Referat af bestyrelsesmøde 29 juni 2004

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 29. juni 2004 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

Dagsorden:

 

   

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 8. juni 2004
  Foreligger endnu ikke

   

   

 2. Meddelelser fra formanden
  1. Genetablering af legepladser er i gang, og der er allerede fra visse grundejere modtaget både positive og negative reaktioner. Det er godt at se, at der er grundejere, der tager positivt på den fælles opgave. Desværre er der også grundejer, der tilsyneladende er ved at starte et korstog på baggrund af de begyndervanskeligheder, der naturligvis er.

   

   

 3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  1. Ikke gennemgået

   

   

 4. Indkomne breve
  1. Advokat Asger Larsen – Wicotec sagen
  2. Godkendelse af fraflytningsarbejder
  3. Mail angående kælkebakke
  4. Klage over Grundejer
  5. Advokat Asger Larsen – Wicotec sagen – brev 2

   

   

 5. Økonomi

  Der er modtaget betalingsopgørelse fra banken, hvoraf det fremgår, at “Engholm” – feje-/sugemaskinen – er leaset, til en leje af kr. 12.500 pr. måned i 5 år. Dette betyder vel en årlig udgift på 150.000 kr. alene til maskinleje – i 5 år ? I øvrigt p.t. intet andet til økonomien.

  De kr. 12.500 er betaling for 3 måneder.

   

 6. Meddelelser fra interne udvalg

 

 

Ansøgningsudvalg

 • Der er påbegyndt en ny procedure, således at arbejdet med registrering og godkendelser sker i et glidende flow. På denne måde får grundejerne behandlet deres projekter hurtigt.

 

 

Beplantnings udvalg

 • intet

 

 

Vedligeholdelsesudvalg

 • Der skal skrives et brev til en grundejer, der har sat en meget høj antenne op.

 • Morten ansøger om serviceeftersyn på traktoren og græsslåmaskinen. Dette godkendes med det forbehold, at der først indhentes tilbud på traktorens serviceeftersyn før det udføres.

 • Tiden, der bliver brugt på fejning efter leasingen af den ny maskine, er blevet reduceret med en tredjedel.

 • Fortovene skal sandes. Sand indkøbes. Morten regner med at gøre det sidst på sommeren. Det blev foreslået, at vi på et tidspunkt køber en salt / sand spreder til feje/sugemaskinen. Den er ikke særlig dyr. Skal først forelægges kassereren. Spørgsmålet drøftes på næste bestyrelsesmøde. Endvidere skal det undersøges, hvordan arbejdsgangen er ift. at løfte sand og salt op i maskinerne.

 • Morten spørger om, hvad han skal gøre med låsene fra tennisbanerne. De skal bortskaffes.

 

 

Legeplads udvalg

 • Status

Det hele har gået efter planen, bortset fra, at der er begyndt i nogle forkerte gårde. Der skulle være begyndt i gård 6 7 og 9, men så er de begyndt i gård 7 og 8. Der er lavet en bommert, på den måde, at de i gård 8 ikke er blevet varslet i ordentlig tid, og at gården kun har fået meget kort tid til at tilrettelægge adgangsvej. I går 7 var der nogle problemer (skrivelse torsdag begyndelse mandag) omkring legeredskabernes placering. Der har været byggemøde fredag med Noles. Der er mærker i SF – stenene i gård 7, og meget mikroskopiske mærker i gård 8. Skælskør, der kører med maskinerne, reetablerer de kanter, han ødelægger med maskinerne. Fra nu af skal der køres med mindre maskiner, og der skal lægges jernplader ud i stedet for træplader. Det er dyrere, tungere og tager længere tid, men ellers bliver SF stenene ødelagt. Noles er stoppet midlertidigt, så der kan holdes nogle byggemøder. Der er 3 legepladser, der bliver færdigt inden ferien. De er begyndt at grave ud i to gårde mere. Vi skal have undersøgt, hvordan det forholder sig med belastning af SF stenene. Noles er helt klar over, at der skal ske en forandring til det bedre. Bestyrelsen er enig om, at det er vigtigt, at vi passer på SF stenene. Derfor skal der bruges jernplader. Morten har kontaktet Zacho-Lind for at få oplyst en max belastning af SF stenene, men de kommer ikke med en klar udmelding. I gård 7 er der sket det beklagelige, at grundejerne ikke har fået den endelig tegning af legepladsen. Derfor er et legehus blevet placeret et andet sted, end der, hvor grundejerne gerne vil have det. Noles er kontaktet, og sagen er ikke lukket. Om huset kan flyttes, kommer an på mange faktorer, fx hvad er grundejernes holdning, og hvad vil det koste med faldunderlag. Alt er lavet efter planen, men tidsplanen er blevet justeret. Der lægges 15 tegninger ud på hjemmesiden inden for den nærmeste fremtid. Legeplads repræsentanterne skal have en papirtegning. Så kan grundejerne se dem og godkende dem, eller det modsatte. Grundejerne skal have en skrivelse om det de ændrede forhold. Sammen med tegningerne skal der være en skrivelse, der fortæller, at grundejerne skal gennemse dem og godkende dem. Der kan kun være tale om at lave om på en legeplads i forhold til tegningen, hvis der er praktiske hensyn at tage. Fx hvis der er et brønddæksel eller hvis der er sikkerhedsmæssige ændringer. Angående reetablering af adgangsveje i de gårde, der har fået lavet noget først, er disse ikke blevet varslet i ordentlig tid, og de har ikke haft mulighed for selv at fjerne deres sten på en hensigtsmæssig måde Det drejer sig om gård 7,8 og 2. plus gård 6. Det blev besluttet at disse gårde skal have reetableret adgangsveje på grundejerforeningens regning. De næste gårde skal varsles minimum en uge i forvejen. Der skal udsendes et nyhedsbrev med en tidsplan. Projektet genstartes 26. juli (efter fabriksferien) med gård 3,4 og 5

 

 

 

Varmeudvalg

 • Der er modtaget informationsbrev fra IVV Ishøj Varmeværk. De måtte aflyse et møde pga. manglende tilslutning.

 • Der er modtaget en brochure om fjernvarme. IVV tilbyder, at vi kan få til alle grundejere.
 • Der siges Nej tak til dette tilbud, og i stedet beder vi om brochure på en PDF fil, som kan lægges på hjemmesiden.
 • Spædevand. Der forsvinder stadig noget, men ikke nær så meget som før. Til efteråret skal det undersøges igen. Foreningens varmerør er gamle, så der kan være flere lækager. Der er stadig nogle grundejere, der skifter deres gamle vandbeholder ud, og det koster vand hver gang.

 

Personaleudvalg

 

WICOTEC udvalg

 • Der er modtaget 2 skrivelser fra advokat Asger Larsen, den ene med en supplerende syn og skøns rapport. Den anden med et spørgsmål om forlig i sagen, med grundejerforeningen som den initiativtagende part. Der afholdes møde med advokaten efter sommerferien.

 

 

Intern IT og Kommunikation udvalg

 • Til orientering: IP telefonien er nu er realitet. (Det meste af bestyrelsen har allerede tilmeldt sig) . Det anbefales, at kontoret afventer med at få IP telefoni

 

7.  Meddelelser fra eksterne udvalg

  1. Fastelavns udvalg
  2. Sommerfest udvalg. Der er udbetalt et a conto beløb til udvalget til indkøb af drikkevarer til sommerfesten
  3. Medieudvalg – En grundejer er kontaktet angående hjælp til Medieudvalget med at skabe en Forumside, som grundejerne kan skrive kommentarer på. Grundejeren vil også gerne se på, om der kan udarbejdes et idékatalog med billeder fra fx badeværelser eller lignende, som andre grundejere kan få ideer af. I morgen onsdag holder Medieudvalget møde med vedkommende. Medieudvalget skal ikke have adgang til hjemmesiden, da den er bestyrelsens. Der kan skabes adgang for øvrige via en ftp opkobling.
 1.  

8. Eventuelt

For referat, Jette Malling

0

Din varekurv