Referat af bestyrelsesmøde den 13. oktober 2003

Grundejerforeningen Strandgårdsparken
Bøgelunden 7
2635 Ishøj.

22. september 2003

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag den 13. oktober 2003 kl. 19.00 i Bøgelunden 7. 

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 8. september 2003.
SV: Referat godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden
2.1. Ingen

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

3.1. Status på EL luftledninger fra hus til skur (Jette). Vedligeholdelsesudvalg

4. Indkomne breve
4.1. Advokat. Wicotec sag
4.2. Brev angående Dyrehold
4.3. Diverse grundejere – klage over Dyrehold
4.4. Advokat. Bekræftelse af modtaget brev
4.5. Mail – vedrørende legeplads
4.6. Ishøj kommune – ansøgning om invalide P-plads
4.7. Underskriftindsamling mod Dyrehold.
4.8. Vittera, vedrørende klage over aflæsning
4.9. Grundejer. Brev angående godkendelse af vindue, samt eftersanding af SF sten
4.10. Grundejer. Påkaldelse af hævd af areal mod stamvej.
4.11. Ishøj kommune. Referat af møde om stier

5. Økonomi

5.1. Økonomisk oversigt
SV: Økonomisk oversigt gennemgået
5.2. Annonceringsaftaler / Priser
SV: Der arbejdes videre med opgaven.
5.3. Årsregnskab
SV: Der afholdes møde med revisoren torsdag d. 16. okt. 2003 for gennemgang af årsrapport samt budget for 2003-2004
5.4. Indkøb af borde til udlejning
SV: Det blev besluttet at der pt. ikke bliver indkøbt nye borde.

6. Renovering af stier og pladser

6.1. Renovering af Egelunden
6.1.1. Påkaldelse af hævd af areal mod stamvej.
SV: Afventer svar fra Ishøj Kommune vedrørende ejerforhold af jorden.
6.2. Sanding af SF sten
Grundejeren efterlyser oplysninger vedrørende behandling af sand, som er lagt ud på fortovene.
SV: Der udarbejdes svarbrev til grundejeren.
6.3. Efter reperation af brønd af SF-sten efterfølgende udført meget dårligt.
SV: Firmaet som har udført ovenstående arbejde kontaktes for yderligere reetablering, sådan af det får samme standard som den øvrige SF- stenbelægning.
 
7. Indkomne forslag
7.1. Modtaget forslag til generalforsamlingen fra grundejer vedrørende  anlæggelse af yderligere kørevej / sti på brandstien mellem gård 3 og 4. Forslaget fremlægges til generalforsamlingens beslutning.

8. Meddelelser fra interne udvalg

8.1. Varmeudvalg
SV: Der er forbrugt 16 m3 spædevand i september.
8.1.1. Status på resterende Circon grundejere
SV: Der mangler kun svar fra en enkelt grundejer, vedrørende opsættelse af circonventil. Grundejeren har allerede indkøbt en sådan ventil.
8.1.2. Status trykmålinger af foreningens rørsystem
SV: Alle varmerør er trykprøvet og nødvendige reparationer er udført med undtagelse af hovedledninger. Der er foretaget termografi af hovedledninger, som viste en utæthed. Der følges op på sagen.
8.1.3. Viterra, svar vedrørende klage fra en grundejer 68 omkring påstået montering af ukorrekte målere.
SV: Modtaget svar fra Viterra. Oplyser at de vil aflægge grundejeren et kontrolbesøg.

8.2. Ansøgningsudvalg

Modtaget henvendelse fra grundejer vedrørende tidspunkt for besigtigelse af isatte gavlvinduer.
SV: Udvalget kontakter grundejeren.
Vedrørende ansøgning om opførelse af mur i enderækkehus.
SV: Modtaget forespørgsel om udtalelse fra Ishøj Kommune, da grundejeren efterfølgende har rettet henvendelse direkte til Ishøj Kommune.
Grundejerforeningen afventer stadig svar fra kommunen, der tidligt i forløbet har lovet, at bese ejendommen og efterfølgende give tilbagemelding til bestyrelsen.
Ansøgningsudvalget har pt. 2 færdigmeldte projekter til forhåndsgodkendelse.
Nye ansøgningsskemaer vil blive lagt på hjemmesiden i nærmeste fremtid.

8.3. Vedligeholdelsesudvalg

8.3.1. Reparation Koldasfalt i overgangen mellem SF-sten og asfalt
SV: Tilbagemelding fra inspektøren: Der er kun overgange i etape 0, der ikke er efterbehandlet. Det kan dog p.t. ikke udføres reparation / opfyldning med koldasfalt disse steder på grund af verserende sag med Wicotec
8.3.2. Sanding
SV: Etape 2 er eftersandet. Etapen afventer eventuelt eftersanding til foråret
8.3.3. Graffiti
SV: Modtaget overblik samt konstateret omfanget af graffiti i bebyggelsen.
Forsikringsselskab kontaktes vedrørende dækning for afrensning af dette.
8.3.4. Luftledninger
SV: Uvist om hele bebyggelsen er gennemgået for konstatering af ulovligt ophængte luftledninger, da der på den afleverede oversigt kun er konstateret luftledninger i den ene halvdel af bebyggelsen. Der følges op.
8.3.5. Status på sag med ikke godkendte installationer.
SV: Radiator i gulv er endelig godkendt.
Vedrørende maling af mur på terrasse agter grundejerforeningen at opretholde krav om afrensning eller opførelse af udestue.
Tidligere ejer har indbetalt det skyldige beløb. Da sagen ikke er endeligt afsluttet kan tidligere ejer påregne yderligere krav vedr. medlemskab ifølge gældende vedtægter.
8.3.6. Skade på murværk. Gartnerfirmaet er kontaktet. Firmaet sender en murer. Uvist om arbejdet er udført.
SV:  Der følges op på denne sag.
8.3.7. Tvist angående Dyrehold
SV: Afventer svar fra Ishøj Kommune.
SV: Modtaget breve med 2 underskriftindsamlinger.
8.3.8. Markvandring – september 2003. SV: Referat fra markvandring gennemgået og taget til efterretning. Det besluttedes at der snarest foretages beskæring ved boldbanen, idet dette allerede blev aftalt før forårets markvandring.
8.3.9. Grundejer har ønsket skriftlig godkendelse af forlængelse af fortov, samt opsat hegn og stenbed
SV: Brevet besvares.

8.4. Personaleudvalg

8.4.1. Arbejdsbeskrivelser
SV: Gennemgået
8.4.2. Arbejdstøj
SV: Gennemgået

8.5. Legeplads udvalg
SV: Der blev fremlagt en dybdegående orientering vedrørende legepladsudvalgets arbejde indtil dato.

Rydning af legepladser vil starte i uge 45.
Økonomi i forbindelse med reetablering af legepladser.

8.6. Beplantnings udvalg
SV: Udvalget har foretaget besigtigelse af bebyggelsen og fremlagde skriftligt referat fra denne.
Bestyrelsen prioriterede således, at gavlvægge primært beskyttes med beplantning, dernæst at boldbanen bringes i orden. Øvrige opgaver vil derefter blive vurderet i forhold til deres aktualitet.

8.7. WICOTEC udvalg

8.7.1. Nye Syn og skønstemaer
SV: Modtaget bekræftelse af ovennævnte fra Voldgiftsstyrelsen

8.8. Revision af vedtægter og deklaration
Intet nyt

8.9. Revision af Forretningsorden
Intet nyt

8.10. Intern IT og Kommunikation udvalg
Intet nyt

9. Meddelelser fra eksterne udvalg

9.1. Legeplads udvalg
9.2. IT udvalg
9.3. Hvidbogsudvalg
9.4. Medie udvalg
9.5. Fastelavns udvalg
9.6. Sommerfest udvalg

10. Eventuelle beslutninger.

10.1. Dirigent til generalforsamling
SV: Dirigent til generalforsamlingen er bestilt.

11. Eventuelt
SV: Der blev orienteret fra møde afholdt af Ishøj Kommune vedrørende knallertkørsel på stierne. Det viste sig, at kommunen ikke mente at der var problemer med dette i Strandgårdsparken.    

11.1. Næste bestyrelsesmøde gennemføres den 10. november 2003.

Mødet slut kl. 01.30

Referent

Jette Jørgensen

0

Din varekurv