gård 8, hvor det blev besluttet, hvordan legepladsen skal udformes/ændres.

Afhændelse af affaldsjord. Måske kan vi komme af med jorden. Det vil blive undersøgt – af Morten og Jacob

Gård 15 – abestammer og fliser. Problemet er løst

Gård 1 – Klager over fremmede på legepladsen

Andet? Bøgelunden 27. Der er et problem ang. et bed i gård 2. Vi har sagt ja til at reetablere bedet pga. problemer i begyndelsen af etableringen af den nye legeplads. Grundejeren vil gerne have flere penge til bedet. Der er skrevet et brev til grundejeren, og han har fået en henvendelse i dag. Beslutning. Sagen er afsluttet, og der skal ikke udleveres flere penge. Der udfærdiges en officiel skrivelse fra foreningen, hvor det ovenstående stadfæstes, brevet underskrives af formanden.

 

 

Varmeudvalg

 • Status på vandforbrug. 12 kubikmeter i august (8 kbm. i juli). Der er stadig en læk et sted, så det skal undersøges igen. Arbejdes sættes i gang, når Owe er kommet tilbage

 • Viterra varmehistorik. Der er modtaget svar på brev om varmehistorik. De er ikke særlig imødekommende. Viterra kontaktes på et senere tidspunkt

 • Der er dukket en sag om en gulvvarme op, der ikke er anmeldt. Sagen undersøges.

 

 

WICOTEC udvalg

 • Der har været afholdt møde med vores advokat i sagen. Jeg giver et summarisk referat fra mødet. – Sagen er problematisk. Begge syn- og skønsrapporter giver ikke foreningen medhold af nogen nævneværdig karakter. Yderligere findes der fx ingen underskrevet kontrakt, men arbejdet er igangsat, og juridisk betyder det, at der er indgået en bindende aftale. Wicotec kunne have henholdt sig til paragraf 46 syn og skøn, men det har de ikke gjort. Wicotec fik dengang ikke mulighed for at få lov til at forbedre manglerne. Advokatens forslag var, at vi skulle tilbyde et forlig, men Wicotec har afslået tilbuddet. Advokaten fortsætter.

 • Grundejerforeningens tilbud om forlig er afslået, hvorfor sagen afgøres i Voldgiftsretten

 

 

 

Intern IT og Kommunikation udvalg

 • Status på nyt Webhotel – gennemgået

 • Status på ejendomsdatabasen – gennemgået

 • Menuerne på hjemmesiden er blevet ændret

 

  1. Fastelavns udvalg
  2. Sommerfest udvalg
 1.  

 2. Meddelelser fra eksterne udvalg
 3.  

  • Der har været afholdt sommerfest. Festen var godt arrangeret og velgennemført, Så vidt det kunne bedømmes, havde de tilstedeværende en rigtig dejlig, afslappet og hyggelig aften. Det var synd, at så få havde tilmeldt sig, for de snød sig selv for en rigtig god aften.

 

 

  1. Det eksterne udvalg, der er nedsat i forbindelse med bestyrelses- og personalearrangementet er bedt om at aktivere sig.
  2. Dato for efterårsmarkvandring 28. september kl 15.00
 1.  

 2. Eventuelt

Referat Jette Malling

0

Din varekurv